KAKO DOBITI POVERENJE GRA?ANA?

( Kako na slede?im izborima osvojiti 30% poslani?kih mesta? )

Ovaj projekat nudi rešenje, kako Vi možete pomo?i: sebi, narodu i državi, odnosno, kako možete osvojite vlast u R. Srbiji. Da bi pomogli sebi, narodu i državi, morate osvojiti vlast. Da bi osvojili vlast MORATE IZA?I NA IZBORE!!!

Da bi osvojio vlast, morate dobiti POVERENJE GRA?ANA. Da bi dobili poverenje gra?ana, morate gra?anima ponuditi projekte, KAKO REŠITI KONKRETNE PROBLEME? Da bi gra?anima ponudili projekte, kako rešiti konkretne probleme, MORAT IMATI PROJEKTE kako rešiti odre?ene probleme.

Mi te projekte imamo, zato vam predlažemo da se dogovorite sa udruženjem ?Udruženjem gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS? o koriš?enju naših projekata. Naši projekti, mogu vama pomo?i da dobio poverenje gra?ana!!!!

Uvod!

Približavaju se novi izbori, na svim nivoima! Ponovo nas ube?uju, da baš za njih treba da glasamo, jer ?e nas oni spasiti od propasti. Oni su tu, u opštini, u pokrajini u Skupštini R. Srbije od 1990 godine, oni znaju šta i kako treba raditi, oni ?e nam obezbediti svetlu budu?nost. To što su oni tu 30 godina, to nije ništa, mogu oni tu da ostanu do penzije. Šta je to? Samo dva mandata njim fali, pa da kao NARODNI POSLANICI napune 40 godina rada u Skupštini R. Srbije, pa ?e onda u penzije. Ali ako zatreba, i ako to partija traži, oni ?e tu ostati do smrti. Uveš?e oni zlatni poslani?ki mandat, za 50 godina rada kao narodni poslanik. A pre nego što umre, oni ?e poslati svoje sinove i k?eri u skupštinu, a kad oni ostare kao narodni poslanici, pre nego što i oni umru, i oni ?e poslati svoje sinove i k?eri u skupštinu, da budu narodni poslanici, i sve tako do naše svetle budu?nosti.

A šta su to, gore pomenuti narodni poslanici, napravili za ovih 30 godina?

Napravili su sistem koji je proizveo manjak naroda! Za vreme njihove vlasti, za poslednjih 30 godina ( od 1990 do 2019 godine) Srbija je izgubila oko 1.800.000 stanovnika ( milion i osamsto hiljada stanovnika )

 1. 1.060.000 ( milion i šezdeset hiljada ) stanovnika pobeglo je iz Srbije, zbog malih plata, a
 2. 740.000 gra?ana Srbije je više umrlo, nego što se rodilo.

Ovaj manjak od 1.800.000 gra?ana je:

 • 1.800.000 radnika
 • 1.800.000 poreski obveznika, koji su Srbiji trebali da pla?aju poreze i doprinose.
 • 900.000 brakova.
 • 2.000.000 dece

GUBITAK IZRAŽEN U NOVCU !!!

Gubitak iznosi oko 1.425 milijardi eura ( Do ove brojke dolazimo, tako što bruto plata x 12 meseci x 40 godina x 1.800.000 stanovnika ).

Ako pomenuti gubitak iskažemo u kilometrima autoputa ili u mostovima, onda je to:

 • 475.000 kilometara autoputa, (Prose?na cena kilometra autoputa u Srbiji je 3.000.000 eura)
 • 10.560 mostova na Adi u Beogradu (Kažu da je most na Adi koštao 135. miliona eura)

Napomena!!! Treba da znate da AP Vojvodina, po popisu iz 2011 god, ima 1.931.809 stanovnika, a mi smo izgubili 1.800.000 stanovnika. STRAŠNO!!!!

Ko je kriv za ovu katastrofu?

Kriv je, postoje?i ekonomsko politi?ki sistem, koji su uspostavili ekonomski eksperti, odnosno savetnici.

  1. Krivi su doktori nauka i profesori fakultete.Jedni su bili savetnici Vlade R. Srbije, a drugi su ?utali!!!
  • Podse?am vas da su savetnici, u svim prethodnim vladama R. Srbije, bili doktori nauka i profesori sa fakulteta.
  • Pomenuti savetnici i profesori fakulteta su odgovorni za ovo naše propadanje. Oni su ?utali zbog li?nog interesa ili su ?utali zato što nisu znali rešenje ovog problema. Ovakvim ponašanjem, oni su izdali svoj narod, svoju struku i sebe. Uradili su to za šaku privilegija, da sebi obezbede ugodan život, a narodu, koji ga pla?a, kako bude.
  • 2. Krivi su akademici, kriva je SANU. ?utali su zbog šake privilegija, ili zato što nisu znali da ponude rešenje za ove probleme. Ovakvim ponašanjem, izdali su sebe, narod i državu.
  • 3. Krive su vladike, krivo je rukovodstvo SPC. Ni vladike, ni Patrijarh, nema pravo da ?uti nad ?injenicom da je Srbija za poslednjih 30 godina izgubila 1.800.000, ( milion i osamsto hiljada) stanovnika.
  • 4. Kriv je kralj, kriv je krunski savet. Ni kralj ni krunski savet, nemaju pravo da ?ute nad ?injenicom da je Srbija za poslednjih 30 godina izgubila 1.800.000,( milion i osamsto hiljada stanovnika ), i ako Srbija nije monarhija. I kralj i krunski savet mora se oglasiti o ovom problemu, ako im je stalo do naroda i Srbije. ?ute?i, oni pokazuju da njih interesuje samo presto, a da ih ne interesuje narod i država.

Sve gore izneto je ISTINA, ali ŽALOSNA!!!!!!!

Pitam: profesore, SANU, SPC i Kralja?

Kome ?e te biti: profesori, akademici, sveštenstvo i kralj, kad vam narod pobeže u beli svet, i kad više umire nego što se ra?a?

Da li postoji rešenje za ovaj problem?

POSTOJI !!!!

 

Šta je potrebno uraditi???

Potrebno je zakonima izgraditi novi ekonomski sistem, sistem koji ?e za tri godine obezbediti PROSE?NU NETO PLATU OD 1.000 EURA. Samo prose?na plata od 1.000 eura zaustavlja iseljavanje i umiranje naroda i Srbije.

Kako do?i do novog ekonomskog sistema, koji ?e obezbediti prose?nu neto platu od 1.000,00 eura?

Jednostavno!!! Javnim konkursom!!! Uz pomo?, javnog konkursa, tražiti rešenje KAKO REŠITI KONKRETNI PROBLEM!

Do novih ideja i novih ljudi, može se do?i kroz javnu i puštenu konkurenciju ideja i projekata, kako rešiti konkretni problem. Potrebno je izgraditi sistem koji ?e omogu?iti konkurenciju ideja i projekata

Samo nove ideje i novi ljudi mogu na?i rešenje za ove naše probleme, odnosno, mogu na?i put spasenja za narod i državu.

Šta Vlada R. Srbije treba da uradi?

Potrebno je da Vlada R. Srbije  RASPIŠE JAVNI KONKURS ZA PRIKUPLJANJE IDEJA I PROJEKATA, KAKO REŠITI KONKRETNI PROBLEM, projekata koji ?e dovesti do razvoja doma?e proizvodnje. Samo doma?a proizvodnja, svega i sva?ega, obezbediti ?e, prose?nu neto platu od 1.000 eura.

Ve? smo rekli, da dosadašnje vlade R. Srbije i narodni poslanici ne znaju da na?u rešenje za postoje?e probleme, niti razumeju dole priložene projekte. Zato se mi, obi?ni gra?ani, moramo probuditi i organizovati. Moramo Vladu R. Srbije naterati da na?e rešenje za ove probleme.

Kako naterati budu?u Vladu R. Srbije da menja postoje?i ekonomsko politi?ki sistem?

Izborima!!!

POTREBNO JE GRA?ANIMA SRBIJE PONUDITI KONKRETNE PROJEKTE ? IDEJE, KAKO REŠITI KONKRETNI PROBLEM, I OD NJIH TRAŽITI PODRŠKU ZA PROJEKTE. POTREBNO JE IZA?I NA IZBORE!!!!!!!

Kako iza?i na izbore?

Potrebno je organizovati pokret gra?ana ?SPAS? koji ?e:

 • gra?anima ponuditi konkretno rešenje za konkretne probleme( Na primer: Ponudi projekat ? KAKO ZAUSTAVITI UMIRANJE SRBIJE? ) ,
 • iza?i na slede?e izbore,
 • tražiti od gra?ana da podrže projekte, da za projekte glasaju,
 • pobediti na izborima, osvojiti 20% poslani?kih mesta u Skupštini R. Srbije.
 • napisati zakone, koji ?e obra?ivati konkretne projekte i probleme, i tražiti od Skupštine R. Srbije da predložene zakon usvoji. Ako to skupštinska ve?ina ne?e da uradi, onda pokrenuti skupljane potpisa podrške za konkretne projekte. Cilj je da se skupi više glasova podrške nego što je skupštinska ve?ina dobila glasova na izborima.

ZATO VAS POZIVAMO DA VI, AKO SE OSE?ATE SPOSOBNIM, BUDETE VO?A GRA?ANSKOG POKRETA SPAS.

Kako organizovati gra?anski pokret SPAS ?

Pozivamo, onu ili onoga, ko razume ovaj projekat; veruje u njega; želi da pomogne : sebi, narodu i državi; ima organizacione sposobnosti; može da obezbedi finansiranje ovog pokreta; I OSE?A SE SPOSOBNIM DA STANE NA ?ELO POKRETA SPAS, da se javi Udruženju gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS na telefon 069-155-4122 .

NAŠI PROJEKTI MOGU DOBITI POVERENJE GRA?ANA , ONI MOGU OSVOJITI 20% POSLANI?KIH MESTA U SKUPŠTINI R. SRBIJE, pod uslovom da te projekte, gra?anima prestave na naš na?in i na vreme.

POZOVITE NAS DA SE DOGOVORIMO!!!!!!

KAKO PRESTAVITI PROJEKTE GRA?ANIMA, KAKO DOBITI POVERENJE GRA?ANA, KAKO OSVOJITI 20 % POSLANI?KIH MESTA U SKUPŠTINI R. SRBIJE ?

 1. Dogovorite se sa nama, dogovorite se sa Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS i udruženjem Privrednici Srbije, o koriš?enju naših projekata za dobijanje poverenja bira?a.
 2. Izaberemo odre?eniji projekat, ( Na promer izaberemo Projekat KAKO ZAUSTAVITI UMIRANJE SRBIJE?, ) i u skra?enoj verziji, na jednoj stranici objavimo ga u dnevnim novinama, na primer u listu Politika.
 3. ?itaoce uputimo na sajt Privrednici Srbije www.privrednicisrbije.rs i da tamo pro?itaju ceo projekat, i da ih obavestimo da ?e pomenuti projekat biti predstavljen javnosti u Medija centu dana????.., u ???.sati.
 4. Na konferenciji za štampu, u Medija centru, Vi, vo?a gra?anskog pokreta SPAS, uzimate uvodnu re?, gde prestavljate sebe pokret SPAS, i najavljujete predstavljanje našeg projekta.
 5. Mi uzimamo re? i prestavljamo naš projekat. ( Na primer prestavimo projekat, KAKO ZAUSTAVITI UMIRANJE SRBIJE? )
 6. Vi uzmete završnu re? i pozovete gra?ane da glasaju za projekat, odnosno za vas, za pokret SPAS. Pozovete gra?ane da pomognu i da se jave na telefon. ( Dati broj telefona i ime kontakt osobe. )
 7. Napraviti video klip o pokretu SPAS, predstavljenom projektu i o konferenciji za štampu i to objaviti na You Tube.
 8. Napraviti organizaciju, mrežu, koja ?e distribuirati video klipove uz pomo? mobilnog telefona i društvenih mreža.
 9. Svake sedmice, do izbora, javnosti predstaviti po jedan projekta, na pokazani na?in.

OVO SU PROJEKTI, DOLE POKAZANI, KOJI MOGU DOBITI POVERENJE GRA?ANA, KOJI MOGU OSVOJITI 20% POSLANI?KIH MESTA U SKUPŠTINI R. SRBIJE!!!!!!!!!

 Primer br.1.

 

KAKO ZAUSTAVITI UMIRANJE SRBIJE?

 

Projekat pokazuje, kako je Srbija izgubila 1,7 miliona stanovnika  u poslednjih 25 godina,  i nudi rešenje, kako zaustaviti iseljavanje i podsta?i ra?a

Kako je Srbija izgubila 1,7 miliona stanovnika?

U poslednjih 25 godina Srbija je izgubila oko 1.700.000 stanovnika ( milion i sedamsto hiljada stanovnika )

 •  1.000.000 ( milion ) stanovnika pobeglo je iz Srbije, zbog malih plata, a
 • 700.000 gra?ana Srbije je više umrlo, nego što se rodilo.

Ovaj manjak od 1.700.000 gra?ana je:

 • 1.700.000 radnika
 • 1.700.000 poreski obveznika, koji su Srbiji trebali da pla?aju poreze i doprinose.
 • 850.000 brakova.
 • 2.000.000 dece

GUBITAK IZRAŽEN U NOVCU !!!

Gubitak iznosi oko 1.350 milijardi eura ( Do ove brojke dolazimo, tako što bruto plata x 12 meseci x 40 godina x 1.700.000 stanovnika ( Cena kilometra autoputa u Srbiji je 3.000.000 eura )

 • 10.000 mostova na Adi u Beogradu (Kažu da je most na Adi koštao 135. miliona eura )

Ise?ek iz projekta ?????????????????..

Šta treba uraditi?

POTREBNO JE POPRAVITI POSTOJE?E I DONETI NOVE ZAKONE !!!, Potrebno je sa zakonima izgraditi sistem, koji ?e funkcionisati u narednih 100 godina!!!

1.  Potrebno je zakonima izgraditi novi ekonomski sistem, sistem koji ?e za tri godine obezbediti PROSE?NU MESE?NU NETO PLATU OD 1.000 EURA. Samo prose?na plata od 1.000 eura zaustavlja iseljavanje i umiranje Srbije i naroda.

Mnogi ?itaoci, re?i ?e, ovo nije mogu?e. Nije mogu?e, ako razmišljamo kao naši ?ekonomski eksperti? koji su izgradili postoje?i ekonomski sistem koji je uništio Srbiju. Mi znamo da je mogu?e i zato predlažemo Vladi R. Srbije slede?e:

Predlažem Vlada R. Srbije da RASPIŠE JAVNI KONKURS ZA PRIKUPLJANJE IDEJA I PROJEKATA, projekata koji ?e dovesti do razvoja doma?e proizvodnje koja ?e obezbedi prose?nu neto platu od 1.000 eura.

( Napomena: Dole prikazani projekti, pomo?i ?e da se izgradi ekonomski sistem, koji ?e za 3 godine obezbediti prose?nu mese?nu platu od 1.000,00 eura. )

...................

Više u priloženom projektu, ili na sajtu Privrednici Srbije, www.privrednicisrbije.rs , na adresi: https://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/345-kako-podstai-ranje.html

 Napomena!

Ovaj projekat ?e dobiti poverenje gra?ana, jer nudi rešenje problema!!!

Primer br. 2.

Projekat: ISTINA

KAKO INFORMISATI GRA?ANE VELIKIH ZAPADNIH DRŽAVA, O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE I O SRPSKOM STRADANJU?

 

Ovaj projekat nudi rešenje, Kako informisati gra?ane velikih država o srpskom doprinosu razvoju svetske civilizacije i o srpskom stradanju, odnosno: Kako privoleti vlade velikih zapadnih država, da poštuju Srbiju i Srpski narod.

Poznato je, da su nas velike zapadne države, u poslednjih 100 godina, bombardovale, rušile, ubijale, uništavale i satanizovale. I danas, 2019 godine, taj zapadni svet nas: šikanira, ponižava, ucenjuje, preti, cepa, najkra?e re?eno uništava. I danas, 2019 godine, u tom zapadnom svetu, na javnom mestu, nije pametno re?i da si Srbin, jer možeš doživeti neprijatnosti. A neprijatnost ?eš doživeti, jer su nas zapadni mediji toliko ocrnili, satanizovali, toliko laži o nama ispri?ali, pa je obi?an narod tu laž prihvatio kao istinu.

Naša vlast nije našla na?ina, da obi?nom narodu zapadnih država, prenese pravu istinu o Srbiji i Srbima, a morala je to da uradi, jer dok gra?ani sveta ne saznaju istinu o doprinosu Srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i srpskom stradanju, nama nema dobra, jer ?e zapadne vlade velikih država, nastaviti da nas uništavaju.

Sve dosadašnje Vlade R. Srbije, nisu našle pravi na?in da se odbrane od ovog terora, koji sprovode vlade velikih zapadnih država, i ako su Srbi dali nemerljiv doprinos razvoju svetske civilizacije i svetskom miru.

Podse?am na Srpski doprinos razvoju svetske civilizacije, koji su dali: Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Milutin Milankovi?, Ivo Andri? i. t. d. i na ogromne Srpske žrtve, koje su ugra?ene u temelje svetskog mira. Ako je tako, a jeste, zašto nas onda vlade velikih zapadnih država toliko ugnjetavaju, cepaju, kinje i bombarduju?

Projekat možete pro?itajte na sajtu Privrednici Srbije www.privrednicisrbije.rs , na web adresi: https://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/346-kako-svetu-saoptiti-istinu-o-srbima.html

Napomena!

Ovaj projekat ?e dobiti poverenje gra?ana, jer nudi rešenje problema!!!

Primer br. 3.

 Projekat: PLJA?KA SOKOJA-a

 • Kako zaustaviti plja?ku malih privrednika od strane
 • SOKOJ-a ?

Ovaj projekat pokazuje, kako udruženje gra?ana preko udruženja SOKOJ plja?ka male privrednike Srbije i nudi rešenje kako da se zaustavi ta plja?ka.

Vlada Republike Srbije, mimo svake logike, zakonom je omogu?ila udruženju SOKOJ i drugim, da nametnu svoj porez malim privrednicima putem taksi, i tim udruženjima dala pravo da taj porez ubiraju, pod izgovorom da štite autorska prava.

Projekat možete pro?itajte na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://privrednicisrbije.rs/aktuelno/198-kako-zaustavit-pljaku-malih-privrednika-od-strane-sokoj-a.html

Obrazloženje:

Politi?ari su nametnuli nelogi?ni porez privrednicima, porez koji ubira privatno udruženje SOKOJ, takozvani muzi?ki dinar.

Nije logi?no:

 • da se zakonom omogu?i, privatnoj kompaniji SOKOJ da ubira porez, nazvan taksom ( muzi?ki dinar ),
 • da moraš da platiš SOKO-ju porez, zato što slušaš u radnji muziku preko radija, pod izgovorom da je to zaštita autorskih prava. A kad u toj istoj radnji ?itaš knjigu Ive Andri?a, našeg nobelovca, ne moraš da platiš nadoknadu za koriš?enje autorskih prava.

Logi?no je:

 • da se ovaj zakon ukine,
 • da muzi?ari štite svoja autorska prava, tako što ?e pismeno obaveste TV i radio stanice, ?ije pesme ne smeju puštati, bez nadoknade autoru,
 • da muzi?ari svoja autorska prava na internetu zaštite sa šifrom, da tu muziku može slušati samo onaj ko plati pristup tom linku,
 • da muzi?ari sami izme?u sebe ure?uju, ko može ?ije pesme da peva,
 • da se zakonom obavežu i muzi?ari, da i oni pla?aju: PDV porez, doprinose i ostale poreze.

Ciljna grupa:

Protiv ovog naopakog zakona su svi mali privrednici, posebni protivnici ovog zakona su vlasnici: kafana, kafi?a i restorana, U Srbiji ima oko 300 000 preduzetnika, a vlasnika ugostiteljskih objekata ima oko 60.000.

Samo ugostitelji mogu da obezbede 180.000 glasova ( 60.000 x 3 = 180.000 ), onoj stranci - partiji, koja obe?a da ?e se boriti za ukidanje ovog zakona.

 Primer br. 4.

 Projekat: KAKO UREDITI MEDISKI PROSTOR  SRBIJE  I DRŽAVNU TELEVIZIJU?

( Kako zaustaviti plja?ku gra?ana i malih privrednika, koju sprovode RTS i RTV ?)

 

Ovaj projekat pokazuje, kako takozvani javni servisi RTS i RTV ponižava i plja?ka gra?ane R. Srbije uz pomo? zakona koji je donela Skupština R. Srbije na predlog vlade R. Srbije i nudi rešenje, kako ukinuti pomenuti zakon, vratiti dostojanstvo gra?anima i malim privrednicima, zaustaviti plja?ku i kako urediti oblast državnih televizija na logi?an na?in.

Ovaj zakon pod hitno treba ukinuti, jer vre?a inteligenciju, ubija logiku, proizvodi korupciju-kriminal, pokazuje narodu kako pojedinci mogu dobro da žive a da ne rade. Zakon tera gra?ane de pla?aju dodatni porez, zvani TV pretplata, zato što gledaju RTS i RTV, a onim gra?anima koji ne gledaju pomenute televizije, uveo je porez-pred platu zato što ne gledaju državne televizije......................

.........................................

Po kojoj logici, Vi terate gra?ane i male privrednike da pla?aju TV pretplatu, i ako nemaju televizor.

Ise?ak iz projekta ?????????????????..

PREDLAŽEMO VLADI R. SRBIJE!!!

Ise?ak iz projekta ?????????????????..

7.  Ure?ivanje TV programa?

Da donese zakon, koji ?e obavezati sve televizije sa nacionalnom frekvencijom, da su obavezne da obezbede besplatni medijski prostor za opozicione stranke i udruženja, po slede?em modelu!!

Parlamentarnoj opoziciji obezbediti TV emisiju, jedanput mese?no, u trajanju od 30 minuta. Stranke same ure?uju TV emisiju.

Van-parlamentarnim strankama i udruženjimakoja se ne finansiraju iz inostranstva, obezbediti TV emisiju, jednom mese?no, u trajanju od 15 minuta. Stranke i udruženja sami ure?uju TV emisiju.

Projekat "KAKO UREDITI MEDIJSKI PROSTOR U SRBIJI" možete pro?itajte na sajtu Privrednici Srbije www.privrednicisrbije.rs , na web adresi: http://privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/199-kako-zaustavit-pljaku-graana-i-imalih-privrednika-od-strane-rts-i-rtv-.html

Obrazloženje:

Nije logi?no:

 1. da pla?aš državnoj televiziji pretplatu, a ne pla?aš pretplatu televizijama: TV Prva, TV Pink, TV B92, TV Hepi i. t. d,
 2. da moraš da pla?aš TV pretplatu RTS i RTV, a da je ne gledaš te televizije,
 3. da moja tašta pla?a TV pretplatu, ima 11.500 dinara penziju, a gleda TV Pink.

Logi?no je:

 • da se državna televizija finansira iz budžeta R. Srbije.
 • da se ukine TV pretplata i
 • logi?no je da ?e gra?ani podržati onu stranku, koja obe?a da ?e realizovati, ovaj projekat ?? Kako zaustaviti plja?ku gra?ana i malih privrednika od strane RTS i RTV??.

Ciljna grupa :

Protiv ovog nelogi?nog zakona je ve?ina gra?ana Srbije. Dosta im je maltretiranja od strane RTS i RTV, koji prete da ?e dug naplatiti preko suda. Zato verujemo, da ?e dobar deo gra?ana na slede?im izborima, dati svoj glas onoj partiji, koja obe?a da ?e se boriti za ukidanje ovog zakona.

Primer br. 5.

 

 • Projekat: SPAS
 • Kako srpsku dijasporu, uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije ?

Ovaj projekat nudi rešenje: Kako srpsku dijasporu uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije? Kako srpska dijaspora da pomogne, u traženju puta spasenja za narod i državu?

Uvod

Ovaj projekat, ima za cilj da ?itaoce podstakne na razmišljanje. Kako da na?emo put spasenja za narod i državu?

Država i narod su u: teškoj ekonomskoj, moralnoj, vojnoj, politi?koj i svakoj drugoj krizi.

Put izlaska iz ove krize, koja traje više od 20 godina, postoji. On podrazumeva da se angažuje celokupna srpska pamet, koja postoji u narodu. To zna?i da je potrebno angažovati pamet i iskustvo Srba u dijaspori. A to opet zna?i, da srpsku dijasporu treba uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije. A rešenja za ove naše probleme, treba tražiti kroz javnu konkurenciju ideja i programa. 

Ništa novo ne?u re?i, kad kažem, da srpske vlasti u zadnjih 100 godina, nisu tražile pomo? od Srba iz dijaspore, i da ih ne želi sistemski vezati za maticu Srbiju. Vi?eni Srbi iz dijaspore, potrebni su našoj vlasti, samo kad je neka svetkovina za slikanje, da bi dobili neki poen kod bira?a u Srbiji.

Srbi: Nikola Tesla, Mihailo Pupin i drugi, živeli su i radili u Americi, u 20 veku. Bili su jako uticajni. Li?no su poznavali tadašnje predsednike SAD. Oni su mogli mnogo više pomo?i svom narodu i državi Srbiji, da ih je tadašnja vlast uklju?ila u sistem vlasti u Srbiji.

Koliko Srpska dijaspora može pomo?i narodu i državi? Može mnogo, pod uslovom da se dijaspora uklju?i u sistem vlasti u R. Srbije. Koliko je velika ta pomo?, pokazuje primer Mihaila Pupina. Samo zahvaljuju?i Mihailu Pupinu, 1918 godine, Banat je pripao Srbiji a na Rumuniji. On je tadašnjem predsedniku SAD rekao, da je on Amerikanac, ali i Srbin.

Šta još projekat pokazuje?

Ovaj projekat pokazuje kakva nam je vlast, koliko su naši politi?ari sujetni i koliko se tvrdoglavo drže ekonomskog koncepta koji narod i državu vodi u sve dublje propadanje. Kriza u R. Srbiji može se brzo i kvalitetno rešiti prihvatanja novih ideja za izlazak iz krize i uz pomo? Srpske dijaspore, jer  dijaspora ima znanje, iskustvo, politi?ke i ekonomske veze. Da bi se to desilo, potrebno je da politi?ki lideri prihvate nove ideje i da Srpsku dijasporu uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije.

Projekat "SPAS" Kako srpsku dijasporu, uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije, možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/189-projekat-spas.html

Kratko obrazloženje:

Srpska dijaspora može pomo?i u traženju puta spasenja za narod i državu, jer Srbi u dijaspori imaju: znanje, politi?ke i ekonomske veze.

Naš projekat predvi?a, da se Srbi iz dijaspore uklju?e u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije.

Projekat predvi?a:

 • Da Srbi iz dijaspore imaju 25 mandata u Skupštini R. Srbije, i da se poslanici biraju po ve?inskom izbornom sistemu.
 • Da postoji Ministar inostranih poslove i Ministar privrede iz redova dijaspore, zadužen za odre?eni region. ( Na primer: Ministar inostranih poslova i Ministar privrede, iz redova dijaspore, zadužen za SAD i Kanadu. )

Kome je u interesu ovakvo rešenje ?

Ovakvo rešenje je u interesu svih gra?ana Srbije, države Srbije i Srba koji žive van Srbije. Ovakvo rešenje bi:

 • usporilo asimilaciju Srba,
 • podstaklo Srbe na ujedinjenje i okupljanje oko konkretnog posla,
 • donelo Srbiji, privredne i ekonomske veze sa mo?nim ljudima u svetu,
 • donelo Srbiji nove investicije i nove tehnologije, itd.

Sigurni smo da ?e ona politi?ka partija, koja prihvati ovaj projekat, dobiti poverenje gra?ani na slede?im izborima!!!

Ciljna grupa :

Svi gra?ani Srbije i Srbi u dijaspori.

Primer br. 6.

 

 • KAKO TAJKUNI DA OTKUPE SVOJE GREHOVE ?
 • ( Kako tajkune oporezovati? )

Ovaj projekat nudi rešenje: kako tajkuni da otkupe svoje grehove, kako obezbediti novac za pokretanje doma?e proizvodnje, i kako penzionerima, profesorima, doktorima vratiti dostojanstvo i pravo na život.

Srbija je na kolenima, neko kaže da je propala. Narod je: dezorijentisan, ponižen, uplašen i bez nade da ?e do?i bolja vremena.

Srbija je oplja?kana! Gra?ane Srbije plja?kaju od 1990 godine do današnjeg dana. Plja?kali su nas:

 • Ratni profiteri,
 • Privatizacioni profiteri,
 • Tranzicioni profiteri,
 • Politi?ki profiteri,
 • Sportski profiteri,
 • Estradni profiteri itd.

Srpski tajkuni: Milan Beko, Miroslav Miškovi? i Miodrag Kosti?

Da bi zaustavili dalje propadanje Srbije. Da bi zaustavili akumuliranje nezadovoljstva kod gra?ana. Da bi ponudili nadu za bolje sutra. Potrebno je doneti ovaj zakon.

Napomena!

Ovaj projekat poslali smo: Vladi R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vu?i?u i Predsedniku Srbije Tomislavu Nikoli?u,

Projekat smo napisali i objavili sa ciljem:

Da pomognemo Vladi R. Srbije.

Da gra?anima pokažemo, da postoji izlaz iz ove krize.

Da podstaknemo ?itaoce na razmišljanje.

Projekat KAKO TAJKUNI DA ODKUPE SVOJE GREHOVE, odnosno, Kako tajkune oporezovati, možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi:  http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/274-kako-tajkune-oporezovati-.html

Primer br. 7.

 

KAKO GRA?EVINSKOJ PRIVREDI, OBEZBEDITI VIŠE POSLA?

( Kako zaustaviti zaga?ivanje vazduha i kako spasiti: gra?ane od trovanja zaga?enim vazduhom i svoju firmu od propasti? )

Projekat nudi rešenje, kako obezbediti više posla gra?evinskoj privredi i kako napraviti zdravu sredinu za življenje. Odnosno, pokazuje šta: mali, srednji i veliki privrednici treba da uradimo, da bi imali više posla i više profita.  Projekat je namenjen: vlasnicima firmi i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom gra?evinskog materijala, trgovinom gra?evinskim materijalom i izvo?enjem gra?evinskih radova.

Poštovani privrednici!

Poznata vam je situacija u oblasti gra?evinarstva. Poznato vam je da je vazduh zaga?en, u zimskom periodu, i da nam zbog toga gra?ani umiru, zato što objekti nemaju termo izolaciju, a gra?evinska privreda: nema posla, nema kupaca, nema investitora i da zbog toga preduze?a i preduzetni?ke radnje propadaju.

Ne?emo opisivati stanje u gra?evinskoj privredi, ono je katastrofalno, dobro nama je poznato i ne?emo ga posebno elaborirati. Baviti ?emo se rešenjem ovog problema. Ovaj projekat nudi rešenje: Kako obezbediti  ?ist vazduh u gradovima i gra?evinskoj privredi obezbediti više novog posla i više profita? I šta privrednici treba da urade, da bi spasili svoje firme od propadanja.

Mnogi ?e re?i, ne možemo mi ništa uraditi, propast ?emo, nam nama spasa,!

Možemo obezbediti ?ist vazduh u zaga?enim gradovima i možemo se spasiti od propadanja, pod uslovom da se pridružimo borbi, koju vodi Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS i udruženje Privrednici Srbije, i da za tu borbu damo malo para, u skladu sa svojim mogu?nostima.

Šta treba da uradimo?

Treba da nateramo Vladu R. Srbije, da donese zakon koji ?e obavezati vlasnike objekata da svoje objekte drže u tehni?ki ispravnom i vizuelno lepom stanju. A ovaj naš predlog zakona obezbe?uje ?ist vazduh u zaga?enim gradovima i donosi nove poslove proizvo?a?ima gra?evinskog materijala, trgovcima  i izvo?a?ima radova. 

Ovaj projekat gra?evinskoj privredi donosi novi posao, vrednosti oko 750 miliona eura na nivou republike, na godišnjem nivou. Na nivou lokalne samouprave, veli?ine od 40.000 stanovnika, projekat donosi oko 450 miliona dinara ( 3.750.000 eura ) novih poslova godišnje.

Ovaj zakon, zaposlio bi oko 225 radnika na nivou lokalne samouprave veli?ine oko 40.000 stanovnika, a na nivou Srbije oko 45.000 radnika.

Ovaj zakon obezbe?uje prihod budžetu R. Srbije oko 125 miliona eura i doprinosa za zdrastveno i penzisko osiguranje oko 120 miliona eura. ( Ovaj zakon donosi više novca u budžet republike, nego što je Vlada RS uštedela, smanjuju?i penzije. )

Ovaj projekat možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije, na adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/283--kako-spasiti-svoju-firmu-od-propasti.html

Primer br. 8.

 • PROJEKAT PLASTENIK!
 • ( KAKO DRŽAVA MOŽE POMO?I RAZVOJ PLASTENI?KE PROIZVODNJE I KAKO MOŽE ZAPOSLITI 21.600 RADNIKA? )

 

 

Ovaj projekat nudi rešenje, kako Vlada R. Srbije u saradnji sa lokalnom vlaš?u može pomo?i razvoju plasteni?ke proizvodnje i kako može zaposliti 21.600 radnika na nivou republike , a 116 radnika na nivou opštine , u plasteni?koj proizvodnji povr?a i cve?a, po principu samo zapošljavanja .

Uvod!

Da bi zaposlili 21.600 radnika, razvili plasteni?ku proizvodnju povr?a i cve?a i podstakli razvoj preduzetništva, potrebno je da država, odnosno vlast, prihvati nove ideje, odnosno da prihvati i realizuje ovaj projekat. Potrebno je, da se vlast i narod odreknu nametnute zablude, da država ne treba da se meša u ekonomiju. Ina?e ovu zabludu, da država ne treba da se meša u ekonomiju, smislili su politi?ari i plasirali je narodu kao jedinu istinu, sa ciljem da skinu odgovornost sa sebe za svoj rad i svoje neuspehe.

Ako želimo da iza?emo iz krize, onda se država mora uklju?iti u rešavanju ekonomskih problema, mora tražiti nove ideje i nove ljude.

Podse?am, 1990 godine politika se mešala u ekonomiju i tada se u Srbiji proizvodilo skoro sve i svašta. Imali smo prose?nu neto platu od 1.000 DM, što je više nego današnjih 1.000 eura, a danas, politika se ne meša u ekonomiju, skoro ništa ne proizvodimo i imamo prose?nu neto platu manju od 300 eura.

Lokalni politi?ari, vlasti i opozicije, tvrde da politi?ari ne treba da se bave ekonomijom i zapošljavanjem. Kažu da je to posao privrednika. Me?utim gra?ani misle druga?ije, gra?ani misle da je vlast kriva što oni nemaju posla, što su male plate i penzije i što oni loše žive.

Autor ovog projekta misli da država treba da se meša u ekonomiju, ali na pravi na?in. Vlada R. Srbije treba da pomogne razvoj preduzetništva u Srbiji. Tako?e, i lokalna vlast, predsednik opštine, treba da se aktivno uklju?i u zapošljavanje svojih sugra?ana u proizvodnji, ali na pravi, pravedni i logi?an na?in.

Da bi Srbija izašla iz krize i da bi zaustavili iseljavanje, ( U poslednjih 25 godina iz Srbije se iselilo oko 1 milion gra?ana. ) potrebne su nove ideje i novi ljudi. Potrebni su novi projekti koji ?e proizvesti nove preduzetnike, a oni treba da obezbede nova radna mesta i ve?e plate radnicima.

Naš projekat ?PROJEKAT PLASTENIK.? ( KAKO DRŽAVA MOŽE POMO?I RAZVOJ PLASTENI?KE PROIZVODNJE I KAKO MOŽE ZAPOSLITI 21.600 RADNIKA?), koji nudimo Vladi R. Srbije, obezbe?uje novo znanje, proizvodi nove preduzetnike i nove stru?njake, obezbe?uje znatno ve?e plate radnicima i nudi masovnu proizvodnju plasteni?kih proizvoda za doma?e tržište i za izvoz.

VIŠE NA SAJTU! https://www.privrednicisrbije.rs/pocetna-strana/301-kako-pomoi-plasteniku-proizvodnju.html

 Primer br. 9.


 • Projekat !
 • KAKO ZAKONOM POSTICATI IZVOZ ?
 • ( Kako pokrenut proizvodnju ? )

Ovaj projekat govori o pogrešnoj ekonomskoj politici, koju Vlada RS sprovodi poslednjih 25 godina ! Ova naopaka ekonomska politika, ugasila je industrijsku proizvodnju, uništila naš izvoz, ostavila radnike bez posla, ostavila penzionere bez dostojne penzije a mladost Srbije bez budu?nosti.

Mi nudimo projekat koji nudi rešenje kako: obnoviti industrijsku proizvodnju, pove?ati izvoz, zaposliti nezaposlene, pove?ati plate i penzije, zaustaviti iseljavanje naše mladosti i vratiti veru u bolju budu?nost.

Analiza ekonomskih rezultata !

Ako poredimo industrijsku proizvodnu u Srbiji u 2009. godinu sa industrijskom proizvodnjom u 1989. godinom, dolazimo do poražavaju?e istine. Industrijska proizvodnja u 2009 godini na nivou od 40% industrijske proizvodnje, koju smo imali u 1989. godini.

Zašto je ovakvo katastrofalno stanje ?

Ovakvo stanje je logi?no, jer smo ukinuli doma?u proizvodnju. Da doma?e proizvodnje danas nemamo, a da smo je imali 1989 godine, govori primer iz Be?eja. Primer je mogao biti, bilo koji drugi grad u Srbiji, jer je stanje svugde isto !

ise?ak iz projekta ?????????????????..

REŠENJE PROBLEMA !

Tražimo od Vlada RS da uvaži interes malih i srednjih privrednika, i da donese predloženi zakon o podsticaju izvoza. Odnosno da uvoznike zakonom obavežu, da svoj uvoz u R. Srbiju pokriju izvozom sli?ne robe, po slede?em modelu :

 • u 2011. godini da svoj uvoz pokriju sa 10% izvoza,
 • u 2012. godini da svoj uvoz pokriju sa 20 % izvoza,
 • u 2013. godini da svoj uvoz pokriju sa 30 % izvoza i
 • u 2014. godini da svoj uvoz pokriju sa 40 % izvoza.

VIŠE NA SAJTU:https://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html

Primer br. 10.


 • Projekat:
 • KAKO SPRE?ITI PARTISKO ZAPOŠLJAVANJE ?
 • ( Kako su politi?ari pojeli 300.000 radnih mesta ! )

Ovaj projekat pokazuje, koliku ekonomsku štetu Srbiji prave politi?ki lideri koji zapošljavaju svoje ?lanove na izmišljena radna mesta, u javnim preduze?ima i državnu administraciju, i nudi rešenje kako ovaj politi?ki kriminal-korupcija zaustaviti.

Zapošljavaju?i svoje ?lanove partije, na izmišljena radna mesta u javnim preduze?ima i državnoj administraciji, politi?ki lideri za 10 godina pojeli su 293.352 ( trista hiljada ) radnih mesta, ili 12.223 kilometra asfaltnog puta širine 6m, ili 14.667 kilometara kanalizacije, ili 2.933.526 m2 novog poslovnog prostora škola, bolnica, obdaništa itd.

Da bih bolje razumeli ovaj projekat ?Kako su politi?ari pojeli 300.000 radnih mesta ?, postavljamo dva pitanja, odnosno navodno dva primera strana?kog kriminala-korupcije !

Privrednici Srbije pitaju ?

Kakva je razlika, izme?u politi?ara koji namesti posao svom prijatelju u vrednosti od 10 miliona dinara i politi?ara koji zaposli samo jednog ?lana svoje partije, na izmišljeno radno mesto, u JP ili u državnoj administraciji?

U prvom slu?aju, politi?ar je uzeo proviziju od 1 milion dinara za nameštanje tendera pri dobijanju odre?enog posla i tako je oštetio državu za jedan milion dinara, a u drugom slu?aju, kad politi?ar zaposli samo jednog svog ?lana partije na izmišljeno radno mesto, u JP ili državnu administraciju, on napravi štetu državi u iznosu od 12 miliona dinara. ( 100.000 bruto plata x 12 meseci x 10 godina = 12.000.000 dinara )

Iz prikazanog primera vidi se da politi?ari koji zapošljavaju svoje strana?ke kolege, na izmišljena radna mesta, prave državi - narodu daleko ve?u štetu od onih politi?ara koji uzimaju samo mito. Zapošljavanje partijski drugova na izmišljena radna mesta, u JP i državnu administraciju, mi nazivamo, strana?ki kriminal i korupcija.

Ise?ek iz projekta ?????????????????..

Predlažemo Vladi R. Srbije :

 Predlažemo Vladi R. Srbije, javnim preduze?ima, državnim ustanovama, lokalnim upravama i ostalim budžetskim korisnicima, posebnim zakonom propiše:

 • maksimalni broj radnika,
 • na?in izbora direktora i njegovu stru?nu spremu,
 • organizaciju i
 • sistematizaciju radnih mesta.

Svaka lokalna samouprava bila bi obavezna da do kraja 2013 godine, dovede broj zaposlenih radnika u lokalnoj upravi, državnim ustanovama, javnim preduze?ima i drugim budžetskim korisnicima, na broj koji propisuje ovaj zakon.

Sredstva koja bi se uštedela ovim zakonom izdvajaju se na poseban ra?un, a koristila bi se za slede?e namene:

 • 50% sredstava bi se izdvajalo za podsticanje doma?e proizvodnje po principu orta?kog udruživanje države i privrednika u odnosu 50% : 50%, ( ovaj projekat možete pro?itati na sajtu www.privrednicisrbije.rs ) a
 • 50% sredstava bi se ulagalo u izgradnju i održavanje infrastrukture, kao što su: putevi, vodovod, kanalizacija, škole, bolnice i druge javne ustanove.

VIŠE NA SAJTU:https://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/253-kako-su-politicari-pojeli-300000-radnih-mesta.html

Primer br. 11.

 

 DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA ???

 

-Kad ?e Srbija imati prose?nu platu 1.004 eura? Za 86 godina!!-

Ovo i ovakvo pitanje moramo postaviti sebi i politi?arima, jer je u 2015 godini, PROSE?NA NETO PLATA U SLOVENIJI BILA JE 1.004 eura a u SRBIJI 361 euro. Projekat ima zadatak da objasni: zašto je prose?na neto plata u Srbiji 361 euro a u Sloveniji 1004 eura, zašto gra?ani Srbije beže iz Srbije, zašto smo toliko propali, i da pokaže, put spasenja za narod i državu.

Moramo shvatiti, narod i politi?ki lideri, da idemo pogrešnim putem, da vodimo pogrešnu ekonomsku politiku, ve? 30 godina, i da zbog ovakve ekonomske politike, mladost Srbije beži iz Srbije. ( Po zvani?nim podacima, u poslednjih 25 godina, iz Srbije pobeglo je oko 800.000 gra?ana. Ako na ovaj broj dodamo i decu ro?enu u iseljeništvu, onda možemo re?i! Za poslednjih 25 godina, iz Srbije se iselilo milion gra?ana. )

ANALIZA PITANJA! DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA???

Analiza br. 1.

Da bi doneli ispravan zaklju?ak, doneli ispravnu ocenu, da li su Slovenci pametniji od Srba, moramo uporediti znamenite Srbe sa znamenitim Slovencima.

Ja sam, iz knjige 100 najznamenitijih Srba, odabrao 5 Srba, 5 svetskih velikan, i uporedio sa 5 znamenitih Slovenaca.

 Odabrao sam ovih 5 znamenitih Srba: Nikolu Teslu, Milutina Milankovi?a, Mihajla Pupina, Ivu Andri?a i Bogdan Magli? i pokušao da na?em 5 znamenitih Slovenaca, koji mogu stati naspram ovih 5 svetskih velikana.

Ja nisam našao ni jednog Slovenca, koji bi mogao da stane naspram ovih pet Srpskih i svetskih velikana, jer ih Slovenija nema. Pa sam na osnovu ove ?injenice doneo zaklju?ak !!

VIŠE NA SAJTU: https://www.privrednicisrbije.rs/pocetna-strana/60-naslovna-strana/288-kad-e-srbija-imati-prosenu-platu-1004-eura.html

 

NAPOMENA!

Cilj autora je da podstaknem ?itaoce, da oni napišu i objave projekte, koji ?e biti bolji od ovih naših.

Da pokažem ?itaocima, da postoje rešenja za ove naše probleme. DA POSTOJI NADA!!!

Da pokažemo, da gra?ani na izborima treba da glasaju za projekte, a ne za partijskog lidera.

Da pokažemo gra?anima, da partijski lideri, vlasti i opozicije, ne znaju da rešavaju ove naše probleme. Oni su to pokazali, svi su bili na vlasti i svi su bili loši.

Da pokažem ?itaocima, da se moraju boriti za bolje sutra, za svoje potomke, za svoju decu, sebe i Srbiju. Moraju da pišu projekte, kako rešiti odre?eni problem i da ih objavljuju. Moraju da pišu i predlažu zakone, i da pomo?u narodne inicijative, u Skupštini Srbije, bore za njihovo usvajanje.

Moramo više predlagati rešenja problema, a manje protestvovati na ulici. Svi dosadašnji uli?ni protesti ( 27 mart 1941, Studenski protesti 1968, Uli?ni protesti devedesetih, Uli?ni protesti 2000 i ovi današnji ) ništa nisu dobro doneli narodu, ali su zato dobro doneli organizatorima. Zato uli?ne proteste, kao na?in borbe protiv vlast, treba promeniti.

Autor ovih projekata ima 64 godine, u penziji je, i veruje da ovi projekti mogu pomo?i u pronalaženju puta spasenja. Veruje da ?e ovaj projekat sti?i do one, ili onog, koji je hrabar i sposoban da stane na ?elo gra?anskog pokreta SPAS, i da ?e mu ovaj projekat pomo?i da ostvari zacrtani cilj.

POZIVAM VAS DA BUDETE VO?A GRA?ANSKOG POKRETA SPAS!!!

 

 • Predsednik udruženja gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS i
 • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
 • Ing. Vujanovi? Živojin
 • 069-155-41-22

 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina