Predlog izmene zakona

,, Zakon o planiranju i izgradnji ??

drugi deo

 

Napomena !

Zbod dužine teksta, predlog zakona, morao se podeliti na dva dela.

Drugi deo, obra?uje slede?e teme:

 • TEHNI?KI PREGLED OBJEKATA
 • ODRŽAVANJE OBJEKATA
 • INŽENJERSKA KOMORA
 • INSPEKCISKI NADZOR
 • NELEGALNA NASELJA I OBJEKTI
 • Finansiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih,
 • ARHITEKTA GRADA
 • Argumenti, koji pokazuju, zašto Predsednik vlade i ministar gra?evine, treba da prihvate, ovaj naš predlog !

TEHNI?KI PREGLED OBJEKATA

 

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra gra?evina i !

Kako je mogu?e, da Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra gra?evine, ne interesuje, da li je pla?en PDV porez, prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije objekata.

Investitori, na gore prikazanim fotografijama, prilikom rekonstrukcije objekata nisu platili pripadaju?i PDV porez, u iznosu od 53.000 EURA, jer to zakon omogu?ava. U Srbiji, investitori UTAJE PDV POREZ u visini od 300 MILIONA EURA na godišnjem nivou.

Vidi projekat:

Projekat:  ? Utaju PDV poreza 

koju omogu?ava zakon o planiranju i izgradnji? 

Ovaj projekat pokazuje, kako zakon o planiranju i izgradnji omogu?ava da: investitori godišnje utaje PDV poreza oko 300.000.000 eura ( trista miliona eura ),  kako gra?evinskim preduze?ima-radnjama, investitori uzimaju posao, i nudi rešenje kako ovaj problem rešiti.

Projekat možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html

Mi mislimo, da Ministar gra?evina, mora da donese takav zakon ? Zakon o planiranju i izgradnji? koji ?e spre?iti da investitori vrše utaju PDV poreza, koji ?e spre?iti investitore da rade poslove za šta nisu registrovani, i zato ponovo predlažemo !

Predlažemo da se iza ?lana 156, dodaju novi ?lanovi.

?lan 156/1

Zadatak komisije za tehni?ki pregled je, da pregleda dokumentaciju, da li je objekat izveden u skladu sa ovim zakonom, tehni?kim propisima i po projektu.

Komisija za tehni?ki pregled, nadležnom organu koje izdaje upotrebnu dozvolu, dostavlja:

 • Projekat izvedenog stanja, ukoliko nije bilo izmena glavnog projekta u toku gradnje, tada prilaže izjavu nadzornog organa.,
 • Ta?an naziv glavnog izvo?a?a radova, sediše, PIB fotokopiju Certifikata izvo?a?a radova i fotokopiju licence odgovornog izvo?a?a radova,
 • Spisak svih koperanata ( ta?an naziv firme, sedište i PIB Certifikat izvo?a?a radova ), rešenja i fotokopije licenci odgovornih izvo?a?a radova,
 • Izjavu glavnog izvo?a?a radova i koperanata da je pla?en PDV porez, za svaku fazu rada i
 • Zapisnik o izvršenom tehni?kom pregledu.

Komisije za tehni?ki pregled, ne može dati pozitivno mišljenje, ukoliko nisu priložene izjave da je pla?en PDV porez, fotokopije cetifikata izvo?a?a radova, a nadležni organ ne može izdati upotrebnu dozvolu.

Nadležni organu, koje izdaje upotrebnu dozvolu, obavezan je da: izjave o pla?enom PDV porezu, certifikate, rešenja, fotokopije licenci, skenira i odlaži u posebnu banku podataka, a ove podatke mogu koristiti samo državni organi za naknadnu kontrolu.

ODRŽAVANJE OBJEKATA

 

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra gra?evina i !

Da li Vi mislite, da ?e vlasnici objekata ove fasade same popraviti, ako nema zakonske prinude ?

Vidi projekate !

Projekat : Fasade se ruše, a vlast ?uti ! 

Ovaj projekat pokazuje: da nam se fasade na objektima ruše, da gra?evinska operativa nema posla, da ministarstvo gra?evina i Inženjerska komora Srbije ?ute i nudi rešenje kako ovaj problem rešiti. 

Projekat možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije : http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html

Mi mislimo da vlasnici objekata dobrovoljno ne?e popraviti ove fasade, i zato predlažemo!

Predlažemo da se iza ?lana 159, dodaju novi ?lanovi.

?lan 159/1.

Vlasnici objekata i vlasnici u kolektivnim zgradama, obavezni su da redovno vrše teku?e i investiciono održavanje objekata, i da redovno vrše specijalisti?ki pregled objekta.

Ukoliko vlasnici objekata, ne vrše teku?e i investiciono održavanje objekata, ili ga ne vrše  kvalitetno, ne vrše specijalisti?ke preglede objekta, nadležni organ koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata, angažuje preduze?e ili preduzetni?ku radnju, koja ?e uraditi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Ukoliko vlasnik objekta, ne plati radove iz predhodnog stava, lokalna samouprava, gra, odnosno grad Beograd,  mogu staviti teret na nekretninu, u visini radova koji su ura?eni po principu prioriteta. Teret za nepla?ene radove, može se stavit i na objekat koji ve? ima teret, jer je obaveza i budu?eg vlasnika da održava objekat.

Arhitekta grada, svojim rešenjem nalaže vlasnicima objekata da sprovedu teku?e i investicion održavanje objekata, odre?uje u kojim naseljima, koje fasade, krovovi se moraju uraditi, i rukovodi budžetom koji je predvi?en ovim ?lanom zakona.

Lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede srestva za privremeno finansiranje radova iz stava dva ovo ?lene, u visini od 3%  budžeta.

?lan 159/2

Pod teku?im održavanjem zajedni?kih delova objekta, podrazumeva se održavanje: zajedni?kih prostorija, instalacija, liftova, interfona, ?iš?enje prostora oko zgrade i ono što propiše Arhitekta grada.

Vlasnici stanova, poslovnih prostora, u kolektivnim zgradama, obavezni su da se organizuju i da vrše teku?e  održavanje objekata. Ukoliko to ne urade, u roku od 6 meseci od stupanja ovog zakona na snagu, lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da to urade, o trošku vlasnika stanova i poslovnih prostora.

Investiciono održavanje

?lan 159/3

Vlasnici stambenih i poslovnih objekata, obavezni su da vrše investiciono održavanjena svojih objekata, kao što su krov, oluci, fasada i sli?no, a vlasnici stambenih ili poslovnih jedinica, koji se nalaze u kolektivnim zgradama,  obavezni su da se organizuju i da vrše investiciono održavanje objekta kao što su krov, oluci, fasade, zajedni?k instalacije i sli?no.

Ukoliko vlasnici objekata, iz predhodnog stava, ne vrše investiciono održavanje, ili ga ne vrše  kvalitetno, nadležni organ koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata angažuje preduze?e ili preduzetni?ku radnju, da uradi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Lokalna samouprava, grad. odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede srestva za privremeno finansiranje radova iz stava dva ovo ?lene zakona, u visini od 3%  budžeta.

Vanredni i specijalisti?ki pregaled

?lan 159/4

Organ koji izadje odobrenje za gradnju, može da naredi specijalisti?ki pregled objekta kad proceni da je to neophodno, o trošku vlasnika objekte.

Vlasnik objekta, kad samoinicijativno vrši specijalisti?ki pregled objekta, obavezan je da pismeno izvesti nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju o svojoj nameri.

Komisija koja vrši specijalisti?ki pregled objekta, obavezna je da svoj nalaz dostavi nadležnom organu koji izdaje odobrenje za gradnju.

Obavezno osiguranje objekata

?lan 159/5

Svi vlasnici, stambenih, poslovnih i industriskih objekata, obavezni su da svoje objekte osiguraju od štete koju mogu naneti susednim objektima ( tre?em licu ), za slu?aj kad iz njihovog objekta, susednom objektu do?e, požar, poplava ili ruševina.

Od obaveznog osiguranja, iz stava 1 ovog ?lana zkona, oslobo?eni su oni vlasnici objekata ako su 100% vlasnici na objektu kao celini i ako je njihov objekat dovoljno daleko da ne može ugroziti susedne objekte.

Potvrdu, da je neko oslobo?en pla?anja obaveznog osiguranja, izdaje nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju i nadležni protivpožarni inspektor.

?lan 159/6

U slu?aju ako neki vlasnik objekta, nije dostupan, ili odbije da sklopi ugovor o obaveznom osiguranju svog objekta, sa ovlaštenim osiguravaju?im društvom, tada je nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju, obavezan da u ime vlasnika objekta i o njegovom trošku sklopi ugovor sa ovlaštenim osiguravaju?im društvom, uzimaju?i u obzir kod koga osiguravaju?eg društva su osigurani susedni objekti.

?lan 159/7

Osiguravaju?a društva, koja se bave obaveznim osiguranjem objekata, imaju pravo da za materijalne troškove i troškove svog rada, zara?unavaju maximalno 15% od vrednosti polise, dok drugih 85 % polise moraju da izdvoje na izdvojeni ra?un iz koga se vrši nadoknada štete.

Kontrolu, da li osiguravaju?a društva postupaju po predhodnom stavu ovog ?lana zakona, vrši Narodna banka Srbije i  propisuje pravila, evidencije i daje upustva.

INŽENJERSKA KOMORA

 

Pitamo: Predsednika Vlade R. Srbije, Ministra gra?evina i rukovostvo Inženjerske komore Srbije !

Pitanje za Ivicu Da?i?a i Velimira Ili?a !

Zašto dozvoljavate, da rukovostva Inženjerske komore Srbije, vrši diskriminaciju inženjera. Rukovostvo Inženjerske komore Srbije, ne dozvoljava inženjerima da imaju svoje prestavnike u organima komore jer je uspostavilo takav izborni sistem, za organe komore, da u njima nema mesta za inženjere, i ako ih ima 15%. ( U sekciji izvo?a?a radova ima: 6.780 diplomiranih gra?evinskih inženjera a 1.117 gra?evinskih inženjera. ). UGIS misli, da inženjeri komori služe samo da pla?aju ?lanarinu i da je potrebno je da ?ute?

Pitanje za rukovostvi Inženjerske komore Srbije !

Zašto u organima komore nema ni jednog inženjera, da li vam ne odgova da inženjeri budu u vašem društvu, ili se bojite da bi u organe komore ušli i prestavnici Udruženja gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS koji mnogo pri?aju i pišu, a to  Vama ne odgovara ?

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS, misli da rukovostvo Inženjerske komore, ne štiti dovoljno dobro interese svojih ?lanova i to dokazujemo slede?im argumentima:

 • Vi ste odgovorni, što mladi inženjeri nemaju posla, sre?ni su ako na?u posao za 30.000 dinara, Vi gospodo ?utite, a trebali bi da glasno govorite i predlažete rešenja da se ovo stanje promeni.
 • Vi ste odgovorni, što Mašinski fakultet studenti zovu uzaludnim fakultetom, kad mlada i pametna glava završiš Mašinski fakultet, ne možeš na?i posao kao mašinski inženjer. Vi gospodo ?utite,a trebali bi da glasno govorite, da vi?ete, da ponudite rešenja kako da se ovo stanje promeni.
 • Vi ste odgovorni, što je malim privrednicima ( iz oblasti gra?evinarstva ) oduzeta šansa da uspeju u svom biznisu, Vi ste gospodo kreirali ovaj zakon o planiranju i izgradnji, koji oduzima šansu malim privrednicima da uspeju, koji je dao mogu?nost da pekari, konobari, profesori medicinskog fakulteta da se bave gra?evinom više nego gra?evinski inženjeri, Vi se slažete sa ovim haosom koji proizvodi ovaj zakon..
 • Vi ste odgovorni, što su naše velike gra?evinske firme u podre?enom pložaju u odnosu na strane firme. Ko treba da digne glas, protiv ovakvog nerazumnog zakona, ako ne?ete Vi.

Zbog gore iznetog, UGIS predlaže!

Predlažemo da se iza ?lana 163, dodaju novi ?lanovi.

?lan 163/1

U skupšini i rukovostvu Inženjerske komore Srbije, moraju biti zastupljeni sve:  struke, stepeni obrazovanja i regioni po proporcionalnom sistemu.

Kontrolu rada, Inženjerske komore Srbije, vrši nadležno ministraso, ukoliko komora radi suprotno ovom zakonu, nadležni ministar raspušta organe komore, uvodi prinudnu upravu u komori i raspisuje nove izbore za organe skupštine.

Predlažemo da se iza ?lana 164, dodaju novi ?lanovi.

?lan 164/1

Zadaci komore su:

 • da sprovede odredbe ovog zakon o licencama,
 • da formira službu za izdavanje licenci, i stru?ne komisije pred kojims se polaže ispit za dobijanje licenci,
 • vodi evidenciju licenci, i uspostavi jedinstvenu metodologiju za pra?enje rada lica sa licencom,
 • izdaje priru?nike-knjige, koji ?e se koristiti prilikom polaganja ispita za dobijanje licence. Ovi priru?nici ? knjige, moraju biti gotovi godinu dana, pre polaganja prvog ispita.
 • da formira komisiju koja je nadležna da oduzima licencu, sa ta?nom specifikacijom kad se licenca može izgubiti, da to preto?i u priru?nik, i da ga dostavi strukovnim udruženjima odnosno ?lanovima komore, i
 • da organizuje prikupljanje iskustvenog znanja, i da to znanje preto?i u knjige.

Kako se sti?e licenc

?lan 164/2

Pravo na licencu imaju diplomirani inženjeri, inženjeri za one poslove koje im dopušta ovaj zakon.

Pravila kako se sti?e licenca, i obaveze nosioca licence, strukovnih udruženja, i inženjerske komore su:

 • licenca mora da sadrži, precizan spisak radova koje nosioc licence ima pravo da radi,
 • licenca se može ostvariti, samo kroz strukovno udruženje,
 • licenca ima važnost 5 ( pet ) godina, svakih 5 godina vrši se provera znanja nosioca licence. Proveru znanja organizje Inženjerska komora Srbije u saradnji sa strukovnim udrušenjima,
 • doživotnu licencu dobijaju, profesori, asistenti, predava?i na fakultetima i višim školama i ?lanovi koji imaju više od 25 godina radnog iskustva.
 • mladi stru?njaci, sti?u pravo da podnesu zahtev za polaganje ispita za licencu, posle položenog stru?nog ispita, a to pravo ostvaruju preko svog strukovnog udruženja. Njegovo udruženje prati njegov rad i pomaže mu da pred komisijom, koju formira Inženjerska komora Srbije, odbrani rad na osnovu koga dobija licencu,
 • nosioc licence, i oni koji planiraju da dobiju licencu, obavezni su da svako radno angažovanje na projektovanju i izgradnji elektronskim putem prijave svom strukovnom udruženju,
 • strukovno udruženje, obavezno je da omogu?i da sve pohvale i primedbe investitora, na rad nosioca licence sortiraju i priklju?e uz ime nosioca licence,
 • Inženjerska komora, može oduzeti licencu u slu?aju kad je nosioc licence napravio nedopustiv propust u svojim radu
 • Inženjerska komora obavezna je da propiše precizna pravila za koja se može izgubiti licenca.

Na rešenje, o oduzimanju licence, lice ima pravo da podnese žalbu ministarstvu gra?evine, a on je obavezno da formira nezavisnu stru?nu komisiju, koja ?e ispitati slu?aj i doneti kona?no rešenje.

Lice koje je izgubilo licencu, ima pravo da polaže poseban ispit, pred posebnom komisijom, u komisiji ne mogu biti lica koja su oduzela licencu, posle isteka od 5 godina od oduzimanja licence.

?lan 164/3

?lanovi inženjerske komore ( nosioci licenci ) obavezni su, da u elektronskom obliku, blagovremeno ( u roku od 5 dana od nastanka promene ) obaveste komoru: gde su stalno zaposleni, na kom objektu su odgovorni izvo?a?i radova, odgovorni projektanti, nadzorni organi, ?lanovi komisije za tehni?ki pregled i gde rade specijalisti?ki pregled objekta.

Oni ?lanovi komore, koji ne poštuju ovaj ?lan zakona, stav jedan, i balgovremeno ne prijavljuju gde i šta rade, disciplinska komisija, obavezna je da ih kazni nov?anom kaznom u iznosu od 5 ?lanarina i opomenom.

Inženjerska komora Srbije, obavezna je, da na web sajtu komore, stavi podatke iz stava jedan ovog ?lana zakona.

Podatci na web sajtu, moraju biti ažurirani u roku od 5 dana.

INSPEKCISKI NADZOR

Poruka: Predsedniku Vlade R. Srbije i ministru gra?evina !

Poštovana gospodo,

ukoliko želite da u gra?evinarstvu zaustavite: pranje para, naknadno zatvaranje objekata,  rušenje objekata posle završene izgradnje i utaju poreza PDV, potrebno je da prihvatite ovaj naš predlog zakona o inspekciskom nadzoru. 

Predlažemo da se iza ?lana 175, dodaju novi ?lanovi.

?lan 175/1

Gra?evinski inspektor obavezan je da prekontroliše:

 • da proveri prijave investitor, ko izvodi radove na : izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju objekta i da li su svi podatci upisani,

 • da proveri prijave izvo?a?a radova, ko izvodi radove na : izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju objekta i da li su svi podatci upisani,

 • da prilikom kontrole na gradilištu obavezno uzme slede?e podatke:  koje preduze?e odnosno preduzetnik stvarno izvodi radov, ako radove izvodi koperant uzeti njegove podatke, u zapisnik uneti ta?an naziv, adresu i PIB,

 • da prilikom kontrole na gradilištu, obavezno uzme podatke, ko je odgovorni izvo?a? radova, ukoliko radove izvodi koperant, uzima podatke ko je odgovorni izvo?a? radova za koperantske radove, ko je projektant, ko je nadzorni organ,

 • gra?evinski inspektor obavezan je da iza?e na lice mesta, po prijavi zainteresovane strane, da sa?ini zapisnik o ?injeni?nom stanju ( Inspektor u zapisnik obavezno unosi: ime investitora, ime izvo?a?a radova, ime odgovornog projektanta, ime odgovornog izvo?a?a radova, ime nadzornog organa i imena radnika koji su zate?eni na gradilištu, i da te informacije prosledi nadležnim organima. ). Ukoliko inspektor ne iza?e na lice mesta-gradilište, po prijavi zainteresovane strane, u roku  od 24 ?asa,  predpostavljeni gra?evinskom inspektoru ( njegov šef ) mora inspektora opomenuti opomenom pred dobijanje otkaza, a ukoliko napravi dva propusta, predpostavljeni je obavezan da mu uru?i otkaz, 

 • gra?evinski inspektor, kontroliše i primenu zakona o zaštiti na radu iz oblasti gra?evinarstva. Ministarstvo gra?evine, uz pomo? Inženjerske komore Srbije, organizuje stru?ne seminare iz oblasti zaštite na radu, za  gra?evinskie inspektore. ( Ako odgovorni izvo?a?i radova,  poznaju zakon o zaštiti na radu i primenjuju ga, onda ga poznaju i gra?evinski inspektori ), 

 • da o svojim nalazima informiše: svog predpostavljenog, a e-mejlom obaveštava Inženjersku komoru Srbije ( ko je odgovorni: izvo?a? radova, projektant i nadzor ), nadležne državne inspekcije ( poresku pliciju, inspekciju rada, inspekciju zaštite od požara itd, ) 

Ukoliko inspektor utvrdi, kršenje ovog zakona od strane investitora, izvo?a?a radova ili drugog subjekta, obavezan je da podnese prekršajnu prijavu, kod nadležnog suda protiv u?inioca.

Gra?evinski inspektor ima pravo, da svako lice lektimiše koje se na?e na gradilištu, u trenutku njegove inspekcije.

?lan 175/2

Gra?evinska inspekcija, obavezana je da evidenciju o izvo?enju radova, stavi na sajt sa svim podatcima o investitoru, izvo?a?u radova, projektantu i nadzornom organu ( Uvo?enjem ovakvog  rešenja, ukinula bi se potrebu da gra?evinska preduze?a prijavljuju gradilište inspekciji rada i inspekciji zaštite na radu. ).

?lan 175/3

Investitor-vlasnik objekta, bit ?e kažnjen sa, minimum 50.000 dinara pa do 30% od predra?unske vrednosti radova ( koji se izvode ), ako poveri izvo?enje radova preduze?u-preduzetni?koj radnji, koja nije registrovana za obavljanje predmetnih radova i ako ne prijavi gra?evinskoj inspekciji ko izvodi radove.

Ukoliko preduze?e odnosno preduzetni?ka radnja, ne prijavi gra?evinskoj inspekciji, kod kog investitora izvodi radove,  kaznit ?e se sa minimum 50.000 dinara, pa do 30% od predra?unske vrednosti radova koje izvodi.

Pojedina?na lica ili organizovane grupe maistora-radnika, koji izvodi radove, a nema registrovano preduze?e-radnju za  obavljanje tih poslova, kaznit ?e se sa minimum 50.000 dinara, pa do 30% od predra?unske vrednosti radova koji se izvode.

?lan 175/4

Ako gra?evinski inspektor, u vršenju svog posla, zloupotrebi svoj službeni položaj, neopravdano optuži preduze?e-preduzetni?kuradnju, prikrije ?injeni?no stanje i sli?no, a to potvrdi sudija za prekršaje svojom presudom, predpostavljeni je obavezan da mu da odkaz, i da mu zabrani rad u državnim organima R.Srbije u trajanju od 5 godina.

?lan 175/5

Investitor, odnosno vlasnik objekta, obavezan je da prijavi, gra?evinskoj inspekciji, ko mu izvodi radove na: izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju, pismenim putem ili elektronskom poštom. ( U prijavi obavezno uneti slede?e podatke: ime firme, adresa, PIB i ime oddgovorne osobe za radove i kontakt telefon ), 

?lan 175/6

Ministar gra?evina propisuje obrazce, organizaciju dokumrntacije, i obavešatavanja.

NELEGALNA NASELJA I OBJEKTI

 

Pitamo: Ministra gra?evina, gospodnia Velimira Ili?a !

Gospodine ministre, da li ?e vaš zakon o planiranju i izgradnji, koji planirate da donesete, rešiti slede?e probleme:

 • da se Vaš zakon, uklone elektri?ne bandere u Batinskoj ulici u Be?eju, koje su postavljene u osu puta, i ko ?e to platiti, 
 • da li ?e Vaš zakon, primorati lokalnu samoupravu i gra?ane nelegalnih naselja, da se izgrade ulice u koje može u?i vatrogasno i bolni?ko vozilo, 
 • da li ?e te Vi gospodine ministre, preuzeti odgovornost, za nesre?e koje se mogu desi u ulicama koje imaju fizi?ke prepreke ( kao na slici ), gde ne može u?i vatrogasno i bolni?o vozilo, da pomogne unesre?nima, 
 • da li ?e Vaš zakon zaustaviti dalju gradnju.  

Vidi projekat !

Divlji zakon, divlja gradnja 

Ovo je dokaz o neznanju, nesposobnosti i neodgovornosti: zakonopisca, ministarstva gra?evina, Inženjerske komore Srbije, predlaga?a zakona, narodnih poslanika R. Srbije i vlasti lokalne samouprave...............

Projekat možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije : http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS, misli da vaš zakon ne?e rešiti navedene probleme i zato predlažemo:

Predlažemo da se iza ?lana 185, dodaju novi ?lanovi.

?lan 185/1

Opština, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su, da u roku od šest meseci, od dana stupanja na snoagu ovog zakona, urade Plan detaljne regulacije, za sva nelegalno izgra?ena naselja ili delove naslja, stavi ga na javnu raspravu i predloži nadležnim organima na usvajanje.

Ukoliko prestavnici lokalne samouprave, grad, odnosno grada Beograda, ne izvrše svoju obavezu iz predhodna  stava ovog ?lana zakona, Predsednik Skupštine lokalne samouprave, grada, odnosno garada Beograda, ili Ministar za lokalnu samoupravu, obavezan je da raspiše izbore za odbornike lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, i za predsednika opštine odnosno gradona?elnika.

Funkcioneri lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, zbog ?ijeg nerad su raspisani izbori, po ovom ?lanu zakona, stav dva, ne mogu biti na odborni?kim listam, u naredne ?etiri godine.

Nelegalno objekt

?lan 185/2

Vlasnici nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskih objekata, i vlasnici neizgra?enog gra?evinskog zemljišta, koje se nalazi u nelegalno izgra?enim naseljima, ili delovinma naselja, obavezni su da ustupe zemljište bez nadoknade, za potrebe saobra?ajnice i druge infrastrukture, prema planu detaljne regulacije.

?lan 185/3

Vlasnik nelegalno izgra?enog, rekonstruisanog gra?evinskog objekta, obavezan je da u roku od 60 dana, od dana prijema obaveštenja da njegov objekat može biti legalizovan, uz zahtev za izdavanj upotrebne dozvole prilaži: dokaz o pravu svojine na zemljištu, dokaz o ure?ivanju me?usobnih odnosa sa organom koja ure?uje gra?evinsko zemljište, arhitektonske skice objekta, propisane fotografije, i zaposnik komisije koji potvr?uje da objekat može biti legalizovan.

U ovom slu?aju, iz stava jedan ovog ?lana, komisija za legalizaciju objekta, ima zadatak da:

 • ? proveri da li je objekat izgra?en na predmetnoj parceli,
 • ? proveri da li ima arhitektonsku skicu izvedenog stanja,
 • ? vizuelno pregleda, da li objekat ima tehni?kih nedostataka, koji mogu uticati na stati?ku stabilnost objekta,
 • ? uradi propisani broj fotografija, i
 • ?da izmeri otpor uzemljenja

U slu?aju, kad je objekat zapo?et a nije završen, ( zavisi od stepena završenosti što procenjuje gra?evinski inspektor ) vlasnik zapo?etog a nezavršenog gra?evinskog objekta, obavezan je da u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja da se gradnja njegovog objekta može nastaviti, uz zahtev za izdavanj odobrenja za gradnju prilaže: glavni projekati, dokaz o pravu svojine na zemljištu, dokaz o ure?ivanju me?usobnih odnosa sa organom koja ure?uje gra?evinsko zemljište.

Kad opštinska, odnosno gradska uprava, utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat ?ija je izgradnja završena bez gra?evinske dozvole, ispunjava propisane uslove za gra?enje i koriš?enje, izdaje upotrebnu dozvolu.

Kad opštinska, odnosno gradska uprava, utvrdi da objekat koji je zapo?et a nije završen, odnosno objekat ?ija je izgradnja zapo?eta bez gra?evinske dozvole odnosno odobrenja za gradnju, ispunjava propisane uslove za gra?enje izdaje odobrenje za izgradnju.

?lan 185/4

Vlasnik nelegalno izgra?enog, rekonstruisanog, zapo?etog a nezavršenog gra?evinskog objekta, i vlasnik neizgra?enog gra?evinskog zemljišta, obavezni su da u roko od 6 meseci, od dana stupanja na snagu ovog zakona, da uklone svoje objekte, delove objekata, ograde, gra?evinske prepreke, i sli?no, sa javnog gra?evinskog zemljišta.

Ukoliko vlasnik, nelegalno izgra?enog, rekonstruisanog, zapo?etog a nezavršenog gra?evinskog objekta, i vlasnik neizgra?enog gra?evinskog zemljišta, ne izvrši obavezu iz stava jedan ovog ?lana zakona, nadležni opštinski, odnosno gradski organ, je obavezan da u roku od naredna 3 meseca, o trošku vlasnika objekata, angažuje preduze?e ili preduzetni?ku radnju, koja ?e uraditi objekte, delove objekata i gra?evinske prepreke, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti, vlasnika objekta odnosno neizgra?enog gra?evinskog zemljišta.

Ukoliko nadležni, opštinski, odnosno gradski organ, ne izvrši obavezu iz stava dva ovog ?lana, predsednik opštine, odnosno gradona?elnik, je obavezan da suspenduje odgovorno lice.

?lan 185/5

Vlasnici nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, koji se moraju ukloniti, delimi?no ili u celosti, imaju pravo na finansisku nadoknadu.

Finansiranje obešte?enja vlasnika nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, vrši se iz fonda koji se formira na nivou opštine, grada, odnosno grada Beograda.

Srestva za '' Fond za finansiranje obešte?enja vlasnika nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih i zapo?etih a ne završenih gra?evinskih objekata '' ubiraju se iz naknade za ure?enje gra?evinskog zemljišta,  koju su obavezni da plate vlasnici, nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih i zapo?etih a nezavršenih objekata.

Visina srestava, koja se moraju izdvojiti za potrebe fonda , iz predhodnog stava ovog ?lana zakona, iznosi 10 % od obra?unatog iznosa, koji pla?aju vlasnici nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskih objekata, može se koristiti samo za finansiranje obešte?enja vlasnika ?iji se objekti ili delovi objekta moraju ukloniti.

?lan 185/6

Vlasnik nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, koji se mogu legalizovati, obavezni su da plate naknadu za koriš?enje gra?evinskog zemljišta.

Visinu nadoknade, iz stava jedan ovog ?lana, izra?unava nadležni organ opštine, grada, odnosno grada Beograda, i ona može iznositi maksimalno 5% od prose?ne tržišne cene m2, za naselje odnosno zonu u kojoj se nalazi objekat.

?lan 185/7

Nadoknada za koriš?enje gra?evinskog zemljišta, izra?unava se za svako naselje, deo naselja, posebno i raspore?uje se po slede?em principu:

 • naknadu za koriš?enje gra?evinskog zemljišta, i za korištenje komunalnih dobara, koja su izgra?ena, ili ih treba izgraditi, a nalaze se van naselja u kome se nalaz objekat, i za ovu namenu odvaja se 30% od obra?unatog ukupnog iznosa;
 • naknada za finansiranje naknade vlasnicima, nelegalno izgra?enim gra?evinskih objekata, koji se nalaze u nelegalnim naseljima,  delovima naselja, a moraju se rušiti, za to se odvaja 10 % od obra?unatog iznosa, i
 • nadoknadu za finansiranje komunalnih objekata, u naselju, ili delu naselja, gde se objekat nalazi, za te potrebe odvaja se 60 % od obra?unatog iznosa.

?lan 185/8

Naknada iz ta?ke 3, predhodnog ?lana, vlasnici nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, pla?aju naknadu kada se po?nu graditi komunalni objekti, u njihovom naselju.

Vlasnicima nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, koji su sopstvenim srestvima izgradili komunalne objekte, umanjuje se obaveza za naknadu za koriš?enje gra?evinskog zemljišta, za iznos njihovog u?eš?a u izgradnji komunalnih objekata.

?lan 185/9

Vlasnicima nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih i zapo?etih, nezavršenih gra?evinskog objekata, u seoskom podru?ju, nisu obavezni da pla?aju naknadu za koriš?enje gra?evinskog zemljišta.

?lan 185/10

Svi objekti, koji su naknadno legalizovani, po ovom zakonu, prilikom uknjižavanja u zemljišne knjige-katastar, nose oznaku naknadni legalizovan objekat.

?lan 185/11

Zabranjen je svaki promet, nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, koji nisu pravosnažno legalizovani, i neizga?enog zemlji?ta, ?ija je površina manja od 1000 m2.

Ukoliko pravno ili fizi?ko lice, koje se bavi prometom nekretnine, bude posredovalo u prometu nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, bit ?e kažnjeno zabranom obavljanja delatnosti u prometu nekretnina, u trajanju od dve godine, i obavezno je da nadoknadi celokupnu štetu koja je nastala.

Finansiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih,

regionalnih, magistralnih i auto puteva

 

Pitamo: Predsednika Vlade R. Srbije, Ministra gra?evine !

Poštovana gospodo, ko treba da finansira izgradnju i održavanje ulica, puteva i auto puteva ?

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS, misli da finansiranje izgradnje i održavana ulica, puteva i autoputeva treba da finansiraju korisnici tih puteva, a to zna?i da srestva za finansiranje izgradnje i održavanje, puteva, autoputeva i ulica treba ubirati iz cene goriva, i zato predlažemo slede?e:

Komentar

Za kvalitetno održavanje i izgradnju puteva neophodno je obezbedit stabilan i logi?an izvor finansiranja. Ako koristimo logiku, lako je zaklju?iti da održavanje, rekonstrukciju i izgradnje puteva moraju finansirati korisnici puteva a to su vlasnici automobila a to zna?i da je potrebno zakonom regulisati da se finasiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva vrši iz cene goriva.

Ovde se ne predlaže, da gorivo poskupi, nego da Vlada RS koristi logiku i da penzije i plata državnih službenika finansira iz nove proizvodnje, a  ne iz cene goriva. Mi predlažemo, da vlada formira fond '' Fond za finansiranje izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica puteva i autopteva?, a koji bi se finansirao iz cene goriva, odnosno zakonom bi se propisalo da fondu pripadne 10% od maloprodajne cene goriva, i da propiše stroga pravila fonda.

Ovakvo rešenje ?e naterati prestavnike vlasti da punjenje budžeta RS traže kroz pokretanje proizvodnje a ne preko velikih akciza na gorivo.

Predlažemo da se iza ?lana 185, dodaju novi ?lanovi.

?lan 159/1

Za finansiranje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, ulica, puteva i auto puteva, osnivaja se fond pod imenom ?? Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva?? a koji ?e srestva, za svoj rad, ubirati iz cene goriva.

Za finansiranje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, ulica, puteva i auto puteva, izdvaja se 10% ( deset posto ) od maloprodajne cene goriva.

Prometnici gogiva srestva upla?uju na teku?i ra?un fonda, u terminu kad upla?uju porez.

?lan 185/2

Fondom ?? Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva?? upravlja upravni odbor koji broji 9 ( devet ) ?lanova, koga bira Narodna skupština RS,  tajnim gleasnjem, izme?u više kandidata,  na osnovu programa rada kojeg prilažu kandidati za ?lanove upravnog odbora.

Sastav upravnog odbora mora da odrašava proporcionalni sastav Narodne skupštine RS u smislu partiske i regionalne pripadnosti.

Fondom ?? Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva?? na lokalnom nivou,

upravlja upravni odbor koji broji 5 ( pet ) ?lanova,  koga biraju odbornici skupštine lokalne samouprave, odnosno grada Beograda, tajnim gleasnjem izme?u više kandidata  na osnovu programa rada kojeg prilažu kandidati.

Sastav upravnog odbora, mora da odražava proporcionalni sastav lokalne skupštine, odnosno grada Beograda, u smislu partiske i regionalne pripadnosti.

Da ?e fond, raditi po zakonu i usvojenom programu, ?lanovi upravnog odbora fonda garantuju li?nom imovinom.

?lan 185/3

Upravni odbori, koje bira Narodna skupština RS, skupštine lokalne samouprave i grada Beograda, biraju direktora fonda, na osnovu javnog konkursa i programa rada, koga sam kandidat piše.

Da ?e fond raditi, po zakonu i usvojenom programu, direktor fonda garantuju li?nom imovinom.

Raspodela srestava izme?u fondova

?lan 185/4

Raspodela srestava, izme?u fonda na republi?kom nivou i fondova na nivou lokalne samouprave, grada i grada Beograda, vrši se po klju?u, odnosa površina puteva i ulica, u ukupnoj površini puteva u RS, iskazano u procentima.

Fond, koji deluje na republi?kom nivou, obavezan je da u roku od 10 dana, kad srestva pristignu na njegov ra?un, da prenese pripadaju?a srestva, lokalnim fondovima i fondu grada Beograda.

U slu?aju, ako na lokalnom nivou, ili gradu Beogradu, nije izabrano rukovostvo fonda, u skladu sa ovom zakonom, zabranjeno je prebacivati srestva, sve dok se rukovostvo ne izabere u skladu sa ovim zakonom, a pripadaju?a srestva se ?uvaju na izdvojenom ra?unu.

Delatnost fonda

?lan 185/5

Fond, na republi?kom i lokalnom nivou, bavi se isklju?ivo samo finansiranjem izgradnje, rekonstrukcije i

puteva, a nadležna direkcije za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje puteva, konkuriše za srestva kod ovog fonda.

Fond, koji deluje na republi?kom nivou, ima obavezu da uspostavi mehanizam raspodele srestava izme?u lokalnih i republi?kog fonda, kontrolu ulaznih podataka koji uti?u na raspodelu srestava izme?u fondova i kontrole trošenja srestav.

Fond, koji deluje na republi?kom nivou, ima obavezu da kontroliše fondove koji deluju na lokalnom nivou, i na nivou grada Beograda, i ukoliko ustanivi da se srestva ne troše po zakonu i usvojenom planu i programu, obavezan je da stopira dalju uplatu srestava, dok se ne otklone uo?eni nedostatci.

Srestva fonda, se mogu koristiti isklju?ivo samo za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje  puteva i ulica.

?lan 185/6

Fondovi na, republi?kom, opštinskom, gradskom nivou, mogu za potrebe svog poslovanja ( za rad i materijalne troškove ), da potroše maksimalno 2% od realizovanih prihoda fonad.

ARHITEKTA GRADA

 

Da bi naši gradovi i naseljena mesta bili humaniji i lepši za život, potrebno je zakonom o izgradnji uvesti instituciju ?Arhitekta grada?.

Predlažemo da se uvedu novi ?lanovi zakona.

?lan A/1

Arhitekta grada, je stru?no lice, koje je zaduženo za unapre?enje kvaliteta života gra?ana, u gradovima i naseljenim mestima.

Arhitektu grada, biraju odbornici na mandat od 5 godina, tajnim glasanjem, sa mogu?noš?u ponovnog izbora, na osnovu programa rada koga piše sam kandidat.

Lokalna samouprava, obavezna je da omogu?i svim kandidatima, koji konkurišu za funkciju Arhitekta grada, da sebe i svo program prestavi odbornicima i javnosti, u srestvima informisanja.

Na funkciju ?Arhitekta grada?, može biti izabrano lice, koje je završilo Arhitektonski fakultet, ima 5 godina radnog iskustva u struci, ima važe?u licencu Inženjerske komore Srbije, i stanovnik je opšzine, grada, gde konkuriše na funkciju.

Li?ni dohodak funkcionera ?Arhitekta grada?, može biti minimum 90% od li?nog dohodka, koji ima Predsednik opštine.

?lan A/2

Zadatci arhitekte grada su:

 • da predloži detaljan projekat kako treba ureditei grad i naseljena mesta na usvajanje.
 • da odre?uje izgled fasada u gradu i naseljenim mestima,
 • da odre?uje izgled i mesto postavljanja privremenih objekata, kao što su: kiosci, letnje bašte, reklame i sli?no,
 • da rukovodi fondom, koji proizilazi iz ovog zakona ?lan 159/1, a koji je namenjen za obnovu fasa.
 • da predlaže predsedniku opštine, kako rešiti odre?eni problem u delu planske regulative,

Argumenti, koji pokazuju, zašto Predsednik vlade i ministar gra?evine, treba da prihvate, ovaj naš predlog !

Argument broj 1.

Postoje?i zakon, predlaga? zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovorani su za nesre?u, koja se desila u Be?eju, kad je radnik, koji je radio fasadu, pao zajedno sa skelom i pogino, a drugi radnik je ostao trajni invalid. Za ovu nesre?u, nije niko odgovarao.

Kako i zašto se ovo desilo ?

Na posao izrade fasade, na porodi?noj ku?i visine 6 m, konkurisala je firma koja ima znanje i nije dobila posao, jer je bilia skupljia od grupe radnika koji rade na crno, investitor-vlasnik objekta angažovao je radnike na crno, jer su bili jeftiniji, radnici nisu znali da naprave skelu, pa je skela pala zajedno sa radnicima, i tom prilikom došlo je do pogibije jednog radnika, a drugi radnik toliko je povre?en, da je ostao trajni invalid.

Ukoliko prihvatite naše predloge, u budu?nosti ne?e dolaziti do ovakvih nesre?a, jer mi predlažemo obavezu investitora da gra?evinskoj inspekciji prijave sve radove koji se izvode na njegovom objektu, i spre?avamo mogu?nost da investitor dodeli posao radnicima koji nisu za to stru?ni.

Argument broj 2.

Postoje?i zakon, predlaga? zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovorani su za nesre?u koja se desila u N. Sadu, kad je poginulo 8 tinejdžera.

Kako i zašto se ovo desilo ?

Postoje?i zakon o planiranju i izgradnji omogu?io je, da investitor angažuje radnike na crno bez dovoljnog znanja i iskustva, i da sam krene u adaptaciju poslovni prostor sa visokim rizikom od požara. Radnici koji su radili adapraciju, i sam investitor, nisu znali da postoje protivpožarni premazi kojim se može zaštiti drvo od požara.

Ukoliko prihvatite naše predloge, u budu?nosti do ovoga ne?e dolaziti.

Argument broj 3.

Postoje?i zakon, predlaga? zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovorani su za nesre?u koja se desila u Beogradu, kada se urušila radna jama u Dubljanskoj ulici, i tom prilikom ugrozila susedne objekte.

Postoje?i zakon dozvoljava, da neka firma koja ima 2 rovokopa?a i 4 kamiona, može da izvodi ovako složene radove, i  da nema odgovornog izvo?a?a radova sa licencom, iako je to izuzetno opasan posao.

Ukoliko prihvatite naše predloge, do ovakvih nesre?a ne?e dolaziti, jer mi predvi?amo da koperanti moraju imati odgovornog izvo?a?a radova sa licencom, preduze?e mora imati certifikat koji dokazuje da je sposobno da radi ovako složene poslove, i nadzornog organa angažuje državni organ o trošku investitora, a što obezbe?uje bolju kontrolu i ve?u odgovornost u radu.

Argument broj 4.

Postoje?i zakon, predlaga? zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovorani što je sa krova Simpove robne ku?e u Beogradu pao deo fasade, i tom prilikom oštetila automobil.

Ukoliko prihvatite naše predloge, do ovakvih nesre?a ne?a dolaziti, jer mi predlažemo obavezu vlasnika objekta da vrši teku?e, investiciono održavanje objekta, a ukoliko to ne uradi, obavezna je da to uradi lokalna samouprava,grad, odnosno grad Beograd, o trošku investitora.

Argument broj 5.

Postoje?i zakon, predlaga? zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoran je,  što su se gra?ani jedne stambene zgrade u Kuli posva?ali do incidenta da se potuku, gde je mogao neko i da nastrada.

U pomenutoj stambenoj zgradi, došlo je do propadanja krova i ugrožavanja stanara na višim spratovima, stanari sa nižih spratova nisu hteli da u?estvuju u finansiranju krova, jer kiša njih ne ugrožava, a ugroženi stanari kad su se žalili nadležnoj gra?evinskoj inspekciji, ona ih je uputila da ovaj problem reše sami, putem suda.

Ukoliko prihvatite naše predloge, do ovoga ne?e dolaziti, jer mi predlažemo obavezu vlasnika objekta da vrši investiciono i teku?e održavanje objekta, a ukoliko to ne rade, obavezna je da to uradi lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, o trošku investitora.

Argument broj 6.

Postoje?i zakon, predlaga? zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoran je, što nije imao ko da nadoknadi štetu vlasnicima stanova u Pan?evu, kad je izbio požar u jednom stanu, proširio se, i oštetio je celu lamelu.

Ukoliko prihvatite naš predlog zakona, stanarima ?e se nadoknadit štete, jer naš predlog zakona predvi?a da se uvede obavezno osiguranje objekata, sli?no kao što ima obavezno osiguranje automobila.

Pitamo Predsednika vlade R. Srbije !

Kako je mogu?e, da je zakonom propisano obavezno osiguranje automobila, a nije stanova, i ako je stan mnogo skuplji od automobila?

Argument broj 7.

Postoje?i zakon, predlaga? zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoran je, što je omogu?io investitorima da angažuju grupe radnika da urade odre?eni posao na crno, uzmu posao registrovanim preduze?ima, preduzetni?kim radnjama, i da utaje PDV porez, u iznosu od oko 300 miliona evra , na godišnjem nivou.

Ukoliko prihvatite naš predlog zakona, investitori ne?e mo?i vršiti utaju PDV poreza, registrovana gra?evinska preduze?a ?e imati više posla, bit ?e više zaposlenih radnika u gra?evinskoj operativi, jer naš predlog zakona predvi?a da se: svi radovi prijavljuju gra?evinskoj inspekciji, da gra?evinska preduze?a, preduzetni?ke radnje imaju certifikat, koji garantuje kvalitetan rad i prijavljivanje radnika, obavezuje izvo?a?e radova da komisiji za  tehni?ki pregleda objekata daju pisanu izjavau, da su platili PDV porez za sve faze rada, a to zna?i i više para u republi?ki budžet.

Predsednik UGIS-a

Ing Vujanovi? Živojin

Kont. tel: 069-155-41-22

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina