UDRUŽENJE GRA?EVINSKIH INŽENJERA SRBIJE  UGIS

Predlog izmene zakona

,, Zakon o planiranju i izgradnji ??

prvi deo

 U poslednjih 25 godina, svaki ministar gra?evine je donosio svoj zakon o planiranju i izgradnji i on je po pravilu bio gori od predhodnig. Da bi se zaustavio haos u gra?evinarstvu, Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS je napisalo svoj predlog zakona o planiranju i izgradnji i dostavilo ga bivšim ministrima.

Bivši ministar Oliver Duli?, nije razumeo naše predloge, nije ni mogao jer je lekar, a doneo je zakon koji je napravio slede?u šteteu:

 

 • Zakonom je omogu?io investitorima, da utaje PDV porez u iznosu od 300 miliona evra na godišnjem nivou, odnosno 1,2 milijarde eura za vreme njegove vlasti. Vidi projekat: ??Utaja PDV poreza koju omogu?ava zakon o planiranju i izgradnji? a koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html 
 • Zakon je pojeo 20.000 radnih mesta u gra?evinaretvu,
 • Zakon je napravio takav haos da nas, pojedini funkcioneri Evropske unije smatraju divljacima, odnosno doveo je do takve situacije, da je u Srbiji mogu?e graditi objekte samo na divlje. 

Udruženje gra?evinski inženjera Srbije-UGIS, veruje da ni sadašnja vlast, sadašnji ministar gra?evine, ne?e razumeti ovaj naš predlog zakona, i ne?e ga usvojiti, a mi ga objavljujemo sa namerom da javnosti, malim, srednjim i velikim privrednicima, pokažemo da  je naš predlog zakona ,, Zakon o planiranju i izgradnji??  bolji od postoje?eg zakona koji su napisali vladini službenici i za to primili platu.

Zašto je naš predlog zakona bolji od postoje?eg zakona ? 

 • Naš predlog zakona spre?ava utaju poreza PDV, a vladin zakon omogu?ava utaju poreza PDV. ( Vidi predlog zakona, deo ?Tehni?ki pregled objekta? i ?Inspekciski nadzor?. )
 • Naš predlog zakona podsti?e zdrav razvoj: malih, srednjih i velikih gra?evinskih preduze?a, a vladin zakon posti?e rad na crno i onemogu?ava zdrav razvoj gra?evinskih preduze?a. ( Vidi predlog zakona, deo ?Izvo?a? radpva?,  ?Inspekciski nadzor? i ? Gra?evinska komora?. )
 • Naš predlog zakona otvara nove poslove za gra?evinska preduze?a i novo zapošljavanje, a vladin zakon smanjuje investicije i zatvara i postoje?a radnja mesta. ( Vidi deo predloga zakona ? Održavanje objekata ?. )
 • Naš predlog zakona spre?ava pojavu korupcije, a vladin zakon podsti?e razvoj korumpcije i kriminala. ( Vidi predloga zakona ? Inženjerska komora?, ,,Odgovorni izvo?a? radova? ,  ?Izvo?a? radova?,  ?Inspekciski nadzor? itd).
 • Naš predlog zakona rešava problem divlje gradnje, a vladin zakon posti?e divlju gradnju i pretvara gra?ane Srbije u divljake. Kako ?e vlast R. Srbije objasniti prestavnicima Evropskoj uniji, da je mogu?e postaviti elektri?ne bandere po sredini ulice, kao što je slu?aj u Batinskoj ulici u Be?eju, a da za to niko nije kriv i niko ne odgovara ?. ( Vidi predlog zakona, deo ?Nelegalna gradnja? i projekat ?Divlji zakon, divlja gradnja? koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html )

Napomena !

Zbod dužine teksta, predlog zakona morao se podeliti na dva dela.

Prvi deo, obra?uje slede?e teme:

 • Naknada za ure?enje gra?evinskog zemljišta
 • DOZVOLE I SAGLASNOSTI
 • ODGOVORNI PROJEKT
 • IZVO?A? RADOVA
 • GRA?EVINSKA KOMORA
 • ODGOVORNI IZVO?A? RADOVA
 • STRU?NI NADZOR

Napomena :

 • Plavim slovima, napisani su komentari.
 • Crvenim slovima, napisani su predlozi zakona.
 • Ljubi?astim slovima, napisane su web adrese.

Na ovoj web adresi, nalazi se aktuelni zakon o planiranju i izgradnji. http://www.rapp.gov.rs/media/zakoni/Zakon%20o%20planiranju%20i%20izgradnji24-11.pdf

NAŠ PREDLOG :

Naknada za ure?enje gra?evinskog zemljišta

Predlažemo da se iza ?lana 92, doda novi ?lan.

?lan 92/1

Pod ure?enjem gra?evinskog zemljišta, podrazumeva se da se do katastarske parcele, na kojoj se gradi objekat, dovede put, vodovod, kanalizacija elektroenergedska, telefonska i kablovska  instalacija.

Ukoliko opština, grad odnosno grad Beograd, ne završi ure?enje gra?evinskog zemljišta, iz predhodnog stava, a investitor završi objekat i nemože objekat da stavi u funkciju, zato što nije završeno ure?enje gra?evinsko zemljišt,  u tom slu?aju investitor ima pravo da od opštine, grada, odnosno grada Beograda traži nadoknadu štete.

DOZVOLE I SAGLASNOSTI

Predlažemo da se iza ?lana 133, doda novi ?lan.

?lan 133/1

Dozvole-saglasnosti, koje izdaju državni organi, lokalna samouprava i javna preduze?a, obavezna su da u roku od 30 dana odgovore na postavljeni zahtev investitora za izdavanje saglasnosti.

Ukoliko nadležna služba, koja izdaje saglasnost, ne odgovori investitoru na traženu saglasnost nadležni rukovodioc je obavezan da službenika koji obra?uje predmet suspenduje sa radnog mesta.

Ukoliko nadležni rukovodioc, iz stava 2 ovog ?lana zakona, ne suspenduje radnika sa radnog mesta, nadležno ministarstvo za poslove gra?evinarstva, obavezno je da rukovodioca suspenduje i da mu zabrani rad na ovim poslovima, u trajanju od 4 godine.

Investitor, kome je napravljena šteta, zbog ne ažurnosti administracije, ima pravo da od strane koja je napravila štetu, traži nadoknadu iste.

ODGOVORNI PROJEKTANT

 

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra gra?evina !

Da li je firmi-preduzetniku koji projektuju gore prikazane objekte, potrebno isto znanje i iskustvo u projektovanju ?

Vaš zakon kaže da su ovi objekti isti a mi kažemo da nisu i zato predlažemo slede?e:

Naš predlog

Predlažemo da se projektovanje  podeli  prema složenosti objekata  na :

 • A kategorija ? SLOŽENI objekti za projektovanje,
 • B kategorija ? SPECIFI?NI objekti za projektovanje i
 • C kategorija ? SPECIJALNI objekti za projektovanje 

Predlažemo da se iza ?lana 126, dodaju novi ?lanovi.

?lan 126/1

Projektovanje gra?evinskih objekata dele se prema složenosti na:

 • A kategorija ? SLOŽENI objekti za projektovanje,
 • B kategorija ? SPECIFI?NI objekti za projektovanje i
 • C kategorija ? SPECIJALNI objekti za projektovanje.

A  kategorija

SLOŽENI objekti za projektovanje

?lan 126/2

Složeni objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti PO+P+4+Podkrovlje, visine do 21m;
 • industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona do 20m;
 • lokalni putevi, ulice, cevovod vodovoda i kanalizacija.

Odgovorni projektant složenih  objekata, može biti inženjer, odre?ene struke, odgovaraju?eg smera sa 5 godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom ili diplomirani inženjer, odre?ene struke, odgovaraju?eg smera, sa 3 godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom.

B  kategorija

SPECIFI?NI objekti za projektovanje

?lan 126/3

Specifi?ni objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti od P+4 do P+20, visine 18m do 60m; industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona  20m do 50m;  silosi za žitarice 500 do 1500 vagona, silosi za cement  200 vagona 400 vagona, regoinalni i auto putevi,železni?ke pruge;

 • hidroelektrane, termoelektrane, toplane, tuneli, podzemni objekti, višenamenski hidro sistemi, visoke i niske brane sa akumulacijama, sistemi za odbranu od poplava, vodoprivredno ure?enje slivnog podru?ja vodotoka, sistemi za regionalno snabdevanje podru?ja vodom, sistem za navodnjavanje i odvonjavanje ve?i od 300 ha, ribnjaci ve?i od 200 ha regionalni i gradski vodovodi( osim razvodne mreže), ustave propusne mo?i ve?e od 0.5m3/s, crpne stanice kapaciteta ve?eg od 0,5m3/s, vodozahvati kapaciteta ve?eg od 0,5m3/s i brodske prevodnice ;

 • magistralni, razvodni dovodni gasovodi, industrijski razvodi, gradske gasne mreže, merno regulacione stanice, kompresorske stanice, punionice za te?ni naftni gas, magistralni naftovodi i produktovodi, razvodni naftovodi i produktovodi van i unutar postrojenja iz oblasti nafte, gasa,petrohemije i bazne hemije,skladište nafte i naftnih derivata,gasa i hemikalija, rafinerijska postrojenja za preradu nafte i derivata nafte, petrohemijska postrojenja i postrojenja za baznu hemiju.

Odgovorni projektant specifi?nih objekata, može biti diplomirani inženjer, odre?ene struke, odre?enog smera, sa 5 godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?pm licencom.

C  kategorija

SPECIJALNI objekti za projektovanje

?lan 126/4

Specijalni objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti preko P+20 visine preko  60m; industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona  preko 50m;  silosi za žitarice preko 1500 vagona, silosi za cement  preko 400 vagona;

 • nuklearne elektrane, atomska skloništa, aerodromske piste;

 • objekti koji se grade van važe?ih propisa u pogledu nosivosti, posebih uslova eksploatacije, zaštite od požara i zemljotresa.

Odgovorni projektant specijalnih objekata, može biti diplomirani inženjer, odre?ene struke, odgovaraju?eg smera sa 10 godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom, potvrdom da je kao saradnik radio na projektovanju objekata ove kategorije ili ako angažuje lice za saradnika, koje ima pravo projektovanja ovih objekata.

?lan 126/5

Odgovorni projektant konstrukcije, može biti isklju?ivo diplomirani gra?evinski inženjer konstruktivnog smera,

kad je: pokretno i stalno optere?enje iznad vrednosti predvi?enih propisima, kad je prisutno dinami?ko optere?enje, kad se objekat gradi na terenu gde je mogu?a pojava klizišta, gde je jak uticaj vetra,  gde je mogu?a pojava jakog zemnjotresa i kada su na objektu ve?e vrednosti od: raspon ve?i od 7,5m, visina objekta ve?a od 10m i dubina fundiranja ve?a od 2m.

IZVO?A? RADOVA

 

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra gra?evina !

Da li je firmi-preduzetniku koji grade prikazane objekte, za njihovu izgradnju prtebna: ista kadrovska osposobljenost, ista tehni?ka opremljenost, da li su objekti iste složenosti i da li su iste vrednosti ?

Vaš zakon kaže da su ovi objekti isti a mi kažemo da nisu i zato predlažemo slede?e:

Vidi projekate:

 

Projekat ?Prevara, a po zakonu? 

Ovaj projekat nudi rešenje kako spre?iti prevare i kako uvesti disciplinu kod pla?anja. 

Vlada RS je uspostavila takva pravila privre?ivanja da je mogu?e prevariti poslovnog partnera a da za to ne odgovraš, jer je sve po zakonu. Zbog ovakvih pravila mnoge male firme su propale a radnici su ostali bez posla jer pojedini privrednici namerno ne pla?anja svoje dugova.

Projekat možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/117-prevaraa-po-zakonu.html

 

Projekat ?Rad na crno ubija

male privrednike u gra?evinarstvu?

Ovaj projekat nudi rešenje kako zaustavit rad na crno odnosno davanja poslova licima koja za to nisu registrvana, ne pla?aju poreze i doprinose, ne zapošljavaju radnike, i kako posta?i razvoj preduzetnoštva u oblasti gra?evinarstvu.

Projekat možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html

 

Projekat ?Siromašni a rasipamo toplotnu energiju? 

Ovaj projekat pokazuje koliko je rasipanje toplotne energije u Srbiji, kolika je nebriga vlasti i nudi rešenje kako da po?nemo da ovaj problem rešavamo.

 

Projekat možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/169-siromani-a-rasipamo-toplotnu-energiju.html

Naš predlog

Predlažemo da se objekti-poslovi podele po složenosti, potrebnoj tehni?koj opremljenosti i vrednosti na:

 • A- Mali poslovi vrednosti do 500.000 EURA a po soženosti su JEDNOSTAVNI POSLOVI.
 • B- Srednji poslovi od 500.000 do 5.000.000 EURA a po složenosti su SREDNJE SLOŽENI POSLOVI.
 • C- Veliki poslovi preko 5.000.000 EURA a po složenosti su SLOŽENI POSLOVI

Predlažemo da se iza ?lana 150, dodaju novi ?lanovi.

?lan 150/1

Gra?enje objekata, odnosno izvo?enje radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, održavanju, može da vrši preduze?e, odnosno drugo pravno lice ili preduzetni?ka radnja, koji su upisani u odgovaraju?i registar za gra?enje objekata, odnosno za izvo?enje radova (u daljem tekstu: izvo?a? radova), ima stalno zaposleno stru?no lice sa odgovaraju?om licencom za izvo?enje radova, i poseduje važe?i certifikat za obavljanje: velikih, srednjih ili malih poslova , izdat od Gra?evinske komore Srbije, na predlog registrovanog i ovlaštenog strukovnog udruženjar.

Inostrane firme, kompanije, koje konkurišu za izvo?enje radova u R. Srbiji, moraju ispunjavati uslove iz ovog zakona.

Javne nabavke za izvo?enje gra?evinskih radova, moraju biti u skladu sa ovim zakonom.

Zabranjeno je grupisanje objekata ( koji se nalaze na razli?itim adresama ), da bi se dobila velika nabavka, ili delenje objekta ( koji se nalaze na jednoj adresi ) da bi se dobila mala nabavka.

Investitor, kao uslov za dobijanje posla, može da odredi i visinu ukupnog prihoda u protekloj godini, koje je ostvarilo preduze?e odnosno radnja koje konkuriše, ali taj iznos može iznositi maximum 3 puta ve?i od predra?unske vrednosti objekta-posla.

Svaki objekat koji se gradi, mora imati glavnog-generalnog izvo?a?a radova, koji se prijavljuje organu koji je izdao odobrenje za gradnju.

Registrovana preduze?a, odnosno radnje ,koje poseduju važe?i certifikat za izvo?enje radova, mogu se udruživati  kako bi ispunili propisane uslove ovim zakonom.

?lan 150/2

Gra?evinski objekti-poslovi dele se po njihovoj složenosti i vrednosti i to na:

 • Mali poslovi vrednosti do 500.000 EURA, a po soženosti su JEDNOSTAVNI POSLOVI.
 • Srednji poslovi od 500.000 do 5.000.000 EURA, a po složenosti su SREDNJE SLOŽENI POSLOVI.
 • Veliki poslovi preko 5.000.000 EURA, a po složenosti su SLOŽENI POSLOVI

A- Mali-jednostavni poslovi vrednosti do 500.000 EURA

?lan 150/3

Mali poslovi, su oni poslovi ?ija projektanska predra?unska vrednost iznosi do 500.000 EURA, nisu u tehni?kom smislu složeni, imaaju minimum jedno lice, stalno zaposleno, sa odgovaraju?om licencom za izvo?enje radova, odnosno da je lice sa licencom vlasnik ili suvlasnik preduze?a odnosno radnje.

Na ove poslove mogu konkurisati, registrovana preduze?a i samostalne radnje bez dokazivanja o tehni?koj opremljenosti.

Preduze?e ili samostalna radnja, koji konkurišu na male poslove, iz predhodnih stavova, obavezni su uz ponudu priložiti certifikat izdat od registrovanog ovlaštenog udruženja, da takve poslove mogu kvaliteto uraditi.

B-Srednji-srednje složeni poslovi, od 500.000 do 5.000.000 EURA

?lan 150/4

Srednje složeni poslovi, su oni poslovi ?ija projektanska predra?unska vrednost iznosi od 500.000 do 5.000.000 EURA, na te poslove mogu konkurisati, registrovana preduze?a koja imaju minimum tri zaposlena lica sa odgovaraju?om licencom, i raspolažu sopstvenim kapacitetom  radne snage i mehanizaciji u iznosu od 30% projektanskog prora?una za predmetni objekat, i poseduju važe?i certifikat. ( Projekat mora da sadrži potreban broj N?  i potreban broj M?  uobi?ajene mehanizacije.)

Preduze?a koja konkurišu na srednje složene poslove, iz predhodnog stava, obavezni su uz ponudu priložiti, važe?i certifikat izdat od registrovanog i ovlaštenog strukovnog udruženja da takve poslove mogu kvaliteto uraditi .

C- Veliki-složeni poslovi, preko 5.000.000 EURA

?lan 150/5

Veliki poslovi su preko 5000.000 EURA projektanske predra?unske vrednosti, na te poslove mogu konkurisati registrovana preduze?a koja imaju minimum 5 stalno zaposlenih lica sa odgovaraju?om licencom, i raspolažu sopstvenim kapacitetom  radne snage i mehanizaciji u iznosu od 30% projektanskog prora?una, za predmetni objekat, i opremom koju traži konkretni posao. ( Projekat mora da sadrži potreban broj N? ,potreban broj M? uobi?ajene mehanizacije i karakteristi?nu mehanizaciju, bez koje se objekat ne može kvalitetno i bezbedno izvest.)

Preduze?a, koja konkurišu na velike poslove, iz predhodnog stava, obavezni su uz ponudu priložiti važe?i certifikat, izdat od registrovanog i ovlaštenog strukovnog udruženja, da takve poslove mogu kvaliteto uraditi .

?lan 150/6

Izvo?a? radova, koji je konkurisao za ivo?enje radova ( na malim, srednji ili veliki posao ) a nije dobio posao, nego je investitor poverio posao preduze?u ili samostalnoj radni, koje ne ispunjavaja uslove po ovom zakona, ima pravo da od investitora traži nastalu štetu.

Inspektor, koji kontroliše da li se objekti izvodi u slkladu sa ovim zakonom, ako utvrdi da je investitor dodelio posao preduze?u-samostalnoj radnji, koja ne ispunjava uslove po ovom zakonu, obavezan je da pismenim putem obavesti sve u?esnike koji su u?estvovali na konkurisu da su njihova prava povre?ena.

Na pismeni zahtev, preduze?a-samostalne radnje, koje je konkurisalo za dobijanje posla, nadležni organu je obavezan da prekontroliše, da li je posao dodeljen u skladu sa ovim zakonom, i da o svom nalazu  pismeno obavesti zainteresovanu stranku.

Obaveze investitora i izvo?a?a radova

?lan 150/7 

Investitor i izvo?a? radova, nezavisno jedan od drugog, obavezni su da kod nadležnog organa, za izdavanje odobrenja za gradnju, pismenim ili elektronskim putem prijave radove na : izvo?enju, adaptaciji, dogradnji, rekonstrukciji ili održavanju objekata, u roku od 7 dana, pre po?etka radova.

Investitor prijavljuje ko izvodi radova, a izvo?a? kod koga izvodi radove.

Ko izdaje certifikat ?

GRA?EVINSKA KOMORA

?lan 150/8

Certifikat, da je preduze?e ili preduzetni?ka radnja, sposobna da izvede odre?ene radove, izdaje Gra?evinska komora Srbije, koja je u sastavu reformisane Privredna komora Srbije, na predlog registrovanog i ovlaštenog strukovnog udruženja.

Nadležno ministarstvo i Gra?evinske komora Srbije, napravt ?e pravilnik koji ?e propisivati uslove, koje moraju ispunjavati strukovna udruženja, koja se kandiduju za izdavanje preporuke za izdavanje certifikata.

Ministarstv gra?evina, kontroliše strukovna udruženja koja izdaju preporuke za izdavanje certifikate.

Preporuku za dobijanje Certifikat, da je preduze?e ili samostalna radnja sposobno da uradi odre?ene posovse, može izdavati samo strukovno udruženje i to samo svojim ?lanovima ,

Certifikat mora da sadrži precizan opis pslova, za šta je preduze?e-samostalna radnja osposobljena da radi, i važi godinu dana.

?lan 150/9

Gra?evinska komora Srbije, pravi jedinstveni registar na nivou R. Srbije, preduze?a odnosno radnji koji su dobili certifikat za izvo?enje radova, i ti podatci moraju biti objavljeni na web sajtu.

Minimum podataka koji moraju biti objavljeni su:

 • pun naziv preduze?e odnosno radnje,
 • puna adresa,
 • PIB,
 • kopiju Certifikata, njen broj i opis za šta je dobijen certifikat
 • Imena odgovornih izvo?a?a radova i brojevi licenci,

Uslovi za izdavanje Preporuke za izdavanje certifikata

?lan 150/10

Minimum uslova, koji su potreban da bi strukovno udruženjo steklo pravo da izdaje preporuke za izdavanje certifikat preduze?ima odnosno radnjama za izvo?enje radova su:

 • da uspostavi i uredno vodi evidenciju svojih ?lanova;
 • da formira tro?lanu komisiju, koja izdaje i kontroliše preporuka za izdavanje certifikata. Dva ?lana komisije, imenuje rukovostvo udruženja a tre?eg imenuje Gra?evinska komora;
 • da obezbedi svojim ?lanovima, da na  web sajtu udruženja, javnosti prestavi preduze?e-radnju sa svim bitnim podatcima. Minimum podataka koji moraju biti objavljeni na web sajtu su : puni naziv firme, puna adresa, kontakt telefon, broj certifikat, i ono što odredi Gra?evinska komora;
 • da omogu?i da investitor, poslovni partner, inspekcija i RUJP da se na sajtu objave pismene primedbe, na rad preduze?a-preduzetni?ke radnje. Sve ove podatke udruženje evidentira, i objavljuje po upustvu Gra?evinske komore;
 • da ukoliko preduze?e ili preduzetni?ka radnja, duguje svojim poveriocima više od : mali poslovi 50.000 , srednji poslovi 500.000 i veliki poslovi  1.500.000 EURA ( a to su udruženju prijavili poverioci ), u tom slu?aju komisija koja izdaje certifikat, obavezna je da u certifikat unese da je to preduze?e-preduzetni?ka radnja, ima dug prema svojim poveriocima u iznosu...( navesti ta?an iznos );
 • da u slu?aju, kad preduze?e ili preduzetni?ka radnja, pristupi drugom strukovnom udruženju, to udruženje obavezno je da sve podatke preuzme od predhodnog udruženja,  proveri ih, i da ih priklju?i svojim podatcima;
 • da za ?lanovi komisije, koji izdaju i kontrolišu certifikate, predvidi obavezu da oni snose moralnu i matreujalnu odgovornost za navode u certifikatu.

?lan 150/11

Ministarstvo gra?evina, formira svoju nezavisnu komisiju, koja kontroliše izdavanje certifikata, a u slu?aju zloupotrebe, preduzima odgovaraju?e mere, a one su:

 • oduzima certifikat preduze?u ili preduzetni?koj radnji;
 • zabranjuje rad ?lanovima komisije, koji su izdali sporni certifikat,u trajanju od 4 godine,
 • pismeno obaveštava ošte?enu stranu, da može pokrenuti postupk kod nadležnog suda, protiv ?lanova komisije i preduze?a-preduzetni?ke radnje, zbog izdavanja certifikata, suprotno ovom zakonu i
 • pokre?e disciplinski postupka, protiv rukovostva udruženja, pred nadležnom komisijom u Gra?evinskoj komori Srbije.

Organi Graditeljske komore

?lan 150/12

Gra?evinska komora Srbije je pravno lice sa sedištem u Beorgadu, osnovana Zakonom o planiranju i izgradnjije u cilju stvaranja jednakih uslova za razvoj preduze?a i preduzetništva, koji se bave izgradnjom, rekonstrukcijom, adaptacijom i održavanjem gra?evinskih objekata.

?lanovi Gra?evinske komore su, preduze?a i preduzetni?ke radnje koje se bave izvo?enjem: gre?evinskih, mašinskih, elektro radovima, projektanati i zanatlije.

Gra?evinska komora je organizovana po sekcijama a one su:

 • Sekcija velikih preduze?a,
 • Sekcija srednjih preduze?a,
 • Sekcija malih preduze?a odnosno preduzetnika, koji imaju minimum jedno lice stalno zaposleno, sa važe?om licencom i
 • Sekcija zanatlija

Sekcije su sastavljene od strukovnih udruženja-podsekcija, koje rade po pravilima strukovnih sekcija, odnosno po pravilima Gra?evinske komore.

?lan 150/13

Organi Gra?evinske komore su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor koji broji 9 ?alanova ( predsednik, podpredsednik, predsednici mati?nih sekcija i 3 prestavnika Ministarstva gra?evina )
 • Nadzorni odbor i
 • Predsednik.

Svaka sekcija bira svoje prestavnike u skupštinu, s tim da ni jedna sekcija ne može imati manje od 15%, ni više od 35% svojih prestavnika u skupštini, i mora zadovoljiti teritorijalni kriterijum, odnosno da prestavnici budu sa cele teritorije R. Srbije.

?lan 150/14

Gra?evinska komora obavlja slede?e poslove:

 • Utvr?uje pravila za dobijanje odre?enog certifikata,
 • Formira stu?ne komisije, za izdavanje certifikata ( Komisija ima 3 ?lana i to: 1 ?lana daje Graditeljska komora, 1 ?lana daje mati?na sekcija i 1 ?lana daje strukovno udruženje )
 • Izdaje certifikate preduze?ima, preduzetni?kim radnjama i zanatlijama za izvo?enje odre?enih radova, 
 • Utvr?uje pravila za formiranje strukovnih udruženja-podsekcija, 
 • Kontroliše izdavanje certifikata, 
 • Vodi evidenciju ?lanova i izdatih certifikata, 
 • Vrši medijaciju, u slu?aju sporova izme?u svojih ?lanova, 
 • Organizuje stru?no usavršavanje, vlasnika preduze?a i preduzetnika, 
 • Organizuje stru?ne seminar, okrugle stolove, o problematici u gra?evinarstvu, i predlaže rešenja, kako te probleme rešiti, 
 • Prestavlja preduze?a i preduzetni?ke radnje, na web sajtu Graditeljske komore itd. 

ODGOVORNI IZVO?A? RADOVA

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra gra?evina !

Da li je odgovornom izvo?a?u radova, koji vodi izgradnju gore pikazanik objekata potrebo isto znanje i iskustvo ?

Vaš zakon kaže, za izgradnju ovih objekata potrebno je isto znanje i iskustvo a mi kažemo da nisu i zato predlažemo slede?e:

Naš predlog

Predlažemo da se objekti podele po složenosti-kategorijama i prema tome da se odredi ko može biti odgovorni izvo?a? radova a te kategorije su:

 • A   kategorija ? JEDNOSTAVNI objekti za izvo?enje,
 • B   kategorija ? SLOŽENI objekti za izvo?enje,
 • C   kategorija ? SPECIFI?NI objekti za izvo?enje i
 • D   kategorija- SPECIJALNI objekti za izvo?enje.

Predlažemo da se iza ?lana 151, dodaju novi ?lanovi.

?lan 151/1

Gra?evinskih objekata kategorisani su po složenosti i to na:

 • A   kategorija ? JEDNOSTAVNI objekti za izvo?enje,
 • B   kategorija ? SLOŽENI objekti za izvo?enje,
 • C   kategorija ? SPECIFI?NI objekti za izvo?enje i
 • D   kategorija-SPECIJALNI objekti za izvo?enje.

A   kategorija

Jednostavni objekti za izvo?enje

?lan 151/2

Jednostavni objekti za izvo?enje i jednostavni poslovi su:

 • stambeni i pomo?ni objekti spratnosti P+1, stati?kog raspona l = 4m, stati?ke visine h = 3,2m i dubine fundiranja h = 1,5m;

 • unutrašnji molersko farbarski radovi, fasaderski radovi do visine skele od 6m, stolarski i bravarski radovi do površine otvora od 6m2, podopolaga?ki radovi, izolaterski radovi.

Odgovorni rukovodilac radova, za jednostavne objekte i jednostavne poslove može biti lice sa  završenom: srednjom tehni?kom školom, odgovaraju?e struke odnosno smera, minimum pet godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?im certifikatom; višom stru?nom spremom-zvanjem inženjer, odgovaraju?e struke odnosno smera, minimum tri godine radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom; visokom stru?nom spremom zvanja diplomirani inženjer odgovaraju?e struke odnosno smera, minimum dve godine radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom.

Certifikat, za odgovornog izvo?a?a radova za jednostavne poslove, za lica sa završenom srednjom stru?nom spremom, izdaju strukovna udruženja, koja su dobila pravo od nadležnog ministarstva da taj posao mog obavljati.

Nadležno ministarstvo, propisuje minimalne uslove koje moraju ispuniti udruženja, koja se kandiduju za izdavanje certifikata za jednostavne poslove.

B   kategorija

Složeni objekti za izvo?enje

?lan 151/3

Složeni objekti za izvo?enje su: stambeni i poslovni objekti spratnosti PO + P+8 visine do 27m površine do 8000 m2 ( osam hiljada m2 ); industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona do 25m;  silosi za žitarice do 750 vagona, silosi za cement do 300 vagona, lokalni putevi i ulice, cevovod vodovoda i kanalizacija u naseljima.

Odgovorni rukovodioc radova, na složenim objektima, može biti lice sa završenom ; višom stru?nom spremom, zvanjem inženjr, odgovaraju?e struke odnosno smera, minimum pet godine radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom ili visokom stru?nom spremom, zvanja diplomirani inženjer, odgovaraju?e struke odnosno smera, minimum tri godine radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom.

C   kategorija

Specifi?ni objekti za izvo?enje

?lan 151/4

Specifi?ni objekti za izvo?enje se:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti P+8 do P+20, visine od 27m do 60m; industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona  od 25m do 50m, aerodromske piste,  silosi za žitarice 750 do 1500 vagona, silosi za cement  300 vagona do 400 vagona, železni?ke pruge;

 • hidroelektrane na velikim rekama, termoelektrane, toplane velikog kapaciteta, tuneli, podzemni objekti, višenamenski hidro sistemi sa visokim akumulacijama,  sistem za navodnjavanje i odvonjavanje ve?i od 300 ha, ribnjaci ve?i od 200 ha,  ustave propusne mo?i ve?e od 0.5m3/s, crpne stanice kapaciteta ve?eg od 0,5m3/s, vodozahvati kapaciteta ve?eg od 0,5m3/s i brodske prevodnice ;

 • magistralni, razvodni dovodni gasovodi, industrijski razvodi, gradske gasne mreže, merno regulacione stanice, kompresorske stanice, punionice za te?ni naftni gas, magistralni naftovodi i produktovodi, razvodni naftovodi i produktovodi van i unutar postrojenja iz oblasti nafte, gasa, petrohemije i bazne hemije,skladište nafte i naftnih derivata,gasa i hemikalija, rafinerijska postrojenja za preradu nafte i derivata nafte, petrohemijsko postrojenja i postrojenja za baznu hemiju.

Odgovorni rukovodioc radova na specifi?nim objektima, može biti lice sa završenom visokom stru?nom spremom, zvanja diplomirani inženjer, odgovaraju?e struke odnosno smera, minimum pet godine radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom, odgovaraju?om i važe?om licencom.

D   kategorija

Specijalni objekti za izvo?enje

?lan 151/5

Specijalni objekti za izvo?enje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti preko P+20, visine preko  60m; industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona  preko 50m;  silosi za žitarice preko 1500 vagona, silosi za cement  preko 400 vagona;

 • nuklearne elektrane, atomska skloništa;

 • objekti koji se grade van važe?ih propisa, u pogledu nosivosti, posebih uslova eksploatacije, zaštite od požara, eksplozivnih projektila i zemljotresa.

Odgovorni izvo?a? radova specijalnih objekata, može biti diplomirani inženjer, odre?ene struke, odgovaraju?eg smera sa 10 godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom, potvrdom da je kao saradnik radio na izgradnji objekata ove kategorije ili ako angažuje lice za saradnika koje ima pravo rukovo?enja izgradnjom ovakvih objekata.

?lan 151/6

Kod gradnje velikih objekata, gde radovima zbog obima posla ne može rukovoditi jedna osoba, uvodi se termin glavni odgovorni rukovodilac radova.

Glavni odgovorni rukovodilac radova, deli objekat na sekcije ili delove, i za rukovo?enje izgradnjom imenuje odgovornog rukovodioca radova sekcije ili dela. I u ovom slu?aju odgovorni rukovodilac radova, za sekcije ili delove, može se postaviti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odgovornog izvo?a?a radova.

Odgovorni izvo?a? radova na zaštiti konstrukcija od požara

?lan 151/7

Odgovorni izvo?a? radova, na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija od požara, može biti  lice koje poseduje licencu odgovornog izvo?a?a radova broj: 401, 411, 800,  izdatu od Inženjerske komore Srbije i certifikat o položenom seminaru zaštite od požara, izdat od strane MUP R. Srbije, sektora zaštite od požara. 

Izdavanje certifikata za obavljanje poslova

odgovornog izvo?a?a radova na zaštiti konstrukcija od požara 

?lan 151/8  

Certifikat, o osposobljenosti lica za obavljanje poslova odgovornog izvo?a?a radova na  zaštiti konstrukcija od požara, izdaje MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara na slede?i na?in:

 • Inženjerska komora Srbije, u saradnji sa MUP R. Srbije, i proizvo?a?ima materijala za zaštitu konstrukcija od požara, organizuje stru?ne seminara, tako što Inženjerska komora Srbije obezbe?uje prostor i slušaoce, MUP R. Srbije obezbe?uje predava?a, a proizvo?a? materijala za zaštitu konstrukcija od požara materijal i demostratora za pokazivanje.
 • Certifikat, o osposobljenosti odgovornih izvo?a?a radova i nadzornnog organa za vršenja poslova zaštite konstrukcija od požara, važe 2 godine. Certifikat se produžava, tako što je lice obavezno minimum 1 puta u toku od 2 godine da poseti seminar o zaštiti od požara, koji organizuje MUP R. Srbije i Inženjerska komora Srbije.
 • MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara, vodi evidenciju lica koja poseduju certifikat odgovornog izvo?a?a radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara, i to objavljuju na web sajtu.
 • Inženjerska komora Srbije, vodi evidenciju lica koja poseduju certifikat odgovornog izvo?a?a radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara, i to objavljuju na web sajtu.
 • Troškove seminara, i vo?enja evidencije, snose nosioci certifikata odgovornog izvo?a?a radova i nadzornog organa zaštite konstrukcija od požara.
 • Odgovorni izvo?a? radova i nadzorni organ, obavezni su da svaki posao prijave Inženjerskoj komori Srbija, a ona je obavezna da to objavi na svom sajtu, u posebno pripremljenoj rubrici
 • Odgovorni izvo?a? radova zaštite konstrukcije od požara, kad završi radove, obavezan je da obezbedi dokumentaciju u dva primerka, koja sadrži: izveštaj o završenim radovima, fotokopiju certifikata, fotokopiju licence, ateste i da dokumentaciu preda investitoru-naru?iocu radova, a investitor jedan primerak dokumentacije dostavlja nadležnom MUP sektoru zaštita od požara, koji dokumentaciju pregleda i arhivira.
 • Nadležna gra?evinska inspekcija, obavezna je na svom sajtu, objavi sve podatke o: investitoru-vlasniku objekta, odgovornom izvo?a?u radova koji izvodi radove, nadzornom organu koji je kontrolisao izvo?enje radova i objektu na kome je predvi?ena zaštita od požara ( Formu sajta za zaštitu objekata od požara propisuje MUP R. Srbije sektor zaštite od požara.) .
 • Nadležni gra?evinski inspektor ,obavezan je da kontroliše ko je odgovorni izvo?a? radova zaštite konstrukcija od požara i nadzorni organ koji kontroliše izvo?enje radova, i da nadležnog protivpožarnog inspektora elektronskim putem, obavesti o svom nalazu.
 

Vidi projekat:

Projekat: Kako spre?iti nesre?e izazvane požarom

Ovaj projekat nudi rešenje, kako u budu?nosti spre?iti tragedije, kao što se desila u N. Sadu u diskoteci Kontras, kad je u požaru u nastredalo šest mladih osoba.

Projekat možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/243-kako-spreciti-nesrece-izazvane-pozarom.html

 

STRU?NI NADZOR

 

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra gra?evina !

Da li bi došlo do ovih nesre?a: obrušavanje zemlje na sanaciji klizišta u Zemunu, rušenje stambene zgrade na Zlatiboru, rušenje stambene zgrade u Dubljanskoj ulici u Beogradu itd , da su predhodni ministri gar?evine  i predsednici vlada R. Srbije prihvatili naš predlog zakona?

Mi smatramo da ne bi došlo do ovih nesre?a, i zato ponovo predlažemo!

Naš predlog

Predlažemo da se stru?ni nadzor podeli na:

 • stru?ni nadzor za stati?ku, dinami?ku  stabilnost  objekata i zaštiue ?ovekove okoline koji organizuje nadležni državni organ o trošku investitora i
 • stru?ni investitorski i izvo?a?ki nadzor koga angažuje investitor.

Strušni nadzor

Predlažemo da se iza ?lana 153 briše, a umesto njega dodaju novi ?lanovi.

?lan 153

Stru?ni nadzor nad izgradnjom objekata delimo na:

 • stru?ni nadzor za stati?ku, dinami?ku stabilnost objekata i zaštitu ?ovekove okoline i
 • stru?ni investitorski i izvo?a?ki nadzor.

Stru?ni nadzor za stati?ku, dinami?ku stabilnost objekata i

zaštite ?ovekove okoline

?lan 153/1

Stru?ni nadzor, za stati?ku-dinami?ku stabilnost objekata, i zaštitu ?ovekove okoline, organizuje državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, o trošku investitora. Ovaj nadzorni organ kontroliše samo pozicije koje uti?u na  stati?ku i dinami?ku stabilnost objekata i zaštite ?ovekove okoline, da li se gradi u skladu sa projektom, važe?im propisima, sa?injava zvani?nu belešku i o nalazu i obaveštava: investitora, izvo?a?a, državni organ koji je izdao odobrenje za gradnju, a inženjersku komoru obaveštava, ukoliko konstatuje propuste u radu odgovornog projektanta i odgovornog izvo?a?a radova.

Kad se završe pozicije, koje uti?u na stati?ku-dinami?ku stabilnost objekata, i zaštite ?ovekove okoline, prestaje nadležnost ovog nadzornog organa.

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, od strukovnih udruženja koja su u sklopu Inženjerske komore Srbije, traži spisak lica koja su osposobljena da vrše ovaj nadzor.

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, odre?uje da li je potreban i nadzorni organ za zaštitu ?ovekove okoline.

Stru?ni nadzor za, stati?ke-dinami?ke stabilnosti objekata i zaštite ?ovekove okoline, može vršiti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za odgovornog projektanta ili odgovornog izvo?a?a radova.

U vršenju poslova nadzora za, stati?ku-dinami?ku stabilnost objekata i zaštite ?ovekove okoline, ne mogu da u?estvuju lica koja su zaposlena: kod investitora, u preduze?u ili preduzetni?koj radnjikoji koja je izvo?a? radova, koje je projektant, lica koja su zaposlena u opštini, ?iji je organ izdao odobrenje za gradnju, i lica koja su zaposlena u javnim preduze?ima, koja su izdavala sagrasnosti za ovaj objekat.

Investitorski i izvo?a?ki nadzor

?lan 153/2

Investitor obezbe?uje, stru?ni lice koje obavlja poslove nadzora, i obaveštava nadležni državni organ, koje je to lice.

Stru?ni nadzor obuhvata: kontrolu da li se gra?enje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu; kontrolu izvo?enja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehni?kih normativa; proverava da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koje se ugra?uju; davanje upustava izvo?a?u radova; saradnju sa  nadzornim organim za stati?ku-dinami?ku stabilnost objekata i zaštite ?ovekove okoline; saradnja sa projektantom radi obezbe?enja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvo?enje radova i rešavanje drugih pitanja koja se jave prilikom izvo?enja radova.

Svaki proizvo?a? montažnih elemenata, koji uti?u na stati?ku-dinami?ku stabilnost objekta, obavezan je da angažuje ovlaš?eno lice za stru?ni nadzor,( osim ako se montažni elementi proizvode na gradilištu ) da kontroliše, prati proizvodnju i isporuku  do gradilišta.

Odgovorno stru?no lice, koje vrši nadzor na izradi montažnih elemenata, potpisuje i svojim pe?atom overava dokument, koji je sastavni deo tehni?ke dokumentacije objekta, i šalje ga uz montažni elemenat na gradilište.

Odgovorno stru?no lice, koje vrši nadzor na izradi montažnih elemenata, može biti zaposleno u preduze?u ili samostalnoj radnji koje proizvodi montažne elemente.

Stru?ni nadzor,  može vršiti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za odgovornog projektanta ili odgovornog izvo?a?a radova.

U vršenju poslova investitorskog nadzora, ne mogu da u?estvuju lica koja su zaposlena u opštini, ?iji je organ izdao odobrenje za gradnju, i lica koja su zaposlena u javnim preduze?ima, koja su izdavala sagrasnosti za ovaj objekat.

?lan 153/3

Inženjerska komora RS, bliže propisuje na?in i postupak vršenja stru?nog nadzora, propisuje standarde, obrasce itd.

Odgovorni nadzorni organ na zaštiti konstrukcija od požara

?lan 153/4

Odgovorni nadzorni organ, na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija od požara, može biti  lice koje poseduje licencu i certifikat, odgovornog izvo?a?a radova zaštite konstrukcija od požara.

Vidi projekat:

Projekat: Kako spre?iti nesre?e izazvane požarom

Ovaj projekat nudi rešenje, kako u budu?nosti spre?iti tragedije, kao što se desila u N. Sadu u diskoteci Kontras, kad je u požaru u nastredalo šest mladih osoba.

 

 

Projekat možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/243-kako-spreciti-nesrece-izazvane-pozarom.html

 


 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina