alt

( ŠTA  PROIZVODITI I KAKO ? )

Projekat: Srpska agencija za podsticanje proizvodnje ? SAPP

 Ovaj projekat nudi rešenje! Kako država Srbija može pomo?i, malim privrednicima, u organizovanju masovne proizvodnje poznatih - novih proizvoda, svetskog kvaliteta i modernog dizajna, i kako te proizvode prodati. Projekat pokazuje i kako: podsticati doma?e preduzetništvo, produktivno zapošljavanje radnika i samozapošljavanje.

Uvod :

Naši ?Ekonomski eksperti? napravili su takav ekonomski sistem, koji je zasnovan na uvozu svega i sva?ega, i koji je doveo do situacije, da se u Srbiji ne isplati ništa proizvoditi. Nismo u stanju proizvesti, ni jedan obi?an fem za kosu, ili otvara? za pivo. Vlast je dovela do toga, da studenti, Mašinski fakultet, zovu uzaludnim fakultetom, jer kad ga završiš, nema šta da radiš. Ubili su svaku ideju i pomisao, da mali privrednik iz Srbije, može nešto proizvoditi.

Ništa ne proizvodimo, i ako u Srbiji i Srpskom narodu ima dovoljno znanja i iskustva, da proizvede, sve proizvode široke potrošnje, koje trenutno uvozimo. Razlog, zašto ne proizvodimo pomenute proizvode, treba tražiti u našoj ne organizovanosti i nepostojanju agencije, koja bi povezivala sva ta rasuta znanja i iskustva, i nepostojanja želje i interesa, kod naših politi?ara, kod Vlade R. Srbije, da pomognu razvoj male privrede.

Zbog gore navedenih ?injenica, i verovanja u preduzetnike Srbije, ja nudim projekt: '' SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE - SAPP '' ?iji je zadatak, da okupi rasuto Srpsko znanje i iskustvo, i da ga stavi u funkciju proizvodnje i prodaje poznatih - novih proizvoda.

Predlažemo Vladi R. Srbije, da realizuje ovaj projekat, predlažemo da osnuje agenciju: SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE - SAPP.

alt

SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE - SAPP

 Uvod!

Zašto mala privreda ništa ne proizvodi, kako pokrenuti doma?u proizvodnju i kako država da pomogne malim privrednicima u pokretanju proizvodnje? Na ova pitanja, odgovor daje ovaj projekat!

Mala privreda, može dati puni doprinos razvoju Srbije, samo ukoliko se napravi prava dijagnoza dosadašnjih neuspeha, i na bazi te dijagnoze, da se donesu prave mere.

Koji su osnovni problem malih privrednika, zašto oni nisu zainteresovani da se bave proizvodnjom i koji su njihovi problemi i dileme? OSNOVNI PROBLEM - DILEMA MALIH PRIVREDNIKA JE, ŠTA PROIZVODITI I KAKO TAJ PROIZVOD PRODATI, a ne kako to finansirati.


Da bi mala privreda imali za koga proizvoditi, prvo moramo pokrenuti VELIKU PRIVREDU, jer u ovim uslovima, mala privreda nema kupca.

U dogledno vreme,  ne možemo o?ekivati, da ?e mo pokrenuti veliku privredu i da ?e do?i do zna?ajnijih velikih investicija. Da bi bar malo ublažio problem: nezaposlenosti, malih plata i penzija, nemanja kupaca, potrebno je pokrenuti doma?u proizvodnju u sektoru male privrede. Potrebno je stvoriti uslove, da bar mala privreda nešto proizvodi. Potrebno je osnovati agenciju SAPP.

Šta je zadatak agencije SAPP?

Zadatak agencije SAPP je da:

 • putem sredstava informisanja: TV emisije, radija, web sajta, interneta, ?asopisa i predavanja po mestima, promoviše ideje, sadašnjim i budu?im preduzetnicima, šta bi oni mogli da proizvode. Cilj je da podstaknemo preduzetni?ki duh, da podstaknemo na razmišljanje, o novoj proizvodnji.
 • pomogne, u me?usobnom povezivanju privrednika, koji su se odlu?ili na zajedni?ku saradnju, na proizvodnji odre?enog proizvoda.
 • podsti?e pronalaza?e R. Srbije, da rade na svojim otkri?ima - pronalascima, i da im pomaže, da svoje pronalaske prestave javnosti, da pomogne da se pronalazak komercijalizuje.
 • BRANI INTERESE MALIH PRIVREDNIKA i ?lanova agencije.
 • Itd.

 Kako se, agencije SAPP, predstavlja u sredstvima informisanja?

alt

 TV emisija agencije SAPP!

 

Agencija obezbe?uje TV emisiju, u trajanju od 45 minuta, za potrebe agencije. TV emisija bi se emitovala, jedanput nedeljno, u udarnom terminu, na televiziji sa nacionalnom frekvencijom ( Na primer na, RTS, na prvom programu.).

TV emisiju ure?uje agencija SAPP.

Kako predstavti proizvod, u TV emisiji?

Stru?njaci agencija, gledaocima bi pokazali konkretni proizvod, sastavljen, i rastavljen.

Objasnili bi:

 

 • Kako se taj proizvod proizvodi?
 • Šta je potrebno od: materijala, alata, i mašina?
 • Koliki je potreban prostor za proizvodnju?
 • Koji su finansijski efekti ( Koja je prose?na cena tog proizvoda na tržištu? Koje su potrebe za tim proizvodima na tržištu Srbije i da li postoji mogu?nost za izvozom? Koji je mogu?i profit? ),
 • Koja su potrebna sredstva za: nabavku materijala, alata, mašina, opreme i izgradnju ili iznajmljivanje proizvodnog prostora? itd.

 

Kako pozvati privrednike na saradnju? 

Agencija preko TV emisije pozvala,

 

 • privrednike i gledaoce, da predlažu koji poznati proizvod prestaviti u TV emisiji, a što bi mogli proizvoditi sadašnji i budu?i privrednici.
 • trgovce, da pošalju fotografije proizvoda, koje oni mogu da prodaju.
 • Srbe u dijaspori trgovce, da pošalju fotografije proizvoda, koje oni mogu da prodaju.

 

 

Kako pozvati stru?njake na saradnju? 

Agencija preko TV emisiji pozivala:

 

 • Tehnologe i projektante, koji poznaju tehnologiju proizvodnje, da se jave agenciji.
 • Trgovce, koji mogu prezentovane proizvode prodati, da se jave agnecij.
 • Trgovce, da pošalju uzorak, fotografiju ili skicu proizvoda, koji mogu da prodaju, da se jave agenciji.
 • Privrednike, da šalju uzorke i fotografije proizvoda koje mogu proizvesti, da se jave agenciji.
 • Dizajnerima, da šalju informacije, kojim proizvodima mogu uraditi dizajn, da se jave agenciji.
 • Finansijerima, koji mogu da finansiraju proizvodnju odre?enog proizvoda, da se jave agenciji.

 

Kako se može postati ?lan agencije? 

?lanovi agencije mogu biti sadašnji i budu?i preduzetnici i koji prihvate pravila agencije.

Agencija, preko TV emisije, u skra?enoj verziji, upoznaje preduzetnike, sa pravilima, ko može biti ?lan agencije.

Na sajtu agencije, bit ?e objavljena detaljna pravila agencije, ko može biti ?lan agencije.

Web sajt agencije SAPP

Agencija, uz pomo? interneta, odnosno preko: Web sajta, Fejzbuka, Tvitera, YouTube itd, stalno bi podsticala sadašnje i budu?e preduzetnike na razmišljanje, šta bi oni mogli proizvoditi i pozivala ih saradnju sa agencijom.

Agencija ?e na sajt postaviti:

 

 • Sve TV emisije agencije.
 • IDEJE, ŠTA PROIZVODITI sa skra?enim biznis planom, za svaki proizvod posebno.
 • Ponude, predloge i zahteve, trgovaca, tehnologa, projektanata, dizajnera i sli?no.
 • Ponude finansijera.
 • Predlog ugovora izme?u budu?ih ortaka ? partnera.
 • Pravila agencije
 • Stalni poziv na saradnju.
 • ?lanovi agencije SAPP, mo?i ?e svoj biznis da reklamiraju na ovom sajtu.

Video bim agencije SAPP

Agencija ?e us svim gradovima u Srbiji, u centru grada, postaviti savremeni video bim, preko koga ?e se slati poruka sadašnjim i budu?im preduzetnicima.

Poruka bi mogla izgledati ovako! OVO TI MOŽEŠ PROIZVESTI, sledi slika proizvoda, NA OVOM PROIZVODU MOŽEŠ ZARADITI OVOLIKO, navesti iznos.

?asopis agencije SAPP

Agencija ?e izdavati svoj ?asopis, u kome ?e nuditi konkretne ideje, šta proizvoditi.

Zadatak ?asopisa je da podstakne, sadašnje i budu?e preduzetnike, da razmišljaju da i oni po?nu nešto da proizvode.

Za svaki predstavljeni proizvod, biti ?e ura?en detaljniji tehnološki projekat i biznis plan.

?lanovi agencije SAPP, mo?i ?e svoj biznis da reklamiraju u ovom ?asopisu.

Stalni izložbeni prostor agencije SAPP

Kad se stvore uslovi, agencija SAPP ?e u svim ve?im gradovima u Srbiji otvoriti stalni izložbeni prostor, u kome ?e preduzetnici mo?i da prestave svoj proizvod, i gde ?e mo?i videti ideje, šta bi oni mogli da proizvode.

Svaka ideja, najbolje se objasni kroz primer, pa to radimo i mi.

 

Primer :

Kako prezentovati i pokrenuti proizvodnju, fena za kosu?

alt

1.  Stru?njak agencije, u TV emisiji agencije, pokaže FEN ZA KOSU koji je svetskog dizajna i kvaliteta. Zatim taj fen za kosu rastaviti u sastavne delove i svaki deo posebno pokaže gledaocima. Detaljno objasni, šta je potrebno uraditi da bi se dobio proizvod pokazanog dizajna i kvalitete.

 

 • Predava?i ?e objasniti potrebnu: tehnologiju, materijale, mašine, radni prostor, broj radnika, mogu?e finansiske efekte i kako proizvod plasirati na tržištu.

Finansijska mogu?nost ovog proizvoda, FEN ZA KOSU, na godišnjem nivou je: 30.000.000 eura ( trideset miliona eura ).

Dokaz!

 • Broj doma?instava u Srbiji oko 2.500.000
 • Potrebno proizvoda, po doma?instvu 2 kom.
 • Vek trajanja proizvoda 5 godina.
 • Godišnja potreba na tržištu Srbije. 1.000.000 kom.
 • Cena proizvoda 30 eura.
 • Finansijska mogucnosti ovog proizvoda, za 1 godinu je: 30.000.000 eura. ( trideset miliona eura ).

 Pogledajte ovaj primer na sajtu: http://www.privrednicisrbije.rs/ideje-sta-proizvoditi/220-fen-za-kosu.html

2.  Posle završetka prezentacije, u ovom primeru fena za kosu, agencija javno poziva zainteresovane: privrednike, finansijere, projektante, tehnologe, dizajnere, trgovce da razmisle, da li oni mogu da realizuju ovaj projekat, i ako misle da mogu, da se jave agenciji.

 

3. Agencija odre?uje, broj orta?kih grupa - preduze?a, koja ?e proizvoditi ovaj proizvod ( U ovom slu?aju to je 5 orta?kih grupa - preduze?a. ). Zašto je potrebno 5 proizvo?a?a fena za kosu? Potrebno je da imamo ve?i broj proizvo?a?a istog proizvoda, da bi postigli željeni kvalitet, kvantitet, cenu i rokove isporuke.

4.  Agencija odre?uje, potrebni kvalitet i dizajn proizvoda.

5. Agencija objašnjava, na koji na?in se ovaj projekat može finansirati, U ovom slu?aju, ovaj projekat je mogu?e finansirati po:

 

 • principu samofinansiranja, a to zna?i, da svako svoj deo posla finansira, a naplatu svog dela vrši kad se proizvod proda. ( Agencija detaljno objašnjava ideju samofinansiranja. Za ovaj slu?aj, za ovaj proizvod, agencija ?e uraditi preciznu obrnutu kalkulaciju, sa ta?nim u?eš?em ORTAKA izraženo u procentima.
 • principu li?nog finansiranja, a to zna?i da jedan privrednik ili više njh udruženi, finansiraju ovaj projekat svojim sredstvima.
 • principu orta?kog finansiranja sa državom. U ovom slu?aju, država je ortak sa privrednicima i ona u?estvuje u upravljanju i finansiranju projekta sa 50%

 

6. Stru?na lica agencije: obra?uju pristigle prijave, obilaze privrednike  (zbog kontrole navedenih podataka), organizuju sastanke sa prijavljenim privrednicima. Stru?no lice  agencije, pomaže orta?koj grupi, sve dok ne sklope me?usobni ugovor i dok ne po?ne proizvodnja proizvoda.

7. Kad po?ne proizvodnja odre?enog proizvoda, u svih 5 orta?kih grupa, u ovom primeru fena za kosu, orta?ke grupe imaju pravo da od agencije traže, da agencija odre?ene informacije proglasi poslovnom tajnom i da ih skloni sa sajta.

8. Kada se na tržištu pojavi konkretni proizvod, u ovom primeru fen za kosu, agencija SAPP  prestavlja ortake  javnosti, radi njihove afirmacije i afirmacije agencije SAPP, pod uslovima  koje odredi orta?ka grupa.

9. Agencija SAPP prati i kontroliše, proizvodnju i prodaju proizvoda.

 

Kako agencija pomaže u me?usobnom povezivanje privrednika?

alt

 Agencija pomaže me?usobnom povezivanju privrednika, koji su se odlu?ili na zajedni?ku saradnju na proizvodnji odre?enog proizvoda.

Predstavnik agencije obilazi, svakog privrednika pojedina?no, i o svom nalazu obaveštava zainteresovane privrednike koji ulaze u poslovnu saradnju.

Agencija predlaže tekst ugovora privrednicima, koji ulaze u poslovnu saradnju. Privrednici odlu?uju o kona?nom tekstu ugovora, a agencija je tu, da svojim predlogom pomogne da privrednici brže i lakše do?u do ugovora.

Agencija na zahtev privrednika, koji ulaze u ortakluk, od državnih organa i drugih institucija traži proveru odre?enih podataka. ( Na primer: adresa stanovanja, da li je lice kažnjavano ili se vodi postupak zbog privrednog prestupa, da li je lice ima dugova, imovno stanje itd. Ovi podaci se daju ortacima. )

Agencija ?e pomo?i zainteresovanim privrednicima, koji se udružuju u orta?ku grupu, da naprave pošten i ?vrst me?usobni ugovor. Pomo?i ?e im da izra?unaju, koliko vredi svaka faza posla, izražen u procentima.( Na primer: Koliko u maloprodajnoj ceni proizvoda u?estvuje: dizajn, projektant, tehnolog, alatni?ar, proizvo?a? delova, onaj ko kompletira proizvod, kontrolor kvaliteta, trgovac, itd ? )

Agencija SAPP ?e izgraditi, BANKU PODATAKA PONUDE I TRAŽNJE, gde ?e privrednici mo?i da saznaju:

 

 • KO, GDE I ŠTA PROIZVODI,
 • KO, GDE I ŠTA PRODAJE,
 • KO, ŠTA MOŽE PRODATI.

Ove  informacije, ?lanovima agencije SAPP,  bit ?e BESPLATNE, osim u slu?aju kad privrednik traži posredovanje agencije.

KAKO POMO?I, INOVATORE I PRONALAZA?E,
I KAKO IM POMO?I DA SVOJ RAD KOMERCIJALIZUJU?

 

Agencija, preko svojih sredstava informisanja, poziva INOVATORE I PRONALAZA?E, da se jave agenciji.

Agencija, inovacije, pronalaske i autore, u svojim sredstvima informisanja, prestavlja javnosti.

Agencija pomaže, da inovatori i pronalaza?i prona?u finansijera za svoju inovaciju i pronalazak.

Proizvod proizveden i plasiran na tržište, uz pomo? Agencije SAPP, nosi zaštitni znak Agencije SAPP.

Deo ostvarenog profita, agencija ulaže u nove inovacije i pronalaske. Ulaganjem, u  inovacije i pronalazak, agencija postaje suvlasnik inovacije i pronalaska.

 

PRAVILA PRILIKOM DODELE POSLA:

 

1. JEDAN ISTI PROIZVOD, PROIZVODI 3 DO 5 PROIZVO?A?A. Ovo je potrebno, da bi postigli potreban: kvalitet, dizajn, konkurentnu cenu i masovnu proizvodnju.

2. Proizvod mora da bude SVETSKOG KVALITETE I DIZAJNA.

3. Proizvod dobija zaštitni znak '' Agencija SAPP ''.

4. Agencija sprovodi kontrolu: kvaliteta, kvantiteta i koriš?enja zaštitnog. Ovo radimo, da bi zaštitili interese naših ?lanova.

5. Agencija, na sve mogu?e na?ine bori se da zaštiti svoje ?lanove i njihove proizvode, od nelojalne konkurencije na tržištu R. Srbije . Ova borba ?e se voditi kroz medije i kroz institucije vlasti.

 

NA?IN FINANSIRANJA PROIZVODNJE ODRE?ENOG PROIZVODA!

 Finansiranje proizvodnje mogu?e je:

 

iz sredstava koje obezbe?uje sam privrednik u celosti,

iz sredstava gde se privrednici udružuju po orta?kom principu,

iz izvora, gde se udružuje privrednik ili grupa privrednika sa državom, po orta?kom principu, a gde je, u?eš?e države 50% u finansiranju proizvodnje i u upravljanju,

i po principu samofinansiranja, gde svaki u?esnik u poslu finansira svoj deo posla.

 

Agencija ?e se baviti, spajanjem zainteresovanih privrednika,  koji su spremni da sami finansiraju svoj deo posla. ( Svi u?esnici u lancu proizvodnje: projektant, tehnolog, alatni?ar, proizvo?a? delova, onaj ko kompletira proizvod, kontrolor kvaliteta i trgovac, znat ?e svoje u?eš?e u gotovom proizvodu, izraženo u procentima.)

BROJ ZAPOSLENIH U AGENCIJI !

Agencija   ?e se organizovati tako, da broj zaposlenih bude razuman, a njihov rad, bit ?e vezan za u?inak na poslu.

KAKO DO?I DO NAJBOLJIH IDEJA,
KAKO DO?I DO NAJBOLJIH STRU?NJAKA I POTREBNOG ZNANJA?

  alt

 

Kako prikuplja ideje, šta proizvoditi?

Agencija ?e uputiti stalni poziv, onima koji imaju ideju ŠTA PROIZVODITI, da se jave agenciji.

Autor - saradnik koji predlaže ŠTA PROIZVODITI, treba da uradi mini program o proizvodu ( mini biznis plan ), koji predlaže da se prezentuje privrednicima.

Mini biznis planom - programom, autor prestavlja konkretni proizvod uz pomo?: video zapisom, fotografije, crteža i pisanih tekstova. Predlog za proizvodnju konkretnog proizvoda, treba da sadrži slede?e podatke : orijentacionu prodajnu cenu i potrebe za tim proizvodom na Srpskom tržištu, prodajnu cenu na svetskom tržištu ( susednih zemalja ) i mogu?nost izvoza.

Prispele predloge, šta proizvoditi, agencija SAPP obra?uje, skenira i arhivira  u BANKU IDEJA .

Podaci iz BANKE IDEJA, bit ?e dostupni ?lanovima agencije.

Finansijsku nadoknadu, za ideju ŠTA PROIZVODITI, autor ?e dobiti kad se proizvod realizuje i proda.

Kako okupiti potrebne stru?njake?

Agencija ?e uputiti stalni poziv:

Projektantima, koji  su sposobni  projektovati odre?eni proizvod, da se jave agenciji. Na osnovu zainteresovanosti privrednika i ponude ideja šta proizvoditi, agencija ?e raspisivati javni konkurs za izradu projekta . Finansijsku nadoknadu za izradu projekta, autor ?e dobiti kad se proizvod proda.

Tehnolozima,  koji imaju tehnologiju za konkretni proizvod, da se jave agenciji. Na osnovu zainteresovanosti privrednika agencija ?e raspisivati javne konkurse za izradu tehnološkog projekta za konkretni proizvod. Finansijsku nadoknadu za izradu tehnološkog projekta, autor ?e dobiti kad se proizvod proda.

Alatni?arima, koji su sposobni da urade razne alate, da se jave agenciji.

Privrednicima, koji mogu proizvesti pokazan proizvod, po navedenim uslovima, da se jave agenciji. Privrednik ?e agenciji dostaviti podatke o svojim proizvodnim mogu?nostima.

Privrednicima, koji mogu napraviti  pokazane mašine, a koje se koriste u procesu proizvodnje prikazanog proizvoda, da se jave agenciji.

 

Trgovcima, koji mogu  gotov proizvod prodati na doma?em i stranom tržištu, da se jave agenciji. Trgovci ?e agenciji dostaviti, svoj program prodaje konkretnih proizvoda. Program treba da sadrži slede?e podatke : tržište na kome se planira prodaja, koli?ina robe koju može prodati, cena po kojoj može prodati, uslovi pod kojima robu može prodati, garanciju koju nudi za svoj rad.

Privrednicima, koji mogu finansirati proizvodnju pokazanog proizvod, da se jave agenciji.

Stru?njacima, koji su sposobni da urade preciznu obrnutu kalkulaciju, da se jave agenciji Obrnuta kalkulacija, je kalkulacija koja polazi od prodajne cena sli?nog proizvoda na tržištu. Na osnovu prodajne cene, konkretnog proizvoda, izra?unava se u?eš?e svakog u?esnika pojedina?no, iskazano u procentima. Autor obrnute kalkulacije, dužan je da za konkretni proizvod, da slede?e podatke : okvirne potrebe  na Srpskom tržištu, mogu?nost izvoza, cene repro materijala, adrese za nabavku repromaterijala i opreme , mogu?i profit itd. Finansijsku nadoknadu, za izradu obrnute kalkulacije, autor ?e dobiti kad se proizvod proda.

 

Stru?njacima, koji mogu kontrolisati kvalitet i promet konkretnog proizvoda, na odre?enoj teritoriji, da se jave agenciji. Agencija ?e saradnike, koji vrše kontrolu kvaliteta i prometa proizvoda, pod zaštitnim znakom SAPP, obu?iti za taj posao.  Saradnika , koji vrši kontrolu kvaliteta i prometa odre?enog proizvoda, pla?aju orta?ke grupe preko agencije SAPP, posle prodaje proizvoda. Da ?e kontrolu, kvaliteta i prometa, konkretnog proizvoda, vršiti u skladu sa pravilima agencije SAPP, saradnik - kontrolor garantuje li?nom imovinom.

 

Advokate, koji mogu pomo?i u pravljenju ugovora o me?usobnom povezivanju budu?ih ortaka i potrebnih pravilnika, da se jave agenciji. Princip ugovora je,  svaki ortak za svoj deo posla daje  garanciju. Garancije su bankarske ili putem  intabulacije na nekretnine. Ovakve ugovore  agencija   predlaže budu?im ortacima, a o kona?nom tekstu ugovora ortaci sami odlu?uju. Advokat svoje usluge napla?uje kad se posao realizuje, odnosno kad orta?ka grupa napravi i proda predmetni proizvod.

Programere, koji mogu napraviti potrebne programe, da se jave agenciji.

 

KO MOŽE BITI ?LAN AGENCIJE SAPP ?

?lanovi agencije mogu biti:

 • preduze?a, bez obzira na veli?inu,
 • preduzetnici, samostalne zanatske radnje,
 • poljoprivredna gazdinstva,
 • trgovci, trgovci menadžeri,
 • samostalni projektanti, tehnolozi dizajneri itd.

 

STRU?NO USAVRŠAVANJE ?LANOVA SAPP !

alt

 

Usavršavanje pomo?u stru?nog seminara !

Agencija ?e svoje ?lanove usavršavati preko stru?nih seminara, na kojima ?e stru?njaci agencije objasniti, kako se proizvodi konkretni proizvesti i kako taj proizvod prodati.

Svi ?lanovi agencije, koji su prisustvovali stru?nom seminaru, dobit ?e predavanje u elektronskom obliku, tako da se mogu podsetiti na predavanje.

Sva stru?na predavanja sa seminara, staviti ?e se na web sajt agencije, sa namerom da ostali ?lanovi agencije mogu pro?itati ideju, šta i kako proizvesti.

 

Usavršavanje putem stru?ne literature!

Agencija ?e svoje ?lanove stru?no usavršavati, uz pomo? stru?ne literature, koju ?e napisati stru?njaci, a koje ?e agencija pozvati na poslovnu saradnju, putem javnog poziva. Posebnu pažnju posvetiti ?e mo dijaspori ! Nju ?e mo zamoliti, da se interesno angažuje, da oni napišu projekat, kako konkretni proizvod proizvesti i prodati.

Onaj ko bude pisao projekte treba da zna da projekti treba da sadrže sve faze razvoja jednog proizvoda, od: ideje šta proizvoditi, tehnologije proizvodnje, dizajna, potrebnog radnog prostora, mogu?eg profita.......... pa do na?ina prodaje.

Da li je potrebna pisati stru?ne ?asopise, koje ?e objašnjavati kako proizvoditi neki proizvod, na primer: kako proizvesti autoprikolicu?

Potrebno je!

Primer :

Privrednik je imao ideju, da orgenizuje proizvodnju nekog proizvoda i pokušao je da napravi biznis plan. Za dobar plan, nije dovoljna dobra ideja, potrebo je znanje o proizvodu koji namerava proizvoditi. Potrebni su mu podci: šta mu treba od materijala, gde materijal može nabaviti i po kojoj ceni; koje su mu mašine potrebne, gde ih može nabaviti i po kojoj ceni, kako na?i tehnologa i projektanta i koliko njihova usluga košta i kako na?i trgovca ? menadžera koji može ovaj proizvod prodati i koliko to košta.

Mnogi privrednici, imali su ideju šta proizvoditi, i nameru da krenu u proizvodnju, ali nisu mogli da na?u odgovore na gore postavljena pitanja, pa su zbog toga odustali od ideje o proizvodnji. Zbog nedostatka ovih informacija, prestali su da razmišljaju o proizvodnji.

Zbog gore navedenog, agencija ?e organizovati pisanje stru?ne literature, koja ?e imati zadatak da reši pomenute probleme i da podstakne budu?e privrednike, da više razmišljaju o proizvodnji.

?lanovi agencije, pomo?u ankete, uticati ?e, koji stru?ni tekst - knjigu treba naru?iti i od kog autora.

Kako ?e mo to uraditi?

 • Agencija ?e postaviti pitanje! Zbog kog nedostaju?eg znanja, preduzetnik nije krenuo u realizaciju svoje ideje ?
 • Agencija  ?e pozvati, sadašnje i budu?e preduzetnike, da daju predlog, KOJI STRU?NI TEKST- KNJIGU TREBA NAPISATI.
 • Na osnovu prispelih predloga, agencija raspisuje konkurs za pisanje konkretnog projekta ? knjige, kako pokrenuti proizvodnju odre?enog proizvoda. ( Na primer: Kako pokrenuti proizvodnju ,,Fema za kosu,)
 • Agencija formira komisiju, koja ?e odlu?ivati, od kog autora ?e naru?iti projekat - knjigu, a sastav komisije je: 50% ?lanova komisije su stru?na lica a 50% ?lanova komisije su sadašnji i budu?i preduzetnici. Ovakav na?in ocenjivanja autora, potreban je, da bi autori pisali knjige, onim stilom koji ?e razumeti sadašnji i budu?i preduzetnici.
 • Komisija agencije bira projekat, a agencija isti objavljuje na sajtu i stru?nom ?asopisu.
 • Agencija ?e pozvati stru?njake, koji poseduju  znanje kako proizvesti odre?eni proizvod , da to znanje preto?e u projekat i da projekat objave na sajtu agencije, i ako za tim znanjem trenutno nema interesa.  Cilj pisanja ovakvih  projekata je, da se otvaraju vidici sadašnjim i budu?im preduzetnicima, šta bi mogli proizvoditi.
 • Autor  projekata, svoj znanje napla?uju, kad se njihov projekat realizuje i kad se njihov projekat pro?ita. ( Projekti, kako pokrenuti proizvodnju, detaljnija varijanta, bit ?e objavljena na sajtu u zaklju?anoj varijanti. Pristup ovim projektima, imat ?e oni ?itaoci, koji pla?aju ?lanarinu, a od te ?lanarine pla?ati ?e se znanje autorima projekata.

 

KAKO AGENCIJA BRANI INTERESE MALIH PRIVREDNIKA?

Direktor, rukovodstvo i zaposleni agencije, kao i ?lanovi - privrednici, obavezni su da brane interes malih privrednika, ?lanova agencije.

Da bi ovaj projekat uspeo, potrebno je da Vlada R. Srbije usvoji i projekat ?KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU? a koji predvi?a da se uvoznici zakonom obavežu, da svoj uvoz pokriju izvozom sli?ne robe u procentu od 10% u 2012 godini do 40% u 2015 godini ( Projekat se nalazi na sajtu:http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html )

Bez usvajanja pomenutog projekta ?Kako pokrenuti proizvodnju? rizi?no je ulaziti u proizvodnju. Postoje?i sistem, velikim privrednicima ? uvoznicima omogu?ava da unište svakog malog privrednika, koji se odlu?i da nešto proizvodi.  ( Prikazani primer, proizvodnja fena za kosu, pokazuje, da se može napraviti ozbiljan proizvod i ozbiljna firma za proizvodnju fena za kosu, ali postoje?i sistem omogu?ava velikim uvoznicima da uveze fen za kosu i da isti prodaju za 1 dinar ili da ga deli džabe, dok ne unište doma?eg proizvo?a?a. )

Zbog ove istine, direktor agencije, rukovodstvo i privrednici, moraju u javnosti voditi aktivnu propagandu o potrebi da Vlada R. Srbije usvoji predloženi projekat ?KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU? jer je on u interesu svih gra?ana Srbije, jer pruža šansu doma?im privrednicima da zapo?nu neku proizvodnju.

 

alt

 

KO OSNIVA AGENCIJU ?

Agenciju osniva Vlada R. Srbije po ovom projektu!

KO JE VLASNIK AGENCIJE?

Vlasnik agencije je:

 

1.  U prve 4 godine, dok se agencije finansira iz budžeta R. Srbije, vlasnik agencije je: Vlada R. Srbije u iznosu od 50% i autor projekta u iznosu od 50%.

2.  Posle isteka od 4 godine, kad se agencija bude sama finansirala, vlasnik agencije bit ?e: Vlada R. Srbije u iznosu od 33,33%, Autor projekta Vujanovi? Živojin u iznosu od 33,33% i Akcionari ? ?lanovi agencije u iynosu od 33,33%. Ovi procent se ne mogu menjati, bez saglasnosti zainteresovane strane.

 KO I KAKO UPRAVLJA SA AGENCIJOM SAPP ?

 

Agencijom upravlja upravni odbor agencije, koji ima 6 ?lanova i biraju se na slede?i  na?in:

U prve 4 godine upravni odbor agencije bira: Vlada R. Srbije bira 3 ?lana a druga 3 ?lana bir autor ovog projekta.

Posle 4 godine, kada se agencija bude sama finansirala, ?lanovi upravnog odbora bira:

 

 • 2 ?lana bira Vlada R. Srbije,
 • 2 ?lana bira autor ovog projekta i
 • 2 ?lana biraju ?lanovi agencije - privrednici iz redova privrednika, po principu USLPVNI GLAS.(Kako se vrši izbor ?lanova upravnog ? nadzornog odbora agencije, iz redova malih privrednika, po principu USLOVNOG GLASA?
   • Agencija raspisuje izbore za ?lanove upravnog - nadzornog odbora!
   • Poziva ?lanove agencije, privrednike, da se prijave, ko želi da glasa!
   • Kandidati za ?lana upravnog - nadzornog odbora, sami sebe kandiduju za tu funkciju i pišu program rada!
   • Agencija obezbe?uje, predstavljanje tih kandidata na sajtu agencije!
   • Izborna komisija pravi registar, u registar unosi podatke: o kandidatima za funkciju, i za koga je glasao odre?eni ?lan agencije. Komisija na sajtu agencije objavljuje : koliko je ko osvojio uslovnih glasova, a informacija, ko je za koga glasao, poznata je samo izbornoj komisiji. Pobedio je onaj kandidat, ko je prikupio najviše uslovnih glasova.
   • Glasa?u je omogu?eno, da svoj glas, može da povu?e u toku trajanja mandata, i da taj glas, može da poveri drugom kandidatu.
   • Izborna komisija, svakih 6 meseci proverava, da li je došlo do promene izbornih rezultata. Nastale promene, obavezno objavljuje na sajtu agencije,

?lanovi upravnog odbora, za svoj rad, primaju platu u visini plate narodnog poslanika R. Srbije.

Svaki ?lan upravnog odbora, na kraju godine, dobija bonus u visini od 0,5 % od ostvarene dobiti.

 

KAKO SE BIRA DIREKTOR AGENCIJE?

 

U prve ?etiri godine, glavnog direktor agencije bira Vlada R. Srbije i autor ovog projekta, a posle direktora bira upravni odbor agencije, na osnovu JAVNO PONU?ENOG PROGRAMA RADA .

Posle ?etiri godine , glavnog direktora agencije bira upravni odbor agencije, na osnovu JAVNO PONU?ENOG PROGRAMA RADA , koga kandidat sam piše.

Direktor agencije bira svoje saradnike.

Dierktor agencije ima platu u visini plate Predsednika Vlade R. Srbije.

Direktor agencije ima bonus, na kraju godine, u iznosu od 2% ostvarenog profita agencije.

Direktor svojim saradnicima deli godišnji bonus, u iznosu 2% ostvarenog profita.

Direktor agencije polaže hipoteku u iznosu od 100.000 eura, kao garanciju da ?e posao direktora obavljati u skladu sa zakonom i ponu?enim programom.

Uspešnost rada agencije meri se, na osnovu završnog ra?una i ostvarenog profita. Ukoliko je agencija poslovala sa gubitkom, u prošloj godini, obavezno se smenjuje direktor.

 

KAKO SE FINANSIRA AGENCIJA SAPP ?

 

U prve ?etiri godinu, agencija SAPP se finansira iz budžeta R. Srbije.

Posle ?etiri godine, agencija SAPP se finansira iz sopstvenih prihoda, i to:

 

 • od ?lanarine,
 • od pružanja svojih usluga i
 • od provizije koju uzima od privrednika sa kojima je realizovala proizvodnju i prodaju proizvoda. Provizija agencije za pomo? u organizovanja proizvodnji odre?enih proizvoda i prodaji istih iznosi 3 do 5% od vrednosti proizvoda.

alt

 

NAPOMENA

 

PREDLAŽEM PREDSEDNIKU VLADE R. SRBIJE ALEKSANDRU VU?I?U, DA AUTORA OVOG PROJEKTA Vujanovi? Živojin gra?. inž IMENUJE ZA DIREKTORA AGENCIJE SAPP, ZA NAREDNE 4 godine. 

 

 

Koji su razlozi da Vlada R. Srbije realizuje ovaj projekar ?

Ovaj projekat treba realizovati zbog :

toga što ?e stvoriti uslovi za razvoj doma?eg preduzetništva u proizvodnji a to zna?i nova radna mesta, ve?e plate i penzije.

toga što ?e se smanjiti potreba za uvozom roba široke potrošnje a to zna?i manje zaduživanje države.

toga što ?e naši stru?njaci imati šansu da svoje znanje dokažu i pokažu u Srbiji a Mašinski fakultet koga sada zovu uzaludni fakultet, ponovo ?e se zavati Mašinski fakultet.

toga što ?e gra?anima R. Srbije vratiti nadu u bolje sutra i uticat ?e na smirivanje nezadovoljstva kod gra?ana.

toga što ?e uticati da Predsednik Vlade R. Srbije, njegovi ministri i Predsednik države Srbije dobiti simpatije i poverenje gra?ana.

 

NAPOMENA!!!

POMOZITE SEBI I SRBIJI! PROSLEDITE OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

Toliko od nas! Sad ste Vi na redu!

Sa poštovanjem !

  

 • Predsednik UGIS i
 • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
 • Ing Vujanovi? Živojin
 • Kont.tel. 069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina