altProjekat:

 KAKO SPRE?ITI PARTISKO ZAPOŠLJAVANJE ?

( Kako su politi?ari pojeli 300.000 radnih mesta ! )

Ovaj projekat pokazuje, koliku ekonomsku štetu Srbiji prave politi?ki lideri koji zapošljavaju svoje ?lanove na izmišljena radna mesta, u javnim preduze?ima i državnu administraciju, i nudi rešenje kako ovaj politi?ki kriminal i korupciju zaustaviti. 

Zapošljavaju?i svoje ?lanove partije, na izmišljena radna mesta u javnim preduze?ima i državnoj administraciji, politi?ki lideri za 10 godina pojeli su 293.352 ( trista hiljada ) radnih mesta, ili 12.223 kilometra asfaltnog puta širine 6m, ili 14.667 kilometara kanalizacije, ili 2.933.526 m2 novog poslovnog prostora škola, bolnica, obdaništa itd.

Da bih bolje razumeli ovaj projekat ?Kako su politi?ari pojeli 300.000 radnih mesta ?, postavljamo dva pitanja, odnosno navodim dva primera strana?kog kriminala i korupcije !

 

Privrednici Srbije pitaju ?

 

Kakva je razlika, izme?u politi?ara koji namesti posao svom prijatelju u vrednosti od 10 miliona dinara i politi?ara koji zaposli samo jednog ?lana svoje partije, na izmišljeno radno mesto, u JP ili u državnoj administraciji?

 

U prvom slu?aju, politi?ar je uzeo proviziju od 1 milion dinara za  nameštanje tendera pri dobijanju odre?enog posla i tako je oštetio državu za jedan milion dinara, a u drugom slu?aju, kad politi?ar zaposli samo jednog svog ?lana partije na izmišljeno radno mesto, u JP ili državnu administraciju, on napravi štetu državi u iznosu od 12 miliona dinara. ( 100.000 bruto plata x 12 meseci x 10 godina = 12.000.000 dinara )

 

Iz prikazanog primera vidi se da politi?ari koji zapošljavaju svoje strana?ke kolege, na izmišljena radna mesta, prave državi - narodu daleko ve?u štetu od onih politi?ara koji uzimaju samo mito. Zapošljavanje partiski drugova na izmišljena radna mesta, u JP i državnu administraciju, mi nazivamo, strana?ki kriminal i korupcija.

 

Da su naše tvrdnje i ra?unica ta?na o tome, koliko su politi?ari pojeli radnih mesta, primaju?i strana?ke drugove na izmišljena radna mesta, pokazujemo kroz primere iz Be?eja. 

 

Primer 1.  Sportski centar Mladost u Be?eju !

 

U Sportskom centru Mladost u Be?eju zaposleno je 22 radnika, a ne treba da bude zaposleno više od 5 radnika, što zna?i da u Sportskom centru Mladost u Be?eju ima 17 radnika više zaposleno, a to zna?i da su lokalni politi?ari napravili štetu gra?anima Be?eja u iznosu od 213.900.000 dinara ili 1.927.027 eura za 10 godina. Ako ovu štetu pretvorimo u radna mesta, kilometre puta, kanalizacije ili m2 novih objekata, onda su lokalni politi?ari pojeli: 200 radnih mesta lil 10 km kanalizacije, ili 8,3 km puta širine 6m, ili 2.000 m2 novih škola ili bolnica, samo u ovoj ustanovi.

 

Primer 2.  Turisti?ka agencija Be?ej !

 

Turisti?ka agencija Be?ej ima 5 zaposlenih, nikakvih radnih rezultata nema, za ovaj posao koji obavljau, dovoljno  pola radnika, što zna?i da u turisti?lpj agenciji ima 4,5 radnika više zaposleno.

 

Primer 3.  Centar za socijalni rad Be?ej !

 

Centar za socijalni rad opštine Be?ej ima 14 zaposlenih radnika i za njihove plate i materijalne troškove, poreski obveznici izdvajaju 15.238.000 dinara, a za socijalnu pomo? ugroženim licima izdavaja 7.000.000 dinara. ( Ovi podatci su skinuti sa zvani?nog sajta opštine Be?ej. )

 

?injenica da se za plate radnika i njihove troškove izdvaja 2.18 puta više nego za pomo? ugroženim gra?anami, govori o politi?arima i njihovom neznanju, neodgovornosti, politi?kom kriminalu - korupciji i potvr?uje našu tvrdnju da su  u JP i državnim institucijama više od 50% radnih mesta izmišljeno.

 

Vidi službeni sajt : http://www.becej.rs/rsLAT/cent_za_soc_rad.jsp

 

Citat ?Z?r?d? z?p?sl?nih i m?t?ri??lni tr?šk?vi u C?ntru z? s?ci??lni r?d B???? fin?nsir??u s? iz budž?t? R?publik? Srbi?? pr?k? ?inist?rstv? r?d?, z?p?šl??v?nj? i s?ci??ln? p?litik?. Z? 2012. g?dinu z? ?v? n?m?n? pl?nir?n? ?? 12.477.000,00 din?r? i t?: z? z?r?d? z?p?sl?nih 11.216.000.00 din?r? ? z? m?t?ri??ln? tr?šk?v? 1.261.000,00 din?r?.
Z?r?d? 2 z?p?sl?n? i m?t?ri??lni tr?šk?vi u C?ntru z? s?ci??lni r?d B???? fin?nsir??u s? i iz budž?t? l?k?ln? s?m?upr?v?.
Pr?v? iz ?bl?sti pr?šir?n? s?ci??ln? z?štit? fin?nsir? l?k?ln? s?m?upr?v?. Usv???n fin?nsi?ski pl?n budž?t? l?k?ln? s?m?upr?v? izn?si 10.061.000,00 din?r?, ?d ??g? n? brut? z?r?d? z?p?sl?nih i n?kn?d? tr?šk?v? z?p?sl?nim? izn?si 1.521.000,00 din?r?, ? z? m?t?ri??ln? tr?šk?v? 1.470.000,00 din?r?. Pl?nir?n? n?kn?d? z? s?ci??lnu z?štitu su 7.000.000,00 din?r? iz budž?t? l?k?ln? s?m?upr?v?.
U Inf?rm?t?r ?? bl?g?vr?m?n? biti un?t? izm?n? u p?gl?du prih?d? uk?lik? t?k?m 2012. g?din? d??? d? k?r?kci?? u k??fici??ntim? z?p?sl?nih i c?ni r?d? k?? p?r?m?trim? z? izr??un?v?nj? z?r?d? i m?t?ri??lnih tr?šk?v?.? Završen citat.

 

Argumenti naše ra?unice!

 

Da su politi?ki lideri na nivou Srbije pojeli 300.000 radnih mesta, a politi?ki lideri Opštine Be?ej na nivou Be?eja pojeli su 1.466 radna mesta, dokazujemo dole prikazanim primerom.

 

Primeri iz Be?eja !


alt

Tabelarni prikaz štete, koju su napravili Be?ejski politi?ari !

alt

 

Ako pogledamo tabelu možemo videti da je u :

 • JP Stankom Be?ej, zaposleno je 18 radnika, a potreban broj radnika je 10.5, višak je 7,5 radnika,
 • JP Toplana Be?ej, zaposleno je 20 radnika, a potreban broj radnika je 9, višak je 11 radnika,
 • JP Vodokanal Be?ej, zaposleno je 68 radnika, a potreban broj radnika je 39, višak je 29 radnika,
 • JP Komunalac Be?ej, zaposleno je 67 radnika, a potreban broj radnika je 39, višak je 28 radnika,
 • Opštinskoj upravi Be?ej, zaposleno je 132 radnika, a potreban broj radnika je 42, višak je 90 radnika itd.

 

Ako ovu štetu prevedemo u kilometre asvaltnog puta, ili kilometre kanalizacije, ili broj radnih mesta onda su Be?ejski politi?ki lideri za 10 godina pojeli:

 • 61 km novog asvaltnog puta širine 6m, ili
 • 73 km gradske kanalizacije, ili
 • 14.667 m2 škola, bolnica, obdaništa, ili
 • 1.466 radna mest.

 

Ako ovu štetu posmatramo na nivou Srbije  i to prevedemo u kilometre asvaltnog puta, ili kilometre kanalizacije, ili broj radnih mesta onda su Srpski politi?ki lideri za 10 godina pojeli:

 • 12.223 km novog asvaltnog puta širine 6m, ili
 • 14.667 km gradske kanalizacije, ili
 • 2.933.526 m2 novog poslovnog prostora škola, bolnica, obdaništa, ili
 • 293.352 radna mesta. ( trista hiljada radnih mesta ).

 

Napomena:

 

U ovu ra?unicu nije ura?unat višak radnika koji je zaposlen u Be?ejskom: Sportskom centru Mladost, Turisti?koj agenciji, Gradskom pozorištu, muzeju, biblioteci itd, jer je slika sa prikazanim primerima, u gore prikatzanoj tabeli, dovoljno crna.

 

REŠENJE PROBLEMA

 

Udruženje Privrednici Srbije, ne može da se pomiri sa ovakvim neznanjem, amaterizmom, neodgovornoš?u, bahatoš?u ili lošim namerama politi?ara, koji dovode do sve ve?eg propadanja Srbije, pa smo rešili da ponudimo rešenje i napisali smo ovaj projekat, koji ?e zaustaviti dalje propadanje Srbije,uozbiljiti pojedine politi?are a neke politi?are ?e izbaciti iz igre.

 

Predlažemo Vladi R. Srbije :

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije, javnim preduze?ima, državnim ustanovama, lokalnim upravama i ostalim budžetskim korisnicima, posebnim zakonom propiše:

 • maksimalni broj radnika,
 • na?in izbora direktora i njegovu stru?nu spremu,
 • organizaciju i
 • sistematizaciju radnih mesta.

 

Svaka lokalna samouprava bila bi obavezna da do kraja 2013 godine, dovede broj zaposlenih radnika u lokalnoj upravi, državnim ustanovama, javnim preduze?ima i drugim budžetskim korisnicima, na broj koji propisuje ovaj zakon.

 

Srestva koja bi se uštedela ovim zakonom izdvajaju se na poseban ra?un, a koristila bi se za slede?e namene:

 • 50% srestava bi se izdvajalo za posticanje doma?e proizvodnje po principu orta?kog udruživanje države i privrednika u odnosu 50% : 50%, ( ovaj projekat možete pro?itati na sajtu www.privrednicisrbije.rs ) a
 • 50% srestava bi se ulagalo u izgradnju i održavanje infrastrukture, kao što su: putevi, vodovod, kanalizacija, škole, bolnice i druge javne ustanive.

 

Zakonom obavezati, lokalnu samouprevu, državne ustanove, javna prediue?a i ostale budžezske korisnike da su obavezni na sajtu da objave slede?e podatke:

 • broj zaposlenih radnika,
 • ukupan prihod u prošloj fiskalnoj godini,
 • koliko je finansiski srestava, javno preduze?e ili državna ustanova, dobilo iz budžeta,
 • koliki je sopstveni prihod javnog preduze?a ili državne ustanove
 • koliko su iznosili bruti li?ni dohodci,
 • koliki su troškovi za grejanje, struju kancelariski materijal, održavanje voznog parka, reprezentacije itd,
 • kolika su ulaganja za održavanje sistema ( Na primer: Koliko je Direkcije za izgradnju i održavanje infrastrukture uložila u izgradnju i idržavanje puteva. )

 

Napomena !

Jednostavno re?eno, mora se odpustiti 30.000 radnika koji dolaze na posao a ne rade, da bi se zaposlilo 300.000 radnika u proizvodnji u narednih 10 godina.

 

 

Naš predlog : 

Pošto sadašnji politi?ari ne znaju, kako napraviti organizaciju i sistematizaciju nekog javnog preduze?a, mi im besplatno poklanjamo projekat, kako organizovati javno preduze?e ?JP Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture? u opštinama do 50.000 stanovnika.

 

Organizacija i sistematizacija

JP ?Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture?

alt

Ove fotografije pokazuju, da direktor direkcije za izgradnju mora biti gra?evinske struke !

 

Potrebna radna mesta, potrebna stru?na sprema kandidata i opis poslova.

alt 

 

Radno mesto : Direktor......... 1 izvršioc.

 

 • Direktora bira, izvršno ve?e opštine na predlog upravnog odbora JP a na osnovu javnog konkursa.
 • Kandidat koji konkuriše za radno mesto direktora ? Direkcije za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture? mora biti gra?evinske ili arhitektonske struke, sa minimum 5 godina radnog staža i 3 godine rada na rukovode?em mestu.
 • Za direktora JP, ne može biti izabrano lice koje je: osu?ivano za privredni prestup, rukovodilo firmom ili bio vlasnik firme koja je otišlo pod ste?aj ili je firma blokirana duže od 6 meseci.
 • Za JP ili državnu ustanovu ne može raditi firma ili preduzetni?ka radnja, gde je vlasnik, suvlasnik direktor ili neko od njegovih ?lanova porodice.

 

Obrazloženje predloga!

 • Logi?no je da direktor JP ?Direkcija za izgradnju i održavanje infrastruktue?, koje se bavi izgradnjom i održavanjem gra?evinskih objekata, bude gra?evinske struke i da za to javno preduze?e, ne može raditi preduze?e ili preduzetni?ka radnja gde je vlasnik, suvlasnik direktor ili neko od njegovih ?lanova porodice.

 

alt

 

Radno mest : Tehni?ki direktor ...........1 izvršioc.

 

 

 • Tehni?kog direktora bira upravnog odbora JP-a, na osnovu javnog konkursa, na mandat od 4 godine uz mogu?nost da bude ponovo biran.
 • Lice koje je bilo tehni?ki direktor prestaje radni odnos posle isteka mandata ili mu mandat prestane po bilo kom drugom osnovu, ne može se rasporediti ni na kakve poslove u JP ? Direkcije za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture?.
 • Kandidat koji konkuriše za radno mesto tehni?kog direktora ?Direkcije za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture? mora biti: inženjer, diplomirani inženjer ili master gra?evinske ili arhitektonske struke sa minimum 5 godina radnog staža i 3 godine rada na rukovode?em mestu. 

 

Obrazloženje predloga!

 

Direktora JP ?Direkcija za izgradnju i održavanje infrastruktue? bira vladaju?a ve?ina u opštini, koja se ina?e ?esto menja, pa je logi?na potreba da se u JP uvede radno mesto ?Tehni?ki direktor? , da bi JP moglo neometano da funkcioniše i prilikom promene valasti u opštini.

 

alt

 

Radno mesto : Nadzorni organ za izgradnju i održavanje gra?evinskih objekata niskogradnje ............1 izvršioc.

 

 

Potrebna stru?na sprema:

Poslove ?Nadzorni organ za izgradnju i održavanje gra?evinskih objekata niskogradnje? može obavljati lice koje je: inženjer, diplomirani inženjer ili master, gra?evinske struke, smer saobra?ajni-niskogradnja, ima licencu Inženjerske komore Srbije, poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet ) i poseduje voza?ku dozvolu.

 

Opis poslova:

 

Poslovi Nadzornog organa ( inženjera niskogradnje ) su:

 • obavljanje poslova nadzornog organa na izgradnji i održavanju gra?evinskih objekata niskogradnje,
 • izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata u blizini saobra?ajnica u gra?evinskom smislu, i kontrola da li se poštuje saglasnost ,
 • izdavanje predprojektnih uslova i kontrola da li se postupa po izdatim predprojektnim uslovima,
 • izdavanje ra?una za uslugu izdavanja saglasnosti i predprojektnih uslova i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

 

alt

 

Radno mesto : Nadzorni organ za izgradnju i održavanje saobra?ajnih objekata ............0,5 izvršioc

 

 

Potrebna stru?na sprema:

Poslove ?Nadzorni organ za izgradnju i održavanje saobra?ajnih objekata? može obavljati lice koje je: inženjer, diplomirani inženjer ili master, saobra?ajne struke, smer putni?ki saobra?aj, i ima licencu Inženjerske komore Srbije, poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet ) i poseduje voza?ku dozvolu.

 

Poslovi Nadzornog organa ( saobra?ajnog inženjera ) su:

 • obavljanje poslova nadzornog organa na izgradnji i održavanju saobra?ajnih objekata ( horizontalne i vertikalne signalizacije ),
 • izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata u blizini saobra?ajnica u saobra?ajnom smislu ( da li budu?i objekti smetaju odvijannju saobra?aja ) i kontrola da li se poštuje saglasnost ,
 • izdavanje predprojektnih uslova u saobra?ajnom smislu i kontrola da li se postupa po izdatim predprojektnim uslovima,
 • izdavanje dozvola za vanredne prevoze i zatvaranje saobra?ajnica,
 • izdavanje ra?una za uslugu izdavanja saglasnosti i predprojektnih uslova i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u

 

alt

 

Radno mesto : Glavni planer................ 1 izvršioc.

 

 

Potrebna stru?na sprema:

Poslove glavnog planera može obavljati lice koje je:, diplomirani inženjer ili master, gra?evinskoe struke, smer prostorno planiranje, i ima licencu Inženjerske komore Srbije, 3 godine radnog iskustva kao planer i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet i potrebne stru?ne programa ) i poseduje voza?ku dozvolu.

 

Poslovi Glavnog planera su:

 • obavljanje poslova planera,
 • kontrola da li se radi po izdatim urbanisti?kim uslovima i planovima,
 • vršenje nadzora na izgradnji i održavanju objekata visokogradnje,
 • izdavanje ra?una za uslugu izdavanja saglasnosti i predprojektnih uslova i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

 

Radno mesto : Planer................ 1 izvršioc.

 

Potrebna stru?na sprema:

Poslove planera može obavljati lice koje je:, diplomirani inženjer ili master, gra?evinskoe struke, smer prostorno planiranje, i ima licencu Inženjerske komore Srbije i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet i potrebne stru?ne programa ) i poseduje voza?ku dozvolu.

 

Poslovi planera su:

 • obavljanje poslova planera,
 • kontrola da li se radi po izdatim urbanisti?kim uslovima i planovima,
 • vršenje nadzora na izgradnji i održavanju objekata visokogradnje,
 • izdavanje ra?una za uslugu izdavanja saglasnosti i predprojektnih uslova i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

 

Obrazloženje predlog !

 

Da su dovoljna 2 izvršioca na poslovima planiranja u opštinama veli?ine do 50.000 stanovnika može se ustanoviti na slede?i na?in.

Izra?una se vrednost dve bruto plate planera na godišnjem nivou i tom iznosu dodaju se materijalni troškovi planera i tako dobijena vrednost uporedi se sa vrednoš?u: izdatih ra?una za pružanje usluga u izradi urbanisti?kih uslova i vredns?u planova na tržištu, koje rade planeri direkcije. ( Tržišna vrednost planova koje rade planeri direkcije, dobija se tako što se pribave 3 ponude za izradu planova od ovlaštenih projektnih ku?a i uzme srednja vrednost.)

Vrednost bruo plata planera i materijalnih troškova mora biti manja od vrednosti planova i izdatih ra?una.

 

Radno mesto : Referent na kontroli zanatskih radova na održavanju objekata ...........1 izvršioc.

 

Potrebna stru?na sprema za obavljanje posla referent na kontoli zanatskih radova na održavanju objekata:

Poslove referent na kontroli zanatskih radova na održavanju objekata,može obavljati lice koje je: gra?evinski tehni?ar, gra?evinskoe struke, ima 3 godine radnog iskustva u struci, položen stru?ni ispit i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet ) i poseduje voza?ku dozvolu.

 

Poslovi referenta na održavanju objekata su:

 • kontrola izvednih radova na održavanju gra?evinskih objekata u delu zanatskih radova,
 • kontrola ra?una i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

alt

 

Radno mesto : Pravnik ...........1 izvršioc

 

 

Potrebna stru?na sprema pravnika:

Poslove pravnika može obavljati lice koje je:, pravnik, diplomirani pravnik ili master i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet ) i poseduje voza?ku dozvolu.

 

Poslovi pravnika su:

 • da obavlja pravne poslove,
 • da obavlja pravne poslove kod javnih nabavki i
 • da obavlja drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

alt

 

Radno mesto : Glavni ekonomista ...........1 izvršioc

 

 

Potrebna stru?na sprema glavnog ekonomiste:

Poslove glavnog ekonomiste može obavljati lice koje je:, ekonomista, diplomirani ekonomista ili master i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet i potrebne stru?ne programa ) i poseduje voza?ku dozvolu.

 

Poslovi glavnog ekonomiste su:

 • da u saradnji sa tehni?kim licima pravi potrebne planove,
 • da vodi knjigovostvene poslove,
 • da radi i potpisuje završni ra?un,
 • da po potrebi knjiži,
 • da obavlja drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

 

 

 

Radno mesto : Knjigovo?a ...........1 izvršioc

 

Potrebna stru?na sprema knjigovo?e:

Poslove knjigovo?e,može obavljati lice koje je:, ekonomski tehni?ar, ima 3 godine radnog iskustva u struci i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet i stru?ni program ).

 

Poslovi knjigovo?e su:

 • da vodi knjigovostvene poslove,
 • da obavlja drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

 

Obrazloženje predlog !

 

Da su dovoljna 2 izvršioca na poslovima ekonomskog planiranja i knjigovostva u opštinama veli?ine do 50.000 stanovnika može se ustanoviti na slede?i na?in.

Izra?una se vrednost bruto plate glavnog ekonomiste i knjigovo?e na godišnjem nivou i uporedi se sa vrednoš?u ponude knjigovostvene agencije za obavljanje poslova knjigovosa. ( Posao knjigovostva može se izdati knjigovostvenoj agenciji. )

 

Radno mesto : Sekretarica ...........1 izvršioc

 

Potrebna stru?na sprema sekretarice:

Poslove sekretarice,može obavljati lice koje je završilo gimnaziju, ekonomsku školu ili neku drugu srednu školu i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet ).

 

Poslovi sekretarice su:

 • da obavlja poslove sekretarice,
 • da obavlja administrativne poslove i
 • da obavlja druge poslove koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

 

Svi ostali poslovi kao što su: nadzor na mašinskim i elektro instalacijama, usluge advokata za vo?enje sudskog spora, ?iš?enje objekta ili neki drugi poslovi rade se tako da što se angažuju specijalizovane firme za obavljanje tih poslove.

alt

 

Upravni odbor

 

 

Upravni odbor JP ?Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture?

 

 • Upravni odbor JP ?Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture? ima 5 ?lanova.
 • ?lanove upravnog odbora bira Skupština opštine.
 • Sastav upravnog odbora, odgovara sastavu skupštine opštine a to zna?i da je u upravnom odboru u?estvuje i opozicija.
 • Tri ?lana upravnog odbora, moraju biti gra?evinske struke.
 • Svi ?lanovi upravnog odbora, moraju se stru?no usavršiti u delu : poznavanja javnih nabavki, poznavanju poreza PDV, kretanje dokumentacije itd.

 

Delatnost JP

 

Delatnost JP?Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture?

 

JP?Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture? za potrebe Skupštine opštine vodi slede?e poslove:

 • izgradnju novih i održavanje postoje?ih saobra?ajnica,
 • izgradnju novih i održavanje postoje?ih objekata od javnog zna?aja, a to zna?i da: na primer JP?Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture? vodi izgradnju novih škola ili naru?uje radove i vrši kontrolu istih na održavanju sanitarnih ?vorova u nekoj školi. Nije logi?na dosadašnja praksa, da direktor de?ijeg vrti?a vodi izgradnju novog de?ijeg vrti?a, za to vreme radnici direkcije igraju igrice na kompjuteru a mali privrednici putem poreza sve to pla?aju.
 • upravljanje javnim površinama,
 • izra?uje ili naru?uje potrebne planove,
 • itd.

 

Zaklju?ak:

alt

Udruženje privrednika Srbije ? Privrednici Srbije? znaju da ovaj projekat: smanjuje broj nepotrebnih radnika u administraci, smanjuje strana?ku korupciju i kriminal, pove?ava efikasnost JP, pospešuje investiranje, otvara nova radna mesta, posti?e odgovornost i pomže bržem izlasku iz krize.

 

Privrednici Srbije sumnjaju da ?e Vlada R. Srbije usvojiti i realizuje ovaj projekat, jer su strana?ki kadrovi ti koji dolaze na posao a ništa ne rade i primaju plate. Ima i takvih slu?ajeva koji i ne dolaze na posao a primaju platu.

 

Privrednici Srbije su ovaj projekat objavili na sajtu sa ciljem da:

 • podstaknu ?itaoce na razmišljanje,
 • pokrenu kritiku ovog projekta sa ciljem da neko napiše bolji projekat od ovog,
 • podsete strana?ke lidere na odgovornost prema gra?anima,
 • podstakne male privrednike da dignu glas protiv ovakvog na?ina rada, jer ovakvim na?inom rada vlast baca novac, ovaj novac se mogao uložiti u investicije a to zna?i više posao malim privrednicima, novo zapošljavanje i više poreza koji poni budžet,

NAPOMENA!!!

POMOZITE SEBI I SRBIJI! PROSLEDITE OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

Toliko od nas! Sad ste Vi na redu!

 

 

Privrednici Srbije
Ing Vujanovi? Živojin
Kon. Tel  069-155-41-22
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina