alt

 

KAKO DA UŠTEDIMO ENERGIJU ???

( Siromašni a rasipamo toplotnu energiju !!! )

Ovaj projekat pokazuje, koliko Srbija rasipa toplotne energije, koliko je neznanje i neodgovornost naše vlasti i nudi i rešenje, kako da podstaknemo vlasnike objekata da termo izoluju svoje objekte.

Uvod:

Srbija uvozni: naftu, gas, ugalj, a ponekad i struju i se?e svoje šume da bi se ogrejala. Mnogi ?e re?i! Šta tu nije normalno? Nije normalno da tu energiju uvozimo i da 50% te energije bacimo kroz prozor, jer naši objekti nisu termo izolovani. Nisu termo izolovani, jer naše nadležne vlasti ne znaju da reše ovaj problem.

Nije mi jasno, zašto vlast nešto konkretno ne preduzme, da se ovo stanje promeni, da se smanji potrošnja toplotne energije za zagrevanje stambenog i poslovnog prostora, kad za to postoje tehni?ke i kadrovske mogu?nosti. Da bi ovo stanje promenili, potrebno je da vlast ima znanje, i da donese logi?ne zakone, zakone koji ?e naterati vlasnike objekata da svoje objekte termo izoluju.

Dok vlade bogatog zapada, zakonskom prinudom i nov?anom subvencijom podsti?u uštedu energije, teraju vlasnike objekata da termo izoluju svoje objekte a kod nas se vode prazne pri?e. Vlada donosi neproduktivne zakone a Inženjerska komora Srbije ?uti. Zašto Inženjerska komora ?uti, zašto ne predlaže rešenja ovih problema, niko ne zna. Izgleda da rukovodstvo Inženjerske komore, ne zna da reši ovaj problem. Njima je važno, da se dodvore službenicima Vlade R. Srbije i da tako zadrže svoje privilegije i nov?ana primanje, a probleme u gra?evinarstvu, neko drugi treba da evidentira i da predlaže rešenja kako ih rešiti.

Najve?i rasipnik energije su ku?e i stanovi, tu je najve?a mogu?nost za uštedu energije za grejanje i hla?enje. Srbija godišnje kroz prozor izbaci 225 miliona eura, na godišnjem nivou.

Da je ta?no da kroz prozor bacamo 225 miliona eura godišnje, dokazuje slede?a ra?unica.

Ra?unica:  

1.  Po informacijama zavoda za statistik, u Srbija ima 3.000.000 ku?a i stanova. U ovu ra?unicu  uvrstit ?e mo 50% objekata ( 1.500.000, milion i pedsto hiljada objekata ).

2.  Predpostavljamo da je prose?na površina jedne ku?e, stana 60 m2 i da je prose?na godišnja ušteda, po jednom objektu, 150 eura.

3.  Ukoliko bi usvojili ovaj projekat, godišnja ušteda, na nivou države, iznosila bi  225 miliona  eura (1.500.000 x 150 = 225.000.000 eura ).

4.  Zbog ovakvog ponašanja vlast Srbija, Srbija kroz prozor izbaci vrednost  5 mostova, kao što je most preko Dunava, most Beška .

5 .  Gospodo, Vi koji kritikujete gradona?elnika Beograda gospodina ?ilasa, tvrdite da je most na Adi preskup, jer košta 161.000.000 eura, ja vas podse?am da vrednost tog mosta, Srbija izbaci kroz prozor za osam meseci, a sam grad Beograd za 3 godina.

Ukoliko donesemo, dole predložene zakone, Srbija može uštedeti 225 miliona eura na godišnjem nivou.

Primer!

alt

Stambena zgrada u Be?eju!

Na slici je stambena zgrada u Be?eju, izgra?ena je 1973 godine. Kroz prozore, zidove, tavanicu podruma i krov bacamo toplotnu energiju.

Da bi ova zgrada jednog dana bila energetski efikasna ( kako kaže struka, propisi i zakon ), odnosno,  da bi štedela energiju i novac ( kako kaže obi?an narod ), potrebno je uraditi termo izolaciju na fasadi i zameniti prozore. To se ne?e desiti, dok se ne donese logi?ni zakoni. Zbog gore navedenog, mi smo i uradili ovaj projekat.

Rešenje ovog problema:

Predlažemo Vladi R. Srbije, da donese nove ili popravi postoje?e zakone koji ?e zakonskom prinudom i finansijskom subvencijom reši ovaj problem!

Zakonska prinuda!!!

Zakonom propisati, da su vlasnici objekata obavezni da svoje objekte termo izolaciju.( Da urade termo izolaciju fasadnih zidova, krovova, podruma i da zamene dotrajale prozore i ulazna vrata )

Zakonom propisati , da je lokalna samouprava obavezana da uradi termo izolaciju objekata, ukoliko to vlasnik objekta ne?e da uradi iz bilo kog razloga, o trošku vlasnika objekta.

Zakonom obavezati lokalnu samoupravu, da je obavezna da za ove potrebe izdvoji 3% budžeta.

Zakonom propisati, da ove poslove mogu raditi samo registrovana preduze?a i preduzetni?ke radnje.

Finansiska subvencija!!!

alt

 

Zakonom propisati, da vlasnici poslovnih i stambenih objekata imaju pravo na povra?aj PDV u iznosu od 50% , za pozicije koje su u sklopu termo izolacije. ( Na: termo izolaciju fasadnih zidova, krovova, podruma i na zamenu dotrajalih prozora i ulazna vrata. )

Zakonom propisati, da je lokalna samouprava obavezna, da od sredstava za sufinansiranje gradskih toplana i distributera gasa, odvoji  deo sredstava, u iznosu od 10%, i da ih usmere u sufinansiranje izrade termo izolacije na postoje?im objektima.

Zakonom propisati, da pravo na povra?aj PDV i stimulaciju iz budžeta imaju oni vlasnici koji bi ispunili slede?e uslove:

1.  da je radove, koji štede energiju, izvelo registrovano preduze?e, preduzetni?ka radnja,

2.  da je poštovan minimum propisa o kvalitetu izvedenih radova ( na primer: ako je debljina izolacije od stiropora od 10 cm a prozori su sa troslojnim staklom i sa pet komora.). Inženjerska komora bi propisala minimum koji se mora poštovati,

3.  da su pla?eni radovi,

4.  da gra?evinski inspektor i nadzorni organ, koji ima licencu odgovornog izvo?a?a radova, potvrde da su radovi ura?eni.

Zakonom propisati, da se sankcionišu vlasnici objekata, koji ne?e da urade termo izolaciju svojih objekata, za iznos štete koju prave državi na pove?anom zaga?enju vazduha i troškova nabavke energenata.

Podse?am!!!

U Užicu, u zimskom periodu, vazduh je toliko zaga?en da stanovnici teško diš. Vazduh je zaga?en, zbog velike koli?ine dima koji poti?e od grejanja. Ako termo izolujemo objekte, kako predvi?a ovaj projekat, smanjiti ?e se koli?ina ?a?i u vazduhu, Užice ?e biti ?istiji i zdraviji i grad, manje ?e nam narod umirati.

Pitam!!! Koliko je ljudi u Užicu, i drugim gradovima Srbije, obolelo i prerano umrlo, zato što su udisali zaga?eni vazduh.

 

Zaklju?ak!!!

Ukoliko bi vlada RS donela predložene zakone desilo bi se slede?e:

1.  Gra?evinska preduze?a ? radnje, posebno mala i srednja, imale bi realan posao.

2.  Smanjile bi se potrebe za uvozom gasa, nafte i utrošak elektri?ne energije.

3.  Smanjilo zaga?enje životne sredine.

4.  Došlo bi do novog zapošljavanja, a to zna?i da bi se pove?ale plate i penzije.

5.  Fasade na objektima nebi dalje propadale.

Napomena:

Poštovani Predsedni?e R. Srbije, Predsedni?e Vlade R. Srbije i ministre, predlažem vam da imenujete ing Vujanovi? Živojina da realizuje ovaj projekat.

Ukoliko imenujete ing Vujanovi? Živojina da realizuje ovaj projekat, za 90 dana dobit ?e te detaljan tekst predloga popravke zakona, uštediti ?e te 225 miliona eura, gradovi ?e nam imati zdraviji vazduh, manje ?e se narod trovati i SPASITI ?E TE MNOGE ŽIVOTE.

POZIV !!!

1.  POZIVAM PRIVREDNIKE, MALE I VELIKE, DA POMOGNU PROMOVISANJE OVOG PROJEKTA!!!

2.  GOSPODO PRIVREDNICI, U VAŠEM JE INTERESU DA SE OVAJ PROJEKAT REALIZUJE, JER VAM ON DONOSI NOVE POSLOVE I NOVAC!!!!

 alt

  1.  Autor!
  2. ing Vujanovi? Živojin
  3. 069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina