altKAKO POKRENUTI PROIZVODNJU

- Kako zakonom podsticati izvoz-

Ovaj projekat, Projekat br. 1. ?Kako zakonom podsticati izvoz" nudi rešenje, kako u Srbiji pokrenuti inustrijsku proizvodnju. Bez, pokretanja industrijske proizvodnje, svega i sva?ega, Srbija ne?e iza?i iz ekonomske krize.

Napomena:

Projekat ?Kako zakonom podsticati izvoz" poslali smo: Vladi R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vu?i?u, Ministru privrede Dušan Vujovi?u, Predsedniku R. Srbije Tomislavu Nikoli?u.

Poštovani gospodine Predsedni?e!
Vi ste u predizbornoj kampanji pozvali gra?ane, koji znaju i imaju ideje kako rešiti odre?ene probleme, da Vam pomognu u borbi za bolju i sre?niju Srbiju. Tražili ste najbolje ideje! Tražili ste najbolja rešenja! Tražili ste najbolje kadrove!

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije - UGIS i udruženje Privrednici Srbije, napisalo je deset projekata, koji nude rešenje kako Srbiju izvu?i iz ekonomske krize.

Mi znamo da Srbija ne?e iza?i iz krize, dok ne obnovi industrijsku proizvodnju, svega i sva?ega, odnosno dok Vlada R. Srbije ne izgradi sistem koji ?e omogu?iti razvoj doma?e proizvodnje.

Zato smo napisali ove projekte. Ovom prilikom. šaljemo Vam projekat: Kako zakonom podsticati izvoz !

 

Projekat br. 1.
Kako zakonom podsticati izvoz ?

( Kako pokrenut proizvodnju ? )

alt

Uvod!

Ovaj projekat govori o pogrešnoj ekonomskoj politici, koju Vlada RS sprovodi poslednjih 25 godina ! Ova naopaka ekonomska politika, ugasila je industrijsku proizvodnju, uništila naš izvoz, ostavila radnike bez posla, ostavila penzionere bez dostojne penzije, a mladost Srbije bez budu?nosti.
Mi nudimo projekat, koji nudi rešenje kako: obnoviti industrijsku proizvodnju, pove?ati izvoz, zaposliti nezaposlene, pove?ati plate i penzije, zaustaviti iseljavanje naše mladosti, i vratiti veru u bolju budu?nost.

Analiza ekonomskih rezultata !

Ako poredimo industrijsku proizvodnu u Srbiji u 2009. godinu sa industrijskom proizvodnjom u 1989. godinom, dolazimo do poražavaju?e istine. Industrijska proizvodnja u 2009 godini je na nivou od 40% industrijske proizvodnje koju smo imali u 1989. godini.

Zašto je ovakvo katastrofalno stanje ?

Ovakvo stanje je logi?no, jer smo ukinuli doma?u proizvodnju. Da doma?e proizvodnje danas nemamo, a da smo je imali 1989 godine, govori primer iz Be?eja. Za primer je mogao biti uzet bilo koji drugi grad u Srbiji, jer je stanje svugde isto !

Primer iz Be?eja !

U Be?eju 1989 godine radile su slede?e firme: Zidar, Be?ejtrans - teretni saobra?aj, Nova moda, 8 oktobar, Fadip, Jedinstvo, Platnara, Živinopromet, Pivara, Univerzal itd, u njima je radilo 10.000 radnika, ostvarivali prose?nu platu od 1.000 DM ( maraka ) što je više od današnjih 1.000 eura, a u 2010 godini ove firme ne postoje, radnici nigde ne rade, a prose?na plata je ispod 200 eura.

alt

Samo u ovoj fabrici ( Fadip Be?ej ) 1989 godine, radilo je 2.500 radnika, prose?na neto plata bila je više od današnjih 1.200 eura, a delila se i 13 plata. Danas ta fabrika ne postoji.

Sadašnje stanje !

Porede?i ovu i prošlu godinu, pad u trgovini je oko 25%, a u gra?evinskoj industriji je oko 50 % i sa tendencijom pogoršavanja.

Predhodni stav govori da: trgovci nemaju kome da prodaju robu, i ako su im radnje pune robe, prevoznici nemaju šta da prevoze, paori - poljoprivrednici nemaju kome da prodaju svoje poljoprivredne proizvode, gra?evinska preduze?a - radnje nemaju za koga da grade, jer nema kupaca i investitora.

Zašto je ovakvo ?

Sadašnja praksa nekontrolisanog uvoza, svega i sva?ega, dovela je do toga da se u Srbiji ništa ne isplati proizvoditi. To je dovelo: da nema kupaca i investitora, da nema interesa za industrijskom proizvodnjom, do velike nezaposlenosti, malih plata i ne postojanje interesa kod velikih proizvodnih kompanija da ulažu u Srbiju. Velike proizvodne kompanije, ne?e do?i u Srbiju, nemaju kupce za svoju robu, jer prose?na plata od 200 eura, ne nudi dobru perspektivu.

Lokalna vlast živi u zabludi, ona veruje da ?e privu?i strane investitore, tako što ?e im davati besplatno zemljište u industrijskim zonama koje grade. Možemo mi davati investitorima besplatno opremljeno gra?evinsko zemljište, oni ne?e do?i , jer nemaju kome prodati svoj proizvod. Za koga proizvoditi, kad je prose?na plata je 200 eura? Neki investitori ?e uzeti to besplatno gra?evinsko zemljište, ne da grade proizvodne fabrike, ve? da bi kasnije to zemljište prodali, i tako zaradili.

Ovakav sistem nekontrolisanog uvoza, kod doma?ih preduzetnika, ubio je svaku nadu, da oni otpo?injanju neku proizvodnju. Doma?i preduzetnici su svesni, da ih uvoznici, mogu uništiti za mesec dana, i zato o proizvodnji ne razmišljaju.

Ako želimo, da narod i državu spasimo od ekonomske propasti, mi moramo promeniti ekonomski sistem. Ta promena mora se zasnivati na logici. A logika je, ako želimo da od sveta nešto kupujemo, tom svetu moramo nešto i prodavati. To opet zna?i da moramo doneti zakon o podsticanju izvoza. Odnosno moramo zakonom obavezati uvoznike, da su obavezni da svoj uvoz pokriju izvozom sli?nih proizvoda.

Kupca i investitora, možemo dobiti samo ako stvorimo sistem, da naši privrednici dobiju šansu da po?nu nešto da proizvode, a to ?e stvoriti realno zapošljavanje i pove?anje plata.

 

Dokaz, o pogrešnoj ekonomskoj politici V. R. Srbije!

Koliko je pogubna ekonomska politika Vlade R. Srbije, naj bolje pokazuje dole prikazani grafikon.

Podse?am ?itaoce, ovaj grafikon iz vladinih izvora vladinih službi.

alt

Grafikon: Izvor Republi?ki zavod za razvoj.

 Posle ovog dokaza! Da li je potreban ikakav komentar?

 

REŠENJE PROBLEMA !


Tražimo od Vlada RS, da uvaži interes malih i srednjih privrednika, i da donese predloženi zakon o podsticaju izvoza. Odnosno da uvoznike zakonom obavežu, da svoj uvoz u RS pokriju izvozom sli?ne robe, po slede?em modelu :

? u 2011. godini da svoj uvoz pokriju sa 10% izvoza,
? u 2012. godini da svoj uvoz pokriju sa 20 % izvoza,
? u 2013. godini da svoj uvoz pokriju sa 30 % izvoza i
? u 2014. godini da svoj uvoz pokriju sa 40 % izvoza.

Ukoliko bi se desilo ?udo, pa Vlada RS donela predložene zakone, desilo bi se slede?e:

? Poljoprivredni proizvodi iz Srbije ( Na primer: Poljoprivredni proizvodi PIK Be?eja i drugih poljoprivrednih proizvo?a?a. ) pojavili bi se u mega marketima: Merkator, Ideja, Kora itd, u drugim državama, a to zna?i pove?anje doma?e proizvodnje, izvoza i novo zapošljavanje.

 

? Došlo bi do razvoja tekstilne proizvodnje! Uvoznici tekstilne robe, morali bi organizovati sopstvenu proizvodnju tekstilnih proizvoda za izvoz, ili bi u saradnji sa postoje?im preduze?ima ? radnjama organizovali proizvodnju tekstilnih proizvoda za izvoz. Na ovaj na?in bi se stvorili uslovi, da neka preduzetnik, po?ne proizvodnju odevnih predmeta. A to zna?i pove?anje doma?e proizvodnje, izvoza, novo zapošljavanje, ve?e plate i penzije.

alt

 

Stvorili bi se uslovi da se otvori ovakva fabika ili mali pogon.

? Došlo bi do razvoja mašinske industrije! Uvoznici mašna i mašinske opreme, bili bi prinu?eni da organizuju sopstvenu proizvodnju mašina i delova za izvoz, ili u saradnji sa postoje?im preduze?ima ? radnjama organizovali bi proizvodnju mašina i mašinskih komponenti za izvoz. Ovakvo rešenje pružilo bi šansu našoj mašinskoj industriji, na primer: Fadipu iz Be?eja, da ponovo po?ne sa proizvodnju mašinskih delova i komponenti.

? Gra?evinska operativa bi dobila investitore, trgovci bi dobili kupce i došlo bi do novog zapošljavanja i ve?ih plata.

? Investitori, koji grade stanove, imali bi kome da prodaju stan, banke bi imale kome da daju kredit.

? Država bi dobila pripadaju?i porez, penzijski i zdravstveni fond dobili bi pripadaju?e doprinose.

? Lokalna samouprava dobila bi šansu, da aktivno u?estvuje u izgradnji privrednog ambijenta u svojoj sredini. ( Na primer: Lokalna vlast Be?eja, lakše bi dovela nove investitore u industrijsku zonu. )

Vi gospodine Predsedni?e, kažete da ?e te se boriti za svako radno mesto, za svakog investitora, a ekonomisti kažu da je Srbiji potrebno 3 milijarde eura stranih investicija godišnje, da bi zadržali sadašnji nivo siromaštva. U prošloj godini, iznos stranih investicija iznosio je oko 700 miliona eura.

Mi Vam nudimo projekat, koji u prvoj godini donosi investicije u iznosu od 1,5 do 3 milijarde eura.

Dokaz !

Iz Kine, godišnje uvezemo oko 1,5 milijardi eura, robe široke potrošnje. Da ste prihvatili ovaj projekat, samo za Kinesku robu, prve godine imali bi investicije u proizvodnju od 150 miliona eura. Doma?a privreda proizvela bi nedostaju?u robu široke potrošnje, koju smo dosad uvozili iz Kine, a to je novih 150 miliona eura. Broj radnika, koji bi se zaposlio u proizvodnji ove robe je oko 4.500.

Uvoz robe u Srbiju u 2012. godini iznosio je 14,78 milijardi eura, To zna?i da bi prve godine, investicije u proizvodnju iznosile 1,47 milijardi eura, za proizvodnju robe za potrebe izvoza, i još toliko za potrebe doma?eg tržišta.

alt

 Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, možemo obezbediti: ve?e zapošljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!alt

 Sa poštovanjem !


  • Autor projekta i
    Predsednik UGIS i
    Predsednik udruženja Privrednici Srbije
    Ing Vujanovi? Živojin
    069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina