alt

 

KAKO ZAUSTAVITI UMIRANJE SRBIJE ?

 

 • Ovaj projekat pokazuje : Koliko je Srbija izgubila stanovnika u poslednjih 25 godina, i nudi reenje: Kako zaustaviti umiranje Srbije, odnosno: kako podsta?i ra?anje i kako zaustaviti iseljavanje?

U poslednjih 25 godina Srbija je izgubila oko 1.700.000 stanovnika ( milion i sedamsto hiljada stanovnika )

 • 1.000.000 ( milion ) stanovnika pobeglo je iz Srbije, zbog malih plata, a
 • 700.000 gra?ana Srbije je vie umrlo, nego to se rodilo.

Ovaj manjak od 1.700.000 gra?ana je:

 • 1.700.000 radnika
 • 1.700.000 poreski obveznika, koji su Srbiji trebali da pla?aju poreze i doprinose.
 • 850.000 brakova.
 • 2.000.000 dece

GUBITAK IZRAEN U NOVCU !!!

Gubitak iznosi oko 1.350 milijardi eura ( Do ove brojke dolazimo, tako to bruto plata x 12 meseci x 40 godina x 1.700.000 stanovnika ).

Ako pomenuti gubitak iskaemo u kilometrima autoputa ili u mostovima, onda je to:

 • 450.000 kilometara autoputa,(Prose?na cena kilometra autoputa u Srbiji je 3.000.000 eura )
 • 10.000 mostova na Adi u Beogradu (Kau da je most na Adi kotao 135. miliona eura )

GUBITAK NA NIVOU JEDNE GODINE!!!

Godinje Srbija izgubi oko 100 hiljada stanovnika, Oko 65.000 pobegne iz Srbije zbog malih plata, a 35.000 vie umre nego to se rodi. (Uporedite ovaj gubitak od 100.000 stanovnika godinje sa veli?inom slede?ih gradova: Kragujevac ima 180.000 stanovnika, grad ?a?ak ima 74.000, grad Leskovac ima 64.000 a grad Subotica ima 105.000 stanovnika. KATASTROFA, ZAR NE!!! )

Godinji gubitak izraen u novcu je 79 milijardi eura ( Do ove brojke dolazimo, tako tobruto plata x 12 meseci x 40 godina x 1.00.000 gra?ana koje smo izgubili ).

Ako ovaj godinji gubitak od 100.000 gra?ana, odnosno 79 milijardi eura, uporedimo sa utedom koju je Vlada R. Srbije napravila smanjenjem penzija, onda to izgleda ovako.  ZBOG LOE POLITIKE godinje izgubimo 100.000 gra?ana i 79 milijardi eura, a Vlada R. Srbije godinje utedi 210 miliona eura, tako to smanji penzije. ( Ukupna uteda ostvarena umanjenjem penzija za tri godine iznosi 75 milijardi dinara, procenjuju u Ministarstvu finansija Srbije. A to, izraeno u eurima, je 625 miliona eura.)

DNEVNI GUBITAK JE !!!

Dok mi sedimo i o ovom problemu razgovaramo, Srbija je izgubila oko 275 stanovnika.

 • 175 stanovnika je pobeglo u beli svet, a
 • 100 ih je vie umrlo, nego ti ih se rodilo.

Dnevni gubitak u novcu je 218 miliona eura (Koliki je to novac, koliki je to gubitak, moemo shvatiti kad uporedimo ovaj dnevni gubitak sa dobitkom od prodaje slede?ih preduze?a:RTB Bor prodat za 350 miliona eura, a PKB Beograd za 105 miliona eura )

Ove brojke pokazuju, da su ovi koji vode demografsku i ekonomsku politiku Srbije, napravili ve?u tetu Srbiji i Srpskom narodu nego NATO zemlje , koje su nas bombardovale.

Brojke pokazuju da sve dosadanje: komisije, ministri i vlade ne znaju da ree ovaj problem, i da je potrebno traiti nove ideje i nove ljude, koji ?e reiti ovaj problem. Ako to ne uradimo, izgubiti ?e mo i narod i dravu.

ta je Vlada R. Srbije uradila?

Vlada R. Srbije je formirala komisiju koja je imala zadatak da rei ovaj problem.

Ovo je ta famozna komisija!!!

 

Vlada R. Srbije je, 26.12.2016 godine formirala Saveta za populacionu politiku, komisiju u sastavu: ministri Slavica ?uki? Dejanovi? , Aleksandar Vulin, Zlatibor Lon?ar, Mladen ar?evi?, Duan Vujovi?, Goran Kneevi?, Vanja Udovi?i?, Vladan Vukosavljevi?, Ana Brnabi? i Zorana Mihajlovi?, Predsednik SANU Vladimir Kosti? itd sa ciljem da na?u reenje za ovaj problem. Da zaustave negativan trend u populacionoj politici, da se zaustavi umiranje Srbije.

alt

 

ta je pomenuta komisija uradila, ta je uradila Ministar Slavica ?uki? Dejanovi??

 

Za svoj mandat od 4 godine, ministarka Slavica ?uki? Dejanovi? i pomenuta komisija uradili su:

1. Uradili su analizu pod imenom, Da bi nas bilo ovoliko, koliko nas sad ima, potrebno je da:

 1. 11 % ena, da rodi 1 dete,
 2. 43 % ena, da rodi 2 deteta, i
 3. 46 % ena, da rodi 3 deteta.

2. Uradili su reklamni spot ?Ra?aj ne odga?aj?

Sti?em utisak, da su ova komisija i ova ministarka imali zadatak da nita ne urade, na podsticanju ra?anja i zaustavljanju iseljavanja.

Za vreme mandata ministarke Slavice ?uki? Dejanovi?, Srbija je izgubila oko 400.000 gra?ana, 240.000 se iselilo a 160.000 gra?ana vie je umrlo nego to se rodilo.

Ni sadanji ministar nita nije bolji, isti je kao prethodni. Za vreme njegove vlasti, za 2 godine, Srbija je izgubila 200.000 gra?ana, 100.000 gra?ana se iselilo a 100.000 gra?ana je vie umrlo, nego to se rodilo.

Zbog gore pomenute ?injenice, neznanja i neodgovornosti nadlenih organa, ja Vujanovi? ivojin gra?evinski inenjer iz Be?eja, reio sam da napiem projekat koji ?e reiti ovaj problem. Projekat nosi ime, KAKO ZAUSTAVITI UMIRANJE SRBIJE?

KAKO ZAUSTAVITI UMIRANJE SRBIJE?

ta treba uraditi?

Potrebno je doneti zakon koji ?e:

 • USPORITI ISELJAVANJE i
 • POSTA?I RA?ANJE

POTREBNO JE POPRAVITI POSTOJE?E I DONETI NOVE ZAKONE !!!, Potrebno je sa zakonima izgraditi sistem, koji ?e funkcionisati u narednih 100 godina!!!

Potrebno je:

 1. Potrebno je zakonima izgraditi novi ekonomski sistem, sistem koji ?e za tri godine obezbediti PROSE?NU NETO PLATU OD 1.000 EURA. Samo prose?na plata od 1.000 eura zaustavlja iseljavanje i umiranje Srbije i naroda.

Mnogi ?itaoci, re?i ?e, ovo nije mogu?e. Nije mogu?e, ako razmiljamo kao nai ?ekonomski eksperti? koji su izgradili postoje?i ekonomski sistem koji je unitio Srbiju. Mi znamo da je mogu?e i zato predlaemo Vladi R. Srbije slede?e:

Predlaem Vlada R. Srbije da RASPIE JAVNI KONKURS ZA PRIKUPLJANJE IDEJA I PROJEKATA, projekata koji ?e dovesti do razvoja doma?e proizvodnje koja ?e obezbedi prose?nu neto platu od 1.000 eura.

NAPOMENA!!!

Mi imamo projekte koji nude reenje konkretnog problema, i koji mogu pomo?i ostvarivanje zadatog cilja, da za 3 godine u Srbiji bude prose?na neto plata od 1.000 eura. Pogledaj sajt Privrednici Srbije.www.privrednicisrbije.rs

alt

2. Treba popraviti ?Zakon o izboru narodnih poslanika R. Srbije? i zakone o izbornu narodnih poslanika u skuptinu APV i zakona o izboru odbornika u skuptinama optina, gradovima i gredu Beogradu.

U postoje?i zakon, dodati nove ?lanove zakona koji propisuje, da u skuptine moraju biti izabrani kandidati koji imaju 1, 2. 3 i vie dece. Odnosno da u skuptine moraju zadovoljiti slede?i uslov: 4 % zaposlenih ne mora imati decu, 10 % zaposlenih mora imati 1 dete, 42% zaposlenih mora imati 2 dece i 44% zaposlenih mora imati 3 ili vie dece.

3.  Treba popraviti ?Zakon o izboru vlade R. Srbije? i zakone o izbornu vlade APV i zakona o izboru vlasti u APV, optinama, gradovima i gredu Beogradu.

U postoje?i zakon, dodati nove ?lanove zakona koji propisuje, da u izvrnu vlast moraju biti izabrani kandidati koji imaju 1, 2. 3 i vie dece. Odnosno, prilikom izbora izvrne vlasti mora se zadovoljiti slede?i uslov: 4 % zaposlenih ne mora imati decu, 10 % zaposlenih mora imati 1 dete, 42% zaposlenih mora imati 2 dece i 44% zaposlenih mora imati 3 ili vie dece.

 4.  Treba doneti zakon o zapoljavanju slubenika u dravnu upravu, javna preduze?a i dravne ustanove ( ovde se misli na sve radnike koji primaju posredno ili neposredno platu iz budeta R. Srbije, APV , gradova, optina, sudova, javnih preduze?a, RTS, RTV, i ostalih), koji ?e propisati.

Zakonom propisati, da u gore pomenutim preduze?ima, ustanovama, slubama, mogu biti zaposlena lica koja imaju 1, 2. 3 i vie dece. Odnosno da mora zadovoljiti slede?i uslov: 4 % zaposlenih ne mora imati decu, 10 % zaposlenih mora imati 1 dete, 42% zaposlenih mora imati 2 dece i 44% zaposlenih mora imati 3 ili vie dece.

Napomena!!! Iz ovog zakona se izuzimaju samo: zaposleni kao profesionalni vojnici i policajci zaposleni u specijalnoj jedinici - andarmeriji. Oficiri i podoficiri vojske R. Srbije i policije, moraju ispuniti gore pomenuti uslov)

 alt

5.  Treba doneti zakon o oporezivanju momaka i devojaka, koji nisu u braku.

Zakonom propisati da, neoenjeni mukarci i neudate ene, koji su stariji od 25 a mla?i od 55 godina, obavezni su da pla?aju porez u visini 10% od svoje neto zarade.

Neoenjeni mukarci i neudate ene, koji nisu u radnom odnosu, obavezni su da pla?aju porez u visini od 10% od minimalne neto zarade u R. Srbiji.

Zakonom propisati da dug, po ovom zakonu, ne moe zastariti, i on se moe naplatiti od nasledstva i od imovine koju poseduje lice.

Porez ne pla?aju razvedeni mukarci i ene, koji imaju decu.

Ceo prihod po ovom zakonu je, prihod Agencije za pove?anje nataliteta.

6.  Doneti zakon o povra?aju uloenih sredstava u kolovanje lica koja odlaze u inostranstvo, da tamo ive i rade. Zakonom propisati, da su ova lica obavezna da vrate dravi sva uloena sredstva u njihovo kolovanje, uve?ana za minimalnu bankarsku kamatu.

Ceo prihod po ovom zakonu je, prihod Agencije za pove?anje nataliteta.

PITAM!!!

Da li je potreban ovaj predloeni zakon?

ODGOVOR!!!

Jeste!

Dokaz! Na medicinskom fakultetu, na petoj godini, 92% studenata planira da po zavrenom fakultetu i zavrenom stairanju odu u Nema?ku da rade. Zbog ti planova, sva ova pomenuta deca, idu na privatne ?asove nema?kog jezika.

Pitam! Da li siromana Srbija koluje svoju decu za bogatu Nema?ku?

Primer!!! Nema?ka je u periodu od 2000 do 2015 godine, u Srbiju uloila 1,6 milijardi eura i na tom ulaganju zara?uje, a Srbija je u tom periodu, samo u zdravstvo Nema?ke, uloila 360 miliona eura, a da joj se od tog ulaganja ne?e vratiti ni jedan euro. Samo kolovanje zdravstvenih radnika, doktora i medicinskih sestara, koji su otili u Nema?ku, Srbiju kota 360 miliona eura. )

7.  Doneti zakon o oporezivanju unda u visini od 20%.  Predlaemo da se uvede i tre?a stopa PDV poreza, u iznosu od 40% za: proizvodnju, emitovanje i distribuciju muzike, TV emisija, filmova i tampe.

Imenovala bi se komisija, koja bi odre?ivala ta je und. ( Kako formirati komisiju, i ko moe biti ?lan te komisije, objasniti ?emo u detaljnoj razradi projekta. )

und je:

 • 7/1.  SVE RIJALITI PROGRAME ( FARMA, DVOR, ZADRUGA ITD ),
 • 7/2.  TV EMISIJE , U KOJIMA SU PROMOVIU PEVA?I I PEVALJKE, STARLETE, KRIMINALCI I.T.D,
 • 7/3.  DNEVNE I NEDELJNE NOVINE ( TAKOZVANA UTA TAMPA ),
 • 7/4.  LOA MUZIKA,
 • 7/5.  LOI FILMOVI ITD.

Ceo prihod po ovom zakonu je, prihod Agencije za pove?anje nataliteta.

alt

 8.  Doneti zakon o naputanju dece. Doneti zakon koji ?e omogu?iti majkama i o?evima da svoje dete mogu napustiti bez krivi?ne odgovornosti, pod uslovom da ga ne mogu izdravati i da dete ostave u policijskoj stanici, bolnici ili u domu zdravlja. ( Javno pozvati majke i o?eve da svoje bebe ne ostavljaju po parkovima i kontejnerima, ve? da ih donesu na gore pomenute adrese. )

Ukoliko majka ili otac ostave li?ne podatke o sebi, onda sti?u pravo da pod odre?enim uslovima mogu svoje dete vi?ati, pa moda i vratiti, a ukoliko ne ostave podatke, onda nemaju nikakva prava i ne mogu dete vi?ati.

Zakonom obavezati u?itelje i nastavnike, u osnovnim i srednjim kolama, da su obavezni da informiu nadlene organe, da li deca ( primaoci socijalne pomo?i i de?ijeg dodatka ) idu u kolu i da li su zaputena. Ukoliko dete ne ide u kolu ili je zaputeno, nadleni organ je obavezan: da obustavi davanje socijalne pomo?i i de?ijeg dodatka i da pokrenu postupak zatite interesa deteta.

Zakonom propisati da je policija obavezna, da decu koja prose ili lutaju, sklone u privremeni smetaj u bolnicu ( u bolnici imaju smetaj i hranu ), i da o tome informie centar za socijalni rad, koji je obavezan da proveri stanje i da zatiti dete.

Ve?ernje novosti! 

alt Ispred novosadske Betanije prona?ena beba u torbi!

 

 

 

 

Napomena!!!

Samo zbog ovog slu?aja, treba prihvatiti na, gore pomenuti predlog zakona. Odnosno, treba doneti zakon koji ?e omogu?iti majkama i o?evima da svoje dete mogu napustiti bez krivi?ne odgovornosti, pod uslovom da ga ne mogu izdravati i da dete ostave u policijskoj stanici, bolnici ili u domu zdravlja.

9.  Treba doneti zakon o osnivanju agencije ?Agencije za pove?anje nataliteta? ( u daljem tekstu agencija )

Agencije za podsticaj ra?anja

ta je posao agencije?

Agencija ima zadatak da zaustaviti umiranje drave i naroda. Da za 3 godine dovede do nultog prirataja, ( to zna?i da za 3 godine bude: broj ro?enih beba = broju umrlih deda i baba, a za 5 godina da bude pozitivan prirataj, to jeste, da 37.000 beba bude vie ro?eno nego to umre deda i baba.

Agencija prikuplja informacije o demografskim kretanjima u dravi, nudi odre?ena reenja, pie predloge zakone i predlae ih Vladi R. Srbije na razmatranje.

Agencija prikuplja sredstva, koja su propisana ovim zakonima.

Agencija troi sredstva, za pomo? porodicama sa decom, kako je propisao ovaj zakon.

alt

Ko upravlja agencijom?

Agencijom upravlja skuptina agencije, ima 51 ?lana, i biraju se iz redova ?lanova agencije po principu uslovnog glasa, na osnovu javno objavljenog programa rada na sajtu agencije. ( Uslovni glas zna?i da se on moe povu?i i dati drugom kandidatu, a to zna?i da izabrani ?lan skuptine moe izgubiti dobijeno poverenja bira?a i funkciju ?lana skuptine. )

Pravo da biraju i da budu birani imaju ?lanovi agencije koji su redovno pla?ali ?lanarinu.

Skuptina agencije!!!

Skuptina agencije mora da zadovolji slede?e:9/1.  Izabrani ?lanovi skuptine agencije, moraju biti ?lanovi agencije i da su redovno pla?ali ?lanarinu, da su sa cele teritorije R. Srbije, srazmerno broju stanovnika. ( Na primer!! Ako se neko bira iz Vranja ili Subotice, onda on mora da stanuje u Vranju ili Subotici. )

 • 9/2.  Skuptinu ?ini, 50% en i 50% mukaraca.
 • 9/3  Skuptinu ?ine: 11% roditelji koji imaju jedno dete, 43 % roditelji koji imaju 2 dece i 46% roditelji koji imaju 3 dece i vie.
 • 9/4  Kao garanciju, da ?e posao ?lan skuptine agencije raditi odgovorno, savesno i po zakonu, izabrani ?lanovi skuptine agencije moraju da zaloe hipoteku u iznosu od 30.000 eura.
 • 9/5.  Plata ?lanova skuptine agencije je u visini plate narodnih poslanika Skuptine R. Srbije.

Upravni odbor!!!

Upravni odbor broji 7 ?lanova, 6 ?lanova bira skuptina agencije po principu uslovnog glasa, na osnovu javno objavljenog programa rada, na sajtu fonda, a 7 ?lana skuptine imenuje autor ovog projekta.

Upravni odbor agencije mora da zadovolji slede?e:

 • 9/6.  Upravni odbor ?ine 4 ene i 3 mukarca.
 • 9/7.  Upravni odbor ?ini: 1 ?lan koji ima jedno dete, 3 ?lana koji ima 2 dece i 3 ?lana koji imaju 3 dece .
 • 9/8.  Kao garanciju, da ?e posao ?lan upravnog odbora agencije raditi odgovorno, savesno i po zakonu, izabrani ?lanovi upravnog odbora agencije moraju da zaloe hipoteku u iznosu od 50.000 eura.
 • 9/9.  Plata ?lanova upravnog odbora agencije je, u visini plate ministara Vlade R. Srbije i imaju pravo na godinji bonus, koji ukupno moe da iznosi do 2 posto od ostvarenog profita agencije.

Izbor direktora agencije !!!

Direktora agencije bira upravni odbor na osnovu programa rada.

 • 9/10.  Kandidati za direktora agencije, svoj program rada javno objavljuje na sajtu agencije.
 • 9/11.  Izabrani direktor agencije, mora da zaloi hipoteku u vrednosti od 200 hiljada eura, kao garanciju da ?e fond raditi po zakonu.
 • 9/12.  Plata direktora agencije je u visini plate Predsednika Vlade R. Srbije i ima pravo na godinji bonus, koji je do 2% od ostvarenog profita agencije.

Autor projekta ima pravo na godinji bonus u iznosu od 2%, od ostvarenog profita.

Kako se finansira agencija?

 

alt

Agencija se finansira iz slede?ih izvora:

 

 • 9/13  Od poreza koji pla?aju neenje i udava?e ( Ta?ka 5 ovog projekta ) je prihod fonda).
 • 9/14.  Od ?lanarine. Svaka porodica, na dobrovoljnoj bazi, postaje ?lan fonda, i kao ?lan fonda obavezna je da pla?a ?lanarinu u minimalnom iznosu od 1.000 dinara godinje. Samo ?lanovi fonda, koji redovno pla?aju ?lanarinu, mogu: da dobiju pomo? od fonda, da biraju ?lanove skuptine fonda i da budu birani.
 • 9/15.  Od kazni koje pla?aju gra?ani. Doneti zakon po kome ?e 30% prihoda od svih nov?anih kazni, po svim osnovama, biti prihod ovog fonda.
 • 9/16.  Od dela profita koji ostvare preduze?a i preduzetnici. Doneti zakon po kome ?e sva preduze?a i preduzetnici, koji ostvare ve?i profit od 50.000 eura, na godinjem nivou, biti obavezni da fondu plate 0,5% profita, a ona preduze?a i preduzetni?ke radnje koje ostvare ve?i profit od 1.000.000 eura , obavezni su da plate 1% profita. Ove obaveze prema fondu ne mogu biti oporezovane od strane drave.
 • 9/17.   Od povra?aja sredstava za kolovanje, koja vra?aju gra?eni koji su otili u inostranstvo da rade. Sva sredstava koja se naplate po ovom zakonu ( Ta?ka 6 ovog projekta ) su prihod ovog fonda.
 • 9/18.  Od kladionica i igara na sre?u. Doneti zakon, po kome ?e sve kladionice i svi organizatori igara na sre?u, biti obavezni da 5 % prihoda uplate fondu.
 • 9/19.  Iz budeta R. Srbije. Vlada R. Srbije, i Vlada APV, kao i vlasti optina, i gradova ?e obezbediti deo sredstava za ovaj projekat.
 • 9/20.  Donacije. Direktor agencije, obavezan je da osmisli kampanju za promovisanje ovog projekta i da skuplja donatore.

Kako se troe sredstva agencije?

Agencija prikupljena sredstva troi na slede?i na?in:

 • 9/21.  40% prikupljenih sredstava troi se, na podsticanje preduzetnitva i zapoljavanje ?lanova agencije.
 • 9/22.  25% prikupljenih sredstava troi se, na sufinansiranje trokova dece ?lanova agencije ( de?iji dodatak, pelena, garderoba, )
 • 9/23.  20% prikupljenih sredstava, troi se na kreditiranje kupovine ku?a i stanova.
 • 9/24.  10% prikupljenih sredstava, troi se na stipendiranje dece ?lanova fonda.

PREDLOG!!!

Predlaem: Predsedniku R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije i nadlenom ministru da imenuje ing Vujanovi? ivojina za privremenog rukovodioca ovog projekta.

Ukoliko prihvatite ovaj projekat i za privremenog rukovodioca ovog projekta postavite ing Vujanovi? ivojina dobit ?e te:

 1. ZA 90 dana, ima?e te detaljno razra?en projekat i predlog svih pomenutih zakona spremni za skuptinsko zasedanje.
 2. ZA GODINU DANAREALIZOVAT ?U OVAJ PROJEKAT U CELOSTI, bit ?e konstituisana skuptina agencije, izabran upravni odbor i izabran direktor.
 3. ZA 3 GODINE, SA DANANJEG NEGATIVNOG  PRIRATAJA OD - 38.000 STANOVNIKA PRETVORITI ?E MO U  NULTU STOPU PRIRASTAJA,
 4. ZA 6 GODINA, SA DANJEG NEGATIVNOG PRIRATAJA OD - 38.000 STANOVNIKA PRETVORITI ?E MO U POZITIVAN PRIRATAJ OD + 38.000 STANOVNIKA.  

ta jo moemo uraditi, da zaustavimo iseljavanje i da podstaknemo ra?anje?

Predsednik Srbije, moe zamoliti nae tajkune da uzmu aktivno u?e?e u reavanje ovog problema.

 alt

 

 

10.  Predlaem Predsedniku R. Srbije da zamoli nae tajkune, koji su zaradili vie od 5.000.000 eura, da svako od njih u nekom selu, izgradi svoj ran?-sala. Na tom ran?u-salau da zaposle minimum jednu porodicu sa dosta dece, da organizuje proizvodnju ( Na primer: farma svinja, pili?a, junadi, proizvodnja vo?a, povr?a, cve?a itd. ) da izgradi ku?u od 100 m2 i da u nju nastani tu porodicu.

Verujem da u Srbiji ima 2.000 tajkuna koji su zaradili vie od 5.000.000 eura i da bi oni, ukoliko bi ih Predsednik republike zamolio, uloili 500.000 eura u gore pomenuti ran?-sala.

Na ovom projektu, tajkuni bi zaradili, ne toliko koliko oni mogu zaraditi u svojoj brani, ali bi zaradili, zaposlili bi jednu porodicu, pomogli razvoju sela, u narodu bi promenili sliku o sebi i popravili demografsku sliku Srbije.

Ra?unica!!!

Pretpostaviti ?emo, da ?e svih 2.000 tajkuna napraviti farmu svinja, pa da vidimo, ta ?e Srbija dobiti!

Srbija bi dobila:

10/1.  2.000 malih farmi, kapaciteta 2.000 tovljenika godinje. ( Jedan radnik opsluuje 1.000 tovljenika. )

10/2.  4.000.000 tovljenika godinje. U ovom slu?aju, imali bi ta da izvezemo u Rusiju.

10/3.  Zaposlili bi 4.000 radnika

10/4.  Dobili bi 2.000 savremenih ku?a, u kojima bi se ?uo de?iji smeh. Deca tajkuna bi se u?ila, kako voleti svoj narod, svoju dravu, biti odgovoran a pri tome zaraditi.

10/5.   Ove farme bi oko sebe okupile lokalne seljake. Selo bi dobilo ansu da preivi.

10/6.   Tajkuni bi dobili poverenje gra?ana, to je izuzetno vano.

Napomena!!!

Ovaj projekat je posebno obra?en i nalazi se na sajtu Privrednici Srbije.

11.  Vladi R. Srbije, u saradnji sa privatnim agencijama, moe i treba da pomogne neenjama i udava?ama da na?u sebi partnera.

alt

 

Po zvani?nim informacijama, u Srbiji ima oko 260.000 neenja , i ovo je veliki problem ovih momaka i drave Srbije.

Ovih 260 hiljada neenja je, 260 hiljada brakova i 600 hiljada dece.

Mnogima se ne?e svideti ovaj na predlog! Re?i ?e, drava ne treba da se mea u ljubav. Mi smo miljenja da drava trba i moe da pomogne neenjama i udava?ama da na?u svog partnera.

Predlaemo Vladi R. Srbije da podstakne razvoj agencija koje povezuje ljude i da ih finansijski pomogne. ( Na primer : mladenci bi dobili svadbeni poklon, a agencija, za svaki sklopljeni brak dobila bi odre?enu sumu novca od drave.)

Drava, odnosno Agencija za pove?anje nataliteta, pomogla bi agencijama za povezivanje ljudi, da se iz odre?enih zemalja dovedu mlade koje bi pristale da ive na selu, na primer iz Vijetnama, )

Drava bi preko agencija za povezivanje ljudi, organizovala susrete neenja i udava?a i u?estvovala bi u finansiranju tih susreta.

NAPOMENA!!!

Potovani ?itaoci! Hvalite i kritikujte ovaj moj projekat, i uporedite ga sa projektom koji je napravila Vlada R. Srbije i ocenite , koji je bolji!!! Naalost, ne?ete mo?i uporediti ovaj projekat sa vladinim projektom, nadleni ministri Vlada R. Srbije nisu napisali nikakav projekat.

ZAKLJU?AK!!!

Ovo, to Srbija svake godine gubi 100.000 stanovnika je katastrofa, i mi moramo pokuati da neto uradimo.

Vladi R. Srbije, ne vredi slati ovakve projekte niti o problemu pri?ati na nekim okruglim stolu, oni to ne sluaju i ne razumeju, oni razumeju samo broj glasova na izborima.

Predlaem, da mi koji prepoznajemo ove probleme, da pokuamo da se organizujemo, da kroz GRA?ANSKU INICIJATIVU u Skuptini Srbije predloimo donoenje zakona, koji ?e realizovati ovaj projekat, koji ?e reiti ovaj problem. ( Potrebno je skupiti 30.000 potpisa, da bi zakon uao u skuptinsku proceduru.).

Da bi to uradili, potrebno je ovaj projekat prestaviti javnosti po principu pla?enog oglasa, na?i sponzore, i napraviti organizaciju, koja ?e prikupiti potpise gra?ana za donoenja pomenutog zakona.

Ako po?nemo pri?ati na ovaj na?in, i pokrenemo gra?ansku inicijativu, ima anse da neto uradimo. IMA ANSE DA ZAUSTAVIMO UMIRANJE SRBIJE.

Narode moj, toliko od mene!!!

POMOZI SEBI I SRBIJI!!! PROSLEDI OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

alt


 •  Autor projekta!!! 
 • Vujanovi? ivojin gra?. in.
 • 069-155-4122
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina