alt

Projekat : Kako da Srbija izađe iz krize ?

RADNA VERZIJA

Zbog činjenice da je u Srbiji uspostavljen takav ekonomski sistem, koji Srbiju i narod vuče u sve dublje propadanje, Privrednici Srbije su napisali ovaj projekat, koji nudi rešenje kako da Srbija izađe iz sadašnje krize.

Odnosno kako da: postakne razvoj domaće proizvodnje, zaustavi dalje propadanje postojećih preduzeće, napravi sistem koji će dovoditi strane investitore, uvede red u plaćanje poreza i doprinosa, smanji broj zaposlenih u državnim organima i javnim preduzećima i svede na meru koju može izdržavati domaća privreda a poveća broj zaposlenih u proizvodnom sektoru  itd.

Svesni da Valda R. Srbije verovatno neće prihvatiti ovaj projekat, jer je on protiv interesa vlasnika krupnog kapitala, pojedinih vladinih službenika i narodnih poslanika koji imaju svoje preduzeće koje se bavi uvozom, mi smo ovaj projekat napisali sa namerom da čitaoce podstaknemo na razmišljanje i pokažemo da postoji rešenje za ove naše probleme.

Dijagnoza !

Da bi pacijentu ( koji je na umoru ) dali pravi lek, potrebno je prvo dati pravu dijagnozu, tako će mo i mi, prvo će mo navesti uzroke zbog kojih Srbija već 20 godina propada ( mi te uzroke zovemo, greške Vlade R. Srbije ) a potom propisati lek, odnosno ponuditi projekte koji rešavaju ovaj problem.

Prva greška Vlade R. Srbije

je u zakonu o porezima, zakon je omogućio da: pojedinci ne plaćaju poreze, privrednici da beže u zonu sive ekonomije, zakonsku korumpciju i kriminal i stvorio nesigurnost kod isplate plata budžetskih korisnika i penzija.

Poreski sistem treba urediti tako da bude: pošten, pravičan, sveobuhvatan odnosno da ga svi plaćaju bez izuzetka, i da ima razvojnu ulogu u podsticanju domaće proizvodnje.

Na primer:

Primer br 1. Nije logično i pravedno, da zakon dozvoljava da vlasnik Delta banke, proda Delta banku banci Inteza za 277.500.000 eura ( dvesta sedamdeset sedam miliona i pesto hiljada eura ), da državi Srbiji ne plati ni jedan dinar poreza po osnovu prometa-prodaje banke, a kad običan građanin proda stari auto za 100 eura, mora da plati porez po osnovu prometa.

Primer br 2. Vlada R. Srbije, mimo logike, donela je zakon da poreski obveznici koji imaju promet ispod 4.000.000 dinara na godišnjem nivou, da ne plaćaju PDV porez. Ovakvim rešenjem, vlada je stavila ove privrednike u povlašten položaj, jer je njihov proizvod-usluga na tržištu jeftinija za iznos poreza, a to je prouzrokovalo da privrednici ( koji plaćaju PDV porez ) beže u sveru gde se ne plaća PDV porez i u sveru sive ekonomije. 

Druga i ključna greška vlade R. Srbije što je ugasila domaću proizvodnju, ubila svaku ideju-razmišljanje kod domaćeg privrednika da bi i on mogao nešto proizvoditi u Srbiji, odnosno što je stvorila takav sistem da se u Srbiji ne isplati ništa proizvoditi.

 

Treća greška Vlade R. Srbije u pogrešno uspostavljenom sistemu koji reguliše plaćanje, bolje rečeno ne plaćanje. Nešto malo reda kod plaćanja, vlada je uvela kod plaćanja obaveza prema državi i to poštuju mali privrednici, jer se mali privrednici boje zakona i vlasti zbog prinudne naplate, dok pojedine velike firme ne plaćaju svoje obaveze prema državi, jer prinudna naplata prema njima se ne primenjuje, a obavezu plaćanja države prema privrednicima i plaćanje privrednika između sebe dovela je do dobrovoljnosti.

 

Četvrta greška Vlade  R. Srbije je u tome što nije donela zakona o maksimalnom broju zaposlenih lica u državnim službama i javnim preduzećima, nepostojanje pomenutog zakona, dovelo je do situacije da svi žele da se zaposle u državnu služu i javna preduzeća,  ne razmišljajući da li to može da izdrži domaća privreda.

Nećemo više nabrajati greške Vlade R. Srbije, grešaka ima mnogo, mi će mo preći na prestavljanje ovog projekta!

Naš predlog:

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije da uradi sledeće:

alt

     

 1. DA REFORMIŠE PORESKI SISTE, TAKO DA PORZ I PDV POREZ SVI PLAĆAJU.
 1. DA SE POKRENE DOMAĆA PROIZVODNJA,  bez domaće proizvodnje nema novog zapošljavanja, većih plata i penzija, stabilnog budžete, odnosno bez domaće proizvodnje nema izlaska iz krize.
 1. DA DONESE ZAKONE I UREDBE, KOJI ĆE ODMAH OBEZBEDITI GRAĐEVINSKOJ OPERATIVI NOVE POSLOVE.
 1. DA UVEDE RED I DISCIPLINU KOD PLAĆANJA.
 1. DA POPRAVI ZAKON O STEČAJU.
 1. DA SMANJI DRŽAVNU ADMINISTRACIJU.
 1. DA UNAPREDI UPRAVLJANJE JAVNIM PREDUZEĆIMA.
 1. DA UVEDE REDA, U PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PIO I ZDRASTVENO OSIGURANJE.
 1. DA UNAPREI ŠKOLSTVO, DA ONO BUDE U SLUŽBI PRIVREDE I DA IZGRADI SISTEM KOJI ĆE UČENICIMA I STUDENTI DAVATI VIŠE ZNANJA.
 1. DA UNAPREDI PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE.

Predlažemo sledeće:

KAKO UVESTI RED U

PLAĆANJE POREZA, A DA POREZ BUDE U FUNKCIJI RAZVOJA ?

alt

1.1. Obavezno  plaćanje  poreza  prilikom  prodaje  preduzeća-kompanija

Predlažemo Vladi R. Srbije:

Da donese zakon, kojim će obavezati preduzeća-kompanije koje rade u Srbiji, da su obavezni da plate porez državi Srbiji.

Obrazloženje predloga!

Siguran sam da država Srbija neće imati novca za penzije i plate budžetskih korisnika, ukoliko ne promenimo zakon o porezu, koji omogućava vlasnicima krupnog kapitala da ne plaćaju porez državi Srbiji, kao što pokazuje prikazan primer, gde vlasnik Delta banke proda Delta banku za 277.500.000 eura ( dvesta sedamdeset sedam miliona i pesto hiljada eura ) a državi Srbiji ne plati ni jedan dinar poreza.Od poreza , koji se skupi od običnih građana, prilikom prodaje starog automobila za 100 eura, neće se moći dobro živeti. 

1.2. Obavezno plaćanje PDV poreza !

Da donese zakon, koji će obavezati da svi ( bez izuzetka ) plaćaju PDV porez, a to znači da PDV porez moraju da plaćaju  i : lekari, advokati, frizeri, taksisti, pevači, glumci, slikari itd.

Ovaj zakon treba da ide toliko daleko, da se PDV porez mora platiti i na medicinska pomagala ( na primer na invalidska kolica ), stim što bi nadležno ministarstvo u svom budžetu imalo srestva za povraćaj PDV-a ugroženim osobama.

Uvesti zakonsku obavezu, da su građevinski inspektori, komisije za tehnički pregled objekata, razne državne službe, obavezne da sarađuju i pomažu poreskoj policiji u kontroli da li je plaćen PDV porez. Ići do takvih detalja, da se omogući građanima Srbije da mogu poslati video klip poreskoj upravi, a koji dokazuje da je neki pevač pevao na nekoj zabavi, sa ciljem da poreska policija može proveriti, da li je za tu uslugu pevač platio PDV porez.

Vidi projekat:

alt

 

Vidi projekat „Utaju PDV porez koju omogućava zakon o planiranju i izgradnji „ koji pokazuje, kolika je utaja poreza i koji nudi rešenje ovog problema. Ovaj projekat možete naći na sajtu: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html i

alt

 

Vidi projekat „Kako zaustavit pljačku malih privrednika od strane SOKOJ-a „ koji pokazuje, kolika je utaja poreza i koji nudi rešenje ovog problema. Ovaj projekat možete naći na sajtu: http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/198-kako-zaustavit-pljaku-malih-privrednika-od-strane-sokoj-a.html

Obrazloženje predloga!

Ne sme biti ni jedan izuzetak, jer ako ga imamo, mi onda sve to deformišemo i dođemo do današnje situacije, kada se vrši utaja PDV-a poreza u iznosu od više stotina miliona eura.

Porez na imovinu

Da donese zakon, koji će imati razvojnu funkciju u oporezovanju imovine, a to znači oporezovati realnu vrednost imovine i tu uključiti i imovinu preduzeća, tako da se vlasnika robne kuće ili fabrike, ( kaoja je prazna i ne radi ) primora da je stavi u funkciju ili da je proda. Realno oporezivanje znači, da ako neki plac, stan, zemljište ili druga nekretnina vredi 100.000 eura, da na taj iznos plaća porez.

Zakonom obavezati vlasnika nekretnine, da prilikom prijave poreza, vlasnik sam navede vrednost svake pojedinačne nekretnine izražena u eurima, poreska policija može a  nemora da uvaži taj podatak ali ne sme obračunavati veću od tržišne. U slučaju kad dođe do prometa nekretnine, a njena realizovana vrednost je veća nego što je vlasnik procenuo, vlasnik je obavezan da plati porez na ekstra profit i porez koji je utajio proteklih godina.

Objekti koje vlasnici ne koriste, ( ovde mislim na nezavršene objekte, prazne placeve, prazne robne kuće, prazne fabrike itd ) porez se obračunava tako što se izračunati porez za tržišnu vrednost nekretnine pomnoži sa 3 ( tri ), a to znači da će porez biti 3 puta veći za one koji objekte ne koriste.

Obrazloženje predloga!

Ovakvo rešenje potrebno je, da bi se sprečila opstrukcija vlasnika nekretnine, sprečilo zaustavljanje razvoja i nezasluženog bogaćenja pojedinaca.

Primer 1: Ako su vlasnici zemljišta u Kragujevcu, tražili 4000 eura po aru od Fijatovih komponetaša, naka plaćaju sada porez na njihovu procenu da zemljište vredi 4.000 eura.

Primer 2. Ako su vlasnici zemljišta, uz autoput blizinu Beograda, prodavali jedan hektar zemlje za 200.000 do 1.000.000 eura po hektaru, a za to isto zemljište plaćali državi porez u iznosu od 4.000 dinara ( odnosno 4 eura ) godišnje, a zemljište 500 metara dalje od pomenutog, koje nema asvaltni put, na tržištu košta 10.000 eura po hektaru. Nisu ovi vlasnici zemlje, koji su uzeli 200.000 do 1.000.000 eura po hektaru, zaslužni što je autoput ili put prošao pored njihove njive, niti su oni finansirali izgradnju tog puta, pa da mogu uzmu toliki novac od naroda.

1.4. Porez na zaradu ( Kanadski sistem )

Da donese zakon, gde će porez na zarade biti u službi razvoja proizvodnje po Kanadskom modelu, a to znači : da građani čija je zarada veća od 150.000 eura na godišnjem nivou, za iznos preko propisanih 150.000 eura plaćaju porez u iznosu od 100%.

Onaj građanin, koji je zaradio preko 150.000 eura a novac uložio u proizvodnju, oslobodit će se plaćanja poreza za iznos preko 150.000 u iznosu od 90%.

Primer: Gragćanin zaradi 300.000 eura godišnje: prvih 150.000 eura oporezovano je po progresivnoj stopi oporezivanja a drugih 150.000 eura, ukoliko ne uloži u proizvodnju, oporezuje po stopi od 100%.

( Na primer: zarada do 20.000 eura jedna stopa, od 20.000 do 50.000 druga stopa, od 50.000 do 100.000 treća stopa, od 100,000 do 150.000 četvrta stopa oporezivanja a preostalih 150 000 eura oporezuje se sa 100%, to znači da mu država uzima sve, ali ako uloži 150.000 eura u proizvodnju, država ga oslobađa plaćanja poreza u iznosu od 90%. od ovih drugih 150.000 eura)

KAKO POKRENUT DOMAĆU PROIZVODNJU ?

alt

Glavni uzrok propadanja Srbije leži u pogrešnoj ekonomskoj politici, koja je uništila domaću proizvodnju, a ključ za izvlačenje Srbije iz sadašnjie krize, nalazi se u izgradnji sistema koji će omogućiti pokretanje domaće privrednje.

Zašto nema interesa, kod naših privrednika, da nešto proizvode ?

Nema domaće proizvodnje, zato što je Vlada R. Srbije prodala tržište Srbije stranim kompanijama i uvoznicima, i ne postoji želja ni plan da se sadašnje stanje u proizvodnji promeni.

Da bi se pokrenula domać potrebno je uraditi sledeće:

 • Vezati uvoz robe za izvoz, realizovati projekat ,, Kako pokrenuti proizvodnju ’’,
 • Nuditi ideje šta proizvoditi, realizovati projekat ,,Srpska agencija za posticanje proizvodnje SAPP ’’ ,
 • Osnovati državnu agenciju ,,Agencija-fond za sufinansiranje proizvodnje po ortačkom principu’’ ,
 • Napraviti sistem koji će privlačiti strane investitora, realizovati projekat ,, Projekat SPAS ’’,
 • Zamoliti domaće tajkune da izgrade po jednu proizvodnu fabriku i

2.1. Veza uvoza i izvoza

Vlada R. Srbije je prodala-poklonila tržište Srbije stranim kompanijama i uvoznicima, stvorila takav ekonomski sistem da se u Srbiji ne isplati ništa proizvodit a privrednike Srbije dovela u situjaciju do o proizvodnji ne smeju ni da razmišljaju.

Predlažemo Vladi R. Srbije:

Da donese zakon, koji će obavezati uvoznike, da svoj uvoz u R. Srbiju pokriju sa izvozom slične robe, po sledećem modelu :

 • u 2011. godini da svoj uvoz pokriju sa 10% izvoza,
 • u 2012. godini da svoj uvoz pokriju sa 20% izvoza,
 • u 2013. godini da svoj uvoz pokriju sa 30% izvoza,
 • u 2014. godini da svoj uvoz pokriju sa 40% izvoza,

Tražimo od Vlade RS da uvaži interes malih i srednjih privrednika i da gore pomenuto rešenje ovog problema usvoji i podrži odgovarajućim zakonima.

Napomena:

Pogledaj projekat  ,,Kako pokrenuti proizvodnju’’ koji se nalazi na sajtu: : http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html

 

alt

Projekat „ Kako pokrenuti proizvodnju „

Projekat broj 1

Ovaj projekat govori o pogrešnoj ekonomskoj politici u R. Srbiji, koja je dovela da se ugasi industriska proizvodnja i nudi rešenje kako obnoviti industrisku proizvodnju, zaposliti nezaposlene, povećati plate i penzije. 

Obrazloženje predloga:

Zašto je ovo rešenje bolje od uvođenja veće carine na određene robe?

Mnogi ekonomisti i političari, zalažu se da se uvedu veće carinske stope, na uvoz određene vrste robe, kao zaštita domaće proizvodnje. Ovakvo rešenje je pogrešno i već viđeno, u prošlosti Srbija je domaću proizvodnju štitila sa visokim carinama, uvoznim kvotama i nije uspela ni da je zaštiti niti da je razvije.

Uvođenjem viših carinskih stopa, na uvoz određenih roba, neće se pomoći razvoju domaće proizvodnje, jer se uvoznici ne teraju da organizuju proizvodnju za izvoz, a uvezena roba samo poskupljuje da bi punila budžet R. Srbije.

Rešenje koje mi nudimo je u službi razvoja domaće proizvodnje, jer tera uvoznike da organizuju proizvodnju i izvoz domaće robe, a budže R. Srbije punio bi se iz realne proizvodnje.

2.2. Agencija SAPP

( Srpska agencija za posticanje proizvodnje - SAPP )

 

Predlažemo Vladi R. Srbije:

Da osnuje agenciju ,, Srpska agencija za posticanje proizvodnje - SAPP ,, ( Šta i kako proizvoditi ) po priloženom projektu a koja će uz pomoć srestava informisanja ( TV emisije ) nuditi konkretne ideje šta proizvoditi, sa ciljem da male privrednike edukuje, ohrabruje i postiče da razmišljaju šta bi mogli da proizvode.

Zašto treba osnovati agenciju ,,Srpska agencija za posticanje proizvodnje – SAPP,, ?

Agenciju treba osnovati :

 • da bi podstakla sadašnje i buduće privrednike da razmišljaju o ideji da i oni počnu nešto da proizvode,
 • da podstakne razvoj male privrede, preduzetništvo i samozapošljavanje,
 • da privrednicima pomogne da se međusobno povežu,
 • da privrednicima pomogne da plasiraju svoj proizvod i
 • da se bori za interese malih privrednika.

Primer iz Bečeja

Kako je mali privrednik-kozar Lakić Živko propo !

Primer malog privrednika-kozara Lakić Živka iz Bečeja pokazuje koliko je neophodno osnovati ovu agenciju SAPP, koji je došao iz Amerike sa 200.000 $ u Bečej, uložio u farmu koza, borio se 5 godina da uspe u ovom poslu i propao.

 • 2008 godine Lakić Živko dolazu u Bečej sa 200.000 $ sa namerom da otvori farmu koza jer taj biznis obećava.
 • Na tržištu Srbije ne mogu se kupiti prerađevine od kozijeg mlaka: mleko, sir,  jogurt, i surutka a proizvodi od kozijeg mleka su zdravi, skupi i imaju potencijal za izvoz, i to mu je govorilo da u započetom biznisu sigurno neće pogrešiti.
 • Izgradio je farmu, nabavio pedigrirane koze, dodatno se zadužio jer nije bilo dosta onih 200.000$ i kreno u proizvodnju mleka,
 • Pošto nije imao dovoljno srestava da izgradi i mini mlekaru, morao je da ostvari saradnju sa postojećim mlekarama.
 • Postojeće mlekare određuju kvalitet, cenu i kad će da plate mleko, tako da je mali privrednik Lakić došao u probleme i može se reći propao.
 • Rešenje ovog problema video je u udruživanju sa nekim sa kojim bi izgrado mini mlekaru i oni sami plasirali prerađevine od kozijeg mleka na tržište.
 • Zbog ne postojanja neke agencije, koja bi mu pomogla da nađe ortaka sa kojim bi osvoio proizvodnju i plasman prerađevina od kozijeg mleka, pomenuti mali privrednik je odlučio da zatvori farmu.
 • Srbija ima tržište, postoji potreba za izvozom preraževina od kozijeg mleka, školuje tehnologe koji nemaju posao, ima i investitora koji bi uložio pare ali nema agenciju koja bi pomogla da se svi oni nađu i započnu biznis u korist ortaka i države.

Napomena:

Pogledaj projekat  ,,Srpska agencija za posticanje proizvodnje-SAPP,, koji se nalazi na sajtu: : http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/245-srpska-agencija-za-posticanje-proizvodnje-sapp-.html

 

Projekat: Srpska agencija za posticanje proizvodnje SAPP

( Šta i kako proizvoditi )

alt

Projekat nudi rešenje, kako država Srbija može pomoći malim privrednicima u organizovanju masovne proizvodnje poznatih-novih proizvoda svedskog kvaliteta, modernog-savremenog dizajna i kako te proizvode prodati a sa ciljem posticanja domaćeg preduzetnišva, samozapošljavanja malih privrednika i produktivnog zapošljavanja radnika.

2.3. Agencija-fond za sufinansiranje proizvodnje

po ortačkom principu

Zašto Vlada R. Srbije treba da osnuje agenciju „ Agencija za sufinansiranje proizvodnje po ortačkom principu“ ?

Srbija ne može izaći iz krize ukoliko ne razvije domaću proizvodnju, domaću proizvodnju ne može razviti bez pomoći države, ukoliko se država odluči da pomogne privrednicima u organizovanju i sufinansiranje domaće proizvodnje, mnogi ekonomisti i političari reći će da je to vraćanje u 90godine.

Da bi bolje razumeli ovaj projekat, moramo napraviti malo poređenje ekonomskih prilika u Srbiji u 1990 godini sa ekonomskim neprilikama u 2012 godine.

 • Do 1990 godine Srbija je imala socijalistički sistem, ekonomiju zasnovanu na društvenom kapitalu i domaćoj proizvodnji svega i svačega, ulaganja u proizvodnju vršila su društvena preduzeća iz svojih izvora i država preko svojih fondova, tada smo proizvodili odela, kamione, avione itd, imali prosečnu platu 1.000  DM što je vrednost današnjih 1.000 eura i 1.000.000 zaposlenih radnika više u proizvodnji nego danas, imali spoljni dug od oko 4 milijarde dolara i bili u krizi koja je počela 1987 godine.
 • 2000 godine počeli smo da gradimo liberalni kapitalizam, prodali-privatizovali društvena preduzeća, verujući da će ta preduzeća već sutra biti uspešnija.
 • 2012 godine nemamo više šta da prodamo, uništili smo domaću proizvodnju tako da danas skoro ništa ne proizvodimo, sadašnja proizvodnja ne dostiže ni 10% proizvodnje koju smo imali u 1990 godini, imamo 1.000.000 nezaposlenih više nego 1990 godine, imamo prosečnu platu ispod 300 eura i svedske cene, imamo spoljni dug oko 25 milijardi dolara i ubeđivanje ekonomskih eksperata da se država ne treba da meša u ekonomiju.

Na osnovu gore iznetih činjenica mi predlažmo!

Predlažemo Vladi R. Srbije:

Da posebnim zakonom osnuje agenciju „ Agencija-fond za sufinansiranje proizvodnje po ortačkom principu „ a to znači da 50 % potrebnih srestava za proizvodnju konkretnog proizvoda daje privrednik ili grupa privrednika koja je predložila projekat, a drugih 50% srestava daje agencija-država  i to realizovati na sledeći način:

 • Agencija preko srestava informisanja stalno poziva privrednike da zajednički pokrenu proizvodnju.
 • Privrednik, samostalno ili u grupi, putem projekta konkuriše kod agencije sa konkretnim predlogom šta proizvoditi.
 • Agencija procenjuje projekat i odlučuje da li će ući u realizaciju tog projekta,
 • Privrednik ili grupa privrednika obezbeđuje 50% srestava za proizvodnju,
 • Agencije obezbeđuje drugih 50 % srestava.
 • Upravljanje proizvodnjom-preduzećem je u odnosu 50% : 50%.
 • Posle 5 godina agencija prodaje svoj deo preduzeća a pravo preče kupovine imaju ortaci.

Da ukine subvencije države, samo ostaviti subvencije u poljoprivredi na nivou od 25% ostvarenih subvencija u poljoprivredi u 2011 godini i to samo za male poljoprivrednike a razliku do punog poljoprivrednog budžeta za tekuću godinu plasirati kroz:

 • osnivanje robnih rezervi koje će vršiti otkup strateških poljoprivrednih proizvoda, a robne rezerve pretvoriti u aktivno trgovačko preduzeće koje će na tržištu kupovati i prodavati stratešku robu na tržištu zbog regulisanja istog ( na primer: Odrediti planom, da RR otkupe 30% svinjskih polutki od sadašnje proizvodnje ),
 • izgradnju mini mlekara, hladnjača, skladišnog prostora, prerađivačkih kapaciteta, sistema za navodnjavanje itd po gore prikazanom ortačkom principu.

Objekte koji se grade po principu ortačkog finansiranja može graditi isključivo registrovana građevinska preduzeća-radnje uz potpuno poštovanje zakona i propisa i na osnovu javnog konkursa.

Zašto je potrebno ukinuti subvencije ?

Dosadašnja praksa davanja subvencija ( ili džaba para kako ja to zovem ) nije dala očekivane rezultate, već je stvorila samo osnov za veliku korumpciju i kriminal. Tvrdnju da ovakvo rešenje proizvodi kriminal i korupciju potkrepljujem činjenicom da je praksa vladinih službenika, koji sređuju da neko dobije subvenciju, uzimaju od 30% do 50% od realizovane subvencije za sebe.

Kako obezbediti srestva za ovaj projekat ?

Srestva koja su potrebna agenciji kao ortaku obezbeđuje Vlada R. Srbije iz kredita od prijateljskih država ( Verujemo da zapadne vlade i banke neće hteti da daju novac za realizaciju ovog projekta, jer to nije u njihovom interesu. )  u iznosu od jednu milijardu dolara ili eura za prvu godinu, a za naredne 4 godine obezbeđuje po 1.5 milijardi dolara ili eura godišnje.

Posle isteka od 5 godina agencija se finansira iz prodaje svog dela u ortačkim firmama, a razliku do 1.5 milijardi dolara uzima kredit.

Drugi deo srestava obezbeđuju privrednici iz sopstvenih izvora, iz kredita gde je potencijal privrednika preko 5 milijardi eure, ( primer: Ušređevina građana u bankama je oko 8 milijardi eura a u slamaricama drže bar još 4 milijare eura. ), a Srpska dijaspora ima finansiski potencijal preko 20 milijardi eura.

Srpska dijaspora može doneti novac, poslovne veze, znanje i ideje samo ako napravimo poštena pravila igre, a svoj ekonomski interes oni će lako prepoznati.

Iz gore navedenog lako se može zaključiti da postoji novac i ideje, samo fale poštena pravila igre i organizacija.

Kako se srestva plasiraju ?

Vlada R. Srbije osniva 3 banke, preko kojih bi plasirala ova srestva. ( 3 domaće banke sa 100% domaćim kapitalom treba osnovati zbog međusobne konkurencije i postizanja veće efikasnosti u realizaciji ovih projekata. )

Zašto Vlada R. Srbije treba ovaj projekat da prihvati ?

Samo po osnovu  projekta 2.3 ( Agencija za sufinansiranje proizvodnje ) zaposlilo bi se oko 500.000 radnika za četiri godine.

 • Cena jednog radnog mesta oko 20.000 eura.
 • Država bi za četiri godine uložila 5,5 milijarda + privrednici bi uložili 5,5 milijardi eura u proizvodnju.
 • Država bi po osnovu PDV poreza ubrala za 1 godinu 2,7 milijardi eura ( 300eura pros plata radnika x 1.2 prosečno povećanje plate x 250.000 prosečan broj novozaposlenih radnika x12 meseci / 0.4 procenjeno učešće plate u proizvodu = 2.700.000.000 eura ) što pokazuje da bi vraćanje kredita bilo lako.
 • Država bi po osnovu doprinosa za PIO i ZDR OSI ubrala za 1 godinu 1,66 milijardi eura ( 300eura pros plata radnika x 1.2 prosečno povećanje plate x 250.000 prosečan broj novozaposlenih radnika x 12meseci x 0,65 procenat doprinosa na plate =1.660.000.000 eura ) što pokazuje da bi bile veće i sigurnije penzije i više srestava za zdrastvo.
 • Efekte zapošljavanja i prihoda državi koji bi dali projekti: 2.1 „ Kako pokrenuti proizvodnju“ i 2.2 „ Projekat SAPP „ nisu uzeti u obzir.

Kako treba da izgleda zakon o agenciji da bi ovaj projekat uspeo?

Agenciju za sufinansiranje proizvodnje treba osnovati posebnim novim zakonom koji mora biti: logičan, jasan, strog i da uvede ličnu materijalnu odgovornost rukovostva agencije.

Direktora agencije bira Vlada. R. Srbije na osnovu programa rada koga piše sam kandidat.

Direktor agencije mora da položi depozit, garanciju banke ili hipoteku na nekretnine u iznosu od 200.000 eura kao garancija da će agenciju voditi po zakonu i usvojenom programu.

Svi rukovodioci i službenici koji odlučuju sa kime će se ući u ortakluk, kontrolišu rad ortačkih preduzeća i šef knjigovostva biraju se na osnovu javnog konkursa, programa rada koga sami pišu i bančine ili hipotekarne garancije koja iznosi od 50.000 eura do 100.000 eura.

Bezbedonosna agencija BIA daje mišljenje o kandidatima koji konkurišu za radno mesto Direktor agencije, člana upravnog odbora, rukovodioci, knjigovođe, službenici koji odlučuju sa kime će se ući u ortakluk i koji kontrolišu ortačka preduzeća i ukoliko je negativno mišljenje bezbedonosne agencije BIA ne mogu se zaposliti na odgovorna mesta u agenciji.

Direktor agencije, članovi upravnog odbora, rukovodioci, knjigovođe, službenici koji odlučuju sa kime će se ući u ortakluk i koji kontrolišu ortačka preduzeća pre izbora moraju da prilože imovinsku kartu: svoju, članova porodice i vanbračnih partnera.

Zakonom jasno reći, da je dozvoljena greška i za nju se materijalno ne odgovara ali je zabranjena krađa, mito i korumpcija, da se u slučaju krađe, mita i korumpcije naplaćuje nastala šteta i krivično odgovara.

Upravni odbor agencije ima 7 članova, sastavljen je od članova koje su predložile političke stranke, u upravni odbor agencije obavezno ulaze i prestavnici opozicije, koji moraju imati potrebno obrazovanje, iskustvo i moraju priložiti hipotekarnu garanciju kao garanciju da će svoj posao obavljati savesno.

Zašto treba ovakav zakon ?

Zato što je Srbija naviknuta na: krađu, mito, korumpciju i kriminal; zato što je prezadužena država; zato što narod nema posla, teško živi, a ovaj projekat predviđa dodatno zaduživanje u iznosu od 5 milijardi eura.

Ako se usvoji ovaj projekat a ne uvede strog i logičan zakon,  ne samo da ovaj projekat može propast, nego se pare mogu pokrasti i tako narod i državu dovesti u još goru situaciju nego što jeste, a to autor ovog projekte nikako ne želi.

2.4. Kako privući investitore

Da bi privukli investitore da u Srbiji grade proizvodne pogone, potrebno je izgraditi sistem koji će podrazumevati sledeće:

 • · Izjednačavanje stranih i domaćih investitora,  
 • · Izjednačavanje velikih i malih investitora, 
 • · Stvarati uslove da se ostvaruju lični kontakti sa vlasnicima kapitala, 
 • · Zakonom omogućiti da onaj ko dovede investitora, a koji će graditi proizvodni pogon, da za to dobije finansisku nadoknadu, 
 • · Uključiti Srpsku dijasporu u ovaj posao, kao buduće investitore i kao pojedince koji dovode investitore,
 • ·Stvaranje mreže prijatelja Srbije u svetu, koji će pomoći u dovođenju stranih investitora,
 • ·Stvaranje logične zakonske regulative, koja ne mora biti najpovoljnija u odnosu na okruženje, ali mora biti jasna.  

Kako privući strane investicije ?

Predlažem Vladi R. Srbije:

Da donese zakon koji će uključiti Srpsku dijasporu u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije i dati im zadatak da dovode strane investitore u Srbiju.

Strane investicije najbrže možemo privući ako ostvarimo lični kontakt sa vlasnicima kapitala, to je posao Vlade R. Srbije, lidera političkih stranaka, a mi predlažemo da se u taj posao uključi i Srpaska dijaspora.

Uključivanje Srpske dijapore u ovaj posao, uraditi po projektu SPAS koji možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije.

Zakonom omogućiti da onom ko dovede stranog investitora pripada marketinška nadoknada u iznosu 50 %  od poreza na lične dohodke radnika u narednih 5 godina, ako su srestva uložena u proizvodnju. Državni funkcioneri i službenici nemaju pravo na gore pomenutu marketišku nadoknadu.

Napomena:

Pogledaj projekat  ,, Projekat SPAS ,, koji se nalazi na sajtu: : http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/189-projekat-spas.html

              

alt

 

                              Projekat  S P A S 

 Ovaj projekat nudi rešenje, kako uz pomoć Srba iz dijaspore da nađemo put spasenja za Srpski narod i Srpsku državu.


Kako obezbedit domaće investicije ?

Da Predsednik Vlade R. Srbije i Predsednik R. Srbije zamole domaće tajkune da otvore po jednu proizvodnu fabriku.

Predlažemo Predsedniku vlade gospodinu Ivici Dačiću i Predsedniku Srbije gospodinu Tomislavu Nikoliću da zamole naše velike privrednike ( tajkune ) koji su kupili društvena preduzeća a ta preduzeća više ne rade da izgrade neke proizvodene pogone i da to javno objave u srestvima informisanja sa imenom i prezimenom koga su zamolili i koliko su tražili da ulože u proizvodne pogone.

alt

Zašto ovo tražimo ?

Svi današnji veliki privrednici ( tajkuni ) kupili su društvena preduzeća za male pare, većina njih je ugasila proizvodnju, zatvorila preduzeća i na takav način zaradili ogroman novac a to su uradili po zakonu jer je takav zakon donešen.

Kako kapital odbeglih tajkuna staviti u funkciju razvoja proizvodnje u Srbiji ?

Da Vlada R. Srbije donese zakon koji će omogućiti našim tajkunima koji  su se ogrešili da svoj greh odkupe tako što će otvoriti po jednu proizvodnu fabriku.

Mnogi naši privrednici su se obogatili u proteklih 20 godina, država je protiv pojedinaca pokrenula krivični postupak zbog zloupotrebe a oni su pobegli u inostranstvo i odneli novac. Država od članica Evropske unije traži da isporuče naše tajkune Srbiji da bi im mi sudili i da bi ih poslali u zatvor a članice EU to odbijaju i ako se mi borimo da uđemo u tu EU.

Građani Srbije od ovoga nemaju nikakvu korist nego samo štetu, oni su odneli novac i ako ih slučajno nekad uhvatimo mi će mo im ih, strpati u zatvor i napraviti još veći trošak poreskim obveznicima. Zato mi predlažemo da se donese zakon po kome će odbegli naši tajkuni moći da odkupe svoje grehove.

Predlažemo Vladi R. Srbije da donese poseban zakon po kome će odbegli tajkuni moći da odkupe svoje grehove.

Zakon treba da omogući odbeglim tajkunima da se dogovore sa Vladom R. Srbije o ceni otkupa svojih grehova za šta ih tereti tužilaštvo.

Vrednost greha izračunava se tako što tužilaštvo i zainteresovana strana dolaze do zajedničke cifr a onda zainteresovana strana podnosi zahtev Predsedniku republike Srbije da da svoju saglasnost o pomilovanju.

Predsednik republike Srbije po svojoj savesti procenjuje da li će prihvatiti dogovor tužilaštva i zainteresovane strane.

Dobijena finansiska srestva od odbeglog privrednika-tajkuna uplaćuju se na račun Agencije za sufinansiranje proizvodnje po ortačkom principu i koriste se za pokretanje proizvodnje.

Ovaj zakon se ne odnosi na one koji su odbegli a optuženi su za ubistva, trgovinu drogom i ljudima, silovateljima i onima koji su optuženi za rušenje ustavnog poretka R. Srbije.

Zašto treba ovaj zakon ?

Usvajanje ovog zakona omogućilo bi određenim privrednicima-tajkunima da otkupe svoje grehove tako što će se njihovim parama otvori neko preduzeće koje će zaposliti nove radnike a to je za narod mnogo korisnije rešenje nego da ih držimo u zatvoru o našem trošku ili da im zabranimo dolazak kući u Srbiju.

KAKO OBEZBEDITI POSAO

GRAĐEVINSKOJ OPERATIVI I ZAPOSLITI NOVE RADNIKE

alt

Građevinska operativa u oblasti visokogradnje je na kolenima, po mnogima propala, zbog nedostatka posla odnosno nedostatka investitora.

Ovakvu loše stanje moglo bi se popraviti  odmah ukoliko bi vlast usvojila ponuđene projekte koje je predložilo Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS i Udruženje Privrednici Srbije.

Predlažemo Vladi R. Srbije da realizuje dole prikazane projekte:

altRad na crno ubija

male privrednike u građevinarstvu 

Ovaj projekat nudi rešenje kako zaustavit rad na crno odnosno davanja poslova licima koja za to nisu registrvana, ne plaćaju poreze i doprinose, ne zapošljavaju radnike, i kako postaći razvoj preduzetnoštva u oblasti građevinarstvu.

Projekat možete pročitat na sajtu Privrednici Srbije a koji se nalazi na adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html

 

altFasade se ruše a vlast ćuti !

Ovaj projekat pokazuje da nam se fasade na objektima ruše dok građevinska operativa nema posla a ministarstvo građevina i Inženjerska komora Srbije ćute i nudi rešenje kako ovaj problem rešiti.

Projekat možete pročitat na sajtu Privrednici Srbije a koji se nalazi na adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html

 

 

 

altSiromašni a rasipamo toplotnu energiju

Ovaj projekat pokazuje koliko je rasipanje toplotne energije u Srbiji, kolika je nebriga vlasti i nudi rešenje kako da počnemo da ovaj problem rešavamo.

Projekat možete pročitat na sajtu Privrednici Srbije a koji se nalazi na adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/169-siromani-a-rasipamo-toplotnu-energiju.html

KAKO REŠIT PROBLEM NE PLAĆANJA U PRIVREDI ?

alt

Postojeći zakon je uspostavio  takva pravila privređivanja da: se veliki privrednici bogate na račun malih zato što im zakon dozvoljava da ne plaćaju robu i usluge, mala i srednja prreduzeća-radnje propadaju zato što ne mogu da naplate svoju robu ili usluga, mala i srednja preduzeća-radnje propadaju jer zakon omogućava da privrednici namerno idu u blokadu da bi izbegli plaćanje dugova a posle otvore preduzeće radnju pod drugim imenom na istoj adresi. Zbog ovakvih pravila mnoge male firme su propale, radnici su ostali bez posla a vlast ćuti.

Predlažemo Vladi R. Srbije:

Da donese zaknom koji će uvesti rada u sistemu plaćanja roba i usluga odnosno obavezati privrednike, državu i javna preuzeća da su obavezni da plaćaju po dole predloženom modelu.

Zakonom obavezati sve privrednike da su obavezni dug izmiriti najkasnije 30 dana od isteka valute plaćanja a ukoliko to ne učine kaznit će se sa kaznom u iznosu 5% duga + pripadajuća kamata za dug a najmanje sa 50.000 dinara i poreska uprava obavezna je da blokirat račun radi duga poverioca.

Zakonom obavezati sve privrednike da su obavezni elektronskim putem prijaviti dug dužnika koji je stariji od 30 dana od dana isteka valute i za ne prijavljivanje duga predvideti kaznu za privrednike poverioce.

Zakonom obavezati knjigovođe da su 2 puta godišnje obavezni da obračunaju dug koji je stariji od 30 dana od isteka valute plaćanja i da obračunaju propisanu kaznu i o tome elektronskim putem obaveste poresku upravu.

Zakonom obavezati sve privredne subjekte da su obavezni međusobne odnose regulisati ugovorom ili porudžbenicom usluga ili robe ( stara porudžbenica ), kada se pruža usluga fizičkom licu porudžbenicu popunjava onaj ko daje uslugu.

Zakonom uvesti ličnu odgovornost vlasnika preduzeća-radnji na sledeći način: 

 • Odgovorna lica u preduzećima-radnjama ( direktori, rukovodioci i vlasnici radnji ) čije preduzeće-radnja ode u stečaj ili je blokirano duže od 60 dana, kaznit će se zabranom vršenja poslova odgovornog lica sa minimum 5 godna. ( Odgovorna lica su direktori, vlasnici preduzeća i radnji i lica koja su ovlaštena da podpisuju ugovore, virmane i račune. ) 
 • Odgovorno lice u preduzeću ili radnji krivično će odgovarati za prevaru uz zaprećenu kaznu zatvora u trajanju 3 do 10 godina zatvora ukoliko ne izmiri obaveze prema poveriocima tako što dovede preduzeće–radnju do stečaja a kupi: nekretninu, skupe automobile, plovila ili novac stavi na štednju na svoje ime ili ime članova svoje porodice. 
 • Neizmireni dug posle stečaja pripisuje  se licima-vlasnicima preduzeća koje je otišlo u stečaj i prenosi se u druga preduzeća gde ta lica imaju deonice. 
 • Dug koji je nastao po osnovu zatvaranja radnji a nije izmiren jer nema iz čega, posebno se evidentira i veže za ime vlasnika i deponuje u sud, a naplaćuje se od imovine koju dužnik uknjiži na svoje ime ili nasleđuje.

Obrazloženje predloga : 

Ukoliko Vlada ne uvede disciplinu u plaćanju sav njen trud da popravi stanje u državi je uzaludan jer postojeće rešenje će i dalje zatvarati mala i srednja preduzeća a radnici će ostajati bez posla.

KAO STEČAJ STAVITI U FUNKCIJU RAZVOJA ?

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije da izmeni zakon o stečaju kako bi on bio u funkciji razvoja.

Postojeći zakonu o stečaju omogućava stečajnom upravniku da prodaje delove firmi, mašine na komad, delove opreme itd da bi skupila što veću masu novaca kako bi namirio poverioce. Ovakvim rešenjem gube i poverioci i radnici jer se firma koja je u stečaju totalno uništava.

Predlažemo Vladi R. Srbije da određenim zakonima zabrani prodaju firmi na parče, odnosno firma u stečaju se može prodati samo cela.

Stečajni postupak mora se završiti u roku od 30 ( trideset ) dana.

Radnici ako nisu primili 2 ( dve ) plate obavezni su da pokrenu stečajni postupak a ukoliko to ne pokrenu priznaje se dug samo dve plate.

Zakonom uvesti ličnu odgovornost direktora-odgovornih rukovodilaca radnji-preduzeća tako da odgovorna lica koja su dovela u stačaj radnju-preduzeće ne mogu raditi poslove odgovornog lica u radnji-preduzeću, osnovati sopstvenu radnju-firmu ili biti suosnivač u trajanju od 5 do 15 godina na teritoriji R. Srbije.

Obrazloženje ovog predloga:

Ovakvo rešenje bi dovelo da firma-preduzeće može otići u stečaj gde bi se promenuo samo vlasnika a stvorili bi se uslovi da firma-preduzeće nastavi sa radom i očuvala bi se radna mesta.

 

KAKO SMANJITI DRŽAVNU ADMINISTRACIJU ?

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije da donese zakon koji će smanjti državnu administraciju po dole priloženom modelu.

Da se broj zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta ( republičkog, pokrajinskog, gradskog i opštinskog ),  do 2014 godine svede na broj kliko ima zaposlenih radnika koji se finansiraju iz budžeta u Austrije, jer je Srbija po veličini i po broju stavnika slična Austriji.

Da se broj zaposlenih u javnim preduzećima, čiji je osnivač ( republika, pokrajina, grad i opština ),  do 2014 godine svede na broj kliko imaju slična preduzeća u Austriji, jer je Srbija po veličini i po broju stavnika slična Austriji.

Da se javna preduzeća zakonom obavežu da izdvoje minimum 15% ( odrditi procenat ) srestava od ukupnog prihoda za tekuće i investiciono održavanje objekata i opreme.

Da se povlašćena javna preduzeća kao što su: Vode Vojvodine, Putevi Srbije, razne direkcije itd zakonom obavežu da trošak plata i materijalnih troškova ne može biti veći od 10% od ukupnog prihoda.

Da se zakonski omogući lokalnoj samoupravi, koja izdaje državnu zemlju u zakup, da može zadržati sav prihod od zakupa, ukoliko sredstva uloži u izgradnju primarnih i sekundarnih kanala i cevnog razvoda za sisteme za navodnjavanje zemljišta, ukoliko trošak administracije ne prelazi više od 3% ukupnog prihoda.

Obrazloženje predloga.

Ukoliko želimo da jednog dana imamo standard Austrije ne smemo imati ni jednog više službenika-činovnika, političara više nego što ima Austrija jer privreda to ne može isfininsirati. 

Ukoliko želimo da nam jednog dana javna preduzeća funkcionišu kao što funkcionišu u Austriji, onda ne smemo imati nijednog radnika više zaposlenog nego što ih imaju slična javna preduzeća u Austriji jer su i oni posredni trošak privredi.

Sadašnja praksa  većine javnih preduzeća u RS je da sav prihod dele u  plate a trošak održavanja objekata prebacuju na budžet (  države, grada i opštine ) što negativno utiče na privrednike jer nemaju pouzdanog investitora a kao poreski obveznici plaćaju njihov nerad i nesposobnost rukovodstva.

Sadašnja praksa  u ovakvim preduzećima je da se skoro sav  prihod dele za  plate zaposlenih ( u nekim javnim preduzećima plate čine 90% od prihoda ) a za tekuće i investiciono  održavanje i novogradnju se ne izdvaja ništa pa se postavlja pitanje šta će nam takva preduzeća kad od njih nemaju korist ni privrednici ni korisnici usluga.

Ovakvo rešenje nudi nadu poljoprivrednicima da će se početi sa izgradnjom sistema za navodnjavanje a privrednicima sigurnog investitora i realne nove poslove.

 

KAKO UNAPREDITI JAVNA PREDUZEĆA ?

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije da donese takve zakone koji će naterati javna preduzeća da žive od svog rada a ne kao do sada da se njihov nerad finansira iz budžeta kroz subvencije.

Predlažemo

 • da Vlada R. Srbije zakonom smanji davanje subvencija javnim preduzećima postepeno i da kroz 4 godnie ne mogu biti veće od 25% koliko su bile u 2011 godini.
 • da Vlada R. Srbije zakonom odredi koliko procenata od ukupnog godišnjeg prihoda javno preduzeće mora izdvojiti za investiciono i tekuće održavanje. Dosadašnja praks je da sav prikupljeni novac, od pružanja usluga, ide u plate a razvoj i održavanje neko drugi je finansirao.
 • da Vlada R. Srbije zakonom ograniči broj zaposlenih u javnim preduzećima na broj koliko imaju slična javna preduzeća u Austriji. Ovo smanjenje broja zaposlenih postepeno smanjivati do 2014 godine.

Predlažemo Vladi R. Srbije da donese zakon koji će uvesti stručnost i ličnu odgovornost rukovostva javnih preduzeća po dole priloženom modelu.

Kako birati upravni odbora JP ?

Članove upravnog odbora bira Vlada R.Srbije, odnosno nadležno ministarstvo, odnosno lokalna vlast na osnovu javnog konkursa i predloga političkih stranaka kojie učestvuju u parlamenutu odnosno u skupštini opštine.

Članovi upravnog odbora se biraju na četiri godine i mandat im traje dok traje mandat stranaka koje su ih predložile.

Članovi upravnih odbora su i prestavnici opozicije u procentu u kome u  kome učestvuju u skupštini.

Članovi upravnog odbora su kontrolni organ koi služi da informiše vladu, lidere političkih stranaka i javnost o radu rukovostva JP.

Kako birati direktora JP ?

Glavni direktor javnog preduzeća bira se na osnovu janog konkursa i programa rada koga kandidat piše a bira ga Vlada R. Srbije odnosno nadležno ministarstvo za JP na nivou republike a lokalna vlast bira glavnog direktora JP na nivou lokalne samouprave.

Glavni direktor propisuje uslove i bira ostale direktore, svoje saradnike, na osnovu javnog konkursa i programa rada koga kandidati sami pišu.

Direktori se biraju na mandat od 4 godine i sa njima se pravi poseban ugovor a po isteku mandata ili raskida ugovora izabrani direktori ne mogu biti zaposleni u tom javnom preduzeću ni na kakvom radnom mestu.

 

KAKO NATERATI PRIVREDNIKE

DA UREDNO PLAĆAJU DOPRINOSI ZA PIO I ZDRASTVO ?

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije:

Da se zakonom uvede stroga kontrola u plaćanje doprinosa za PIO i ZDRASTVO tako da se uvede lična odgovornost direktora koji ne plaćaju doprinose.

Zakonom propisati da se dirktoru koji ne isplati poreze i doprinose za dva meseca zabranjuje se da radi poslove odgovornog lica na teritoriji R. Srbije.

Zakonom, uredbom propisati način isplate ličnih dohodaka odnosno vezati neto isplatu ličnog dohodka radnika za uplatu doprinosa za PIO i ZDRASTVO. Samo promenom obrazca isplate ličnog dohodka radnika može se postići da poslodavci ne mogu izbegavati plaćanje doprinosa.

 

Primer.

Sadašnje rešenje-tehnika kod isplate ličnih dohodaka je:

 • Ispunjava se virman ( Nalog za prenos ) za svakog radnika posebno,
 • Kumulativno za sve radnike posebno se ispunjavaju virmani-nalozi za prenos za doprinose PIO i posebno za ZDRASTVO,
 • Na kraju godine se ispunjava obrazac gde se veže uplaćeni doprinosi za radnike.

Mi predlažemo sledeće da se propiše poseban nalog za isplatu ličnih dohodaka radnika a on treba da sadrži sledeće rubrike:

 • ime radnika ( i dosad je taj podatak bio )
 • matični broj radnika i staviti ga ispod imena ( do sada nije bio taj podatak )
 • rubriku u koju će se upisati ukupna bruto zarada ( neto lični dohodak + doprinosi za PIO + doprinosi za ZDRASTVO – administrativne zabrane ) ovaj podatak se unosi ručno.
 • rubrike kao što su doprinosi za zdrastvo, doprinosi za PIO sistem sam automaski razvrstava.
 • rubriku administrativne zabrane popunjava se ručno,
 • rubrika neto zarade sistem sam izračunava i rubriku popunjava.

Ovaj sistem omogućava da nije moguće isplatiti neto zaradu radnika a da nisu plaćeni doprinosi i obrnuto a preko matičnog broja radnika automaski se šalje podatak u penziski i zdrastveni fond da je za konkretnog radnika plaćeno zdrastveno i penzisko osiguranje tako da neće trebati raditi M-4 obrazce i overavati knjižice.

 

KAKO UNAPREDITI ŠKOLSTVO DA

BUDE U FUNKCIJI PRIVREDE I STICANJA VEĆEG ZNANJA ?

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije:

Da se zakonom propiše broj studenata koji se upisuju na tehničke fakultete i na društvene tako da odnos upisanih studenata na tehničke fakultete u odnosu na društvene fakultete bude 50% naprema 50% a da u 2014 godini taj odnos bude 70% : 30% u korist tehničkih fakullteta.

Da se zakonom obavežu da su svi fakultei obavezni da studente ispituju pred video kamerama i da se video zapis sa polaganja ispita čuva u arhivama.

Da se u srednjim školama 30 % učenika opredeli za zanatska zanimanja.

Da bi se postigao kontinuitet u učenju potrebno je uvesti obavezno testiranje 3 puta godišnje iz svih predmeta.

Da se lični dohodak – plata nastavnika u srednjim školama veže za uspeh učenika.

 

KAKO UNAPREDIT PROGRAM SOCIJALNE

PPOMOĆI UGROŽENIM GRAĐANIMA R. SRBIJE A DA ON BUDE PRAVIČAN ?

alt

U ovoj oblasti ima dosta problema od situacije da neko ne prima pomoć države, nema posla pa ni zarade i bukvalno gladuje do situacije da pojedini korisnici zloupotrebljavaju socijalna davanje tako što su našli rešenje kako da primaju socijalnu pomoć i neće da rade jer je razlika između plate i socijalne pomoći suviše mala.

Predlažemo Vladi R. Srbije:

Predlažemo da Vlada R. Srbije u saradnji sa lokalnim vlastima napravi program po kome će se ugroženim lcima davati po 20 ari poljoprivrednog zemljišta na korištenje a na kojima će oni proizvoditi povrtlarske kulure za svoju potrebe a višak proizvodnje moći da prodaju.

Socijalno ugroženim licima davati:

 • poljoprivredno zemljište,
 • seme,
 • srestva za zaštitu,
 • uzorati parcele i
 • stručni savet kako proizvesti povrtlarske kultur i kako koristiti srestva zaštite davati preko državnog poljoprivrednog savetnika.

Licima koja su ostala bez posla davati:

 • poljoprivredno zemljište,
 • besplatan stručni savet davati preko državnog poljoprivrednog savetnika.
 • kredit u iznosu od 1000 eura za koji neće trebati žirant i
 • kontrolu koju će sprovoditi državni poljoprivredni savetnik.

Ovde treba napomenuti da sve ovo imamo, nisu potrebne velike pare ali nemamo ideja i volje da pomognemo našim sugrađanima u nevolji.

Primer iz Bečeja:

Bečej ima, poljoprivredno zemljište, socijalno ugrožene građane, nezaposlene i građane koji obilaze kontejnere da bi se prehranili i građane koji po ataru kradu tuđe poljoprivredne proizvode.

Ovo je sa čim Bečejska vlast raspolaže:

 • Bečejaska vlast upravlja sa 10.000 hektara državnog zemljišta,
 • Bečej ima stručna lica koja mogu dati savet iz oblasti poljoprivrede, ima i državnog poljoprivrednog savetnika,
 • Bečej ima poljoprivrednike koji pružaju usluge oranja i pripreme zemljišta

Uz malo volje i znanja ova ideja bi se mogla realizovati a da državu mnogo ne košta.

Napomena:

Ako se desi čudo pa Vlada R. Srbije prihvati ovaj projekat i realizuje ga u potpunosti desit će  se sledeće:

 • za 3 ( tri ) meseca zaustavit će se dalje propadanje, stabilizovat će se budžet RS, postiće se sigurnost u isplati penzija i plata budžetskih korisnika i stvorit će se perspektiva i nada da će doći bolje sutra,
 • za godinu dana u proizvodnju će se uložiti 2.000.000.000 ( dve milijarde eura ili dolara ), zaposliti 100.000 radnika u proizvodnji i povećat će se realno plate i penzije za 10%,
 • za četiri godine uložit će se u proizvodnju 10.000.000.000 ( deset milijardi eura ili dolara ) zaposlit će se 500.000 radnika u proizvodnji i realno će se povećat plate za 30 do 40% i
 • za dvadeset godina dostigli bi današnji standard i razvijenost Austrije.

Posebna napomena:

 • Ukoliko vlast bude želela da realizuje ovaj projekat spremni smo da učestvujemo u njegovoj razradi do najsitnijih detalja.
 • Pozivam čitaoce da na ovaj projekat pošalju svoje primedbe i predloge jer će mo ovaj projekat poslati Predsedniku Vlade R. Srbije i Predsedniku R. Srbije i ostalim nadležnim organima .

 

 • Autor projekta:
 • Ing Vujanović Živojin
 • Kontak tel: 069-155-41-22
 • E-mejl : Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli  
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina