altProjekat: ISTINA

  • KAKO INFORMISATI GRA?ANE VELIKIH ZAPADNIH
  • DRŽAVA, O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE, O SRPSKOM DOPRINOSU U IZGRADNJI SVETSKOG MIRA, I O SRPSKOM STRADANJU?

 

 

Ovaj projekat nudi rešenje, Kako informisati gra?ane velikih država o srpskom doprinosu razvoju svetske civilizacije, o srpskom doprinosu u izgradnji svetskog mira i o srpskom stradanju. Odnosno nudi rešenje, Kako privoleti vlade velikih zapadnih država da poštuju Srbiju i Srpski narod?

 alt

 Poznato je, da su nas velike zapadne države, u poslednjih 100 godina, bombardovale, rušile, ubijale, uništavale i satanizovale. I danas, 2019 godine, taj zapadni svet nas: šikanira, ponižava, ucenjuje, preti, cepa, najkra?e re?eno uništava. I danas, 2019 godine, u tom zapadnom svetu, na javnom mestu, nije pametno re?i da si Srbin, jer možeš doživeti neprijatnosti. A neprijatnost ?eš doživeti, jer su nas zapadni mediji toliko ocrnili, satanizovali, toliko laži o nama ispri?ali, da je obi?an narod, tu laž prihvatio kao istinu.

Naša vlast nije našla na?ina, da obi?nom narodu zapadnih država, prenese pravu istinu o Srbiji i Srbima, a morala je to da uradi, jer dok gra?ani sveta ne saznaju istinu o doprinosu Srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, o srpskom doprinosu u izgradnji svetskog mira i o srpskom stradanju, nama nema dobra, jer ?e zapadne vlade velikih država, nastaviti da nas uništavaju.

Sve dosadašnje Vlade R. Srbije, nisu našle pravi na?in da se odbrane od ovog terora, koji sprovode vlade velikih zapadnih država, i ako su Srbi dali nemerljiv doprinos razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog miru.

Podse?am na Srpski doprinos razvoju svetske civilizacije, koji su dali: Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Milutin Milankovi?, Ivo Andri? itd. i na ogromne Srpske žrtve, koje su ugra?ene u temelje svetskog mira. Ako je tako, a jeste, zašto nas onda vlade velikih zapadnih država toliko ugnjetavaju, cepaju, kinje i bombarduju?

alt

 Zašto nas uništavaju?

To rade iz sopstvenih interesa, interesa velikih!

To rade, zato što naša vlast nije našla na?in, da gra?ane tih država upozna o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i doprinosu u izgradnji svetskog mira.

Naša vlast kaže!

Istina je na našoj strani! To je ta?no.

Kažu!

Istina i pravda ?e pobediti, kad tad! To nije ta?no.

Da bi istina i pravda pobedile, mi moramo na?i na?in da gra?anima sveta saopštimo tu istinu. Kad gra?ani sveta saznaju istinu, onda ?e istina i pravda pobediti.

Ako želimo da preživimo, da budemo poštovani i cenjeni u svetu, mi moramo informisati gra?ane sveta o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog mira.

Mi moramo svakog gra?anina sveta, POJEDINA?NO, uz pomo? interneta, odnosno uz pomo? video klipova, kratkih filmova i kratkih pri?a upoznati: DA JE SRBIN, NIKOLA TESLA IZMISLIO STRUJU, DA JE SRBIN MIHAJLO PUPIN IZMISLIO TELEFON, I DA BEZ NJIH DVOJICE NEBI BILO OVAKVOG ŽIVOTA, NEBI BILO STRUJE, NEBI BILO TELEFONA, NEBI BILO MOBILNOG TELEFONA, NEBI BILO INTERNETA, itd. i da su MILIONI SRBA dalo svoje živote u izgradnju svetskog mira.

alt

Prose?ni Amerikanac, ne zna nabrojati sve ameri?ke države, a kamo li da zna nešto o Srbiji i Srbima. Ali svaki Amerikanac zna za struju, za telefon, za internet. A toga ne bi bilo da nije bilo SRBINA NIKOLE TESLE I SRBINA MIHAJILA PUPINA.

Amerikanac ne zna da je Srbin Nikola Tesla zaslužan što on ima struju, i da je Srbin Mihajlo Pupin zaslužan što on ima telefon i da interneta ne bi bilo da nije bilo njih dvojice. TU ISTINU ONI MORAJU SAZNATI!!!

Ovu istinu, da je Srbin Nikola Tesla izmislio struju i da je Srbin Mihajlo Pupin izmislio telefon i istinu o stradanju Srba treba povezati u kratki film, video klip, kratku pri?u i to uz pomo? interneta dostavljati svakom ameri?kom gra?aninu, odnosno svakom gra?aninu sveta, na njegovu e-mejl adresu, na njegov mobilni telefon, na njegovom jeziku, i objaviti na You Tube i na web sajtu.

Ako na ovaj na?in informišemo gra?ane SAD i gra?ane sveta, o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog mira, odnosno, jasno im kažemo, da zahvaljuju?i Srbiji i Srbima oni imaju struju i telefon, onda ?e Vlada SAD promeniti stav prema Srbima i Srbiji.

 DA LI JE OVO MOGU?E URADITI?

DA LI JE MOGU?E, SVAKOM GRA?ANINU SVETA POSLATI POMENUTU VIDEO PORUKU, NA NJEGOVU E-MEJL ADRESU I NJEGOV MOBILNI TELEFON?

MOGU?E JE!!!

       1.  Ako ja, autor ovog projekta, mogu da imam bazu sa 20.000 e-mejl adresa, onda agencija ISTINA, koja ?e imati i novac i kadrove, može imati bazu sa milijardu e-mejl adresa.

       2.  Srbija ima 100 ambasada i konzulata, one trebaju da skupe po milion e-mejl adresa, ako to ne mogu da urade, onda ih treba smeniti, i dovesti one koji to mogu uraditi.

       3.  U svetu ima 6. Miliona Srba, i svako od njih ima e-mejl adresu. Oni mogu skupiti 600 miliona e-mejl adresa. Njima treba prosle?ivati pomenute video klipove i kratke pri?e, i zamoliti ih, da pri?e i video klipove proslede svojim prijateljima,    poznanicima ( Amerikancima, Nemcima, Francuzima, itd. ),

MI TO MOŽEMO URADITI!

Kako to uraditi?

TO TREBA URADITI KROZ PITANJE!!

DA LI ZNATE?

Kroz pitanje ?DA LI ZNATE? informisati gra?ane sveta, o doprinosu Srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, o doprinosu Srpskog naroda izgradnji svetskog mira i o Srpskom stradanju.

KAKO VIDEO PORUKA TREBA DA IZGLEDA?

To ?u pokazati kroz 2 primera!!

PRIMER 1

Ovako bi mogao izgledati video klip ili kratka pri?a, koja bi se prosledila gra?anima SAD na njihove e-mejl adrese, i na njihove mobilne telefone. (Poruka mora biti ilustrovana sa slikama i video zapisom.) 

PITAM AMERIKANKE I AMERIKANCE?

alt

PITAM AMERIKANKE I AMERIKANCE?

 1.  Da li znate da je Srbin, NIKOLA TESLA, izmislio struju?

 2.  Da li bi mogli da zamislite svoj život BEZ STRUJE?

 3.  NEBI! NI JA NE MOGU DA ZAMISLIM ŽIVOT BEZ STRUJE!!!

 4.  Da li znate da je Srbin NIKOLA TESLA, sa svojom strujom, stvorio uslove da Vi tako dobro živite? Zamislite da vam neko uzme struju, na trenutak!! Šta bi Vi radili? Kako bi zara?ivali za život? Kako bi živeli???

 5.  Da li znate da je Srbin NIKOLA TESLA sa svojom strujom stvorio uslove da SAD postanu       najve?a ekonomska i vojna sila na svetu? Zamislite da neko uzme struju!!! Da li bi tada SAD bile najve?a ekonomska i vojna sila sveta???

 6.  Da li znate da su SRBI pomogli da Vi postanete veliki, mo?ni i jaki?

 7.  Da li znate da je vaša vlada bombardovala narod NIKOLE TESLE, koji je vama podario struju i stvorio uslov da lepo živite.

 8.  Da li znate da vaša vlada i danas davi Srbiju i Srbe, NAROD NIKOLE TESLE, koji je vama podario struju i stvorio uslov da lepo živite.

 9.  Pitam ja vas????

 10.  Ako je Srbin, sa svojim pronalascima, pomogao da SAD postanu najmo?nija država svet, ZAŠTO SU SAD BOMBARDOVALE SRBE?

 11.  Zašto Vlada SAD uništava srpski narod i državu Srbiju? Zašto nam otima naše teritorije i naše svetinje?

 12.  MOLIM VAS POMOZITE, PROSLEDITE OVO VAŠEM PRIJATELJU, POZNANIKU. Ako to u?inite, budite sigurni, da ?inite dobro delo!!!!!

 

alt

PRIMER 2

PITAM AMERIKANKE I AMERIKANCE? 

 1.  Da li znate da je Srbin, MIHAJLO PUPIN, izmislio telefon?

 2.  Da li bi mogli da zamislite svoj život bez telefona?

 3.  NEBI!!! NI JE NEBI MOGAO ZAMISLITI ŽIVOT BEZ TELEFONA!!!

 4.  Da li znate da je Srbin MIHAJLO PUPIN, sa svojom telefonom, stvorio uslove da Vi tako dobro živite? Zamislite da vam neko uzme telefon!! Šta bi Vi radili? Kako bi obavljali posao, zvali prijatelje, zara?ivali? Kako bi živeli!!!

 5.  Da li znate da je Srbin MIHAJLO PUPIN sa svojom telefonom stvorio uslove da SAD postanu       najve?a ekonomska i vojna sila na svetu? Zamislite da neko uzme telefon!!! Da li bi tada SAD bile najve?a ekonomska i vojna sila sveta???

 6.  Da li znate da su SRBI pomogli da Vi postanete veliki, mo?ni, jaki?

 7.  Da li znate da je vaša vlada bombardovala narod MIHAJLA PUPINA, koji je vama podario telefon i stvorio uslov da lepo živite.

 8.  Da li znate da vaša vlada i danas davi narod MIHAJLA PUPINA, ( Srbiju i Srbe ), koji je vama podario telefon i stvorio uslov da lepo živite.

 9.  Pitam ja vas????

 10.  Ako je Srbin, sa svojim pronalascima, pomogao da SAD postanu najmo?nija država svet, ZAŠTO SU SAD BOMBARDOVALE SRBE?

 11.  Zašto Vlada SAD uništava srpski narod i državu Srbiju? Zašto nam otima naše teritorije i naše svetinje?

 12.  MOLIM VAS POMOZITE, PROSLEDITE OVO VAŠEM PRIJATELJU, POZNANIKU. Ako to u?inite, budite sigurni, da ?inite dobro delo!!!!!

 

alt

 ŠTA TREBA URADITI???

VLADA R. SRBIJE, TREBA DA PRIHVATITI OVAJ PROJEKAT.

Vlada R. Srbije, u saradnji sa autorom ovog projekta, treba da osnuje nezavisnu agenciju ?ISTINA? koja ima zadatak, da gra?ane sveta upozna o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, o doprinosu srpskog naroda izgradnji svetskog mira i o stradanju srpskog naroda. ( u daljem tekstu agencija )

Zašto agencija Istina treba da bude nezavisna od Vlade R. Srbije?

Kad bi agencija Istina bila vladina agencija, vlade velikih zapadnih država, tražile bi od Vladu R. Srbije da agenciju Istina ugasi. Pod tim pritiskom, naša vlada bi popustila i ugasila bi agenciju Istina.

Šta je zadatak agencije ISTINA?

Agencija ima zadatak da informiše gra?ane velikih država, gra?ane sveta, o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, o doprinosu srpskog naroda u izgradnji svetskog mira, i o stradanju srpskog naroda.

KAKO?

Agencija ?e praviti kratke filmove, video klipove i kratke pri?e o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, o doprinosu srpskog naroda u izgradnji svetskog mira, i o stradanju srpskog naroda.

Video klipovi, kratki filmovi i kratke pri?e, trajale bi od 5 do 10 minuta.

U tom video klip, kratkom filmu, kratkoj pri?i, gledaoca, ?itaoca upoznati:

1.  O DOPRINOSU SRPSKOG NARODA RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE,

2.  O DOPRINOSU SRPSKOG NARODA U IZGRADNJI SVETSKOG MIRA,

 3.  ISPRI?ATI PRI?U O STRADANJU SRBA I SRPSKE DRŽAVE,

 4.  POSTAVITI PITANJE ( ZAŠTO ).

 5.  ZAMOLITI ?ITAOCA, GLEDAOCE DA POMOGNE!!! Zamoliti ih da film, video klip i pri?u proslede svom prijatelju i poznaniku. Zamoliti ih da postave pitanje ZAŠTO........?

Video klipove i pri?e prevesti na sve svetske jezike, minimum na: ENGLESKI, RUSKI, KINESKI, NEMA?KI, FRANCUSKI, ŠPANSKI, ITALIJANSKI, ARAPSKI, JAPANSKI, KOREJSKI, BRAZILSKI, TURSKI, POLJSKI, MA?ARSKI,( i na sve evropske jezike)

AGENCIJA IMA ZADATAK: DA NAPRAVI I DISTRIBUIRA, MINIMUM 100 VIDEO KLIPOVA, KRATKIH FILMOVA I KRATKIH PRI?A GODIŠNJE.

AGENCIJA IMA ZADATAK, DA NA 500 MILIONA E-MEJL ADRESA I BROJEVE MOBILNIH TELEFONA, ŠALJE VIDEO KLIPOVE I KRATKE PRI?E,

Agencija ima zadatak da formira klubove ?Srpski prijatelji? i da skuplja e-mejl adrese i brojeve mobilnih telefona, i da na njih šalju pomenute pri?e i video klipove i kratke filmove. Posebnu pažnju posvetiti SRPSKOJ DIJASPORI, ona može biti glavni nosilac distribucije pomenutih pri?a i video klipova kratkih filmova.

Agencija ima zadatak da organizuje sastanke sa: srpskim klubovima, srpskim novinarima u dijaspori i stranim novinarima, da ih okuplja i da sa njima razmenjuje iskustva i ideje.

Agencija ima zadatak da formira bazu podataka svetskih novinara i da im redovno šalje: pomenute pri?e, video klipove i kratke filmove i da ih pozove da do?u u Srbiju i da ih doma?inski ugosti..

AGENCIJA IMA ZADATAK DA U BEOGRADU IZGRADI MEMORIJALNI CENTAR O DOPRINOSU SRPSKOG NARODA RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE, DOPRINOSU SRPSKOG NARODA U IZGRADNJI SVETSKOG MIRA, I O STRADANJU SRPSKOG NARODA.

Agencija prikuplja sredstva za svoj rad.

Agencija promoviše svoj rad u sredstvima informisanja.

alt

 Kako se dolazi do video klipova, kratkih filmova i kratkih pri?a?

 JEDNOSTAVNO!!!

KAKO?

Odgovor je!

JAVNIM KONKURSOM!!!

Direktor agencije i upravni odbor formiraju komisiju od 9 ?lanova, koja ima zadatak da:

 1.  osmisli javni konkurs za izradu video klipova, kratkih pri?a i kratkih filmova o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, o doprinosu srpskog naroda u izgradnji svetskog mira, i o stradanju srpskog naroda ,

 2.  objavi javni konkurs,

 3.  predloži visinu nov?ane nagrade,

 4.  oceni radove i

 5.  da predloži direktoru i upravnom odboru, šta treba otkupiti, a što nije nagra?eno.

 Upravni odbor bira ?lanove komisije na osnovu predloga direktora agencije, i na osnovu programa rada, koji pišu sami kandidati.

Kako se postaje ?lan komisije, koja bira video klipove i kratke pri?e?

 ?lan komisije za izbor pri?a i video klipova, bira se na osnovu javnog konkursa!

Direktor predlaže, a upravni odbor bira ?lanove komisije.

Kandidati, koji konkurišu za ?lana komisije, moraju biti ?lanovi agencije ?ISTINA? i da su redovno pla?ali ?lanarinu.

Sastav komisije, po stru?noj spremi, mora odgovarati profilu prose?nog gledaoca i ?itaoca, kome je namenjen video klip i kratka pri?a. Preciznije re?eno u komisiji moraju biti: 1 doktor nauka, 2 ?lana moraju imati fakultet, 2 ?lana moraju imati višu školu, 2 ?lana moraju imati srednju školu i 2 ?lana moraju biti zanatlije.

Konkurs za prikupljanje video klipova, kratkih pri?a i kratkih filmova je stalno otvoren. Godišnje se mora napraviti minimum 100 video klipova, kratkih pri?a i kratkih filmova prevedenih na minimum 10 svetskih jezika.

 KAKO SE FINANSIRA AGENCIJA?

alt

 Agencija se finansira iz slede?ih izvora:

  1. Iz budžeta R. Srbije. Vlada R. Srbije mora obezbediti minimum dva milion eura za rad ove agencije, u prvoj godini, a kasnije, dva miliona eura godišnje plus dodatak. Na svaki prikupljeni: dinar, dolar ili euro iz ?lanarine, donacije i sponzorstva, Vlada R. Srbije mora dati 2 dinara, dolara ili eura.( Možda ?e neko re?i da je ovo mnogo para!!! Podse?am vas da je Vlada R. Srbije dala Srebrenici 5 miliona eura, i da daje bespovratna sredstva stranim kompanijama, u vidu subvencija, 10.000 eura po zaposlenom itd. Uporedite ova davanja, pa onda recite, da li je to mnogo ili malo.)
  1. Od ?lanarine.       Direktor agencije, pozvati gra?ane R. Srbije i sve Srbe u dijaspori, da na dobrovoljnoj bazi postanu ?lanovi agencije ISTINA. Visina ?lanarine na godišnjem nivou je 50 eura ( ovo je minimalna ?lanarina ).
  1. Iz donacija. Direktor agencije, obavezan je da osmisli kampanju za promovisanje ovog projekta i da skuplja donatore i sponzore.

Ko upravlja agencijom?

 Agencijom ?ISTINA? upravlja Skupština agencije!!!

Skupština agencije ima 51 ?lana. ?lanovi skupštine biraju se iz redova ?lanova agencije, po principu uslovnog glasa, na osnovu javno objavljenog programa rada na sajtu agencije. ( Uslovni glas zna?i da se on može povu?i i dati drugom kandidatu, a to zna?i da izabrani ?lan skupštine može izgubiti dobijeno poverenja bira?a i funkciju ?lana skupštine, pre isteka mandata. )

Pravo da biraju i da budu birani imaju ?lanovi agencije, koji su redovno pla?ali ?lanarinu.

Skupština agencije mora da zadovolji slede?e uslove:

 1.  Izabrani ?lanovi skupštine agencije, moraju biti ?lanovi agencije i da su redovno pla?ali ?lanarinu.

 2.  Minimalno 20% ?lanova skupštine mora biti iz redova Srpske dijaspore. ( Propisati koliko ?lanova skupštine daje dijaspora iz Amerike, Nema?ke, Francuske, Crne Gore, R. Srpske, Hrvatske itd. )

 3.  Plata ?lanova skupštine agencije, zavisi od doprinosa koji je dao ?lan skupštine. ( ?lan skupštine može da formira klub prijatelja Srba i Srbije, i da preko njega prosle?uje video klipove i pri?e, koje napravi agencija. )

alt

Kako se bira upravni odbor?

 Upravni odbor broji 7 ?lanova, a biraju se iz redova ?lanovi agencije. 5 ?lanova bira skupština agencije po principu uslovnog glasa, na osnovu javno objavljenog programa rada, a koji je objavljen na sajtu agencije, a po 1 ?lana upravnog odbora agencije imenuje, autor ovog projekta i Vlada R. Srbije.

Upravni odbor agencije mora da zadovolji slede?e uslove:

 1.  Upravni odbor ?ine 3 žene i 4 muškarca.

 2.  4 ?lana upravnog odbora, biraju se iz Srbije, jedan iz R. Srpske, jedan iz SAD i Kanade i jedan iz Zapadne Evrope.

 3.  Kao garanciju, da ?e ?lan upravnog odbora agencije raditi odgovorno, savesno i po zakonu, izabrani ?lanovi upravnog odbora agencije moraju da založe hipoteku u iznosu od 50.000 eura.

 4.  Plata ?lanova upravnog odbora agencije je u visini plate ministara Vlade R. Srbije, i imaju pravo na godišnji bonus u iznosu od 2% ( ukupno, za sve ?lanove ) od ostvarene prikupljene, ?lanarine, donacije, sponzorstva.

 Kako se bira direktora agencije?

 Direktora agencije bira upravni odbor, na osnovu programa rada.

Kandidati za direktora agencije, svoj program rada javno objavljuje na sajtu agencije.

Izabrani direktor agencije, mora da založi hipoteku u vrednosti od 200 hiljada eura, kao garanciju da ?e agencija raditi po zakonu.

Plata direktora agencije je u visini plate Predsednika Vlade R. Srbije i ima pravo na godišnji bonus, koji je do 2% od ostvarene - prikupljene, ?lanarine, donacije, sponzorstva.

Autor ovog projekta ima pravo na godišnji bonus, koji je 2% od ostvarene - prikupljene, ?lanarine, donacije, sponzorstva.

 ŠTA NAROD I DRŽAVA DOBIJAJU, AKO SE REALIZUJE OVAJ PROJEKAT?

alt

DOBIT ?E MNOGO!

1.  Gra?ani Srbije, saznat ?e, koliki doprinos su Srbi dali u razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog mira. Porast ?e samopoštovanje i ponos.

2.  U regionu, kod gra?ana susednih država, smanjiti ?e se mržnja prema Srbima i Srbiji. Smanjiti ?e se anti Srpska politika i propaganda. Otvoriti ?e se putevi saradnje.

3.  Pove?ati ?e se zainteresovanost stranih ulaga?a u Srbiju. Popraviti ?e se ekonomski položaj Srbije.

4.  Vlada R. Srbije i Predsednik R. Srbije, lakše ?e pregovarati sa stranim partnerima, kad gra?ani tih država saznaju, koliki su doprinos Srbi dali u razvoj svetske civilizacije i koliko su žrtava uložili u izgradnji svetskog mira.

5.  Srbi u dijaspori, bit ?e poštovani i ponosni. Lakše ?e obavljati svoje poslove, kad njihove kolege i poslovni partneri saznaju, koliki su doprinos dali Srbi u razvoju svetske civilizacije i koliko su žrtava uložili u izgradnju svetskog mira.

PREDLAŽEMO!!!

alt

Predlažem Predsedniku R. Srbije da imenuje ing. Vujanovi? Živojina, autora ovog projekta, za privremenog rukovodioca ovog projekta.

Ukoliko prihvatite ovaj projekat i za privremenog rukovodioca projekta postavite ing. Vujanovi? Živojina, za godinu dana uraditi ?u slede?e:

1.  Bit ?e ura?eno 100 video klipova i kratkih pri?a.

2.  Pomenuti video klipovi i kratke pri?e, bit ?e prevedene na minimum 10 svetskih jezika.

3.  Pomenuti video klipovi i kratke pri?e bit ?e prosle?eni na minimum 50 miliona e-mejl adresa.

4.  U minimum 10 država, bit ?e ura?eni web sajtovi, na kojima ?e biti objavljeni video klipovi i kratke pri?e.

5.  U Srbiji, i okolnim državama, bit ?e ura?eni web sajtovi, na kojima ?e biti objavljeni video klipovi i kratke pri?e.

6.  Na You Tube, bit ?e objavljeni minimum 100 video klipova i kratkih pri?a.

7.  Bit ?e formirana agencija, izabrana skupština, upravni odbor i direktor.

Za 3 godine, na 500.000.000 e-mejl adresa, agencija ?e proslediti pomenute video klipove i kratke pri?e.

Za 3 godine, CEO SVET ?E SAZNATI ZA DOPRINOS SRPSKOG NARODA RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE , I ŽRTVAMA, KOJE SU SRBI UGRADILI U SVETSKI MIR.

NAPOMENA!!!

Poštovani ?itaoci!

DOK GRA?ANI VELIKIH ZAPADNIH DRŽAVA, NE SAZNAJU ISTINU O DOPRINOSU SRPSKOG NARODA RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJI I O SRPSKOM STRADANJU, NAMA DOBRO BITI NE?E!!!

UKOLIKO VOLITE: SEBE, SVOJE UNUKE, SVOJU DECU, SVOJ NAROD I SRBIJU, POMOZITE DA SE OVAJ PROJEKAT REALIZUJE.

PROSLEDI OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!                                                                                                                                      

POMOZITE!!!

 alt

  • alt
  •  

 

  • Autor projekta!!!
  • Vujanovi? Živojin gra?.inž
  • 069-155-4122 
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina