Divlji zakon, divlja gradnja

( Ovo je delo Zakona o planiranju i izgradnji RS. )

 Ovo je dokaz o neznanju, nesposobnosti i neodgovornosti: zakonopisca, ministarstva gra?evina, Inženjerske komore Srbije, predlaga?a zakona, narodnih poslanika R. Srbije i vlasti lokalne samouprave.


 

PITANO ?

Pitamo: Ministra gra?evina Velimira Ili?a, Predsednika Inženjerske komore Srbije Prof. Dr.  Dragoslava Šumarca i Predsednika opštine Be?ej Vuka Radojevi?a, da li znaju kako rešiti problem Batinske ulice u Be?eju gde su postavljene elektri?ne bandere u osu puta i tako onemogu?ile svaki saobra?aj u toj ulici.

Ako znaju kako rešiti ovaj problem, molimo cenjenu gospodu da nam kažu kako i kad ?e rešiti ovaj problem.

Svaki odgovor, pomenute gospode, na ovo pitanje postavit ?e mo na naš sajt.

Ovo pitanje postavili smo i predhodnoj vlasti, oni nisu znali i nisu hteli da reše ovaj problem.

Pitamo:

Ministra gra?evina Olivera Duli?a, Predsednika Inženjerseke komore Prof Dragoslava Šumarca i Predsednika opštine Be?ej Knezi Petera.


 

Kada, kako i o ?ijem trošku ?e te rešiti problem ulice Batinska u Be?eju, gde su postavljene elektri?ne bandere u osi puta.


Kakvo je stanje u oblasti planiranja u Srbiji najbolje govor dole prikazane slike.

Slika 1- Ulica Batinska u Be?eju

 

Slika 2 - Ulica Batinska u Be?eju ( Elektri?ne bandere postavljene po sredini ulice )

 

Slika 3 - Ulica Batinska u Be?eju ( Ovaj automobil nemože da pro?e izme?u bandere i ograde.)

 

Slika 1, 2 i 3 kazuju slede?e:

Predhodni valsnik livade je sam izparcelisao livadu i prodao kao placeve.

Novoformirane parcele su do ose budu?eg puta.

Vlasnici parcela su istovremeno vlasnici i dela puta.

Zbog sva?e komšija elektrodistribucija je bandere postavila na ivicu parcela odnosno u osu puta.

Elektrodistribucija je izgradila ovaj elektri?ni vod na divlje i ako su državno preduze?e.

Vlasnici parcela su sami formirali ulicu kroz koju ne može pro?i ni obi?no vozilo.

Ni novi zakon koji je usvojen ovaj problem ne rešava.


Pitamo pomenutu gospodu ! 

Molimo Vas odgovorite nam: 

 • Kako ?e u ovu ulicu u?i vatrogasno vozilo?
 • Kako ?e u ovu ulicu u?i kola hitne pomo?i ?
 • Ko ?e biti odgovoran ako neko strada, zato što mu se nije mogla pružiti pomo? ?
 • KAD ?E U SRBIJI DO?I PAMETNI NA VLAST, da donesu novi Zakon o planiranju i izgradnji a koji ?e: rešiti ovakve probleme, ( Ovakvih i sli?nih primera u Srbiji ima na desetine hiljada. ), uvesti logiku u zakon i stvoriti preduslove da se gra?evinarstvo Srbije vrati na poziciju iz 1989 god. ?

Šta je uzrok ovakvom haosu !

U poslednjih 20 godina zakoni o planiranju i izgradnji ?esto se menjao i po pravilu novi zakoni su lošiji od predhodnih.

Zakoni se menjaju a nelegalna izgradnja cveta što dokazuje da u zakonu nešto ne valja. Poslednji urbanizovan - ure?en plac u Be?eju mogao se kupiti 1984 godine, ni danas se ne možeš kupiti urbanizovan plac u Be?eju ni u bilo kom drugom gradu u Srbiji.

Ni ova nova varijanta zakona ne?e ovaj problem rešiti, samo ?e ga još više iskomplikovati.

 

Da rešili ovo problem, moramo postavit slede?a pitanja:

 1. Kako ova ulica jednog dana treba da izgleda.
 2. Šta treba uraditi i
 3. Ko ?e to platiti ( Ovo je klju?no pitanje. ).

Kako trebala ova ulica da izgleda jednog dana!

 • Da  imati minimalnu širinu.
 • Da ima atmosversku i fekalnu kanalizaciju.
 • Da ima vodovodnu instalaciju.
 • Da ima kablirane kablirane instalacije: struju, telefon, kablovsku TV i internet.
 • Da ima savremeni kolovoz ( betonski ili asvaltni ).
 • Da ima trotoar sa obe strane.

Pitanja za predsednike:

 1. Kad ?e biti ura?enoda geodedsko snimanje postoje?eg stanja u ovoj ulici i ko ?e to platiti ?
 2. Kad ?e biti izvršena eksproprijacija dela zemljišta, koji se nalazi ispod puta, a sada je vlasništvo gra?ana koji žive u toj ulici ( Oni su vlasnici zemljišta do ose puta. ) i ko ?e to platiti ?
 3. Kad ?e biti izmeštene elektri?ne bandere koje se nalaze u osi puta i ko ?e to platiti ?
 4. Kad ?e biti otkupljeni ograde i delovi objekata koji se moraju srušiti da bi se izgradila ulica i ko ?e to platiti ?
 5. Kad ?e biti ura?ena fekalna i atmosverska kanalizacija i ko ?e to platiti ?
 6. Kad ?e biti ura?ena vodovodna instalacija, koja dolazi u putno zemljište, i ko ?e to platiti ?
 7. Kad ?e biti ura?eno kabliranje elektro, telefonskih, TV i internet instalacija i ko ?e to platiti ?
 8. Kad ?e biti ura?en savremen kolovoz od asvalta i  ko ?e to platiti ?

 

Kako rešiti ovaj problem?

Ovo se može rešiti samo novim zakonom o planiranju i izgradnji koji bi poštovao logiku.

UGIS je poslao svoj predlog vladi, koji rešava ovakve probleme, ali ona je gluva i i slepa na naše predloge. Šta smo predložili možete pogledati na ovom sajtu.  

Predsednik: UGIS

ing. Vujanovi? Živojin

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina