altProjekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbiji

Projekat br 3

Rad na crno ubija

male privrednike u gra?evinarstvu

Ovaj projekat nudi rešenje kako zaustavit rad na crno odnosno davanja poslova licima koja za to nisu registrvana, ne pla?aju poreze i doprinose, ne zapošljavaju radnike, i kako posta?i razvoj preduzetnoštva u oblasti gra?evinarstvu.

 

 

Uvod !
Sadašnja praksa, koju je uspostavila vlada republike Srbije svojim ne ?injenjem, u oblasti gra?evinarstva je :

 • Investitori daju poslove grupama maistora koji nisu registrovani za obavljanje tih poslova, ili ( što je ?eš?i slu?aj ) nemaju registrovanu nikakvu firmu. Ta lica ne pla?aju državi nikakav poreze, doprinose, takse pa ?ak nemaju ni zapre?ene kazne dok mi koji smo registrovani pla?amo sve poreze, doprinose pa i kazne jer su one namenjene samo za nas registrovane.Ovakvo ponašanje vlasti ubijaja registrovana preduze?e- radnje, tera privrednike u sivu zonu rada, u oblasti gra?evinarstva a državu, penziski i zdrastveni fond godišnje ošteti za nekoliko stotina miliona evra.
 • Pojedinie velikih firme ( na primer trgovinsko preduze?e ) za izgradnju novih i održavanje postoje?ih objekata angažuju radnike na odre?eno vreme i urade posao i ako nisu za to registrovani, kadrovski i tehni?ki osposobljeni. Na ovakav na?in ove firme vrše utaju PDV-a na uslugu, koji iznosi 18%, jer kad registrovana firma radi ovaj posao ona pla?a PDV i na uslugu. Mi se slažemo da neko preduze?e ( na primer trgovinsko ) može da izvodi gra?evinske radove pod uslovom da se: registruje za tu delatnost, kadrovski i tehni?ki osposobi.
 • Gra?evinska inspekcija u širokom  luku zaobilazi gradilišta gde radove izvode na crno odnosno izvode ih grupe maistora koji nemaju registrovanu nikakvu firmu. Ovakvo ponašanje inspektora je logi?no, zašto bi inspektori pravili zapisnike o izvo?enju radova na crno kad ih zakon ne obavezuje.

Ovakvo ponašanje vlasti ubijaja registrovana gra?evinska preduze?e-radnje, oduzima gra?evinskim radnicima posao, tera privrednike u sivu zonu rada, proizvodi kriminal i korumpciju a državu, penziski i zdrastveni fond godišnje ošteti za nekoliko stotina miliona evra.


Ovde se postavlja jedno logi?no pitanje: Zašto postoje registrovana gra?evinska preduze?a-radnje ( koja pla?aju porez ) kad je i laiku jasno da su registrovano preduze?e-radnja u konkurenciji sa onima koje rade na crno su u startu skuplje za iznos PDV-a i troškove ostalih poreza i doprinosa?

alt

Zato što vlast ne?e da donese precizne zakone i zato što državni službenici 

ne rade posao za što su pla?eni novac gube mali privrednici i država

REŠENJE OVOG PROBLEMA

Tražimo od Vlade RS da Zakonom o planiranju i izgradnji precizno definišu obaveze gra?evinske inspekcije, organa koji izdaje gra?evinske dozvole, propiše jasno-logi?no vo?enje inspekciskog zapisna i uvede odgovornost-sankcije za investitore da bi se i spre?i rad na crno, odnosno da se prihvati predlog Udružanja gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS na slede?i na?in:

 • investitor je obavezan da radove na: održavanju, adaptaciji i izgradnji obavezno prijavi pismeno ili u elektronskom obliku nadležnoj gra?evinskoj inspekciji, ko izvodi radove ( ime firme, adresa i PIB ),
 • izvo?a? radova je obavezan da gra?evinskoj inspekciji prijavi pismeno ili u elektronskom obliku kod kog investitora izvodi radove ( ime i adresu ),
 • odgovorni projektant, izvo?a? i nadzorni organ obavezni su da svoj svaki pojedina?ni rad elektronskim putem prijave Inženjerskoj komori, a ona je obavezna da to stavi na sajt,
 • gra?evinska inspekcija je obavezana da evidenciju o izvo?enju radova stavi na sajt sa svim podatcima o investitoru, izvo?a?u radova, projektantu i nadzornom organu ( Uvo?enjem ovakvog  rešenje ukinula bi se potrebu da gra?evinska preduze?a prijavljuju gradilište inspekciji rada i inspekciji zaštite na radu. ),
 • radove može izvoditi samo registrovano preduze?e ili radnja. Vlasnici stanova, ku?a mogu jednostavne radove izvoditi sami, a Inženjerska komora Srbije odre?uje koji su to radovi, ali su obavezni da to prijave gra?evinskoj inspekciji.
 • investitor-vlasnik objekta bi?e kažnjen sa minimum 50.000 dinara pa do 30% predra?unske vrednosti radova ( koji se izvode ) ako poveri izvo?enje radova preduze?u-radnji koja nije registrovana za obavljanje predmetnih radova i ako ne prijavi gra?evinskoj inspekciji ko izvodi radove,
 • lice, preduze?e radnja koja izvodi radove a nema registrovano preduze?e-radnju ili nije registrovano za obavljanje poslova koji se rade kaznilo bi se sa minimum 50.000 dinara pa do 30% predra?unske vrednosti radova koji se izvode,
 • gra?evinski inspektor je obavezan da iza?e na lice mesta, po prijavi zainteresovane strane da sa?ini zapisnik o ?injeni?nom stanju ( Inspektor u zapisnik obavezno unosi: ime investitora, ime izvo?a?a radova, ime odgovornog projektanta i izvo?a?a radova i imena radnika koji su zate?eni na gradilištu i da te informacije prosledi nadležnim organima. ). Ukoliko inspektor ne iza?e na lice mesta-gradilište po prijavi zainteresovane strane u roku  od 24 ?asa  predpostavljeni gra?evinskom inspektoru ( njegov šef ) mora inspektora opomenuti opomenom pred dobijanje otkaza, a ukoliko napravi dva propusta, predpostavljeni je obavezan da mu uru?i otkaz,
 • gra?evinskim inspektorima zakonom dati nadležnost da kontrolišu i primenu zakona o zaštiti na radu. Zato su stru?no osposobljeni, a ako nisu, treba ih osposobiti. Ako odgovorni izvo?a?i radova  poznaju zakon o zaštiti na radu i primenjuju ga, onda ga poznaju i gra?evinski inspektori,
 • ako gra?evinski inspektor u vršenju svog posla zloupotrebi svoj službeni položaj, neopravdano optuži preduze?e-radnju, prikrije ?injeni?no stanje i sli?no, a to potvrdi sudija za prekršaje svojom presudom, predpostavljeni je obavezan da mu da odkaz i zabranjuje mu se rad 5 ( pet ) godina u državnim organima u RS.

Napomena:

Ovaj projekat je prosle?en nadležnim ministarstvima vlade RS, Inženjerskoj komori Srbije, rukovostvu sindikata gra?evinskih radnika koji su pokazali veliku ne zainteresovanost za ovaj problem i naš predlog i zato ga javno objavljujemo da ga Vi ocenite koliko je dobar ili loš.

Rukovostvo gra?evinskog sindikata preti štrajkom zbog malih i ne ispla?enih plata a ne interesuje ih što njihovi poslodavci gube poslove u konkurenciji sa onima koji nemaju firme odnosno koji rade na crno i ne pla?aju nikakve poreze i doprinose.

Ukoliko se desilo neko ?udo, pa vlada RS prihvatila ovaj projekat i sprovela ga u delo desit ?e se slede?e:

 • mali privrednici dobit ?e šansu da prežive i razviju svoj biznis,
 • država ?e dobiti pripadaju?i porez,
 • radnici ?e se zaposliti a
 • penziski i zdrastveni fond dobiti doprinose.

 • KAKO MOŽETE POMO?I ?
 • Možete pomo?i na slede?i na?in:
 •  
 •  
 •  
Donacijom " Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS ":
 • Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS
 • Broj ra?una : 205-68848-57 Komercijalna banka
Reklamiranjem na sajtu " Privrednici Srbije":
 • Reklamiranjem Vaše firme na sajtu, Privrednici Srbije !
  Kontakt osoba,
  Vujanovi? Živoji,tel:  alt069-155-41-22 
Donacijom na ra?un :
 • 160-5800100184731-95 Banka Inteza
 • Vujanovi? Živojin

ing Vujanovi? Živojin

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina