alt

 • KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO?
 • Kako izabrati rukovodstvo željezare
 • koje ?e proizvoditi profit, a ne gubitke ?

 

Ovaj projekat nudi rešenje, kako izgraditi sistem, koji ?e omogu?iti da naša državna i javna preduze?a, proizvode dobit a ne gubitke.

 Napomena!

Ovaj projekat poslali smo: Vladi R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vu?i?u i Predsedniku Srbije Tomislavu Nikoli?u.

Projekat smo napisali i objavili sa ciljem:

Da pomognemo Vladi R. Srbije.

Da gra?anima pokažemo da postoji izlaz iz ove krize.

Da podstaknemo ?itaoce na razmišljanje.

alt

Predsednik Vlade R. Srbije Aleksandar Vu?i?.

Da bi preduze?a u državnom vlasništvu bila profitabilna, potrebno je doneti zakon, izgraditi sistem, koji ?e obezbediti da se direktori i ?lanovi upravnog odbora JP biraju, na osnovu javnog konkursa, programa rada i li?ne materijalne odgovornosti. Direktori i ?lanovi upravnog odbora JP, moraju da založe hipoteku, kao garanciju da ?e posao obavljati po zakonu i u skladu sa usvojenim programom.

Udruženje Privrednici Srbije tvrdi! Preduze?a u vlasništvu države mogu i moraju biti profitabilna. Zbog ove tvrdnje mi smo napisali projekat ?ZAŠTO I KAKO TREBA SPASITI PIK BE?EJ? i tajprojekatobjavili na sajtu Privrednici Srbije http://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/273-zato-i-kako-spasiti-pik-beej-od-propasti.html  Projekat nudi rešenje, kako da državna i JP proizvode dobit a ne gubitke.

Projekat smo poslali Vladi R. Srbije. Nažalost savetnici predsednika Vlade R. Srbije, nisu razumeli ovaj naš predlog.

Možda je bolje da smo projektu dali ime, Kako izgraditi sistem, koji ?e omogu?iti državnim i javnim preduze?ima Srbije, da proizvode dobit a ne gubitke?.

Zbog lakšeg razumevanja, ovom projektu, dat ?e mo ime: KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO?

Vlada R. Srbije pokušala je da se reši problema zvani Željezara Smederevo, tako što je pokušala da proda železaru. U toj nameri nije uspela, pa sad pokušava da na?e menadžment, koji ?e železaru dovesti u situaciju da ona proizvodi profit a ne gubitke.

Vlada R. Srbije je objavila projekat ? konkurs za izbor menadžmenta Željezare Smederevo. Taj projekat ? konkurs objavile su dnevne novine Politika.

Naš projekat: KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO? Odnosno , projekat: kako izabrati rukovodstvo Železare Smederevo je bolji, od projekta koji je ponudila Vlada R. Srbije.

Mi ovo tvrdimo, a Vi gospodine ?itao?e uporedite ova dva projekta, pa sami presudite.

PRROJEKAT VLADE R. SRBIJE!

Projekat Vlade R. Srbije objavile su dnevne novine Politika: http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dvanaest-direktora-za-milion-i-po-tona-celika.sr.html#last_comments

???????? ????????? ?? ?????? ? ?? ???? ??????

?? ????? ?????????? ?? ????? ??????? ? ???????? ????????, ????????, ???? ?????????, ??? ? ?????????? ?? ?????? ??????? ??????????

 alt

Željezara Smederevo.

?? ?? ?????????? ????? ???? ????????? ?????? ?? 12 ?????????, ??? ?? ?? ?????? ???? ????? ?????????? ?? ??????? ??????????, ???????, ???????, ?????????, ????????????? ? ??????, ??? ? ??????????? ??????????????????.

alt

Željezara Smederevo, zahtevi Vlade R. Srbije.

Završen citat!

PROJEKAT PRIVREDNIKA SRBIJE!

Mi mislimo da ovaj projekat Vlade R. Srbije ?Izbor menadžmenta Željezara Smederevo? nije dobar i ne?e dati projektovani, željeni rezultat.

Naš projekat ? KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO? bolji od projekta Vlade R. Srbije. Ovaj projekat nudi rešenje: kako izabrati rukovodstvo Željezare Smederevo, koje ?e proizvoditi profit a ne gubitke.

Da bi željezara proizvodila profit a ne gubitke, potrebno je sistemski rešiti:

 • Ko upravlja železarom?

 • Kako se bira i smenjuje upravni odbor i glavni direktor željezare?

 • Kako uvesti li?nu materijalnu odgovornost, direktora i ?lanova upravnog odbora?

 • Kako se meri uspešnost rada rukovodstva željezare i kako se oni pla?aju.

alt

Kako se upravlja sa Železarom Smederevo?

Preduze?em, Željezara Smederevo, upravlja upravni odbor sastavljen od 9 ?lanova. Po dva ?lana upravnog odbora biraju predstavnici: ekonomskih, rudarski i mašinskih fakulteta, dva ?lana upravnog odbora bira Vlada R. Srbije, a jednog ?lana upravnog odbora bira autor ovog projekta.

Kako se biraju i pla?aju ?lanovi upravnog odbor?

Zajednice: ekonomskih, mašinskih i rudarski fakulteta formiraju komisije koje biraju ?lanove upravnog odbora Željezare Smederevo.

?lanovi upravnog odbora, biraju se na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

?lanovi upravnog odbora, moraju da daju hipoteku vrednosti od 100.000 eura, kao garanciju da ?e poso raditi savesno i po zakonu.

Plata ?lanova upravnog odbora, je u visini dve plate narodnog poslanika R. Srbije.

?lanovi upravnog odbora ima bonus 1%, od dobiti koju ostvare preduze?e, kao godišnju nagradu. Bonus, od 1 %, deli se na devet jednakih delova.

Kako se bira i pla?a direktor?

Glavnog ? generalnog direktora preduze?a, Željezara Smederevo , bira upravni odbor , na osnovu javno raspisanog konkursa, i programa rada koga piše kandidati.

Glavnog ? generalnog direktora preduze?a, Željezara Smederevo, mora da založi hipoteku vrednosti od 400.000 eura, kao garanciju da ?e poso direktora raditi savesno i po zakonu.

Plata glavnog ? generalnog direktora, je u visini ?etiri plate Predsednika Vlade R. Srbije.

Generalni direktor bira svoje saradnike, direktore sektora, na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga su pisali kandidati. Ovu odluku mora da potvrdi upravni odbor. Direktori sektora moraju da založe hipoteku vrednosti od 100.000 eura, kao garanciju da ?e poso direktora sektora raditi savesno i po zakonu.

Glavni ? generalni direktor ima bonus 4%, od dobiti koju ostvari preduze?e. Polovinu od ovog bonusa ( 2% ), pripada generalnom direktoru a drugu polovinu od 2%, generalni direktor je obavezan da podeli svojim saradnicima.

Kako se smenjuje direktor i ?lanovi upravnog odbora?

Direktora željezare smenjuje upravni odbor :

Upravni odbor smenjuje direktora željezare ako ne ostvari predvi?ene rezultate, ne ostvari predvi?enu dobit, odnosno ako završi poslovnu godinu sa gubitkom. Obavezno se smenjuje direktor, ako je gubitak ve?i od 20% predvi?enog profita. ( Primer: Direktor svojim programom predvidi, da ?e željezara ostvariti dobit od 50.000.000 ?, a ona na kraju godine ostvari gubitak. Ako željezara na kraju godine ostvari gubitak ve?i od 10.000.000?, direktor se obavezno smenjuje. )

Ne može se smeniti direktor željezare, ukoliko željezara ostvaruje predvi?enu dobit.

?lanove upravnog odbora smenjuje, onaj ko ih je izabrao.

?lanovi upravnog odbora se smenjuju, kad željezara ne ostvaruje projektovane rezultate. ?lanovi upravnog odbora se obavezno smenjuju, ukoliko železara završi poslovnu godinu sa gubitkom.

Ne mogu se smeniti ?lanovi upravnog odbora željezare, ukoliko željezara ostvaruje predvi?enu dobit.

Kako se meri uspešnost rada rukovodstva željezare?

Uspešnost rada direktora i ?lanova upravnog odbora meri se isklju?ivo na osnovu finansijski rezultata. Ako je željezara na kraju godine ostvarila dobit, onda je rukovodstvo dobro radilo. Ako je željezara ostvarila gubitak, onda je rukovodstvo loše radilo i treba ga menjati.

Direktor i ?lanovi upravnog odbora, biraju se na period od 4 godine, uz mogu?nost ponovnog

Šta je zadatak preduze?a, Željezara Smederevo?

 • Zadatak preduze?a, Željezara Smederevo, je da stvara profit. i da na ekonomskim principima omogu?i fakultetima i nau?nim radnicima, nau?na usavršavanja i istraživanja.

 • Zadatak preduze?a, Željezara Smederevo, je da vrati državi uložena sredstva, u narednih 10 godina. Ostvarenu dobiti deliti na dva dela, 50% ulagati u razvoj preduze?a, a drugih 50% u vra?anje duga državi.

 

Šta uraditi, ako niko ne prihvati da pod ovim uslovima upravlja železarom?

Mi smo sigurni da Željezara Smederevo može da proizvodi profit, a ne gubitke. Željezara ?e proizvoditi profit, ako Vlada R. Srbije prihvati ovaj projekat.

Mi nismo politi?ari, mi smo inženjeri koji poštuju logiku, pa moramo ponuditi rešenje. Šta raditi, ako niko ne prihvati da pod ovim uslovima upravlja železarom?

Ako niko ne prihvati, da pod ovim uslovima upravlja železarom, onda ?e željezara proizvoditi gubitke. Gubitke ?e pla?ati gra?ani R. Srbije. U ovom slu?aju, treba biti realan i shvatiti da je pacijent umro, da za železaru nama spasa i da železaru treba zatvoriti.

 

Šta ne valja u projektu, konkursu Vlade R. Srbije?

altMinistar Privrede u Vladi R. Srbije, Željko Serti?.

Šta ne valja u projektu R. Srbije, a šta je dobro u projektu Privrednici Srbije, Vi gospodine ?itao?e ?e te sam proceniti.

Mi ukazujemo na slede?e nedostatke projekta ? konkursa Vlade R. Srbije:

 • Naš projekat nudi rešenje, kako izabrati direktore i ?lanove upravnog odbora željezare. Projekat Vlade R. Srbije ne nudi rešenje, kako izabrati direktore i ?lanove upravnog odbora željezare. Ostavljena je mogu?nost partijskom zapošljavanju, a partijsko zapošljavanje je uništio privrednu Srbije.

 • Naš projekat predvi?a li?nu materijalnu odgovornost direktore i ?lanove upravnog odbora, projekat Vlada R. Srbije to nije uradio. Bez li?ne materijalne odgovornosti, direktora i ?lanova upravnog odbora, nema odgovornog rukovodstva.

 • Naš projekat propisuje na?in pla?anja, direktora i ?lanova upravnog odbora. Propisali smo nagradne bonuse, koji su vezani za dobit preduze?a. Bez jasnog pla?anja menadžmenta u državnom preduze?a, javlja se kriminal, korupcija i proizvode gubici.( Zar nije logi?no: Ako menadžeri željezare ostvare dobit od 50.000.000?, da i oni dobiju deo tog kola?a. U ovom slu?aju, generalni direktor željezare dobio bi 1.000.000 ?. Neko ?e re?i da je ovaj bonus, koji dobija generalni direktor, mnogo veliki. Možda je veliki, ali je i deo koji dobija i država veliki, u ovom slu?aju država bi dobila 45.000.000?. Treba znati, da je država željezari davala 100.000.000? godišnje. Neko ?e re?i, da su ovo velike brojke i da se ne mogu ostvariti! Može se ostvariti ova dobit, to je samo 5% od ukupnog prihoda. Željezara bi trebala da ostvari, godišnji ukupni prihod od 1.000.000.000? )

Ovih 13 pitanja, koje je postavila Vlada R. Srbije u svom projektu ? konkursu, po našem projektu, su pitanja iz program rada, koga piše kandidat za direktora. Po našem projektu ? KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO? upravni odbor bira direktora, pa on i postavlja pitanja. Kandidat za direktora, u svom programu rada, mora dati odgovore i na slede?a pitanja:

 • Kako ?e organizovati preduze?e?

 • Koliko ?e biti zaposlenih u željezari? (Predsednik ?Ju-Es stila Košice? Džon Gudiš naširoko je objašnjavao da u ?Sartidu? nema proizvodnje. U brojnim izjavama Gudiš se žalio i da je za isti proizvodni kapacitet u Americi dovoljno 2.000 radnika, dok u ?Sartidu? ima 10.000 zaposlenih, ne pominju?i pri tom da radnik u Americi košta ?Ju-Es stil? 16,98 dolara na sat, dok je satnica radnika ?Sartida? samo 0,30 dolara. Izvor Politika. )

 • Kako proširiti proizvodnju? Kako proizvoditi limove za Zastava automobile? ( Morate se složiti sa mnom, da je smešno, neko ?e re?i i glupo, imati železaru i fabriku automobila, a ne proizvoditi limove za automobile. )

Šta još ne valja u projektu Vlade R. Srbije!

Vlada R. Srbije, ovim projektom ? konkursom, nije rešila klju?ne stvari koje su potrebne, da bi Željezara Smederevo proizvodila profit a ne gubitke.

Nije rešila:

 • Kako se bira i smenjuje rukovodstvo železare?

 • Kako se pla?a rukovodstvo željezare?

 • Kako uvesti li?nu materijalnu odgovornost rukovodstava željezare?

Projekat, koji je Vlada R. Srbije raspisala sigurno ne?e uspeti. Ne?e uspeti, zato što službenici vlade nisu znali rešiti pomenute probleme. Vlada ?e izabrati rukovodstvo, ali ?e ono proizvoditi gubitke a ne profit.

 

I ovom prilikom, moramo podsetiti na:

Novog zapošljavanja radnika, ve?ih plata i penzija, nema bez doma?e industrijske proizvodnje.

Doma?e industrijske proizvodnje, nema bez doma?eg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema doma?e industrijske proizvodnje.

Kupujmo doma?e!

alt

 Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, možemo obezbediti: ve?e zapošljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

Ko vodi akciju, Kupuj doma?e ?

Nažalost niko!

Akciju, Kupujmo doma?e, vodi udruženje Privrednici Srbije. Da je sre?e i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju ?Kupujmo doma?a?, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

Toliko od nas!

Ukoliko Vam se ovaj projekat svi?a, pomozite.

Prosledite ovaj projekat prijatelju i poznaniku

alt

 

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

 

  • Predsednik UGIS i
  • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
  • Ing Vujanovi? Živojin
  • Kont.tel. 069-155-41-22

 

 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina