kriza-1Projekat !

KAKO SRBIJU IZVU?I IZ EKONOMSKE KRIZE ?

Sve dosadašnje vlade R. Srbije, u poslednjih 25 godina, pokazale su da ne znaju rešiti ekonomske probleme Srbije, pa smo mi, Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS i udruženje Privrednici Srbije, napisali projekte, koji nude rešenje kako Srbija da iza?e iz krize.

 Projekat Vlade R. Srbije, Kako da Srbija iza?e iz krize, ?uli ste na televiziji, nažalost on je kopija dosadašnjih projekata, ne?e dati nikakve rezultate, potrošiti ?e vrema a Srbija ?e se još više zadužiti , odnosno Srbija ?e još dublje propasti.

Mi Vam nudimo naše projekte ? Kako da Srbija iza?e iz krize?. Vas molimo da pažljivo pro?itate ove projekte i da presudite, ?iji su projekti bolji, naši ili projekti Vlade R. Srbije.

Mi smo ove projekte objavili sa ciljem da pokažemo, da postoje rešenja za ovu našu ekonomsku krizu i da podstaknemo ?itaoce na razmišljanje !

kriza-3

Srbija može iza?i iz krize ako donese slede?e zakone, koji bi stupiti na snagu istovremeno, a oni su:

1.ZAKON O POREZIMA !

Doneti zakon, koji ?e obavezati sve privrednike ( bez izuzetka ) da pla?aju PDV porez, a to zna?i da PDV porez moraju da pla?aju i : lekari, advokati, frizeri, taksisti, peva?i, glumci, slikari itd i ostale poreze i doprinose.

Ovaj zakon treba da ide toliko daleko, da se PDV porez mora platiti i na medicinska pomagala ( na primer na invalidska kolica ), stim što bi nadležno ministarstvo u svom budžetu predvideo sredstva za povra?aj PDV -a ugroženim osobama.

Uvesti zakonsku obavezu, da su gra?evinski inspektori, komisije za tehni?ki pregled objekata, razne državne službe, obavezne da sara?uju i pomažu poreskoj policiji u kontroli, da li je pla?en PDV porez. I?i do takvih detalja u kontroli, da se omogu?i gra?anima Srbije, da mogu poslati video klip poreskoj upravi sa neke žurke, a koji dokazuje koji je peva? pevao na zabavi, sa ciljem da poreska policija može proveriti, da li je doti?ni peva? platio PDV porez.

 

 2. ZAKONE KOJI ?E SPRE?ITI PORESKU UTAJU I

Doneti zakone koji ?e spre?iti utaju PDV poreza i ostalih poreza, a to zna?i zakonom obavezati sve državne ?inovnike, koji u?estvuju u kontroli, da brinu da li je PDV porez pla?en. ( Na primer : Zakonom o planiranju i izgradnji obavezati komisiju za tehni?ki pregled objekta i gra?evinske inspektore, da kontrolišu da li je pla?en PDV porez. Vidi projekat ?Utaja PDV poreza?)

 

 3. ZAKONE O SUBVENCIJAMA !

Doneti zakon koji ?e zabraniti Vlade RS, Pokrajinskoj vladi i lokalnoj samoupravi, da daje subvencije.

Ostaviti subvencije samo u poljoprivredi, na nivou od 25% ostvarenih subvencija u poljoprivredi u 2011 godini i to samo za male poljoprivrednike, a razliku sredstava do punog poljoprivrednog budžeta za teku?u godinu, plasirati kroz:

 • osnivanje robnih rezervi koje ?e vršiti otkup strateških poljoprivrednih proizvoda, a robne rezerve pretvoriti u aktivno trgova?ko preduze?e, koje ?e svojom trgova?kom aktivnoš?u regulisati ponudu i potražnju. ( Na primer: Odrediti planom da: robne rezerve otkupe 30% svinjskih polutki od sadašnje proizvodnje, robne rezerve otkupe 25% proizvodnje kukuruze i pšenice, itd. ),
 • izgradnju mini mlekara, hladnja?a, skladišnog prostora, prera?iva?kih kapaciteta, sistema za navodnjavanje itd, po principu orta?kog udruživanja.
 • Objekte koji se grade po principu orta?kog finansiranja, može graditi isklju?ivo registrovana gra?evinska preduze?a -radnje, uz potpuno poštovanje zakona i propisa i na osnovu javnog konkursa.

4.ZAKON O PODSTICANJU IZVOZA !

Doneti zakone koji ?e podsta?i doma?u proizvodnju. Zakonom obavezati uvoznike da svoj uvoz pokriju izvozom sli?ne robe, po formuli: prve godine uvoznici su obavezni da svoj uvoz pokriju sa 10% izvoza sli?nih proizvoda, a ?etvrte godine svoj uvoz bi morali pokriti sa 40% izvoza sli?nih proizvoda.

 • Jasno navesti obaveze uvoznika da su obavezni da :
  • u 2013. godini da svoj uvoz pokriju sa 10% izvoza,
  • u 2014. godini da svoj uvoz pokriju sa 20 % izvoza,
  • u 2015. godini da svoj uvoz pokriju sa 30 % izvoza i
  • u 2016. godini da svoj uvoz pokriju sa 40 % izvoza.

kriza-2

 5. ZAKON O PODSTICANJU DOMA?E PROIZVODNJE!

Doneti zakon, koji bi omogu?io državi, da preko novoformiranog fonda, po principu orta?kog udruživanja, udružuje svoja sredstva sa privrednicima u proizvodnju, u odnosu 50% : 50%, uz obavezu da država svoj deo proda posle 5 godina, uz uslov da ortaci imaju pravo pre?e kupovine.

Kako novoformirani fond -agencija radi ?

  • Agencija preko sredstava informisanja, stalno poziva privrednike da zajedni?ki pokrenu proizvodnju.
  • Privrednici, samostalno ili u grupi, putem projekta, konkuriše kod agencije sa konkretnim predlogom, šta proizvoditi.
  • Agencija procenjuje projekat i odlu?uje da li ?e u?i u realizaciju tog projekta.
  • Privrednik ili grupa privrednika, obezbe?uje 50% sredstava za proizvodnju.
  • Agencije obezbe?uje drugih 50 % sredstava.
  • Upravljanje proizvodnim preduze?em je u odnosu 50% : 50%.
  • Posle 5 godina agencija prodaje svoj deo preduze?a a pravo pre?e kupovine imaju ortaci.

Kako obezbediti sredstva za ovaj projekat ?

Sredstva koja su potrebna agenciji, kao ortaku, obezbe?uje Vlada R. Srbije, iz kredita od prijateljskih država ( Verujemo da zapadne vlade i banke, ne?e hteti da daju novac, za realizaciju ovog projekta, jer to nije u njihovom interesu. ) u iznosu od jednu milijardu dolara za prvu godinu, a za naredne 4 godine obezbe?uje po 1,5 milijardi dolara godišnje.

Posle isteka od 5 godina, agencija se finansira iz prodaje svog dela u orta?kim firmama, a razliku do 1,5 milijardi dolara uzima kredit.

Drugi deo sredstava obezbe?uju privrednici, iz sopstvenih izvora, iz kredita. Potencijal privrednika je preko 5 milijardi eure, ( primer: Ušte?evina gra?ana u bankama je oko 8 milijardi eura, a u slamaricama drže bar još 4 milijarde eura. Srpska dijaspora ima finansijski potencijal preko 20 milijardi eura.)

Srpska dijaspora ?e doneti novac, poslovne veze, znanje, ideje, i iskustvo, samo ako Vlada R. Srbije napravi poštena pravila igre, a svoj ekonomski interes oni ?e lako prepoznati.

Iz gore navedenog, lako se može zaklju?iti da postoji novac i ideje, samo fale poštena pravila igre i organizacija.

 

6. ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE SAPP, KOJA IMA ZADATAK DA PODSTI?E PRIVREDNIKE NA RAZMIŠLJANJE DA POKRENU PROIZVODNJU !

Da osnuje agenciju ,, Srpska agencija za podsticanje proizvodnje - SAPP ,, ( Šta i kako proizvoditi ) po priloženom projektu, a koja ?e uz pomo? sredstava informisanja ( TV emisije ) nuditi konkretne ideje šta proizvoditi. Osnovni cilj agencije je da privrednike: edukuju, ohrabruje i podsti?e da razmišljaju o proizvodnji, odnosno da razmišljaju o konkretnom proizvodu, šta bi oni mogli da proizvode.

  

7. ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE SAPP, KOJA IMA ZADATAK DA POSTI?E PRIVREDNIKE NA RAZMIŠLJANJE DA POKRENU PROIZVODNJU !

 Da osnuje agenciju ,, Srpska agencija za posticanje proizvodnje - SAPP ,, ( Šta i kako proizvoditi ) po priloženom projektu, a koja ?e uz pomo? srestava informisanja ( TV emisije ) nuditi konkretne ideje šta proizvoditi. Osnovni cilj agencije je da privreduzetnike: edukuje, ohrabruje i posti?e da razmišljaju o proizvodnji, odnosno da razmišljaju o konkretnom proizvodu, šta bi oni mogli da proizvode.

 • Zašto treba osnovati agenciju SAPP ?
  • Da bi podsticala, sadašnje i budu?e, privrednike da razmišljaju o proizvodnji, odnosno da razmišljaju o konkretnom proizvodu, šta bi mogli da proizvode.
  • Da bi podsticala razvoj male privrede, preduzetništvo i samozapošljavanje.
  • Da bi privrednicima pomagala, da se me?usobno povežu.
  • Da bi privrednicima pomogla da pokrenu proizvodnju i da plasiraju svoj proizvod.
  • Da se bori za interese malih privrednika.

8. ZAKON O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJI, USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZE?IMA !

Doneti zakon koji ?e precizno odrediti, koliko maksimalno može biti zaposleno u: opštinama, državnim ustanovama i javnim preduze?ima. ( Na primer: JP Toplana iz Be?eja ima 20 zaposlenih radnika, a potrebno je 9 radnika, a to zna?i da 9 radnika radi a 11 ?radnika? samo dolazi na posao i prima platu. Vidi projekat ?Kako su politi?ari pojeli 300.000 radnih mesta? )

 

9.ZAKON O IZBORU DIREKTORA I ?LANOVA UPRAVNOG ODBORA U JAVNIM PREDUZE?IMA !

Doneti zakon o izboru direktora i ?lanova upravnog odbora u JP po priloženom projektu. Direktori javnih preduze?a i ?lanovi upravnog odbora moraju se birati na osnovu:

  • javnog konkursa,
  • programa rada, koga smi pišu.

Direktori i ?lanovi upravnog odbora, snose li?nu materijalnu odgovornost za svoj rad.

Generalni -glavni direktor ima pravo na 4% od dobiti preduze?a koje vodi, a još 4% od dobiti deli svojim saradnicima.

Plata generalnog direktora, ne može biti ve?a od 8 najnižih plata u preduze?u.

 

10. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI !

 Doneti logi?an Zakon o planiranju i izgradnji, koji ?e uvesti reda u ovoj oblasti i omogu?iti: razvoj gra?evinske operative i preduzetništva, otvoriti nove poslove, novo zapošljavanje, spre?iti kriminal i spre?iti utaju PDV poreze. Pomenuti zakon omogu?ava, utaju PDV poreza u iznosi od 300 do 500 miliona eura, na godišnjem nivou. ( Vidi priloženi projekat i dokaze. ),

 

11. ZAKONA O UKLJU?IVANJU SRPSKE DIJASPORE U ZAKONODAVNU I IZVRŠNU VLAST R. SRBIJE !

 Doneti zakon koji ?e Srpsku dijasporu uklju?iti, u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije. Dijaspora ima: znanje, iskustvo, politi?ke i ekonomske veze, i ako ih uklju?imo u sistem ( Vidi projekat ?Projekat SPAS? ), možem brže na?i put spasenja, za narod i državu.

 

12. ZAKON O OTKUPU GREHOVA !

 Doneti zakon koji ?e omogu?iti tajkunima, oni koji žive u Srbiji i van nje, da otkupe svoje grehove.

Prikupljena sredstva bi se koristila isklju?ivo za podsticanje doma?e proizvodnje, po principu orta?kog udruživanja države i preduzetnika, u odnosu 50% : 50%.

Zašto je potrebno doneti ovakav zakon?

Aktuelna vlast je izjavila da je za poslednju godinu dana uhapsila više od 100 direktora i vlasnika firmi. Ako je to ta?no, a ta?no je, mi postavljamo pitanje !

Ko je kriv za toliku devijaciju u društvu?

Krivi su postoje?i zakoni, a njih su doneli politi?ari.

Ako Vlada R. Srbije usvoji naš projekat, novcem tajkuna bi se moglo zaposliti 10.000 radnika u proizvodnju ( 100 tajkuna x 100 radnika = 10.000 radnika ).

 

NAPOMENA

Ukoliko Vlada R. Srbije prihvatite ove projekte, mi se kandidujemo za savetnika u realizaciji ovih projekata, u koliko ne prihvatite ove projekte, mi se ne kandidujemo za savetnike.

Ove projekte, u detaljnijoj razradi, možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije, na slede?im web adresama.

 

kriza04

 Utaju PDV poreza, koju omogu?ava zakon o planiranju i izgradnji !

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html

 

 

kriza09

 • ( ŠTA I KAKO PROIZVODITI )
 • Projekat: Srpska agencija za podsticanje proizvodnje ? SAPP !

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/245-srpska-agencija-za-posticanje-proizvodnje-sapp-.html

 

kriza08

 

 • Kako pokrenuti proizvodnju !

http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html

 

 

politicari01

 Projekat : Kako su politi?ari pojeli 300.000 radnih mesta !

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/253-kako-su-politicari-pojeli-300000-radnih-mesta.html

 

 

zakon1

 Predlog izmene zakona,, Zakon o planiranju i izgradnji ?? prvi deo

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/247-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-.html

 

 

zakon1

 Predlog izmene zakona,, Zakon o planiranju i izgradnji ??drugi deo

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/248-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-2-deo.html

 

 

zgrada_04

 Fasade se ruše a vlast ?uti !

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html

 

 

 

lampa

 Rad na crnoubija male privrednike u gra?evinarstvu !

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html

 

 

 

kriza10

 ( KAKO SPASITI SRBIJU ? )

? Projekat  S P A S ?

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/189-projekat-spas.html

 

 NAPOMENA!

MOLIMO VAS DA OVO PISMO I PROJEKAT PROSLEDITE NA ŠTO VIŠE ADRESA.

HVALA!

 

KAKO MOŽETE POMO?I ?

Možete pomo?i na slede?i na?in:

Sa poštovanjem.

 • Autor projekta !
 • Ing Vujanovi? Živojin
 • 069-155-41-22
 •  
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina