alt

 

 • ZAŠTO I KAKO TREBA SPASITI PIK BE?EJ?

Ovaj projekat nudi odgovor! Da li treba spasiti ?Poljoprivredni kombinat PIK Be?ej? od propasti, i ako treba, kako to uraditi?

 Napomena:

Ovaj projekat, poslali smo na slede?e adrese:

 1. Predsedniku Vlade R. Srbije,
 2. Svim ministrima Vlade R. Srbije,
 3. Predsedniku R. Srbije,
 4. Vladi AP Vojvodina,

Zašto treba spasiti Poljoprivredni kombinat PIK Be?ej?

Razlog, zašto treba spasiti PIK Be?ej, tražimo u logici. Postavljamo logi?na pitanja, i na ta pitanja dajemo odgovor.

Da li je nacionalni interes države Srbije, da ima zdravu proizvodnju hrane, i da te hrane bude dovoljno?

Na ovo pitanje, ne znam kako bi Vlada R. Srbije odgovorila. Ja mislim da je u nacionalnom interesu, da Srbija ima zdravu proizvodnju hrane, i da ta proizvodnja bude toliko velika da može prehraniti stanovništvo u kriznim momentima. U mirnodopskim uslovima, potrebno je stvoriti uslove za agresivan i po koli?ini veliki izvoz hrane. Odnosno, potrebno je izgraditi sistem, koji ?e ovo omogu?iti.

Da bi imali zdravu proizvodnju hrane, i da te hrane bude u potrebnim koli?inama, potrebno je imati doma?e stru?njake koji ?e mo?i odgovoriti budu?im izazovima. Mi imamo: poljoprivredne, veterinarske fakultete i institute. Ali ti fakulteti i instituti, nemaju gde da provere i primene svoje teoretsko znanje.

Da bi naša nauka, u oblasti proizvodnje hrane, mogla odgovoriti budu?im izazovima, potrebno je da država Srbija stvori potrebne uslove fakultetima i nau?nim radnicima.

Zar nije logi?no, da država Srbija, jedan poljoprivredni kombinat zadrži u državnom vlasništvu, i da taj kombinat da fakultetima i institutima na upravljanje?

Mi mislimo, da država Srbija, zbog razvoja doma?e nauke i sigurnosti, treba bar jedan poljoprivredni kombinat da zadrži u državnom vlasništvu. Zato predlažemo slede?e:

Predlažemo Vladi R. Srbije da, Poljoprivredni kombinat PIK Be?ej otkupi od poverioca, i da upravljanje poveri:

 • Poljoprivrednom fakultetu N. Sad,
 • Veterinarskom fakultetu Beograd i
 • Institutu za ratarstvo i povrtarstvo N. Sad.

alt

Kako spasiti Poljoprivredni kombinat PIK Be?ej?

Da bi se spre?ila plja?ka i kra?a novoformiranog preduze?a, potrebno je da Vlada R. Srbije poštuje logiku, potrebno je da propiše:

 • Ko upravlja novoformiranim preduze?em, Novi PIK Be?ej?
 • Kako se biraju ?lanovi upravnog odbora?
 • Kako se bira glavni direktor?

Šta Vlada R. Srbije treba da uradi?

Vlada R. Srbije, treba da kupi PIK Be?ej koji je u ste?aju. Treba da formira novo preduze?e i da to preduze?e da na upravljanje: Poljoprivrednom fakultetu N. Sad, Veterinarskom fakultetu Beograd i Institutu za ratarstvo i povrtarstvo N. Sad.

Napomena:

Ve?ina politi?ara i ekonomski eksperti, kritikovati ?e ovaj predlog. Objašnjavati ?e, da nije dobro da PIK Be?ej bude državno preduze?e, jer država ne zna da upravlja preduze?em.

Mi kažemo! Politi?ari i ekonomski eksperti ne znaju da upravljaju sa državom. Zato država ne zna da upravlja preduze?ima.

Kako se upravlja novim preduze?em, PIK Be?ej?

Preduze?em, Novim PIK Be?ej, upravlja upravni odbor sastavljen od 7 ?lanova. Po dva ?lana upravnog odbora daju Poljoprivrednom fakultetu N. Sad, Veterinarskom fakultetu Beograd i Institutu za ratarstvo i povrtarstvo N. Sad a jednog ?lana daje autor ovog projekta.

Kako se biraju ?lanovi upravnog odbor?

Poljoprivrednom fakultetu N. Sad, Veterinarskom fakultetu Beograd i Institutu za ratarstvo i povrtarstvo N. Sad, svoje predstavnike u upravnom odboru biraju, na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

?lanovi upravnog odbora, moraju da daju hipoteku vrednosti od 50.000 eura, kao garanciju da ?e poso raditi savesno i po zakonu.

Plata ?lanova upravnog odbora, je u visini plate narodnog poslanika R. Srbije.

?lanovi upravnog odbora ima bonus 1%, od dobiti koju ostvare preduze?e, kao godišnju nagradu. Bonus, od 1 %, deli se na sedam jednakih delova.

Kako se bira direktor ?

Glavnog ? generalnog direktora preduze?a, Novi PIK Be?ej , bira upravni odbor , na osnovu javno raspisanog konkursa, i programa rada koga piše kandidati.

Glavnog ? generalnog direktora preduze?a, Novi PIK Be?ej, mora da založi hipoteku vrednosti od 200.000 eura, kao garanciju da ?e poso direktora raditi savesno i po zakonu.

Plata glavnog ? generalnog direktora , je u visini plate Predsednika Vlade R. Srbije.

Glavni ? generalni direktor ima bonus 4%, od dobiti koju ostvari preduze?e. Polovinu od ovog bonusa ( 2% ), generalni direktor je obavezan da podeli svojim saradnicima.

Šta je zadatak preduze?a, Novi PIK Be?ej?

 1. Zadatak preduze?a, Novi PIK Be?ej, je da stvara profit, i da na ekonomskim principima omogu?i fakultetima i nau?nim radnicima, nau?na usavršavanja i istraživanja.
 2. Zadatak preduze?a, Novi PIK Be?ej, je da vrati državi uložena sredstva, u narednih 10 godina. Ostvarenu dobiti deliti na dva dela, 50% ulagati u razvoj preduze?a, a drugih 50% u vra?anje duga državi.

Kako ovaj projekat realizovati, kad je PIK Be?ej u postupku ste?aja?

Vlada R. Srbije, treba da usvoji ovaj projekat kao pilot projekat. Treba da od poverioca otkupi dugove PIK Be?eja, ili u postupku likvidacije , na licitaciji, kupi PIK Be?ej.

Kako ?e izgledati budu?e preduze?e, Novi PIK Be?ej?

Viziju, kako u budu?nosti treba da izgleda preduze?e Novi PIK Be?ej, daju ?lanovi upravnog odbora i generalni direktor.

Ko može pomo?i, da se ovaj projekat realizuje, da se spasi PIK Be?ej ?

Može pomo?i lokalna vlast. Može omogu?iti da se ovaj projekat pro?ita na sednici skupštine opštine Be?ej, i da odbornici, podrže ovaj projekat, ako im se dopadne.

Može pomo?i pokrajinska vlast. Može omogu?iti, da se ovj projekat pro?ita na sednici skupštine AP Vojvodini, i da poslanici podrže ovaj projekat, ako im se dopadne.

alt

Predsednik Vlade R. Srbije, Aleksandar Vu?i?

Zašto treba tražiti, od Vlade R. Srbije tražiti, da ovaj projekat realizuje?

Zato što je u interesu gra?ana Srbije, da država Srbija, bar u malom procentu, ima kontrolu nad proizvodnjom semena ratarskih kultura i genetskim potencijalom za sto?arsku proizvodnju.

Ako je Vlada R. Srbije uložila novac u: Železaru Smederevo, Fap Priboj, RTB Bor, Razvojnu banku Vojvodine, Agro banku, Galeniku, itd. Zašto ne bi mogla i u PIK Be?ej.

Ako, od Vlada R. Srbije, ne tražimo da spasi PIK Be?ej, ona to ne?e ni uraditi.

Zašto smo javno objavljujemo ovaj projekat?

Želimo da ?itaoce podstaknemo na razmišljanje. Želimo da podstaknemo rukovodioce PIK Be?ej, da oni napišu svoj projekat, Kako spasiti PIK Be?ej. ( Ukoliko rukovodioci PIK Be?ej, bivši ili sadašnji, napišu projekat, Kako spasiti PIK Be?ej od propasti, mi ?e mo taj projekat objaviti na našem sajtu. )

Želimo da spasimo PIK Be?ej os propasti. Ve?a je verovatno?a, da ?e Vlada R. Srbije realizovati ovaj projekat, ako javnost upoznamo sa ovim projektom.

Mi smo sigurni, da ovaj projekat može spasiti PIK Be?ej od propasti. Potrebno je da Vlada R. Srbije, usvoji i realizuje ovaj projekat.

Napomena:

Autor projekta zna, da Vlada R. Srbije ne?e usvojiti i realizovati ovaj projekat. Vlada ovaj projekat ne?e prihvatiti, ne zato što je projekat loš, ve? zato što je projekat dobar.

Ne?e projekat prihvatiti zato:

 • Zato što bi projekat spasio PIK Be?ej, a to bi mogla biti zarazna bolest.
 • Zato što bi projekat pokazao, da i državna preduze?a mogu biti uspešna.
 • Zato što strana?ki kadrovi, nebi mogli konkurisati za mesto direktora, jer nebi smeli založiti li?nu imovinu, kao garanciju da ?e preduze?e voditi uspešno.

Šta bi se desilo, kad bi Vlad R. Srbije usvojila ovaj projekat?

PIK Be?ej bi za godinu dana, postao uspešno i profitabilno državno preduze?e. To je problem, jer bi gra?ani Srbije mogli postaviti slede?a pitanja:

 • Gra?ani, bira?i bi pitali! Da li je moralo, da se sve proda.
 • Gra?ani, bira?i bi pitali! Zašto se direktori i ?lanovi upravnog odbora, u javnim preduze?ima, ne biraju po principu ovog projekta. Gra?ani bi tražili, da se zakonom nametne obaveza, da se i direktorima i ?lanovima upravnog odbora u JP uvede li?na materijalna odgovornost.
 • Mogli bi gra?ani Srbije do?i na ideju, mogli bi tražiti, da se i narodnim poslanicima i licima koja vrše vlast, uvede li?na materijalna odgovornost.

Kad bi se ovaj projekat usvojio, ko bi se bavio politikom? Mi kažemo! Politikom bi se bavili: ?asni, pošteni i stru?ni ljudi!

I ovom prilikom, moramo podsetiti na:

  • Kupujmo doma?e!

Novog zapošljavanja radnika, ve?ih plata i penzija, nema bez doma?e industrijske proizvodnje.

Doma?e industrijske proizvodnje, nema bez doma?eg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema doma?e industijske proizvodnje.

alt

 • Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, možemo obezbediti: ve?e zapošljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

Akciju, Kupujmo doma?e, vodi udruženje Privrednici Srbije. Da je sre?e i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju ?Kupujmo doma?a?, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

Napomena !

Kako možete pomo?i ovu našu borbu ?

 • Možete se reklamirati, na našem sajtu Privrednici Srbije. Za informacije javite se ing Vujanovi? Živojin, na telefon 069-155- 41-22.

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

 Sa poštovanjem !

 

  • Predsednik UGIS i
  • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
  • Ing Vujanovi? Živojin
  • Kont.tel. 069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina