altProjekat: Kako spre?iti nesre?e izazvane požarom

 

Ovaj projekat nudi rešenje kako u budu?nosti spre?iti tragedije kao što se desila u N. Sadu kad su u požaru, u diskoteci Kontrast, nastredalo šest mladih osoba.

 

Deo odgovornosti za ovu nesre?u, koja se dogodila u N. Sadu, snosi i zakon odnosno Vlada R. Srbije, nadležni minister koji predlažu zakone i narodni poslanici R. Srbije koji te zakone usvajaju.

Kao uvod u ovaj projekat poslužit ?e mo se novinskim ?lancima iz dnevnih novena Blic koji opisuju ovu tragediju.

 

 

Šestoro mladih poginulo u požaru u diskoteci, privedeni vlasnik i zakupci lokala

Novi Sad je zavijen u crno ovog prvog aprila. Šestoro mladih života nestalo je u požaru koji je dva sata iza pono?i izbio u diskoteci "Kontrast", a ?etiri osobe su lakše povre?ene.

 

Citat iz dnevnih novina Blic http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/315046/Sestoro-mladih-poginulo-u-pozaru-u-diskoteci-privedeni-vlasnik-i-zakupci-lokala

alt

Na?elnik Sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Mari? izjavio je da ?e, kako bi se izbegla situacija koja je dovele do požara u novosadskoj diskoteci "Kontrast" u kome je nastradalo šestoro mladih ljudi, po nalogu ministra policije Ivice Da?i?a, sutra po?eti vanredna inspekcijska kontrola svih lokala u Srbiji.

 

Citat iz dnevnih novina Blic http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/315104/Maric-Jasno-da-postoji-odgovornost-vlasnika

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije, MUP R. Srbije, sektoru MUP-a za vanredne situacije da ovaj projekat ugradi u zakon o zaštiti od požara, podzakonske akte i naredbe.

 

Odnosno da se precizno i jasno odredi:

 • ko može biti odgovorni izvo?a? radova i nadzorni organ na poslovima zaštite konstrukcija od požara ( Predlog broj 1 ),
 • da obaveže organizatore zabava i skupova da za vreme trajanja zabave-skupova angažuju dežurstvo preventivnog vatrogasca iz redova dobrovoljni vatrogasac ( Predlog broj 2. ) i
 • da vlasnike objekata-ku?a i lokalnu samoupravu obavežu da su obavezni da obezbede saobra?ajnucu-put dovoljno širk da nesmetano može pro?i vatrogasno vozilo do objekta koje je ugrozio požar( Predlog broj 3 ). ( Primer iz Be?eja, a takvih primera ima jako mnogo u Srbiji, pokazuje da vatrogasno vozilo ne može u?i u ulicu zbog prepreka elektri?nih bandera. Vidi projekat ?Divlji zakon divlja gradnja? koji se nalazi na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html

Naš predlog: 

 

Predlog broj 1

 

Predlažemo da se precizno i jasno odredi ko može biti odgovorni izvo?a? radova na poslovima zaštite od požara.

 

Ko može biti

odgovorni izvo?a? radova i nadzorni organ na zaštiti konstrukcija od požara?

 

Odgovorni izvo?a? radova na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija može biti  lice koje poseduje licencu odgovornog izvo?a?a radova broj: 401, 411, 800 izdatu od Inženjerske komore Srbije i certifikat o položenom seminaru izdat od strane MUP R. Srbije, sektora zaštite od požara.

 

Odgovorni nadzorni organ na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija može biti  lice koje poseduje licencu odgovornog izvo?a?a radova broj: 401, 411, 800 izdatu od Inženjerske komore Srbije i certifikat o položenom seminaru izdat od strane MUP R. Srbije, sektora zaštite od požara.

alt

Izdavanje certifikata i procedura?

 

Certifikat o osposobljenosti lica za obavljanje poslova odgovornog izvo?a?a radova i nadzornog organa o zaštiti konstrukcija od požara izdaje MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara na slede?i na?in:

 

Inženjerska komora Srbije u saradnji sa MUP R. Srbije i proizvo?a?ima materijala za zaštitu konstrukcija od požara organizuje stru?ne seminara tako što Inženjerska komora Srbije obezbe?uje prostor i slušaoce, MUP R. Srbije obezbe?uje predava?a a proizvo?a? materijala za zaštitu konstrukcija od požara materijal i demostratora za pokazivanje.

 

Certifikat o osposobljenosti odgovornih izvo?a?a radova i nadzornnog organa za vršenja poslova zaštite konstrukcija od požara važe 2 godine. Certifikat se produžava tako što je lice obavezno minimum 1 puta u toku od 2 godine da poseti seminar o zaštiti od požara koji organizuje MUP R. Srbije i Inženjerska komora Srbije.

 

MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara, vodi evidenciju lica koja poseduju certifikat odgovornog izvo?a?a radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara i to objavljuju na web sajtu.

 

Inženjerska komora Srbije vodi evidenciju lica koja poseduju certifikat odgovornog izvo?a?a radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara i to objavljuju na web sajtu.

 

Troškove seminara i vo?enja evidencije snose nosioci certifikata odgovornog izvo?a?a radova i nadzornog organa zaštite konstrukcija od požara.

 

Odgovorni izvo?a? radova i nadzorni organ obavezni su da svaki posao prijave Inženjerskoj komori Srbija a ona je obavezna da to objavi na svom sajtu u posebno pripremljenoj rubrici

 

Odgovorni izvo?a? radova zaštite konstrukcije od požara, kad završi radove, obavezan je da obezbedi dokumentaciju u dva primerka koja sadrži: izveštaj o završenim radovima, fotokopiju certifikata, fotokopiju licence, ateste i da dokumentaciu preda investitoru-naru?iocu radova a investitor jedan primerak dokumentacije dostavlja nadležnom MUP sektoru zaštita od požara koji dokumentaciju pregleda i arhivira.

 

Nadležna gra?evinska inspekcija obavezna je na svom sajtu objavi sve podatke o: investitoru-vlasniku objekta, odgovornom izvo?a?u radova koji izvodi radove, nadzornom organu koji je kontrolisao izvo?enje radova i objektu na kome je predvi?ena zaštita od požara ( Formu sajta za zaštitu objekata od požara propisuje MUP R. Srbije sektor zaštite od požara.) .

 

Nadležni gra?evinski inspektor obavezan je da kontroliše ko je odgovorni izvo?a? radova zaštite konstrukcija od požara i nadzorni organ koji kontroliše izvo?enje radova i da nadležnog protivpožarnog inspektora, elektronskim putem, obavesti o svom nalazu.

Obrazloženje predloga

 

Pojedini investitori odnosno vlasnici objekata doživljavaju da su propisi o protivpožarnoj zaštiti konstrukcija nepotrebni i da je to nepotrebni trošak koga su nametnuli neki inspektori, pa sami organizuju u dogovoru sa izvo?a?ima radova nestru?no nanošenje premaza  i tako nesvesno ugrožavaju konstrukciju objekta, budu?e posetioce i radnike.

 

Na terenu zaštitu konstrukcija protivpožarnim premazima izvode nestru?na lica bez ikakve odgovornosti. Dešava se da mešaju protivpožarne premaze sa akrilnim bojama da bi uštedeli u materijalu a dobili na traženoj debljini premaza.

 

Koliki je javašluk, zbog nepostojanja preciznih zakonskih propisa, u zaštiti konstrukcija protivpožarnim premazom najbolje govori slede?i primer.

 

Pre nedelju dana u moju firmu pojavljuje se maistor parketa ( maistor se bavi brušenjem i lakiranjem starog parketa ) sa zahtevom da mu nabavim neku boju protiv požara jer treba da obrusi binu na nekom domu kulture u površini od 360 m2 i da je premaže premazom protiv požara. Na moje pitanje ko mu je odredio tehnologiju protivpožarnog premaza i da binu treba premazati odozgo a ne ispod bine gde su elektro instalacije i gde se vatra u po?etku ne vidi on je odgovorio da je to odredio direktor doma kulture.

Na moje pitanje da mi kaže koji je to dom kulture u pitanju i da ?u ja tom direktoru objasniti kako treba zaštititi binu od požara i ko taj posao može da radi on je odbijo da kaže koji je to dom kulture jer je to poslovna tajna i jer je njemu taj direktor dao posao.

Zbog profesionalnog  stava ja sam maistora posavetovo da ne radi protivpožarnu zaštitu drvene bine jer nije stru?no osposobljen za tu vrstu posla i objasnio mu da je potrebnije izvršiti zaštitu konstrukcije ispod bine jer su elektroinstalacije ispod bine a vatra u po?etnoj fazi se ne vidi.

Predlog broj 2.

 

Predlažemo MUP R. Srbije da u zakon o protivpožarnoj zaštiti, podzakonske akte i naredbe ugradi obavezu organizatora zabava-skupova da angažuje vatrogasca dobrovoljca za preventivnu zaštitu gostiju, osoblja i objekata od požara.

alt

Organizator skupova i zabava u zatvorenom prostoru kad ima više od 100 posetilaca obavezni su da angažuju preventivnog dežurnog vatrogasca, iz redova dobrovoljnih vatrogasaca, da dežura dok traje zabava-skup.( MUP R. Srbije, Sektor MUP-a za vanredne situacije odre?uje koliki je maximalni broj posetilaca na skupu-zabavi u zatvorenom prostoru kad nije potrebno angažovati preventivnog vatrogasca. )  

 

Dežurni vatrogasac se angažuje iz redova dobrovoljaca vatrogasaca iz nadležne vatrogasne jedinice.

 

Nadležna vatrogasna jedinica sa?injava spisak zainteresovanih vatrogasaca za vršenje ovih poslova i tu informaciju stavlja na sajt a organizatori skupova-zabava imaju slobodu da biraju kog ?e vatrogasca angažovati.

 

Dežurni vatrogasac koji radi na preventivnoj zaštiti skupa-zabave od požara mora da ima upe?atljivu uniformu i mora da je nosi dok je angažovan a kako uniforma izgleda odre?uje Na?elnik sektora MUP-a za vanredne situacije R. Srbije.

 

Na?elnik sektora MUP-a za vanredne situacije R. Srbije propisuje oblik i sadržinu zapisnika koji popunjava dežurni vatrogasac i kretanje tih dokumenta.

 

Nadležni starešina vatrogasne jedinice obavezan je da dežurnog vatrogasca koji pružaju uslugu preventivne zaštite od požara skine sa liste pružaoca usluga i zabrani mu rad 5 godina na teritoriji R. Srbije, ukoliko ustanovi da vatrogasac : nije došao na posao a dogovorio se sa organizatorom skupa, da je došao na posao u alkoholisanom stnju, da je na radnom mestu pio alkohol, da nije koristio propisanu proceduru i da o svojoj odluci obavesti nadležnog starešinu.

 

Troškove angažovanja dežurnog vatrogasca snosi organizator skupa-zabave a cenu usluge odre?uje

vatrogasac koji pruža uslugu.

Obaveze dežurnog vatrogasca:

 

Vatrogasac koji pruža uslugu preventivne zašzite zabava i skupova od požara obavezan je:

 • da na vreme do?e na posao,
 • da ima ispravan mobilni telefon i brojeve dežurne vatrogasne jedinice i broj telefona nadležnog starešine,
 • da dok je na službi nosi propisanu uniformu,
 • da pregleda protivpožarne aparate da li su ispravni i da li se nalaze na propisanom mest,
 • da proveri da li na putevima evakuacije postoje neke prepreke koje bi u slu?aju nezgode mogle da smetaju,
 • da za vreme zabave obilazi ceo objekat i da traži od organizatora da se otklone nedostatci ili gosti koji mogu prouzrokovati požar,
 • da na posao ne dolaze u alkoholisanom stanju i za vreme dužnosti da ne piju alkohol,
 • da u slu?aju kad organizator ne?e da otkloniradnje ili goste koji mogu da izazovu požar,obavezan je da pozove nadležnog starešinu i informiše ga o problemu a nadležni starešina obavezan je da iza?e na licu mesta i ustanovi ?injeni?no stanje.Ako organizator skupa ne postupi po nare?enju nadležnog protivpožarnog starešine onda je starešina obavezan da obavesti nadležnu protivpožarnu inspekciju i u saradnji sa njom angažuje policiju,prekida zabavu-skup i zatvaraju objekat.U ovom slu?aju troškove izlaska protivpožarnog starešine,rada protivpožarnog inspektora i izlazak snosi organizator skupa-zabave.

Obaveza policije

 

Policajci koji kontrolišu-obilaze kafi?e restorane obavezni su da prekontrolišu da li objekat ima dežurnog vatrogasca i ukoliko ga nema obavezni su da pozovu nadležnog protivpožarnog starešinu i informišu ga o problemu. Nadležni protivpožarni starešina izlazi na lice mesta, proverava ?injeni?no stanje, informiše nadležnu protipožarnu inspekciju i u saradnji sa njom angažuje policiju, prekida zabavu-skup i zatvaraju objekat. U ovom slu?aju troškove izlaska protivpožarnog starešine, rada protivpožarnog inspektora i izlazak policije snosi oraganizator skupa-zabave. 

 

Obrazloženje predloga.

 

Da je ovakvo rešenje postojalo pre godinu dana sigurni smo da ne bi došlo do nesre?e u kafi?i Kontrast u N. Sadu, kada je stradalo 6 mladih osoba.

 

Ovo rešenje afirmiše zanimanje dobrovoljni vatrogasac i omogu?ava im da zarade neke pare kad su slobodni.

 

Podiže bezbednost gostiju, osoblja i objekata i smanjuje troškove organizatorima zabava-skupova.

 

Predlog broj 3.

 

Uvod:

 

U Srbiji ima naseja i ulica gd ne može pro?i vatrogasno vozilo od raznih prepreka pa vatrogasci ne mogu štititi ljude i imovinu od požara. O ovom problemu svi ?ute, niko ništa ne preduzima, a oglasit ?e se kad se desi neka nesre?a i kad neko nastrada.

 

Kakav i koliki je ovaj problem najbolje pokazuje primer iz Be?eja u Batinskoj ulici, gde su elektri?ne bandere postavljene u osu puta i onemogu?ile bilo kakav saobra?aj.

Dole prikazane fotografije pokazuju da vatrogasna vozila ne mogu u?i u Batinskoj ulicu u Be?eju i ne mogu gasiti požar u slu?aju da se neka ku?a u ovoj ulici zapali.

 

Ovu pri?u možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije pod naslovom ,,Divlji zakon divlja gradnja,, a nalazi se na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html

alt

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije, MUP i sektoru za vanredne situacije MUP-a R. Srbije da u zakon o protivpožarnoj zaštiti ugradi ovaj predlog.

 

Naš predlog:

 

Predlažemo da MUP R. Srbije, Sektor za vanredne situacije MUP-a R. Srbije svojim zakonom o zaštiti od požara iz razloga bezbednosti ljudi i imovine  propiše minimalne širine puteva i ulica, propiše rokove za otklanjanje postoje?ih nedostataka na postoje?im putevima i ulicama, i uvede logi?nu li?nu odgovornost svih pojedinaca koji treba da reše ove probleme. ( Predlaga? ovog zakona ne treba da razmišlja ko je vlasnik: zemljišta, ograde, prepeke, da li ojekti imaju dozvolu za izgradnju, da li su objekti u postupku legalizacije i da li ?e se objekti mo?i legalizovati. Predlaga?a ovog zakona treba da razmišlja o bezbednosti ljudi i imovine i da li u odre?enom momentu mogu pružiti potrebnu pomo?.)

 

Predlažemo da propišete da minimalna širina ulica za jednosmernim saobra?ajem bude 6 m a za dvosmerni saobra?aj bud 9 m i da u toj širini ne smeju biti nikakve prepreke.

 

Ulice i putevi ?ija je širina manja od gore propisane i gde postoje prepreke lokalna samouprava je obavezna da u roku od 1 godinu ulice i puteve dovede u stanje propisano ovim zakonom.

 

Obaveze gra?evinske inspekcije

 

Gra?evinska inspekcija lokalne samouprave obavezna je da u roku od 6 meseci da sa rešenjem, svakog vlasnika objekta, obaveže da je dužan da svoje objekte ograde i prepreke ukloni sa protivpožarnog putao svom trošku i da o tome elektronskim putem obavesti nadležnog protivpožarnog inspektora.

 

Ukoliko vlasnici objekata iz bilo kojih razloga ne uklone svoje objekte, ograde i prepreke sa protivpožarnog puta u propisanom roku obavezna je lokalna samouprava da to uradi o trošku vlasnika objekta i da o tome obavesti nadležnog protivpožarnog inspektora.

 

Ukoliko gra?evinski inspektor ne izda rešenje u propisanom roku njegov predpostavljeni je dužan da uru?i odkaz gra?evinskom inspektoru a ukoliko rukovodioc gra?evinske inspekcije ne uru?i odkaz gra?evinskom inspektoru ( zato što nije izdo rešenje o uklanjanju prepreka sa protivpožarnog puta ) obavezan je predsednik opštine da da odkaz rukovodiocu gra?evinske inspekcije.

 

Ukoliko postoji rešenje za uklanjanje objekata, ograda i prepreka sa protivpožarnog puta od strane gra?evinske inspekcije a vlasnici objekata i lokalna samouprava nisu uklonili objekte, ograde i prepreke obavezan je Ministar unutrašnjih poslova R. Srbije da smeni predsednika opštine i pokrene sudski spor protiv predsednika opštine za ugrožavanje bezbednosti ljudi i imovine.

 

Ukoliko postoji rešenje za uklanjanje objekata, ograda i prepreka sa protivpožarnog puta od strane gra?evinske inspekcije a vlasnici objekata i lokalna samouprava nisu uklonili objekte, ograde i prepreke a Ministar unutrašnjih poslova R. Srbije nije smeno predsednika opštine i nije pokreno sudski spor protiv predsednika opštine za ugrožavanje bezbednosti ljudi i imovine a desila se nesre?a javni tužioc R. Srbije obavezan je da pokrene sudski postupak protiva Ministra unutrašnjih poslova R. Srbije za ugrožavanje bezbednosti ljudi i imovine.

Obaveze inspektora i direktora javnih preduze?e

 

Nadležni protivpožarni inspektor sara?uje sa lokalnim gra?evinskim inspektorom, prati sprovo?enje izdatih rešenja i elektronskim putem obaveštava svog predpostavljnog, a u onim predmetima gde se ne sprovodi ovaj zakon elektronskim putem obaveštava službu Na?elnika za vanredne situacije R. Srbije i kabinet Ministra unutrašnjih poslova R. Srbije.

 

Nadležni protivpožarni inspektor posle isteka roka od godinu dana, u kom su roku lokalna samouprava i vlasnici objekata bili dužni da uklone objekte, ograde i prepreke sa protivpožarnog puta a iste nisu uklonjene obavezan je da izda rešenje nadležnim javnim preduze?ima da isklju?i spornim objektima napajanje elektri?nom energijom i gasom.

 

Direktori javnih preduze?a koji vrše distribuciju elektri?ne energije i gasa obavezni su da u roku 24 sata po prijemu rešenja da isklju?e potroša?e iz rešenja i mogu ih ponovo uklju?iti kad nadležni inspektor da pisani nalog da se potroša?i mogu uklju?iti jer su otklonjeni razlozi zbog ?ega je donešeno rešenje.

 

Ukoliko direktor javnog preduze?e ne postupi po rešenju protivpožarnog inspektora, iz bilo kojih razloga, obavezan je Na?elnik za vanredne situacije R. Srbije da smeni dirktora i da protiv njega pokrene sudski postupak zbog ugrožavanja ljudi i imovine.

 

Ukoliko postoji rešenje protivpožarnog inspektora, direktor javnog preduze?a nije isklju?io struju i gas spornim potroša?ima a Na?elnik za vanredne situacije MUP-a R. Srbije nije smenuo direktora i nije protiv njega pokrenuo sudski postupak za ugrožavanje ljudi i imovine obavezan je Ministar unutrašnjih poslova R. Srbije da smeni na?elnika i da protiv njega pokrene sudski postupak za ugrožavanje ljudi i imovine.

 

Obrazloženje predloga.

 

Ukoliko ne prihvatite ovj naš predlog ovakvi problemi, kao što su na slic, nikad ne?e biti rešeni. Jednog dana ?e zatrebati da vatrogasno vozilo treba da u?e u ovakve ulice da bi spasili imovinu i ljude a ne?e mo?i da u?u.

 

Napomena:

 

Molimo ?eitaoce da svoje primedbe i predloge pošalju na e-mejl adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli jer ?e mo ovaj projekat poslati Vladi R. Srbije.

Hvala ns saradnji.

 •  
 • KAKO MOŽETE POMO?I ?
 • Možete pomo?i na slede?i na?in:
 •  
 •  
 •  

Donacijom " Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS ":
 • Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS
 • Broj ra?una : 205-68848-57 Komercijalna banka

Reklamiranjem na sajtu " Privrednici Srbije":
 • Reklamiranjem Vaše firme na sajtu, Privrednici Srbije !
  Kontakt osoba,
  Vujanovi? Živoji,tel:  alt069-155-41-22 

Donacijom na ra?un :
 • 160-5800100184731-95 Banka Inteza
 • Vujanovi? Živojin

 

 

Autor projekta

Ing Vujanovi? Živojin 


 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina