Predlog izmene zakona

,, Zakon o planiranju i izgradnji ‘’

drugi deo

 

Napomena !

Zbod dužine teksta, predlog zakona, morao se podeliti na dva dela.

Drugi deo, obrađuje sledeće teme:

 • TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA
 • ODRŽAVANJE OBJEKATA
 • INŽENJERSKA KOMORA
 • INSPEKCISKI NADZOR
 • NELEGALNA NASELJA I OBJEKTI
 • Finansiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih,
 • ARHITEKTA GRADA
 • Argumenti, koji pokazuju, zašto Predsednik vlade i ministar građevine, treba da prihvate, ovaj naš predlog !

TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA

 

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevina i !

Kako je moguće, da Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevine, ne interesuje, da li je plaćen PDV porez, prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije objekata.

Investitori, na gore prikazanim fotografijama, prilikom rekonstrukcije objekata nisu platili pripadajući PDV porez, u iznosu od 53.000 EURA, jer to zakon omogućava. U Srbiji, investitori UTAJE PDV POREZ u visini od 300 MILIONA EURA na godišnjem nivou.

Vidi projekat:

Projekat:  „ Utaju PDV poreza 

koju omogućava zakon o planiranju i izgradnji“ 

Ovaj projekat pokazuje, kako zakon o planiranju i izgradnji omogućava da: investitori godišnje utaje PDV poreza oko 300.000.000 eura ( trista miliona eura ),  kako građevinskim preduzećima-radnjama, investitori uzimaju posao, i nudi rešenje kako ovaj problem rešiti.

Projekat možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html

Mi mislimo, da Ministar građevina, mora da donese takav zakon “ Zakon o planiranju i izgradnji“ koji će sprečiti da investitori vrše utaju PDV poreza, koji će sprečiti investitore da rade poslove za šta nisu registrovani, i zato ponovo predlažemo !

Predlažemo da se iza člana 156, dodaju novi članovi.

Član 156/1

Zadatak komisije za tehnički pregled je, da pregleda dokumentaciju, da li je objekat izveden u skladu sa ovim zakonom, tehničkim propisima i po projektu.

Komisija za tehnički pregled, nadležnom organu koje izdaje upotrebnu dozvolu, dostavlja:

 • Projekat izvedenog stanja, ukoliko nije bilo izmena glavnog projekta u toku gradnje, tada prilaže izjavu nadzornog organa.,
 • Tačan naziv glavnog izvođača radova, sediše, PIB fotokopiju Certifikata izvođača radova i fotokopiju licence odgovornog izvođača radova,
 • Spisak svih koperanata ( tačan naziv firme, sedište i PIB Certifikat izvođača radova ), rešenja i fotokopije licenci odgovornih izvođača radova,
 • Izjavu glavnog izvođača radova i koperanata da je plaćen PDV porez, za svaku fazu rada i
 • Zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu.

Komisije za tehnički pregled, ne može dati pozitivno mišljenje, ukoliko nisu priložene izjave da je plaćen PDV porez, fotokopije cetifikata izvođača radova, a nadležni organ ne može izdati upotrebnu dozvolu.

Nadležni organu, koje izdaje upotrebnu dozvolu, obavezan je da: izjave o plaćenom PDV porezu, certifikate, rešenja, fotokopije licenci, skenira i odlaži u posebnu banku podataka, a ove podatke mogu koristiti samo državni organi za naknadnu kontrolu.

ODRŽAVANJE OBJEKATA

 

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevina i !

Da li Vi mislite, da će vlasnici objekata ove fasade same popraviti, ako nema zakonske prinude ?

Vidi projekate !

Projekat : Fasade se ruše, a vlast ćuti ! 

Ovaj projekat pokazuje: da nam se fasade na objektima ruše, da građevinska operativa nema posla, da ministarstvo građevina i Inženjerska komora Srbije ćute i nudi rešenje kako ovaj problem rešiti. 

Projekat možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije : http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html

Mi mislimo da vlasnici objekata dobrovoljno neće popraviti ove fasade, i zato predlažemo!

Predlažemo da se iza člana 159, dodaju novi članovi.

Član 159/1.

Vlasnici objekata i vlasnici u kolektivnim zgradama, obavezni su da redovno vrše tekuće i investiciono održavanje objekata, i da redovno vrše specijalistički pregled objekta.

Ukoliko vlasnici objekata, ne vrše tekuće i investiciono održavanje objekata, ili ga ne vrše  kvalitetno, ne vrše specijalističke preglede objekta, nadležni organ koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata, angažuje preduzeće ili preduzetničku radnju, koja će uraditi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Ukoliko vlasnik objekta, ne plati radove iz predhodnog stava, lokalna samouprava, gra, odnosno grad Beograd,  mogu staviti teret na nekretninu, u visini radova koji su urađeni po principu prioriteta. Teret za neplaćene radove, može se stavit i na objekat koji već ima teret, jer je obaveza i budućeg vlasnika da održava objekat.

Arhitekta grada, svojim rešenjem nalaže vlasnicima objekata da sprovedu tekuće i investicion održavanje objekata, određuje u kojim naseljima, koje fasade, krovovi se moraju uraditi, i rukovodi budžetom koji je predviđen ovim članom zakona.

Lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede srestva za privremeno finansiranje radova iz stava dva ovo člene, u visini od 3%  budžeta.

Član 159/2

Pod tekućim održavanjem zajedničkih delova objekta, podrazumeva se održavanje: zajedničkih prostorija, instalacija, liftova, interfona, čišćenje prostora oko zgrade i ono što propiše Arhitekta grada.

Vlasnici stanova, poslovnih prostora, u kolektivnim zgradama, obavezni su da se organizuju i da vrše tekuće  održavanje objekata. Ukoliko to ne urade, u roku od 6 meseci od stupanja ovog zakona na snagu, lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da to urade, o trošku vlasnika stanova i poslovnih prostora.

Investiciono održavanje

Član 159/3

Vlasnici stambenih i poslovnih objekata, obavezni su da vrše investiciono održavanjena svojih objekata, kao što su krov, oluci, fasada i slično, a vlasnici stambenih ili poslovnih jedinica, koji se nalaze u kolektivnim zgradama,  obavezni su da se organizuju i da vrše investiciono održavanje objekta kao što su krov, oluci, fasade, zajedničk instalacije i slično.

Ukoliko vlasnici objekata, iz predhodnog stava, ne vrše investiciono održavanje, ili ga ne vrše  kvalitetno, nadležni organ koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata angažuje preduzeće ili preduzetničku radnju, da uradi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Lokalna samouprava, grad. odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede srestva za privremeno finansiranje radova iz stava dva ovo člene zakona, u visini od 3%  budžeta.

Vanredni i specijalistički pregaled

Član 159/4

Organ koji izadje odobrenje za gradnju, može da naredi specijalistički pregled objekta kad proceni da je to neophodno, o trošku vlasnika objekte.

Vlasnik objekta, kad samoinicijativno vrši specijalistički pregled objekta, obavezan je da pismeno izvesti nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju o svojoj nameri.

Komisija koja vrši specijalistički pregled objekta, obavezna je da svoj nalaz dostavi nadležnom organu koji izdaje odobrenje za gradnju.

Obavezno osiguranje objekata

Član 159/5

Svi vlasnici, stambenih, poslovnih i industriskih objekata, obavezni su da svoje objekte osiguraju od štete koju mogu naneti susednim objektima ( trećem licu ), za slučaj kad iz njihovog objekta, susednom objektu dođe, požar, poplava ili ruševina.

Od obaveznog osiguranja, iz stava 1 ovog člana zkona, oslobođeni su oni vlasnici objekata ako su 100% vlasnici na objektu kao celini i ako je njihov objekat dovoljno daleko da ne može ugroziti susedne objekte.

Potvrdu, da je neko oslobođen plaćanja obaveznog osiguranja, izdaje nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju i nadležni protivpožarni inspektor.

Član 159/6

U slučaju ako neki vlasnik objekta, nije dostupan, ili odbije da sklopi ugovor o obaveznom osiguranju svog objekta, sa ovlaštenim osiguravajućim društvom, tada je nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju, obavezan da u ime vlasnika objekta i o njegovom trošku sklopi ugovor sa ovlaštenim osiguravajućim društvom, uzimajući u obzir kod koga osiguravajućeg društva su osigurani susedni objekti.

Član 159/7

Osiguravajuća društva, koja se bave obaveznim osiguranjem objekata, imaju pravo da za materijalne troškove i troškove svog rada, zaračunavaju maximalno 15% od vrednosti polise, dok drugih 85 % polise moraju da izdvoje na izdvojeni račun iz koga se vrši nadoknada štete.

Kontrolu, da li osiguravajuća društva postupaju po predhodnom stavu ovog člana zakona, vrši Narodna banka Srbije i  propisuje pravila, evidencije i daje upustva.

INŽENJERSKA KOMORA

 

Pitamo: Predsednika Vlade R. Srbije, Ministra građevina i rukovostvo Inženjerske komore Srbije !

Pitanje za Ivicu Dačića i Velimira Ilića !

Zašto dozvoljavate, da rukovostva Inženjerske komore Srbije, vrši diskriminaciju inženjera. Rukovostvo Inženjerske komore Srbije, ne dozvoljava inženjerima da imaju svoje prestavnike u organima komore jer je uspostavilo takav izborni sistem, za organe komore, da u njima nema mesta za inženjere, i ako ih ima 15%. ( U sekciji izvođača radova ima: 6.780 diplomiranih građevinskih inženjera a 1.117 građevinskih inženjera. ). UGIS misli, da inženjeri komori služe samo da plaćaju članarinu i da je potrebno je da ćute?

Pitanje za rukovostvi Inženjerske komore Srbije !

Zašto u organima komore nema ni jednog inženjera, da li vam ne odgova da inženjeri budu u vašem društvu, ili se bojite da bi u organe komore ušli i prestavnici Udruženja građevinskih inženjera Srbije-UGIS koji mnogo pričaju i pišu, a to  Vama ne odgovara ?

Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS, misli da rukovostvo Inženjerske komore, ne štiti dovoljno dobro interese svojih članova i to dokazujemo sledećim argumentima:

 • Vi ste odgovorni, što mladi inženjeri nemaju posla, srećni su ako nađu posao za 30.000 dinara, Vi gospodo ćutite, a trebali bi da glasno govorite i predlažete rešenja da se ovo stanje promeni.
 • Vi ste odgovorni, što Mašinski fakultet studenti zovu uzaludnim fakultetom, kad mlada i pametna glava završiš Mašinski fakultet, ne možeš naći posao kao mašinski inženjer. Vi gospodo ćutite,a trebali bi da glasno govorite, da vičete, da ponudite rešenja kako da se ovo stanje promeni.
 • Vi ste odgovorni, što je malim privrednicima ( iz oblasti građevinarstva ) oduzeta šansa da uspeju u svom biznisu, Vi ste gospodo kreirali ovaj zakon o planiranju i izgradnji, koji oduzima šansu malim privrednicima da uspeju, koji je dao mogućnost da pekari, konobari, profesori medicinskog fakulteta da se bave građevinom više nego građevinski inženjeri, Vi se slažete sa ovim haosom koji proizvodi ovaj zakon..
 • Vi ste odgovorni, što su naše velike građevinske firme u podređenom pložaju u odnosu na strane firme. Ko treba da digne glas, protiv ovakvog nerazumnog zakona, ako nećete Vi.

Zbog gore iznetog, UGIS predlaže!

Predlažemo da se iza člana 163, dodaju novi članovi.

Član 163/1

U skupšini i rukovostvu Inženjerske komore Srbije, moraju biti zastupljeni sve:  struke, stepeni obrazovanja i regioni po proporcionalnom sistemu.

Kontrolu rada, Inženjerske komore Srbije, vrši nadležno ministraso, ukoliko komora radi suprotno ovom zakonu, nadležni ministar raspušta organe komore, uvodi prinudnu upravu u komori i raspisuje nove izbore za organe skupštine.

Predlažemo da se iza člana 164, dodaju novi članovi.

Član 164/1

Zadaci komore su:

 • da sprovede odredbe ovog zakon o licencama,
 • da formira službu za izdavanje licenci, i stručne komisije pred kojims se polaže ispit za dobijanje licenci,
 • vodi evidenciju licenci, i uspostavi jedinstvenu metodologiju za praćenje rada lica sa licencom,
 • izdaje priručnike-knjige, koji će se koristiti prilikom polaganja ispita za dobijanje licence. Ovi priručnici – knjige, moraju biti gotovi godinu dana, pre polaganja prvog ispita.
 • da formira komisiju koja je nadležna da oduzima licencu, sa tačnom specifikacijom kad se licenca može izgubiti, da to pretoči u priručnik, i da ga dostavi strukovnim udruženjima odnosno članovima komore, i
 • da organizuje prikupljanje iskustvenog znanja, i da to znanje pretoči u knjige.

Kako se stiče licenc

Član 164/2

Pravo na licencu imaju diplomirani inženjeri, inženjeri za one poslove koje im dopušta ovaj zakon.

Pravila kako se stiče licenca, i obaveze nosioca licence, strukovnih udruženja, i inženjerske komore su:

 • licenca mora da sadrži, precizan spisak radova koje nosioc licence ima pravo da radi,
 • licenca se može ostvariti, samo kroz strukovno udruženje,
 • licenca ima važnost 5 ( pet ) godina, svakih 5 godina vrši se provera znanja nosioca licence. Proveru znanja organizje Inženjerska komora Srbije u saradnji sa strukovnim udrušenjima,
 • doživotnu licencu dobijaju, profesori, asistenti, predavači na fakultetima i višim školama i članovi koji imaju više od 25 godina radnog iskustva.
 • mladi stručnjaci, stiču pravo da podnesu zahtev za polaganje ispita za licencu, posle položenog stručnog ispita, a to pravo ostvaruju preko svog strukovnog udruženja. Njegovo udruženje prati njegov rad i pomaže mu da pred komisijom, koju formira Inženjerska komora Srbije, odbrani rad na osnovu koga dobija licencu,
 • nosioc licence, i oni koji planiraju da dobiju licencu, obavezni su da svako radno angažovanje na projektovanju i izgradnji elektronskim putem prijave svom strukovnom udruženju,
 • strukovno udruženje, obavezno je da omogući da sve pohvale i primedbe investitora, na rad nosioca licence sortiraju i priključe uz ime nosioca licence,
 • Inženjerska komora, može oduzeti licencu u slučaju kad je nosioc licence napravio nedopustiv propust u svojim radu
 • Inženjerska komora obavezna je da propiše precizna pravila za koja se može izgubiti licenca.

Na rešenje, o oduzimanju licence, lice ima pravo da podnese žalbu ministarstvu građevine, a on je obavezno da formira nezavisnu stručnu komisiju, koja će ispitati slučaj i doneti konačno rešenje.

Lice koje je izgubilo licencu, ima pravo da polaže poseban ispit, pred posebnom komisijom, u komisiji ne mogu biti lica koja su oduzela licencu, posle isteka od 5 godina od oduzimanja licence.

Član 164/3

Članovi inženjerske komore ( nosioci licenci ) obavezni su, da u elektronskom obliku, blagovremeno ( u roku od 5 dana od nastanka promene ) obaveste komoru: gde su stalno zaposleni, na kom objektu su odgovorni izvođači radova, odgovorni projektanti, nadzorni organi, članovi komisije za tehnički pregled i gde rade specijalistički pregled objekta.

Oni članovi komore, koji ne poštuju ovaj član zakona, stav jedan, i balgovremeno ne prijavljuju gde i šta rade, disciplinska komisija, obavezna je da ih kazni novčanom kaznom u iznosu od 5 članarina i opomenom.

Inženjerska komora Srbije, obavezna je, da na web sajtu komore, stavi podatke iz stava jedan ovog člana zakona.

Podatci na web sajtu, moraju biti ažurirani u roku od 5 dana.

INSPEKCISKI NADZOR

Poruka: Predsedniku Vlade R. Srbije i ministru građevina !

Poštovana gospodo,

ukoliko želite da u građevinarstvu zaustavite: pranje para, naknadno zatvaranje objekata,  rušenje objekata posle završene izgradnje i utaju poreza PDV, potrebno je da prihvatite ovaj naš predlog zakona o inspekciskom nadzoru. 

Predlažemo da se iza člana 175, dodaju novi članovi.

Član 175/1

Građevinski inspektor obavezan je da prekontroliše:

 • da proveri prijave investitor, ko izvodi radove na : izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju objekta i da li su svi podatci upisani,

 • da proveri prijave izvođača radova, ko izvodi radove na : izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju objekta i da li su svi podatci upisani,

 • da prilikom kontrole na gradilištu obavezno uzme sledeće podatke:  koje preduzeće odnosno preduzetnik stvarno izvodi radov, ako radove izvodi koperant uzeti njegove podatke, u zapisnik uneti tačan naziv, adresu i PIB,

 • da prilikom kontrole na gradilištu, obavezno uzme podatke, ko je odgovorni izvođač radova, ukoliko radove izvodi koperant, uzima podatke ko je odgovorni izvođač radova za koperantske radove, ko je projektant, ko je nadzorni organ,

 • građevinski inspektor obavezan je da izađe na lice mesta, po prijavi zainteresovane strane, da sačini zapisnik o činjeničnom stanju ( Inspektor u zapisnik obavezno unosi: ime investitora, ime izvođača radova, ime odgovornog projektanta, ime odgovornog izvođača radova, ime nadzornog organa i imena radnika koji su zatečeni na gradilištu, i da te informacije prosledi nadležnim organima. ). Ukoliko inspektor ne izađe na lice mesta-gradilište, po prijavi zainteresovane strane, u roku  od 24 časa,  predpostavljeni građevinskom inspektoru ( njegov šef ) mora inspektora opomenuti opomenom pred dobijanje otkaza, a ukoliko napravi dva propusta, predpostavljeni je obavezan da mu uruči otkaz, 

 • građevinski inspektor, kontroliše i primenu zakona o zaštiti na radu iz oblasti građevinarstva. Ministarstvo građevine, uz pomoć Inženjerske komore Srbije, organizuje stručne seminare iz oblasti zaštite na radu, za  građevinskie inspektore. ( Ako odgovorni izvođači radova,  poznaju zakon o zaštiti na radu i primenjuju ga, onda ga poznaju i građevinski inspektori ), 

 • da o svojim nalazima informiše: svog predpostavljenog, a e-mejlom obaveštava Inženjersku komoru Srbije ( ko je odgovorni: izvođač radova, projektant i nadzor ), nadležne državne inspekcije ( poresku pliciju, inspekciju rada, inspekciju zaštite od požara itd, ) 

Ukoliko inspektor utvrdi, kršenje ovog zakona od strane investitora, izvođača radova ili drugog subjekta, obavezan je da podnese prekršajnu prijavu, kod nadležnog suda protiv učinioca.

Građevinski inspektor ima pravo, da svako lice lektimiše koje se nađe na gradilištu, u trenutku njegove inspekcije.

Član 175/2

Građevinska inspekcija, obavezana je da evidenciju o izvođenju radova, stavi na sajt sa svim podatcima o investitoru, izvođaču radova, projektantu i nadzornom organu ( Uvođenjem ovakvog  rešenja, ukinula bi se potrebu da građevinska preduzeća prijavljuju gradilište inspekciji rada i inspekciji zaštite na radu. ).

Član 175/3

Investitor-vlasnik objekta, bit će kažnjen sa, minimum 50.000 dinara pa do 30% od predračunske vrednosti radova ( koji se izvode ), ako poveri izvođenje radova preduzeću-preduzetničkoj radnji, koja nije registrovana za obavljanje predmetnih radova i ako ne prijavi građevinskoj inspekciji ko izvodi radove.

Ukoliko preduzeće odnosno preduzetnička radnja, ne prijavi građevinskoj inspekciji, kod kog investitora izvodi radove,  kaznit će se sa minimum 50.000 dinara, pa do 30% od predračunske vrednosti radova koje izvodi.

Pojedinačna lica ili organizovane grupe maistora-radnika, koji izvodi radove, a nema registrovano preduzeće-radnju za  obavljanje tih poslova, kaznit će se sa minimum 50.000 dinara, pa do 30% od predračunske vrednosti radova koji se izvode.

Član 175/4

Ako građevinski inspektor, u vršenju svog posla, zloupotrebi svoj službeni položaj, neopravdano optuži preduzeće-preduzetničkuradnju, prikrije činjenično stanje i slično, a to potvrdi sudija za prekršaje svojom presudom, predpostavljeni je obavezan da mu da odkaz, i da mu zabrani rad u državnim organima R.Srbije u trajanju od 5 godina.

Član 175/5

Investitor, odnosno vlasnik objekta, obavezan je da prijavi, građevinskoj inspekciji, ko mu izvodi radove na: izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju, pismenim putem ili elektronskom poštom. ( U prijavi obavezno uneti sledeće podatke: ime firme, adresa, PIB i ime oddgovorne osobe za radove i kontakt telefon ), 

Član 175/6

Ministar građevina propisuje obrazce, organizaciju dokumrntacije, i obavešatavanja.

NELEGALNA NASELJA I OBJEKTI

 

Pitamo: Ministra građevina, gospodnia Velimira Ilića !

Gospodine ministre, da li će vaš zakon o planiranju i izgradnji, koji planirate da donesete, rešiti sledeće probleme:

 • da se Vaš zakon, uklone električne bandere u Batinskoj ulici u Bečeju, koje su postavljene u osu puta, i ko će to platiti, 
 • da li će Vaš zakon, primorati lokalnu samoupravu i građane nelegalnih naselja, da se izgrade ulice u koje može ući vatrogasno i bolničko vozilo, 
 • da li će te Vi gospodine ministre, preuzeti odgovornost, za nesreće koje se mogu desi u ulicama koje imaju fizičke prepreke ( kao na slici ), gde ne može ući vatrogasno i bolničo vozilo, da pomogne unesrećnima, 
 • da li će Vaš zakon zaustaviti dalju gradnju.  

Vidi projekat !

Divlji zakon, divlja gradnja 

Ovo je dokaz o neznanju, nesposobnosti i neodgovornosti: zakonopisca, ministarstva građevina, Inženjerske komore Srbije, predlagača zakona, narodnih poslanika R. Srbije i vlasti lokalne samouprave...............

Projekat možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije : http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html

Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS, misli da vaš zakon neće rešiti navedene probleme i zato predlažemo:

Predlažemo da se iza člana 185, dodaju novi članovi.

Član 185/1

Opština, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su, da u roku od šest meseci, od dana stupanja na snoagu ovog zakona, urade Plan detaljne regulacije, za sva nelegalno izgrađena naselja ili delove naslja, stavi ga na javnu raspravu i predloži nadležnim organima na usvajanje.

Ukoliko prestavnici lokalne samouprave, grad, odnosno grada Beograda, ne izvrše svoju obavezu iz predhodna  stava ovog člana zakona, Predsednik Skupštine lokalne samouprave, grada, odnosno garada Beograda, ili Ministar za lokalnu samoupravu, obavezan je da raspiše izbore za odbornike lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, i za predsednika opštine odnosno gradonačelnika.

Funkcioneri lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, zbog čijeg nerad su raspisani izbori, po ovom članu zakona, stav dva, ne mogu biti na odborničkim listam, u naredne četiri godine.

Nelegalno objekt

Član 185/2

Vlasnici nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskih objekata, i vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta, koje se nalazi u nelegalno izgrađenim naseljima, ili delovinma naselja, obavezni su da ustupe zemljište bez nadoknade, za potrebe saobraćajnice i druge infrastrukture, prema planu detaljne regulacije.

Član 185/3

Vlasnik nelegalno izgrađenog, rekonstruisanog građevinskog objekta, obavezan je da u roku od 60 dana, od dana prijema obaveštenja da njegov objekat može biti legalizovan, uz zahtev za izdavanj upotrebne dozvole prilaži: dokaz o pravu svojine na zemljištu, dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom koja uređuje građevinsko zemljište, arhitektonske skice objekta, propisane fotografije, i zaposnik komisije koji potvrđuje da objekat može biti legalizovan.

U ovom slučaju, iz stava jedan ovog člana, komisija za legalizaciju objekta, ima zadatak da:

 • · proveri da li je objekat izgrađen na predmetnoj parceli,
 • · proveri da li ima arhitektonsku skicu izvedenog stanja,
 • · vizuelno pregleda, da li objekat ima tehničkih nedostataka, koji mogu uticati na statičku stabilnost objekta,
 • · uradi propisani broj fotografija, i
 • ·da izmeri otpor uzemljenja

U slučaju, kad je objekat započet a nije završen, ( zavisi od stepena završenosti što procenjuje građevinski inspektor ) vlasnik započetog a nezavršenog građevinskog objekta, obavezan je da u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja da se gradnja njegovog objekta može nastaviti, uz zahtev za izdavanj odobrenja za gradnju prilaže: glavni projekati, dokaz o pravu svojine na zemljištu, dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom koja uređuje građevinsko zemljište.

Kad opštinska, odnosno gradska uprava, utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole, ispunjava propisane uslove za građenje i korišćenje, izdaje upotrebnu dozvolu.

Kad opštinska, odnosno gradska uprava, utvrdi da objekat koji je započet a nije završen, odnosno objekat čija je izgradnja započeta bez građevinske dozvole odnosno odobrenja za gradnju, ispunjava propisane uslove za građenje izdaje odobrenje za izgradnju.

Član 185/4

Vlasnik nelegalno izgrađenog, rekonstruisanog, započetog a nezavršenog građevinskog objekta, i vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta, obavezni su da u roko od 6 meseci, od dana stupanja na snagu ovog zakona, da uklone svoje objekte, delove objekata, ograde, građevinske prepreke, i slično, sa javnog građevinskog zemljišta.

Ukoliko vlasnik, nelegalno izgrađenog, rekonstruisanog, započetog a nezavršenog građevinskog objekta, i vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta, ne izvrši obavezu iz stava jedan ovog člana zakona, nadležni opštinski, odnosno gradski organ, je obavezan da u roku od naredna 3 meseca, o trošku vlasnika objekata, angažuje preduzeće ili preduzetničku radnju, koja će uraditi objekte, delove objekata i građevinske prepreke, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti, vlasnika objekta odnosno neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Ukoliko nadležni, opštinski, odnosno gradski organ, ne izvrši obavezu iz stava dva ovog člana, predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, je obavezan da suspenduje odgovorno lice.

Član 185/5

Vlasnici nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, koji se moraju ukloniti, delimično ili u celosti, imaju pravo na finansisku nadoknadu.

Finansiranje obeštećenja vlasnika nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, vrši se iz fonda koji se formira na nivou opštine, grada, odnosno grada Beograda.

Srestva za '' Fond za finansiranje obeštećenja vlasnika nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih i započetih a ne završenih građevinskih objekata '' ubiraju se iz naknade za uređenje građevinskog zemljišta,  koju su obavezni da plate vlasnici, nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih i započetih a nezavršenih objekata.

Visina srestava, koja se moraju izdvojiti za potrebe fonda , iz predhodnog stava ovog člana zakona, iznosi 10 % od obračunatog iznosa, koji plaćaju vlasnici nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskih objekata, može se koristiti samo za finansiranje obeštećenja vlasnika čiji se objekti ili delovi objekta moraju ukloniti.

Član 185/6

Vlasnik nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, koji se mogu legalizovati, obavezni su da plate naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta.

Visinu nadoknade, iz stava jedan ovog člana, izračunava nadležni organ opštine, grada, odnosno grada Beograda, i ona može iznositi maksimalno 5% od prosečne tržišne cene m2, za naselje odnosno zonu u kojoj se nalazi objekat.

Član 185/7

Nadoknada za korišćenje građevinskog zemljišta, izračunava se za svako naselje, deo naselja, posebno i raspoređuje se po sledećem principu:

 • naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta, i za korištenje komunalnih dobara, koja su izgrađena, ili ih treba izgraditi, a nalaze se van naselja u kome se nalaz objekat, i za ovu namenu odvaja se 30% od obračunatog ukupnog iznosa;
 • naknada za finansiranje naknade vlasnicima, nelegalno izgrađenim građevinskih objekata, koji se nalaze u nelegalnim naseljima,  delovima naselja, a moraju se rušiti, za to se odvaja 10 % od obračunatog iznosa, i
 • nadoknadu za finansiranje komunalnih objekata, u naselju, ili delu naselja, gde se objekat nalazi, za te potrebe odvaja se 60 % od obračunatog iznosa.

Član 185/8

Naknada iz tačke 3, predhodnog člana, vlasnici nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, plaćaju naknadu kada se počnu graditi komunalni objekti, u njihovom naselju.

Vlasnicima nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, koji su sopstvenim srestvima izgradili komunalne objekte, umanjuje se obaveza za naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta, za iznos njihovog učešća u izgradnji komunalnih objekata.

Član 185/9

Vlasnicima nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih i započetih, nezavršenih građevinskog objekata, u seoskom području, nisu obavezni da plaćaju naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta.

Član 185/10

Svi objekti, koji su naknadno legalizovani, po ovom zakonu, prilikom uknjižavanja u zemljišne knjige-katastar, nose oznaku naknadni legalizovan objekat.

Član 185/11

Zabranjen je svaki promet, nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, koji nisu pravosnažno legalizovani, i neizgađenog zemljičta, čija je površina manja od 1000 m2.

Ukoliko pravno ili fizičko lice, koje se bavi prometom nekretnine, bude posredovalo u prometu nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, bit će kažnjeno zabranom obavljanja delatnosti u prometu nekretnina, u trajanju od dve godine, i obavezno je da nadoknadi celokupnu štetu koja je nastala.

Finansiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih,

regionalnih, magistralnih i auto puteva

 

Pitamo: Predsednika Vlade R. Srbije, Ministra građevine !

Poštovana gospodo, ko treba da finansira izgradnju i održavanje ulica, puteva i auto puteva ?

Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS, misli da finansiranje izgradnje i održavana ulica, puteva i autoputeva treba da finansiraju korisnici tih puteva, a to znači da srestva za finansiranje izgradnje i održavanje, puteva, autoputeva i ulica treba ubirati iz cene goriva, i zato predlažemo sledeće:

Komentar

Za kvalitetno održavanje i izgradnju puteva neophodno je obezbedit stabilan i logičan izvor finansiranja. Ako koristimo logiku, lako je zaključiti da održavanje, rekonstrukciju i izgradnje puteva moraju finansirati korisnici puteva a to su vlasnici automobila a to znači da je potrebno zakonom regulisati da se finasiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva vrši iz cene goriva.

Ovde se ne predlaže, da gorivo poskupi, nego da Vlada RS koristi logiku i da penzije i plata državnih službenika finansira iz nove proizvodnje, a  ne iz cene goriva. Mi predlažemo, da vlada formira fond '' Fond za finansiranje izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica puteva i autopteva“, a koji bi se finansirao iz cene goriva, odnosno zakonom bi se propisalo da fondu pripadne 10% od maloprodajne cene goriva, i da propiše stroga pravila fonda.

Ovakvo rešenje će naterati prestavnike vlasti da punjenje budžeta RS traže kroz pokretanje proizvodnje a ne preko velikih akciza na gorivo.

Predlažemo da se iza člana 185, dodaju novi članovi.

Član 159/1

Za finansiranje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, ulica, puteva i auto puteva, osnivaja se fond pod imenom ’’ Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva’’ a koji će srestva, za svoj rad, ubirati iz cene goriva.

Za finansiranje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, ulica, puteva i auto puteva, izdvaja se 10% ( deset posto ) od maloprodajne cene goriva.

Prometnici gogiva srestva uplaćuju na tekući račun fonda, u terminu kad uplaćuju porez.

Član 185/2

Fondom ’’ Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva’’ upravlja upravni odbor koji broji 9 ( devet ) članova, koga bira Narodna skupština RS,  tajnim gleasnjem, između više kandidata,  na osnovu programa rada kojeg prilažu kandidati za članove upravnog odbora.

Sastav upravnog odbora mora da odrašava proporcionalni sastav Narodne skupštine RS u smislu partiske i regionalne pripadnosti.

Fondom ’’ Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva’’ na lokalnom nivou,

upravlja upravni odbor koji broji 5 ( pet ) članova,  koga biraju odbornici skupštine lokalne samouprave, odnosno grada Beograda, tajnim gleasnjem između više kandidata  na osnovu programa rada kojeg prilažu kandidati.

Sastav upravnog odbora, mora da odražava proporcionalni sastav lokalne skupštine, odnosno grada Beograda, u smislu partiske i regionalne pripadnosti.

Da će fond, raditi po zakonu i usvojenom programu, članovi upravnog odbora fonda garantuju ličnom imovinom.

Član 185/3

Upravni odbori, koje bira Narodna skupština RS, skupštine lokalne samouprave i grada Beograda, biraju direktora fonda, na osnovu javnog konkursa i programa rada, koga sam kandidat piše.

Da će fond raditi, po zakonu i usvojenom programu, direktor fonda garantuju ličnom imovinom.

Raspodela srestava između fondova

Član 185/4

Raspodela srestava, između fonda na republičkom nivou i fondova na nivou lokalne samouprave, grada i grada Beograda, vrši se po ključu, odnosa površina puteva i ulica, u ukupnoj površini puteva u RS, iskazano u procentima.

Fond, koji deluje na republičkom nivou, obavezan je da u roku od 10 dana, kad srestva pristignu na njegov račun, da prenese pripadajuća srestva, lokalnim fondovima i fondu grada Beograda.

U slučaju, ako na lokalnom nivou, ili gradu Beogradu, nije izabrano rukovostvo fonda, u skladu sa ovom zakonom, zabranjeno je prebacivati srestva, sve dok se rukovostvo ne izabere u skladu sa ovim zakonom, a pripadajuća srestva se čuvaju na izdvojenom računu.

Delatnost fonda

Član 185/5

Fond, na republičkom i lokalnom nivou, bavi se isključivo samo finansiranjem izgradnje, rekonstrukcije i

puteva, a nadležna direkcije za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje puteva, konkuriše za srestva kod ovog fonda.

Fond, koji deluje na republičkom nivou, ima obavezu da uspostavi mehanizam raspodele srestava između lokalnih i republičkog fonda, kontrolu ulaznih podataka koji utiču na raspodelu srestava između fondova i kontrole trošenja srestav.

Fond, koji deluje na republičkom nivou, ima obavezu da kontroliše fondove koji deluju na lokalnom nivou, i na nivou grada Beograda, i ukoliko ustanivi da se srestva ne troše po zakonu i usvojenom planu i programu, obavezan je da stopira dalju uplatu srestava, dok se ne otklone uočeni nedostatci.

Srestva fonda, se mogu koristiti isključivo samo za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje  puteva i ulica.

Član 185/6

Fondovi na, republičkom, opštinskom, gradskom nivou, mogu za potrebe svog poslovanja ( za rad i materijalne troškove ), da potroše maksimalno 2% od realizovanih prihoda fonad.

ARHITEKTA GRADA

 

Da bi naši gradovi i naseljena mesta bili humaniji i lepši za život, potrebno je zakonom o izgradnji uvesti instituciju „Arhitekta grada“.

Predlažemo da se uvedu novi članovi zakona.

Član A/1

Arhitekta grada, je stručno lice, koje je zaduženo za unapređenje kvaliteta života građana, u gradovima i naseljenim mestima.

Arhitektu grada, biraju odbornici na mandat od 5 godina, tajnim glasanjem, sa mogućnošću ponovnog izbora, na osnovu programa rada koga piše sam kandidat.

Lokalna samouprava, obavezna je da omogući svim kandidatima, koji konkurišu za funkciju Arhitekta grada, da sebe i svo program prestavi odbornicima i javnosti, u srestvima informisanja.

Na funkciju „Arhitekta grada“, može biti izabrano lice, koje je završilo Arhitektonski fakultet, ima 5 godina radnog iskustva u struci, ima važeću licencu Inženjerske komore Srbije, i stanovnik je opšzine, grada, gde konkuriše na funkciju.

Lični dohodak funkcionera „Arhitekta grada“, može biti minimum 90% od ličnog dohodka, koji ima Predsednik opštine.

Član A/2

Zadatci arhitekte grada su:

 • da predloži detaljan projekat kako treba ureditei grad i naseljena mesta na usvajanje.
 • da određuje izgled fasada u gradu i naseljenim mestima,
 • da određuje izgled i mesto postavljanja privremenih objekata, kao što su: kiosci, letnje bašte, reklame i slično,
 • da rukovodi fondom, koji proizilazi iz ovog zakona Član 159/1, a koji je namenjen za obnovu fasa.
 • da predlaže predsedniku opštine, kako rešiti određeni problem u delu planske regulative,

Argumenti, koji pokazuju, zašto Predsednik vlade i ministar građevine, treba da prihvate, ovaj naš predlog !

Argument broj 1.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovorani su za nesreću, koja se desila u Bečeju, kad je radnik, koji je radio fasadu, pao zajedno sa skelom i pogino, a drugi radnik je ostao trajni invalid. Za ovu nesreću, nije niko odgovarao.

Kako i zašto se ovo desilo ?

Na posao izrade fasade, na porodičnoj kući visine 6 m, konkurisala je firma koja ima znanje i nije dobila posao, jer je bilia skupljia od grupe radnika koji rade na crno, investitor-vlasnik objekta angažovao je radnike na crno, jer su bili jeftiniji, radnici nisu znali da naprave skelu, pa je skela pala zajedno sa radnicima, i tom prilikom došlo je do pogibije jednog radnika, a drugi radnik toliko je povređen, da je ostao trajni invalid.

Ukoliko prihvatite naše predloge, u budućnosti neće dolaziti do ovakvih nesreća, jer mi predlažemo obavezu investitora da građevinskoj inspekciji prijave sve radove koji se izvode na njegovom objektu, i sprečavamo mogućnost da investitor dodeli posao radnicima koji nisu za to stručni.

Argument broj 2.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovorani su za nesreću koja se desila u N. Sadu, kad je poginulo 8 tinejdžera.

Kako i zašto se ovo desilo ?

Postojeći zakon o planiranju i izgradnji omogućio je, da investitor angažuje radnike na crno bez dovoljnog znanja i iskustva, i da sam krene u adaptaciju poslovni prostor sa visokim rizikom od požara. Radnici koji su radili adapraciju, i sam investitor, nisu znali da postoje protivpožarni premazi kojim se može zaštiti drvo od požara.

Ukoliko prihvatite naše predloge, u budućnosti do ovoga neće dolaziti.

Argument broj 3.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovorani su za nesreću koja se desila u Beogradu, kada se urušila radna jama u Dubljanskoj ulici, i tom prilikom ugrozila susedne objekte.

Postojeći zakon dozvoljava, da neka firma koja ima 2 rovokopača i 4 kamiona, može da izvodi ovako složene radove, i  da nema odgovornog izvođača radova sa licencom, iako je to izuzetno opasan posao.

Ukoliko prihvatite naše predloge, do ovakvih nesreća neće dolaziti, jer mi predviđamo da koperanti moraju imati odgovornog izvođača radova sa licencom, preduzeće mora imati certifikat koji dokazuje da je sposobno da radi ovako složene poslove, i nadzornog organa angažuje državni organ o trošku investitora, a što obezbeđuje bolju kontrolu i veću odgovornost u radu.

Argument broj 4.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovorani što je sa krova Simpove robne kuće u Beogradu pao deo fasade, i tom prilikom oštetila automobil.

Ukoliko prihvatite naše predloge, do ovakvih nesreća neća dolaziti, jer mi predlažemo obavezu vlasnika objekta da vrši tekuće, investiciono održavanje objekta, a ukoliko to ne uradi, obavezna je da to uradi lokalna samouprava,grad, odnosno grad Beograd, o trošku investitora.

Argument broj 5.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoran je,  što su se građani jedne stambene zgrade u Kuli posvađali do incidenta da se potuku, gde je mogao neko i da nastrada.

U pomenutoj stambenoj zgradi, došlo je do propadanja krova i ugrožavanja stanara na višim spratovima, stanari sa nižih spratova nisu hteli da učestvuju u finansiranju krova, jer kiša njih ne ugrožava, a ugroženi stanari kad su se žalili nadležnoj građevinskoj inspekciji, ona ih je uputila da ovaj problem reše sami, putem suda.

Ukoliko prihvatite naše predloge, do ovoga neće dolaziti, jer mi predlažemo obavezu vlasnika objekta da vrši investiciono i tekuće održavanje objekta, a ukoliko to ne rade, obavezna je da to uradi lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, o trošku investitora.

Argument broj 6.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoran je, što nije imao ko da nadoknadi štetu vlasnicima stanova u Pančevu, kad je izbio požar u jednom stanu, proširio se, i oštetio je celu lamelu.

Ukoliko prihvatite naš predlog zakona, stanarima će se nadoknadit štete, jer naš predlog zakona predviđa da se uvede obavezno osiguranje objekata, slično kao što ima obavezno osiguranje automobila.

Pitamo Predsednika vlade R. Srbije !

Kako je moguće, da je zakonom propisano obavezno osiguranje automobila, a nije stanova, i ako je stan mnogo skuplji od automobila?

Argument broj 7.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoran je, što je omogućio investitorima da angažuju grupe radnika da urade određeni posao na crno, uzmu posao registrovanim preduzećima, preduzetničkim radnjama, i da utaje PDV porez, u iznosu od oko 300 miliona evra , na godišnjem nivou.

Ukoliko prihvatite naš predlog zakona, investitori neće moći vršiti utaju PDV poreza, registrovana građevinska preduzeća će imati više posla, bit će više zaposlenih radnika u građevinskoj operativi, jer naš predlog zakona predviđa da se: svi radovi prijavljuju građevinskoj inspekciji, da građevinska preduzeća, preduzetničke radnje imaju certifikat, koji garantuje kvalitetan rad i prijavljivanje radnika, obavezuje izvođače radova da komisiji za  tehnički pregleda objekata daju pisanu izjavau, da su platili PDV porez za sve faze rada, a to znači i više para u republički budžet.

Predsednik UGIS-a

Ing Vujanović Živojin

Kont. tel: 069-155-41-22

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina