altalt

Projekat br. 2.

Kako ?Zakon o planiranju i izgradnji" proizvodi kriminal, korupciju i uništava gra?evinsku privredu ?

Ovaj projekat pokazuje, koliko je loš važe?i Zakon o planiranju i izgradnji, koliko je loš Nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji, koliko je neznanje zakonopisca, koliki kriminal i korupciju proizvode ovi zakoni, i kako ovi zakoni uništavaju gra?evinsku privredu. Ovaj projekat, tako?e nudi rešenje. Kako ove probleme rešiti.

Ovaj projekat! Projekat br. 2. Kako ?Zakon o planiranju i izgradnji" proizvodi kriminal, korupciju i uništava gra?evinsku privredu, i projekat Primedbe i predlozi na Nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji, poslali smo: Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vu?i?u, Vladi R. Srbije, Ministru gra?evina Zorani Mihajlovi?, Ministru privrede Dušanu Vujovi?u i Predsedniku R. Srbije Tomislavu Nikoli?u.

Poštovani gospodine Predsedni?e!

Vi ste u predizbornoj kampanji pozvali gra?ane, koji znaju i imaju ideje, kako rešiti odre?ene probleme, da Vam pomognu u borbi za bolju i sre?niju Srbiju. Tražili ste najbolje ideje! Tražili ste najbolja rešenja! Tražili ste najbolje kadrove!

Vi se, borite protiv kriminala i korupcije, borite se za otvaranje novih radnih mesta, borite se za poresku disciplinu. Vi se borite, za sve ovo što smo naveli, a Ministarstvo gra?evina predlaže zakon koji: podsti?e razvoj kriminala i korupcije, podsti?e utaju PDV poreza, podsti?e rad na crno. Predlaže zakon koji uništava gra?evinsku privredu.

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije - UGIS i udruženje Privrednici Srbije, nije moglo da trpi neodgovornost i ne znanje vladinih službenika. Mi smo napisali 72 ?lana zakona, Zakon o ure?enju prostora i izgradnji, i taj naš predlog poslali Ministarstvu gra?evina, Inženjerskoj komori Srbije i rukovodstvu Privredne komore Srbije.

Nažalost, Ministarstvo gra?evina, nije uvažilo interese malih i srednjih privrednika. Nije prihvatilo naše predloge, ve? je ostalo kod svog predloga zakona. Zakona koji ?e uništiti gra?evinsku privredu.

Službenici ministarstva gra?evina su toliko sujetni, da nisu hteli da nas pozovu na sastanak, da im usmeno objasnimo naše primedbe i predloge. I ako smo napisali 72 ?lana zakona.

Pošto zakonopisac i nadležno ministarstvo, nisu hteli da ?uju za probleme inženjera, i privrednika gra?evinske privrede. Mi Vam, Predsedniku Vlade R. Srbije, šaljemo ovaj projekat: "Primedbe i predlozi na zakon o ure?enju prostora i planiranju" sa molbom da ga pažljivo pro?itate.

Pošto projekat ?Primedbe i predlozi na zakon o ure?enju prostora i planiranju" ima 35 stranica, mi ?e mo, u daljem tekstu, u skra?enoj verziji prikazati naše primedbe i predloge.

Pokazati ?e mo:

? Šta predlaže Vlada R. Srbije?
? A šta predlaže, Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS?

alt

Razrada projekta!

Vlada R. Srbije, odnosno Ministarstvo gra?evinarstva, napisalo je ?Nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji", koji je gori od postoje?eg zakona o planiranju i izgradnji. Ovaj nacrt zakona, ako se usvoji, dokraj?iti ?e gra?evinsku privredu, koja je ve? na kolenima.

Postoje?i zakon i predloženi nacrt zakona, uništava gra?evinsku privredu, tako što:

? podsti?e sivu ekonomiju, odnosno podsti?e rad na crno,
? podsti?e utaju PDV poreza,
? favorizuje strane kompanije,
? vrši diskriminaciju malih i srednjih gra?evinskih preduze?a, podsti?e na kriminal i korupciju, ( Postoje?i zakon primorava poštene preduzetnike, da i oni, zbog opstanka svoje firme, u poslovima javne nabavke nude mito direktorima JP i politi?arima. Da bi politi?ari, kad zatreba, vlasnike gra?evinskih preduze?a hapsili. ( Vidi dole prikazan primer ! )
? i ne nudi nove poslove gra?evinskoj operativi.

Da bi gra?evinska operativa sa?uvala postoje?a radna mesta, i otvorila nova radna mesta. Potrebno je izgraditi sistem, koji ?e obezbediti posao gra?evinskoj operativi. Odnosno, potrebno je da Vlada R. Srbije usvoji i realizuje, ovaj naš projekat ? Primedbe i predlozi na nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji".

Da bi gra?evinska operativa, imala posla. Potrebno je izgraditi privredni sistem, koji ?e proizvoditi investitore.

Da bi se proizveli investitori, potrebno je da vlada R. Srbije, usvoji i realizuje Projekat br. 1 ?Kako zakonom podsticati izvoz" koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/267-kako-zakonom-podsticati-izvoz-.html  , i
da usvoji, realizuje Projekat br. 3 ?Kako država da pomogne razvoj doma?e proizvodnje" koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije.

Šta predlaže: Vlada R. Srbije,
a šta predlaže, Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS?

1. Vlada R. Srbije, najavljuje smanjenje plata za 10%, koje su i onako male, a istovremeno donosi zakon o ure?enju prostora i planiranju, koji omogu?ava utaju PDV poreza.

? Važe?i zakon dozvoljava, da investitor organizuje izvo?enje radova sa grupama majstora, koji nisu registrovani i ne poseduju potrebno znanje i iskustvo. Na ovaj na?in, zakonopisac, odnosno Ministar gra?evina, rukovodstvo Inženjerske komore Srbije i rukovodstvo Privredne komore Srbije, uništavaju mala preduze?a i preduzetni?ke radnje. Inženjerima uzimaju poslove, pomažu utaju PDV poreza, drugih poreza i doprinosa. Važe?i zakon omogu?ava, utaju PDV poreza u iznosu od 300 do 500 miliona eura godišnje. ( Vidi projekat.Utaju PDV poreza, koju omogu?ava zakon o planiranju i izgradnji,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi:  http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html )

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS, predlaže zakonsko rešenje, koje ?e spre?iti utaju PDV poreza.

? Mi predlažemo, rešenje koje ?e spre?iti utaju PDV poreza. Odnosno predlažemo, ?lan zakona, koji obavezuje gra?evinsku inspekciju i komisiju za tehni?ki pregled objekata, da kontroliše, da li je pla?en PDV porez. ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Komisija za tehni?ki pregled objekata" i deo ?Obaveze gra?evinskog inspektora")

alt

2. Vlada R. Srbije, kaže da se bori, za svako radno mesto, a donosi zakon koji stimuliše rad na crno. A vlasnicima objekata, dozvoljava da ne vode brigu o svojim objektima, tako da neki postaju opasnost po slu?ajne prolaznike.

? Postoje?i zakon, i predloženi nacrt zakona, omogu?ava, da vlasnici objekata, ne moraju da vode nikakvu brigu o tehni?koj ispravnosti i vizuelnom izgledu, svojih objekata. Pojedini objekti su u takvom stanju, da su postali opasnost za svoju okolinu. Podse?am vas na nesre?u, na samo-rušenje betonske - balkonske plo?e u Novom Beogradu. Balkonska - betonska plo?a, teška nekoliko tona, pala je sa ?etvrtog sprata na trotoar, samo zahvaljuju?i Bogu, u tom trenutku, na balkonu i trotoaru nije bilo nikog, pa nije niko stradao. Za ovu nesre?u, i mnoge druge koje su se desile, i gde je bilo ljudskih žrtava, kriv je Zakon o planiranju i izgradnji. Odnosno krivi su oni koji su predložili, podržali i usvojili ovakav zakon. ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Održavanje objekata ? )

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS, predlaže zakonsko rešenje, koje ?e obezbediti više posla gra?evinskoj operativi i naterati, vlasnike objekata, da o svoje objekte, drže u tehni?ki ispravnom stanju.

? Mi predlažemo, ?lanove zakona, koji ?e obezbediti više posla: gra?evinskoj operativi, proizvo?a?ima gra?evinskog materijala, i trgovcima gra?evinskim materijalom. Naš predlog obezbe?uje, novo zapošljavanje, ve?e plate, i ve? prihod državi od poreza i doprinosa.

Predlažemo, da se zakonom obavežu, svi vlasnici postoje?ih objekata, da svoje objekte održavaju u tehni?ki ispravnom stanju. Fasade objekata, da održavaju u skladu sa novim propisima, u smislu energetske efikasnosti, i da fasade budu vizuelno lepe.

 

Ukoliko, vlasnici objekata, ne?e da održavaju svoje objekte na zakonom propisan na?in, iz bilo kog razloga, onda je obavezna je opština, odnosno grad, da to uradi o trošku investitora. Opština, odnosno grad, obavezni su, da za ove namene izdvoji 3% budžeta. ( Vidi naš predlog zakona, deo ?Održavanje objekata" i projekte : Fasade se ruše a vlast ?uti, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html i Siromašni, a rasipamo toplotnu energiju, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/169-siromani-a-rasipamo-toplotnu-energiju.html

alt

3. Vlada R. Srbije, kaže da se bori za razvoj doma?e gra?evinske operative. Kaže, da se bori protiv nelojalne konkurencije, kriminala i korupcije. A donosi zakon koji to sve omogu?ava.

? Važe?i zakon, favorizuje strane kompanije. Favorizuju?i strane kompanije, zakon oduzima svaku šansu ? nadu, da se naše kompanije vrate na svetsko tržište, odnosno da se vrate na pozicije iz 1989 godine. Tako?e, postoje?i zakon omogu?ava, da vlasnici gra?evinskih preduze?a, ( koja rade za državu) svoje preduze?e, planski odvedu u ste?aj. Cenu takvog ste?aja, pla?aju naši privrednici, naši radnici i poreski obveznici. ( Slu?aj Francuskog, gra?evinskog preduze?a Intermost. Preduze?e je otišlo u planski ste?aj, a tu cenu su platili naši: privrednici, radnici i poreski obveznici.).

Tako?e, postoje?i zakon podsti?e: nelojalnu konkurenciju, korupciju i kriminal. Zakon omogu?ava, da gra?evinske poslove, koji se dobijaju putem javne nabavke, dobijaju preduze?a, koja se nikad nisu bavila tim poslom, i nemaju potrebno znanje i iskustvo. ?esto se dešava, da gra?evinske poslove dobiju preduze?a, koje se nikada nisu bavila gra?evinskim poslom. ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Gra?evinska komora ? i deo ?Javne nabavke" )

Pitam Vladu R. Srbije?

Ovde se name?e logi?no pitanje! Zašto bi neko gradio, stabilno gra?evinsko preduze?e, zapošljavao radnike, pla?ao poreze i doprinose? Kad država omogu?ava, politi?arima, da poslove koji se dobijaju putem javne nabavke, dodele svojim prijateljima. I ako, ti njihovi prijatelji, nemaju potrebno znanje, iskustvo i opremu. Ovaj kriminal i korupciju, omogu?avaju ovakvi zakoni, koji su nedore?eni i neprecizni. Izgleda, da se namerno donose ovakvi zakoni, da bi politi?ari mogli, da dele poslove svojim partijskim drugovima!.

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS, predlaže zakonsko rešenje, koje ?e spre?iti: favorizovanje stranih gra?evinskih kompanija, pojavu nelojalne konkurencije, i pojavu, kriminala i korupcije.

? Mi predlažemo, osnivanje Gra?evinske komore, koja ?e raditi u okviru reformisane privredne komore Srbije. Gra?evinska komora, izdavati ?e sertifikate, preduze?ima i preduzetnicim, koji se bave gra?evinarstvom.

Predlažemo da svi privrednici, koji posluju u oblasti gra?evinarstva, moraju imati važe?i sertifikat, izdat od strane Gra?evinske komore. To zna?i da bi i vodoinstalater, ako je on najmanja organizaciona jedinica u oblasti gra?evinarstva, pa do Energoprojekta, ako je on najve?e preduze?e u oblasti gra?evinarstva, morali imati sertifikat, izdat od strane Gra?evinske komore, na predlog strukovnog udruženja, odnosno sekcije. ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Gra?evinska komora" koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresihttp://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/255-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji.html  i http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/256-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji-drugi-deo.html )

Mi predlažemo, ?lan zakona, koji obavezuje svakog investitora, da prijavi gra?evinskoj inspekciji, koja firma izvodi radove na njegovom objektu. Izvo?a?e radova, obavezujemo, da gra?evinskoj inspekciji, prijavi kod kog investitora izvodi radove. A gra?evinsku inspekciju, obavezujemo, da to stavi na web sajt gra?evinske inspekcije.

Ovakva procedura, spre?iti ?e rad na crno. Odnosno, spre?ava investitore da angažuju grupe majistora, koji nemaju registrovano preduze?e, odnosno preduzetni?ku radnju, da obavljaju odre?ene poslove. ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Prava i dužnosti gra?evinske inspekcije" i vidi projekat : Rad na crno, ubija male privrednike u gra?evinarstvu, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html  )

Mi predlažemo, ?lan zakona, koji obavezuje nosioce licenci, da svaki posao, koji rade, kao odgovorni izvo?a? radova, kao odgovorni projektant, kao odgovorni nadzorni organ i kao ?lan komisije za tehni?ki pregled, prijave Inženjerskoj komori Srbije. Inženjersku komoru Srbije, obavezna je, da to objavi na svom sajtu.

Propisuju?i ovakvu proceduru, mi spre?avamo kriminal u ovoj oblasti. Odnosno, spre?avamo pojedine inženjere, da svojim potpisom i pe?atom, overavaju poslove, koje u stvarnosti nisu radili.

Praksa pokazuje, da su pojedini inženjeri, overili gra?evinske dnevnike i gra?evinske knjige, i ako nikad nisu videli te objekte. Pojedini inženjeri, bili su odgovorni izvo?a?i radova, istovremeno u Subotici, Beogradu, Nišu i Užicu, ili su istovremeno radili i po 50 projekata. ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Inženjerska komora Srbije")

alt

4. Vlada R. Srbije, planira da od oktobra 2014, smanji penzije, koje su i onako male.. Vlada planira smanjenje penzija, a zadržava zakon, koji omogu?ava ne pla?anje PDV ? a i diskriminaciju malih privrednik, koji su u sistemu PDV-a.

? Zakon o PDV, stavlja privrednike, koji su van sistema PDV, u povlaš?en položaj, u odnosu na one koji su u sistemu PDV. Diskriminaciju privrednika, koji su u sistemu PDV poreza, dokazujemo kroz slede?i primer.

Primer !

Poredimo Preduzetnika br 1, koji je u sistemu PDV poreza i Preduzetnika br 2, koji nije u sistemu PDV poreza !

Preduzetnik br 1, koji je u sistemu PDV poreza, da ponudu za odre?ene radove u iznosu od 5.000.000 din, bez PDV, i kad na to doda PDV porez, koji je 20%, njegova ponuda, sa PDV porezom iza?e 6.000.000 din.

Preduzetnik br 2, koji je van sistema PDV poreza, za isti posao, da ponudu bez PDV u iznosu od 5.900.000 dinara, kad na to doda svoj PDV porez, koji je u njegovom slu?aju 0 (nula ), njegova cena sa PDV porezom je 5.900.000 din.

Ovde se jasno vidi, kad se porede ponude bez PDV poreza, Preduzetnik br 1, je jeftiniji od preduzetnika br 2, za 900.000 dina. A kad se porede, ponude sa uklju?enim PDV porezom, na osnovu koje se odlu?uje, ko dobije posao. Onda je Preduzetnik br 2, jeftiniji za 100.000 dinara. Ovom analizom, zaklju?ujemo! Država favorizuje, one koji joj ne pla?aju porez, a kuka da nema para za penzije.

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS, predlaže Vladi R. Srbije, da donese zakon, koji ?e obavezati, sve privredne subjekte, bez izuzetka, da su obavezni pla?ati PDV porez.

Predlažemo Vladi R. Srbije, da prihvati naš predlog. Mi predlažemo, da svi privrednici pla?aju PDV porez, bez izuzetka. ( Vidi projekat.KAKO SRBIJU IZVU?I IZ EKONOMSKE KRIZE ?, deo Zakon o porezima, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na adresi http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/254-kako-srbiju-izvui-iz-ekonomske-krize-.html  )

alt

5. Vlada R. Srbije, kaže da se bori protiv kriminala i korupcije, a donosi zakon koji omogu?ava kriminal i korupciju.

? Vlada R. Srbije, donosi zakon koji dozvoljava, da pripremu javne nabavke, predmer i predra?un radova za potrebe javne nabavke, radi domar. Logika kaže! Pripremu javne nabavke, kao i predmer i predre?un radova, mora da radi, lice koje ima licencu odgovornog izvo?a?a radova.

? UGIS predlaže, ?lan zakona, koji ?e propisati, ko može raditi: pripremu javne nabavke, kao i predmer i predra?un radova. ( Vidi naš predlog, deo Javne nabavke, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresihttp://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/255-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji.html  i http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/256-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji-drugi-deo.html!   )

 

? Vlada R. Srbije, donosi zakon koji dozvoljava, da ?lanovi komisije za javnu nabavku budu: domari, ra?unovo?e i pravnici. Logika kaže! Ve?ina ?lanova komisije, za javnu nabavku, moraju biti lica iz struke.

 

? UGIS predlaže, ?lan zakona, koji ?e propisati, ko može biti ?lan komisije za javnu nabavku. ( Vidi naš predlog, deo Javne nabavke ! )

 

? Vlada R. Srbije, donosi zakon, koji dozvoljava da se poslovi na teku?em i investicionom održavanja, adaptaciji i rekonstrukciji, (Poslovi za koje se ne izdaje gra?evinska dozvola. ) rade bez odgovornog izvo?a?a radova.

 

? UGIS predlaže, da za sve radove: teku?e i investiciono održavanje, adaptaciju, rekonstrukciju i novogradnju, mora biti odgovorni izvo?a? radova, sa važe?om licencom. ( Odnosno, i za radove ze koje se ne izdaje gra?evinska dozvola, mora biti odgovorni izvo?a? radova. sa važe?om licencom. ) ( Vidi naš predlog, deo Odgovorni izvo?a? radova ! )

 

? Vlada R. Srbije, donosi zakon, koji omogu?ava, nameštanje, ko ?e dobiti posao. Pojedini preduzetnici, u dogovoru sa politi?arima, direktorom JP i ustanova, otvore preduzetni?ku radnju, pre raspisivanja javne nabavke, i da oni dobiju posao. Kad završe posao, oni zatvore preduzetni?ku radnju.

 

Pitamo Vladu R. Srbije ?
Zašto bi se neko trudio: da zaposli radnike, inženjere, pla?a poreze i doprinose državi, kad država, na svojim poslovima, dozvoljava ovakav na?in rada ? ( Vidi dole prikazan primer ! )

? UGIS predlaže, ?lan zakona, koji ?e spre?iti ovaj vid kriminala i korupcije. ( Vidi naš predlog, deo Javne nabavke ! )

Da tvrdnje, navedene u ta?ki 5, nisu bez osnova, navodim primer iz prakse !

U tri javne nabavke, male vrednosti ( Podse?am ! Javna nabavka male vrednosti je od 400,000 dinara do 3.000.000 din, i to su jako lepi poslovi. ), koje su raspisane u Be?eju, na kojima je u?estvovala moja mala firma, desilo se !

? Domar je radio predmer i predra?un gra?evinskih radova, i bio nadzorni organ za te radove.

? ?lanovi komisije za javnu nabavku, za izvo?enje gra?evinskih i gra?evinsko zanatskih radova, u sve tri javne nabavke, bili su: domar, knjigovo?a i pravnik.

? Na moju primedbu, da jedan od u?esnika javne nabavke, nema odgovornog izvo?a?a radova, što propisuje postoje?i zakon o planiranju i izgradnji. Od investitora, dobio sam pisani odgovor, da po važe?em zakonu o planiranju i izgradnji, nije potreban odgovorni izvo?a? radova. Po njihovom tuma?enju zakon, obavezno je imati odgovornog izvo?a?a radova, samo za objekte gde se izdaje gra?evinska dozvola, odnosno za novogradnju,

? Postoje?i zakon, diskriminiše preduzetnike koji su u sistemu PDV poreza. U navedenim primerima, poslove su dobili preduzetnici koji nisu u sistemu PDV poreza, i ako su bili skuplji, kad se porede ponude bez PDV poreza, ali su bili jeftiniji, kad se porede ponude sa ura?unati PDV porezom.( Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV, na svoju cenu dodaju porez koji je 0 ( nula ) , a oni koji su u sistemu PDV, na svoju cenu dodaju porez koji je 20%.) Pitamo ! Da li je ovo logi?no ? Kome ovo pri?at, kad vlast, rukovodstvo Inženjerske komore, i rukovodstvo Privredne komore Srbije, ne?e da ?uje za ovaj problem ?

Na sve ove nelogi?nosti, ja sam se žalio, dobio sam odgovor, da je sve po zakonu. Ako je ovo po zakonu, onda zakon ne valja, i zato predlažemo ove izmene.

 alt

Napomena:

Uz ovo pismo, šaljemo Vam naš projekat ?PRIMEDBE I PREDLOZI na Zakon o ure?enju prostora i izgradnji " gde smo mi napisali 72 ?lana zakona. Projekat ?PRIMEDBE I PREDLOZI na Zakon o ure?enju prostora i izgradnji " možete pro?itati na našem sajtu Privrednici Srbije, na web adresi http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/255-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji.html  i http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/256-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji-drugi-deo.html

Kome je u interesu da ovaj predlog zakona podrži ?

Svi vlasnici gra?evinskih preduze?a, direktori preduze?a i preduzetni?kih radnji, koji dobijaju poslove, kroz sistem javne nabavke i koji misle dobro, sebi i svom preduze?u, trebalo bi da podrže ovaj predlog zakona.

Tako?e i Vlada R. Srbij, ako misli dobro svom narodu, trebalo bi da usvoji ovaj predlog zakona, jer on spre?ava utaju PDV poreze, a bez poreze, država ne može da živi.

Napomena !

Kako možete pomo?i ovu našu borbu !

? Možete se reklamirati, na našem sajtu Privrednici Srbije. Za informacije javite se ing Vujanovi? Živojin, na telefon 069-155- 41-22.

? Možete uplatiti donaciju na ra?un Udruženje gra?evinskih inženjera ? UGIS, na broj teku?eg ra?una 205-68848-57 Komercijalna banka

? Možete uplatiti donaciju na ra?un 160-5800100184731-95

? Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, i na taj na?in ?e te pomo?i našu borbu.

 pomoc

Sa poštovanjem !

  • Predsednik UGIS i
  • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
  • Ing Vujanovi? Živojin
  • 069-155-41-22

 

 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina