altProjekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbiji

 

Projekat br 5

Utaju PDV poreza

koju omogu?ava zakon o planiranju i izgradnji

Ovaj projekat pokazuje kako zakon o planiranju i izgradnji omogu?ava da: investitori godišnje utaje PDV poreza oko 300.000.000 eura ( trista miliona eura ),  gra?evinskim preduze?ima-radnjama uzimaju posao i nudi rešenje kako ovaj problem rešiti.

 

 

Uvod :

Zakonom o planiranju i izgradnji RS omogu?ava investitorima da na objektima, koje grade, utaje PDV porez a da na ova upozorenja ?uti Vlada RS, ministarstvo gra?evina i Inženjerska komora Srbije.

 

Koliko je loš zakon o planiranju RS pokazujem kroz dole prikazane primere.

 

Sadašnja praksa koju zakon dozvoljava je da investitori na svojim objektima angažuju grupe maistora koji po pravilu nemaju registrovanu firmu-radnju i objekat grade u sopstvenoj režiji, na ovaj na?in vrše utaju PDV poreza i isklju?uju mala i srednja gra?evinska preduze?a-radnje iz posla.

 

Pojedina velika preduze?a u svojim firmama organizuju grupe maistora i sami izvode radove za svoje potrebe i ako za to nisu registrovani, nemaju kadrove ni opremu i oni na ovaj na?in vrše utaju PDV poreza pa se pitam zašto postoje registrovana gra?evinska preduze?a-radnje i zašto pla?aju porez..

 

Pojedini veliki investitori, kad završe objekat, ucenjuju izvo?a?e radova tako što im ne pla?aju izvršene radove ili traže dodatno smanjenje cene ve? završenih radova da bi im platiti  i ako su uklju?uili PDV odbitak u svoj PDV porez.

 

Kako investitori vrše utaju PDV poreza pokazujem na dole prikazanim primerima !

alt

Slika 1

Slika 1 kazuje slede?e

 • Površine objekta je oko 400 m2
 • Ako investitor rekonstrukciju objekta radi tako što angažuje grupe maistora koji nemaju registrovano preduze?e ili radnju.
 • Predpostavljena gra?evinska cena radova na rekonstrukcij objekta sa slike je 250 eura/m2
 • Ovakvim na?inom izgradnje investitor utaiji PDV u iznosu od 18.000 eura ili 1.800.000 dinara.

alt

Slika 2

Slika 2 kazuje slede?e

 • Površine objekta je oko 780 m2
 • Ako investitor rekonstrukciju objekta radi tako što angažuje grupe maistora koji nemaju registrovano preduze?e ili radnju.
 • Predpostavljena gra?evinska cena radova na rekonstrukcij objekta sa slike je 250 eura/m2
 • Ovakvim na?inom izgradnje investitor je utaio PDV u iznosu od 35.000 eura ili 3.500.000 dinara.

GODIŠNJE SE U SRBIJI NA OVAJ NA?IN UTAJI PDV POREZA OKO 300.000.000 EURA, VLAST ?UTI A

GRA?EVINSKA PREDUZE?A RADNJE PROPADAJU.

Na osnovu gore iznetog tražimo od Vlade RS da Zakonom o planiranju i izgradnji precizno definišu obaveze komisije za tehni?ki pregled objekata,  gra?evinske inspekcije i organa koji izdaje gra?evinske dozvole, propiše jasno-logi?no vo?enje inspekciskog zapisna i uvede odgovornost-sankcije za investitore da bi se spre?o ovakav na?in rada, odnosno da se prihvati predlog Udružanja gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS na slede?i na?in:  

Rešenje ovog proplema:

 

 • Da se Zakonom o planiranju i izgradnji RS , u delu koji definiše tehni?ki pregled objekta, doda obaveza da komisiji za tehni?ki pregled prilože pisanu izjavu izvo?a?a radova da je PDV pla?en za sve radove, ( pisane izjave daju svi koperanti ) a  ukoliko se ne prilože sve potvrde komisija za tehni?ki prijem obra?unava pripadaju?i PDV koji pla?a investitor. Objekat se ne može primiti dok se ne dokaže da je porez PDV pla?en ( Vidi predlog Udružanja gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS )

 

 • Kod objekata gde su radovi izvedeni  na održavanju, adaptaciji i rekonstrukciji  a po zakonu ne podležu tehni?kom pregledu vlasnik objekta prilaže potvrdu da je porez PDV pla?en gra?evinskoj inspekciji. Ukoliko vlasnik objekta ne priloži potvrdu da je porez PDV pla?en, gra?evinska inspekcija angažuje lice sa licencom odgovornog izvo?a?a radova koje izra?unava iznos poreza PDV o trošku vlasnika objekta.

 

 • Inženjerska komora Srbije je obavezna da kroz stru?ne seminare svoje ?lanove obu?i o izra?unavanju poreza PDV.

 

 • Ministarstvo gra?evina organizuje stru?nu edukaciju za gra?evinske inspektore o porezu PDV.

 

Vidi predlog UGIS-a

 

Napomena:

 

Ukoliko bi se desilo neko ?udo, pa vlada RS prihvatila ovaj projekat i sprovede ga u delo desit ?e se slede?e:

 • Država bi imala ve?i prihod od poreza PDV za otprilikr 300 miliona eura godišnje.
 • Porez PDV bi svi pla?ali što je uslov za poštenu tržišnu utakmicu.
 • Gra?evinska preduze?a ? radnje, posebno mala i srednja, imale bi više posao.
 • Radnici u gra?evinarstvu bi se zapošljavali a ne otpuštali i država bi imala poreski prihod.
 • Penziski i zdrastveni fond bi imali ve?i prihod po osnovu doprinosa 

 • KAKO MOŽETE POMO?I ?
 • Možete pomo?i na slede?i na?in:
 •  
 •  
 •  
Donacijom " Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS ":
 • Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS
 • Broj ra?una : 205-68848-57 Komercijalna banka
Reklamiranjem na sajtu " Privrednici Srbije":
 • Reklamiranjem Vaše firme na sajtu, Privrednici Srbije !
  Kontakt osoba,
  Vujanovi? Živoji,tel:  alt069-155-41-22 
Donacijom na ra?un :
 • 160-5800100184731-95 Banka Inteza
 • Vujanovi? Živojin

 

ing Vujanovi? Živojin

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina