alt

 

DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA ???

-Kad ?e Srbija imati prose?nu platu 1.004 eura? Za 86 godina!!-

Ovo i ovakvo pitanje moramo postaviti sebi i politi?arima, jer je u 2015 godini, PROSE?NA NETO PLATA U SLOVENIJI BILA JE 1.004 eura a u SRBIJI 361 euro. Projekat ima zadatak da objasni: zašto je prose?na neto plata u Srbiji 361 euro a u Sloveniji 1004 eura, zašto gra?ani Srbije beže iz Srbije, zašto smo toliko propali, i da pokaže, put spasenja za narod i državu.

Moramo shvatiti, narod i politi?ki lideri, da idemo pogrešnim putem, da vodimo pogrešnu ekonomsku politiku, ve? 30 godina, i da zbog ovakve ekonomske politike, mladost Srbije beži iz Srbije. ( Po zvani?nim podacima, u poslednjih 25 godina, iz Srbije pobeglo je oko 800.000 gra?ana. Ako na ovaj broj dodamo i decu ro?enu u iseljeništvu, onda možemo re?i! Za poslednjih 25 godina, iz Srbije se iselilo milion gra?ana. )

ANALIZA PITANJA! DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA???

Analiza br. 1.

Da bi doneli ispravan zaklju?ak, doneli ispravnu ocenu, da li su Slovenci pametniji od Srba, moramo uporediti znamenite Srbe sa znamenitim Slovencima.

Ja sam, iz knjige 100 najznamenitijih Srba, odabrao 5 Srba, 5 svetskih velikan, i uporedio sa 5 znamenitih Slovenaca.

alt

alt

Odabrao sam ovih 5 znamenitih Srba: Nikolu Teslu, Milutina Milankovi?a, Mihajila Pupina, Ivu Andri?a i Bogdana Magli?a i pokušao da na?em 5 znamenitih Slovenaca, koji mogu stati naspram ovih 5 svetskih velikana.

Ja nisam našao ni jednog Slovenca, koji bi mogao da stane naspram ovih pet Srpskih i svetskih velikana, jer ih Slovenija nema. Pa sam na osnovu ove ?injenice doneo zaklju?ak !!

Zaklju?ak br. 1!

Na osnovu gore navedenog, može se zaklju?iti ! SRBI SU PAMETNIJI OD SLOVENACA!!!

Analiza br 2.

Da bi uradili valjanu analizu i doneli ispravan zaklju?ak, na postavljeno pitanje! DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA ? Moramo analizirati i druge faktore, koji uti?u na kvalitet života u Srbiji i Sloveniji. Moramo analizirati, prose?ne neto plate u 2015 godini.

Ostvarena prose?na neto plata, u 2015 godini, u okruženju je :

 • u SLOVENIJI je: 1.004 eura,
 • u HRVATSKOJ je: 747 eura,
 • u CRNOJ GORI je: 482 eura,
 • u BOSNI I HERCEGOVINI je: 422 eura,
 • u MAKEDONIJI je: 365 evra a u
 • SRBIJI 361 eura.

Prose?na neto plata u Austriji, u 2015 godini, je: 2.114 eura.

Prose?na neto plata u Francuskoj, u 2015 godini, je 2.474 eura.

U Francuskoj, u 2015 godini, plate su realno pove?ane za 1.5%.

( Literatura: Politika:http://www.politika.rs/scc/clanak/322691/Najvisa-januarska-neto-plata-u-Sloveniji-najmanja-u-Srbiji

Ve?ernje Novosti : http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:585083-U-Srbiji-najnize-plate-u-regionu )...

alt

Da bi razumeli ovu pri?u i shvatili, u kakvom se problemu nalazimo, moramo postaviti slede?a pitanja:

 1. Koliko je godina potrebno Srbiji, da dostigne sadašnju neto platu Slovenije od 1004 eura?
 2. Koje godine ?e Srbija dosti?i prose?nu Slovena?ku neto platu od 1.004 eura?
 3. Koliko ?e, realno rast plata u Srbiji?
 4. Kolika ?e biti prose?na neto plata u Sloveniji, kad Srbija dostigne prose?nu neto platu od 1.004 eura?

Da bi dali odgovor na postavljena pitanja, moramo krenuti od odre?enih pretpostavki!

Pretpostavljamo da u ?e Srbiji neto plata realno rasti 1.2% godišnje !! ( Zašto 1,2% ? Zato što je u Francuskoj, u 2015 godini, neto plata realno porasla za 1.5%. Ne verujem da ova ekonomska politika i ova vlast može biti bolji od Francuza, i da možemo imati ve?i realni rast plata! )

Pretpostavljamo da ?e svake godine plata realno rasti, da ne?e padati.

Ra?unica pokazuje slede?e:

Srbija ?e dosti?i, sadašnju prose?nu neto platu u Sloveniji od 1.004 eura, za 86 godina, odnosno 2101 godine.

2101 godine, Slovenija ?e imati prose?nu neto platu od 2.800 eura, Austrija 5.897 eura, a Francuska 6.901 euro.

Ra?unica prikazana kroz tabelu!

alt

Koliko, ja i ?lanovi moje porodice treba da živimo, da bi doživeli dan, da Srbija ima prose?nu neto platu od 1004 eura?

AUTOR ovog teksta i projekta mora da živi 146 godina, da bi doživeo, da Srbija ima prose?nu neto platu od 1.004 eura. (60 godina star + 86 god.= 146 god. ).

MOJA ?ERKA, koja sada ima 36 godina, mora da živi 122 godine, da bi doživeo, da Srbija ima prose?nu neto platu od 1.004 eura. ( 36 godina stara + 86 god. = 122 godine ).

MOJ UNUK, koji sad ima 7 godina, imat ?e 93 godine kad Srbija bude imala prose?nu neto platu od 1.004 eura. ( 7 godina star + 86 godina =93 godine)

MOJA UNUKA, koji sad ima 4 godina, imat ?e 90 godine, kad Srbija bude imala prose?nu neto platu od 1.004 eura. ( 4 godina star + 86 godina =90godine)

Poštovani! Predlažem da i Vi ovu tabelu analizirate, kroz prizmu vaše porodice.!

ZAKLJU?AK !!!

Ova analiza i dokazi pokazuju, da su SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA, odnosno pokazuje, da su Slovena?ki politi?ki lideri mnogo pametniji od Srpskih politi?kih lidera.

Ova analiza pokazuje, da je stanje u Srpskoj ekonomiji katastrofalno, da vlade R. Srbije vodi pogrešnu ekonomsku politiku ve? 30 godina, i da zbog ovakvog ekonomskog stanja u Srbiji, iz Srbije beži mladost u beli svet. ( Iz Srbije je pobeglo oko milion gra?ana, za poslednjih 25 godina.)

NE SLAŽEM SE !!!

Ne slažem se sa ovim stanjem! Ne slažem se, da od potomaka: Stefana Nemanje, Svetog Save, Nikole Tesle, Milutina Milankovi?a, Andri?a, Pumina budu pametniji Slovenci !

Ne slažem se sa ovim stanjem, da naša deca i unuci moraju da beže iz Srbije, ako žele bolji i bogatiji život.

PROTESTVUJEM PROTIV OVAKVOG STANJA! PROTESTVUJEM I DIŽEM GLAS PROTIV: NEZNANJA, NEODGOVORNOSTI, BEZIDEJNOSTI, SUJETE, POHLEPE, RAVNODUŠNOSTI.

ŠTA VI MOŽETE URADITI ?

1. MOŽETE DA SE POMIRITE SA OVIM NEZNANJEM, NEODGOVORNOŠ?U POLITI?KIH LIDERA, DA ?UTITE I TRPITE, ILI DA SA PORODICOM POBEGNETE U BELI SVET.


2. MOŽETE DA DIGNETE GLAS PROTIV OVOG NEZNANJA I NEODGOVORNOSTI! MOŽETE POMO?I U IZRADI PROJEKTA: KAKO ZA TRI GODINE DOSTI?I PROSE?NU NETO PLATA OD 1.004 EURA? MOŽETE PODRŽATI OVAJ PROJEKAT I OVU BORBU! Bilo šta da uradite, bolje je od ?utanja i bežanja! )

 MI PODRŽAVAMO ONE GRA?ANE KOJI NE?E POBE?I IZ SRBIJE, VE? SU SPREMNI DA SE BORE ZA : BOLJU, PRAVEDNIJU I BOGATIJU SRBIJU.

POSEBNO PODRŽAVAM ONE GRA?ANE, KOJI SU SPREMNI DA UZMU U?EŠ?E U PISANJU PROJEKTA: KAKO ZA 3 GODINE DOSTI?I PROSE?NU NETO PLATU OD 1.004 EURA I KAKO ZA 20 GODINA STI?I AUSTRIJU.

alt

                                                              PROJEKAT !!!

     KAKO ZA TRI GODINE DOSTI?I PROSE?NU NETO PLATO OD 1.004 EURA ??

Da bi Srbija, za 3 godine imala prose?nu neto platu od 1.004 eura, potrebno je DA VLADA R. SRBIJE:

1. DONESE ZAKONE, KOJI ?E POKRENUTI DOMA?U PROIZVODNJU SVEGA I SVA?EGA!

2. DONESE ZAKON O OPOREZIVANJU PROFITERA ( DONESE ZAKON, KOJI ?E OMOGU?ITI DA TAJKUNI OTKUPE SVOJE GREHOVE ? ) !!!

3. DONESE ZAKONE, KOJI ?E PROPISATI MAKSIMALNI BROJ ZAPOSLENIH!! ( ZAKONOM PROPISATI PRECIZAN BROJ ZAPOSLENIH, ZA SVAKO JP I DRŽAVNU USTANOVU POJEDINA?NO. NA PRIMER: ZAKONOM PROPISATI, DA EPS MOŽE IMATI ZAPOSLENIH RADNIKA, KOLIKO IMA ELEKTROPRIVREDA AUSTRIJE, NI JEDNOG VIŠE! )

 4. DONESE ZAKONE KOJI ?E UVESTI, LI?NU MATERIJALNU ODGOVORNOST DIREKTORA - RUKOVODIOCA JAVNIH PREDUZE?A, DRŽAVNIH USTANOVA I IZABRANIH LICA !!

 5. DONESE ZAKON, KOJI ?E OBAVEZATI SVE PRIVREDNE SUBJEKTE DA PLA?AJU: PDV POREZ, I DRUGE POREZE I DOPRINOSE !!!

 6. DONESE ZAKON, KOJI ?E SPRE?ITI RAD NA CRNO !!!

7. DONESE ZAKON, KOJI ?E UKLJU?ITI DIJASPORU U ZAKONODAVNU I IZVRŠNU VLAST R. SRBIJE !!!

 8. DA PROMENIMO ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA!! ZAKONOM PROPISATI DA NARODNI POSLANIK MOŽEŠ BITI IZABRAN MAKSIMUM 2 MANDATA NA FUNKCIJU NARODNOG POSLANIKA !!)

9. DA PROMENIMO ZAKON O POLITI?KIM STRANKAMA!! ZAKONOM PROPISATI, DA SE UNUTAR STRANKE, RUKOVODSTVO BIRA NA OSNOVU: PROGRAMA RADA, TAJNIM GLASANJEM, I PO PRINCIPU USLOVNI GLAS.

10. DA DONESE ZAKON, KOJI ?E UVAŽAVATI STAV ONIH GRA?ANA, KOJI NE IZA?U NA IZBORE! ( Doneti zakon koji ?e propisati! Ukoliko na izbor iza?e manje od 50% gra?ana upisanih u bira?ki spisak , onda mandat traje 2 godine a ne ?etiri. Omogu?iti gra?anima koji su protiv svih stranaka, da vode kampanju, da se na izbore ne izlazi. Obezbediti im medijski prostor. )

11. DONETI ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU, KOJI ?E OMOGU?ITI PREDSTAVLJANJE DRUGA?IJIH IDEJA! ( Zakonom propisati, da sve televizije, koje u svom programu imaju informisanje, da su obavezne da odvoje medijski prostor za: opozicione parlamentarne stranke u trajanju od 30 min nedeljno, za vanparlamentarne stranke u trajanju od 15 minuta nedeljno, a za registrovana udruženja gra?ana u trajanju od 15 minuta dvonedeljno. )

12. DONETI ZAKON O SREDNJEM I VISOKOM OBRAZOVANJU KOJI ?E SPRE?ITI KUPOVINU DIPLOMA !!! Zakonom propisati, da se u osnovnim i srednjim školama, znanje u?enika proverava 3 puta godišnje sa testovima, da se ti rezultati postavljaju trajno na internet i dostavljaju ministarstvu Prosvete, na trajno ?uvanje.

Za više škole i fakultete propisati, da su obavezni da polaganje ispita obavljaju javno pred kamerama i da te rezultate objave na internetu. Video zapis polaganja ispita ?uva se na fakultetu i u ministarstvu prosvete.

Zakonom propisati da diplomski rad na master studijama, na fakultetima koji proizvode menadžere, bude uslov da je lice uspešno vodilo sopstvenu firmu u trajanju od minimum 4 godine.

Zakonom propisati da doktorske studije, na fakultetima koji proizvode menadžere, bude uslov da je lice uspešno vodilo sopstvenu firmu u trajanju od minimum 10 godine.

Zakonom propisati da su fakulteti obavezni da obezbede da, polaganje ispita na doktorskim studijama, bude javno, pred kamerama, i da te rezultate objave na internetu. Video zapis polaganja ispita ?uva se na fakultetu i u ministarstvu prosvete. Doktorski rad se trajno ?uva na fakultetu i u Ministarstvu prosvete, uz obavezu da se doktorski rad objavi na internetu.

Zakonom propisati, da su svi politi?ari i postavljena lica od strane politike, obavezni da prijave gde su završili: osnovnu i srednju školu i fakultet, a te ustanove ( škole i fakulteti ) obavezni su da na svom sajtu objave sve podatke i ocene u toku školovanja o tom licu. Za nepoštovanje ovog zakona, zakonom propisati kaznu koja ?e biti zabrana bavljenja politikom.

MI VERUJEMO DA JE MOGU?E IZGRADITI SISTEM, KOJI ?E OMOGU?ITI DA SRBIJA ZA TRI GODINE DOSTIGNE PROSE?NU NETO PLATU OD 1004 EURA!!

 

ZAŠTO 1.004 eura?

Mnogi su pitali! Zašto baš 1.000 eura?

SAMO PROSE?NA NETO PLATA OD 1.000 EURA MOŽE USPORITI, KASNIJE I ZAUSTAVITI, PROCES ISELJAVANJA GRA?ANA SRBIJE IZ SRBIJE!!!!

PRIMER!!!

alt

Po nezvani?nim podacima, iz Sente, ?ija opština ima 25.619 stanovnika, u poslednje 4 godine iselilo se 5.000 gra?ana, a iz Kanjiže, ?ija opština ima 27.510 stanovnika, u poslednje 4 godine, iselilo se 4.000 gra?ana.

Ovaj primer pokazuje: u kakvom stanju se nalazi Srbija i koliko smo mi u pravu, kad tražimo da se uradi projekat ?? KAKO ZA TRI GODINE DOSTI?I PROSE?NU NETO PLATU OD 1.004 EURA??

Ukoliko ne uradimo i realizujemo pomenuti projekat, iseljavanje ?e se nastaviti. Lepim pri?ama ne?emo mo?i zaustaviti iseljavanje.

alt

NAŠI, DOLE PRIKAZANI PROJEKTI, GRADE SISTEM, KOJI ?E ZA 3 GODINE OBEZBEDITI PROSE?NU NETO PLATU OD 1.004 EURA.

 

 1.  Bez razvoja doma?e proizvodnje, Srbija ne?e iza?i iz krize! Bez razvoja velikih fabrika, ne može se razviti mala privreda jer nema za koga da radi. Zato smo mi i napisali projekat: ??KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU?? (Kako država da pomogne, razvoj doma?e proizvodnje ? ) Ovaj projekat nudi rešenje, kako pokrenuti velike fabrike!

 

alt

 • KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU ?
 • Kako država da pomogne, razvoj doma?e proizvodnje ?
 • Projekat br. 4.
 •  

Ovaj projekat, Projekat br. 4. ?Kako država da pomogne, razvoj doma?e privrede" nudi rešenje, kako u Srbiji pokrenuti inustrijsku proizvodnju. Bez, pokretanja industrijske proizvodnje, svega i sva?ega, Srbija ne?e iza?i iz ekonomske krize............................Više na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/272-kako-drava-da-pomogne-razvovj-proizvodnje.html

 

2.   Bez izvoza gotovih industrijskih proizvoda Srbija ne može iza?i iz krize. Bez zakona, koji ?e obavezati uvoznike da svoj uvoz pokriju izvozom sli?nih proizvoda, nema razvoja doma?e proizvodnje i nema izvoza.Zato smo mi i napisali projekat:( Kako pokrenut proizvodnju ? ) KAKO ZAKONOM PODSTA?I IZVOZ ? Ovaj projekat nudi rešenje, kako zakonom podsta?i izvoz i razvoj doma?e proizvodnje!

 

alt

 

( Kako pokrenut proizvodnju ? )

 • Projekat !
 • Kako zakonom podsticati izvoz ?

Ovaj projekat govori o pogrešnoj ekonomskoj politici, koju Vlada RS sprovodi poslednjih 25 godina ! Ova naopaka ekonomska politika, ugasila je industrijsku proizvodnju, uništila naš izvoz, ostavila radnike bez posla, ostavila penzionere bez dostojne penzije a mladost Srbije bez budu?nosti.

Mi nudimo projekat koji nudi rešenje kako: obnoviti industrijsku proizvodnju, pove?ati izvoz, zaposliti nezaposlene, pove?ati plate i penzije, zaustaviti iseljavanje naše mladosti i vratiti veru u bolju budu?nost......................Više na web adresi:  http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html

 

3.   Bez doma?eg privrednika, nema razvoja doma?e proizvodnje. Bez razvoja preduzetni?kog duha, nema doma?eg preduzetnika. Bez pomo?i države nije mogu?e razviti preduzetni?ki duh. Zato što ovako mislimo mi smo i napisali projekat: ( ŠTA I KAKO PROIZVODITI ! ) Projekat: Srpska agencija za podsticanje proizvodnje ? SAPP. Ovaj projekat nudi rešenje, kako država može pomo?i razvoju doma?eg preduzetništva.

 

alt

 •                                      
 • ( ŠTA I KAKO PROIZVODITI ! )
 • Projekat: Srpska agencija za podsticanje proizvodnje ? SAPP

 

Projekat nudi rešenje, kako država Srbija može pomo?i malim privrednicima u organizovanju masovne proizvodnje poznatih-novih proizvoda svedskog kvaliteta, modernog-savremenog dizajna i kako te proizvode prodati a sa ciljem posticanja doma?eg preduzetnišva, samozapošljavanja malih privrednika i produktivnog zapošljavanja radnika............................Više na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/245-srpska-agencija-za-posticanje-proizvodnje-sapp-.html

 

4.   Bez logi?nog zakona, Zakon o planiranju i izgradnji, nema razvoja gra?evinske privrede, Bez pomenutog zakona ne mogu se stvoriti gra?evinska preduze?a, koja su sposobna da rade velike poslove u Srbiji i koja su sposobna da iza?u na svetsko tržište.

Postoje?i zakon o planiranju i izgradnji uništio je gra?evinsku privredu i doveo je do toga: da nemamo ozbiljno gra?evinsko preduze?e, da nam se objekti raspadaju, da nam poplave uništavaju ljude i imovinu, da radnici ostaju bez posla a penzije smanjuju.

Da bi rešili ove probleme, mi smo napisali projekat: KAKO, GRA?EVINSKOJ PRIVREDI, OBEZBEDITI VIŠE POSLA? ( Kako spasiti svoju firmu od propasti?). Ovaj projekat nudi rešenje, kako gra?evinskoj privredi obezbediti više posla i kako penzionerima vratiti njihove penzije.

 

alt

 • KAKO, GRA?EVINSKOJ PRIVREDI,
 • OBEZBEDITI VIŠE POSLA?
 • ( Kako spasiti svoju firmu od propasti?)

Ovaj projekat namenjen je: vlasnicima, preduzetnicima i direktorima, preduze?a koji se bave trgovinom i proizvodnjom gra?evinski materijalima i izvo?enjem gra?evinskih radova. Projekat nudi rešenje, kako obezbediti više posla gra?evinskoj privredi. .......................Više na veb adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/pocetna-strana/283--kako-spasiti-svoju-firmu-od-propasti.html

 

5.  Bez para nema pokretanja doma?e proizvodnje! Mi smo mislili o tome, pa smo napisali projekat KAKO OPOREZOVATI PROFITERE-TAJKUNE ( KAKO TAJKUNIMA OMOGU?ITI DA OTKUPE SVOJE GREHOVE? )

Od 1190 godine pa do 2016 mi imamo: tranzicione, privatizacione, politi?ke, partijske, sportske, estradne i ko zna još kakve profitere, koji su sav profit od naroda pokupili za sebe. Mislimo da je logi?no da od njih uzmemo jedan deo tog profita i da ga uložimo u proizvodnju, a ne da penzionerima, doktorima i u?iteljima smanjujemo penzije i plate.

 

alt     

           KAKO TAJKUNI, DA OTKUPE SVOJE GREHOVE ?

                 ( Kako tajkune oporezovati? )

Ovaj projekat nudi rešenje: kako tajkuni da otkupe svoje grehove, kako obezbediti novac za pokretanje doma?e proizvodnje, i kako penzionerima, profesorima, doktorima vratiti dostojanstvo i pravo na život?????..Više na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/274-kako-tajkune-oporezovati-.html

 

6.   Srpska dijaspora, može pomo?i u traženju puta spasenja za narod i državu, jer ima: znanje, politi?ke i ekonomske veze, pristup novim tehnologijama i imaju li?ni interes da se uklju?i u ovaj projekat. Zato smo mi i napisali projekat: Kako Srpsku dijasporu, uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije ?: ?S P A S? ( KAKO SPASITI SRBIJU ? )

Pored ekonomskog interesa, Srpsku dijasporu treba uklju?iti, zbog politi?kog i nacionalnog interesa. Politi?kog, jer je dijaspora u mogu?nosti da stupi u kontakt sa mo?nim ljudima velikih država, a nacionalni interes je, da se dijaspora okuplja, organizuje i uspori asimilacija. Poslanici i nosioci vlasti iz redova dijaspore, imati ?e interes da dijasporu okupljaju oko sebe.

 

alt

 • KAKO SRPSKU DIJASPORU UKLJU?ITI U
 • ZAKONODAVNU I IZVRŠNU VLAST R. SRBIJE?
 • Projekat : ?S P A S?  ( KAKO SPASITI SRBIJU ? )

Ovaj projekat nudi rešenje: Kako srpsku dijasporu uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije? Kako srpska dijaspora da pomogne, u traženju puta spasenja za narod i državu? ?????.Više na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/189-projekat-spas.html

 

7.   Bez logi?nog zakona, zakona koji ?e spre?iti partijsko zapošljavanje, Srbija ne može iza?i iz krize! Zat smo mi napisali projekat: ZAKON O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U JP I DRŽAVNIM USTANOVAMA!( Projekat: Kako su politi?ari pojeli 300.000 radnih mesta? ) koji ?e spre?iti partijsko zapošljavanje.

Ovaj projekat pokazuje, koliku su štetu Srbiji napravili dosadašnji politi?ki lideri, zapošljavaju?i svoje partijske drugove na izmišljena radna mesta.

 

alt

 

 • Projekat:
 • ZAKON O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U JP I
 • DRŽAVNIM USTANOVAMA!
 • ( Kako su politi?ari pojeli 300.000 radnih mesta ! )

Ovaj projekat pokazuje, koliku ekonomsku štetu Srbiji prave politi?ki lideri koji zapošljavaju svoje ?lanove na izmišljena radna mesta, u javnim preduze?ima i državnu administraciju, i nudi rešenje kako ovaj politi?ki kriminal i korupciju zaustaviti. 

Zapošljavaju?i svoje ?lanove partije, na izmišljena radna mesta u javnim preduze?ima i državnoj administraciji, politi?ki lideri za 10 godina pojeli su: 293.352 ( trista hiljada ) radnih mesta, ili 12.223 kilometra asfaltnog puta širine 6m, ili 14.667 kilometara kanalizacije, ili 2.933.526 m2 novog poslovnog prostora škola, bolnica, obdaništa itd. ...........Više na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/253-kako-su-politicari-pojeli-300000-radnih-mesta.html

TOLIKO OD NAS!!! 

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Dignite i Vi glas protiv: neznanja, neodgovornosti, bezidejnosti, bahatosti, sujete, protiv iseljavanja. Pomozite ovu borbu!!!

Kako, Vi možete pomo?i ovu borbu?

Možete pomo?i, tako što ?e te:

 1. Napisati neki projekat koji nudi rešenje nekog problema, a mi ?e mo taj projekat objaviti na našem sajtu!!!
 2. Ovaj projekat poslati prijatelju i poznaniku!!!
 3. Reklamirati na sajtu Privrednici Srbije!!!
 4. Donirati Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS ( Pogledajte web stranicu: https://www.privrednicisrbije.rs/o-nama.html )

 

NAPOMENA!!!

POMOZITE SEBI I SRBIJI! PROSLEDITE OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

Sa poštovanjem !

 • Predsednik UGIS i
 • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
 • Ing Vujanovi? Živojin
 • Kont.tel. 069-155-41-22
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina