alt

 

KAKO NATERATI VLAST, DA PONIŠTI SPORNI PRAVILNIK I DA POŠTUJE INŽENJERE?

( Kako, inženjerima obezbediti više posla? )

Ovaj projekat pokazuje: Kako naterati Vladu R. Srbije, odnosno, Ministarku Zoranu Mihajlović, da poništi sporni pravilnik? Projekat pokazuje, i šta treba uraditi da bi: gradnja bila kvalitetnija, objekti bezbedniji a inženjeri imali više posla.

Poštovani inženjeri!

Udruženje građevinskih inženjera Srbije –UGIS i udruženje Privrednici Srbije, napisalo je projekat ’’KUĆE SE RUŠE, PLAFONI PADAJU, PROLAZNICI GINU, A VLAST ? ( Ministarka Zorana Mihajlović ukinula licence! ).

Cilj ovog projekta je da: inženjere, javnost i vlast upoznamo sa problemom u oblasti građevinarstva i ponudili rešenja, kako te probleme rešiti.

Ovaj projekat poslali smo: nadležnim organima, inženjerima, i objavili na sajtu Privrednici Srbije http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/279-ministarka-zorana-mihajlovi-ukinula-licence-.html

Inženjeri, koji su pročitali ovaj projekat, postavili su određena pitanja, na koja dajemo odgovor i određena pojašnjenja.

Postavljena pitanja!

Šta Vi hoćete?

Udruženje građevinskih inženjera Srbije - UGIS i udruženje Privrednici Srbije traži:

 1. Da Ministarka Zorana Mihajlović poništi pravilnik Pravilnik o odredbama na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji” koji je donela.
 2. Da Vlada R. Srbije prihvati naše članove zakona o planiranju i izgradnji. Naši članovi zakona obezbeđuju: više posla inženjerima i građevinskoj privredi, kvalitetniju izgradnju, kvalitetnije održavanje objekata, i veću bezbednost objekata.

Kako vaš predlog zakona, može doneti više posla inženjerima i obezbediti veće plate?

Može, uveriti će te se i sami, ako pročitate projekat do kraja( Projekat možete pročitati na sajtu:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/279-ministarka-zorana-mihajlovi-ukinula-licence-.html ) .

Ovom prilikom, u skraćenoj verziji, objasniti će mo naš predlog zakona o planiranju i izgradnji, i pokazati da on obezbeđuje više posla i veće plate.

Ovo su naši predlozi:

alt

 

1.   SPECIJALISTIČKI PREGLED OBJEKTA! Mi predlažemo zakon koji će obavezati vlasnika objekta, da redovno vrši specijalističke preglede svojih objekata. Evidenciju specijalističkih pregleda objekata, vodi građevinska inspekcija. Građevinski inspektor je obavezan da kontroliše, da li se vrše specijalistički pregledi. Ako vlasnik objekta neće to da uradi, iz bilo kog razloga, onda je obavezan građevinski inspektor , da naruči izradu specijalističkog pregleda objekta, o trošku vlasnika objekta.

Pitam: Zar ovaj predlog, ne obezbeđuje više posla inženjerima i veću bezbednost objekta?

2.   ODGOVORNI: PROJEKTANT, IZVOĐAČ I NADZOR! Mipredlažemo da zakon propiše, da sve poslove: izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, tekuće i investiciono održavanje i kooperantske radove, mora raditi odgovorno lice sa licencom.( Napomena! Član komisije za izradu pravilnika i propisa, iz Inženjerske komore Srbije kaže! Oni su se opredelili za ovo rešenje, rešenje koje ukida dosadašnju obavezu, da prilikom izgradnje objekata, mora postojati odgovorni izvođač radova i nadzorni organ, da bi pomogli seljacima i građanima, da smanje troškove gradnje.

Poštovana gospodo! Da ste znali da radite svoj posao. Da ste hteli da branite interes struke! Mogli ste da predložite rešenje koje će obezbediti kvalitetnu gradnju i istovremeno da pomognete građane koji nemaju para. Mogli ste usvojiti naš predlog zakona i preporučiti lokalnoj samoupravi, da lokalna samouprava plati nadzornog organa i odgovornog izvođača radova. To je mnogo jeftinije, nego tim građanima graditi nove kuće posle: zemljotresa, klizišta, poplave ili neke druge nesreće. )

Pitam: Pitanje br 1. Zar ovaj predlog, ne obezbeđuje više posla inženjerima i kvalitetniju gradnju?

Pitanje br. 2. Da li će članovi komisije, koji su predložili ovaj pravilni, nadoknaditi štetu građanima, koju će prouzrokovati budući zemljotres, klizište i nekvalitetna gradnja?

3.   JAVNA NABAVKA! Mi predlažemo da zakon propiše, da su JP i državne ustanove obavezni, da angažuju stručna lica, da vode javnu nabavku. To znači: da će predmer i predračun radova, raditi lice sa odgovarajućom licencom i da većina članova komisije za javnu nabavku, mora biti tehničko lice sa odgovarajućom licencom.

Pitam: Zar ovaj predlog, ne obezbeđuje više posla inženjerima i smanjuje kriminal i korupciju ? (Sada ovaj posao obavljaju, ekonomisti, pravnici, domari, spremačice itd.)

4.   NADZOR! Zbog potrebe, da imamo kvalitetniju i odgovorniju gradnju objekata i bolju kontrolu izvođenja radova, mi predlažemo da zakon o planiranju i izgradnji podeliti nadzor na dva dela, i to:

 1. Nadzor za statičku i dinamičku stabilnost objekata i zaštitu čovekove okoline, koji organizuje država, odnosno, organizuje organ koji izdaje građevinsku dozvolu, o trošku investitora - vlasnika objekta.
 2. Investitorski nadzor organizuje investitor o svom trošku.

Pitam: Zar ovaj predlog, ne obezbeđuje više posla inženjerima i kvalitetniju gradnju?

5.   SERTIFIKAT - LICENCE FIRMI ! Mi predlažemo da se zakonom uvedu sertifikati - licence za firme. Sertifikat potvrđuje da je preduzeće ili radnja: kadrovski, tehnički i finansijski sposobna da kvalitetno uradi određeni posao. Sertifikate bi izdavala Građevinska komora. Građevinska komora se osniva po ovom zakonu i radi u okviru PKS.

Pitam!

Pitanje br. 1.   Zar ovaj predlog ne sprečava nelojalnu konkurenciju?

Pitanje br. 2. Zar ovaj predlog ne sprečava: trgovce, muzičare, konobare, lekarima itd da inženjerima uzimaju poslove? ( Primer: Podsećam da je Vlada Georgijev muzičar, radio je rasvetu na mostu Beška. Vlada Georgijev poseduje firmu, muzički studio Barba. Vlada je ovaj posao radio, zato što je prijatelj Milutina Mrkonjića i zato što inženjeri ćute. Inženjeri se izčuđuju! Pitaju se, da li je to moguće? Ništa ne preduzimaju, čekaju da neko drugi reši ovakve probleme! )

Pitanje br. 3. Zar ovaj predlog ne obezbeđuje: više posla inženjerima, veće plate i kvalitetniju gradnju?

6.     ODRŽAVANJE OBJEKATA! Mi predlažemo da zakon propiše, da su vlasnici objekata obavezni, da svoje objekte održavaju u tehnički ispravnom, energetski efikasnom i vizuelno lepom stanju. Ukoliko vlasnik objekta, ne održava objekat u skladu sa ovim zakonom, onda je obavezna lokalna samouprava da to uradi o trošku vlasnika objekta.

( Primer! Da bi se uštedela energija, gas, koju uvozimo, potrebno je na stambenoj zgradi uraditi fasadu, zameniti oluke i zameniti stolariju. Ovaj posao treba da plate vlasnici stanova, ali vlasnici stanova ne mogu da se dogovore. Jedan hoće, drugi neće jer nema para, treći čeka da to uradi država, četvrti neće jer se posvađao sa komšijom.

Tada na scenu stupa Građevinska inspekcija. Obaveštava vlasnike stanova, da su obavezni da urade pomenute radove, ako to ne urade oni , onda će to uraditi grad o njihovom trošku. Stanari i dalje ne reaguju. Građevinska inspekcija angažuje građevinsku firmu, koja će uraditi ovaj posao. Grad plati radove i fakturiše te radove vlasnicima stanova.

Znam! Mnogi će ovaj predlog kritikovati, objašnjavati će da predlog nije realan, da nije moguće ovaj predlog sprovesti u život.

Većina kritičara će objašnjavati. Ovaj projekat nije moguć, jer stanari nemaju para. Tačno, moguće je da se desi da neko od stanara nema para, ali i za to postoji rešenje! U slučaju kad neko nema para, da plati svoj deo troškova, tada grad staviti hipoteku na stan. Grad će dug, sa pripadajućom kamatom, naplatiti, kad se stan bude prodavao ili nasleđivao. )

Pitam! Zar ovaj predlog, ne obezbeđuje: više posla inženjerima, veće plate, više posla građevinskoj privredi, kvalitetniju gradnju i lepše zgrade, lepši grad?

7.   ARHITEKTA GRADA! Mi predlažemo da zakon obaveže opštine i gradove, da uvedu stručnu funkciju - službu ARHITEKTA GRADA. Arhitekta grada je stručna funkcija, na koju mogu konkurisati inženjeri arhitekture, bira se na mandat od 4 godine i ima platu u iznosu 90% plate predsednika opštine, odnosno gradonačelnika.Posao Arhitekta grada je, da se brine o: planiranju, uređenju, i izgledu grada.

Pitam! Zar ovaj predlog, ne obezbeđuje više posla inženjerima arhitekture, i ne obezbeđuje bolje uređenje naših gradova?

8.   INŽENJERSKA KOMORA! Mi predlažemo da se zakonom o planiranju i izgradnji propiše način izbora rukovodstva Inženjerske komore Srbije. Predlažemo da se rukovodstvo bira po principu USLOVNI GLAS!

Šta je uslovni glas, odnosno, šta je uslovno glasanje? Uslovno glasanje je, glasanje gde glasač može svoj glas povući, u toku trajanja mandata, i taj glas mogu poveriti drugom kandidatu.

Kako bi izgledali izbori rukovodstva IK, po principu USLOVNOG GLASA?

 • Inženjerska komora raspisuje izbore!
 • Poziva članove, nosioce licenci, da se prijave, ko želi da glasa!
 • Kandidati za funkcije u IK, sami sebe kandiduju za određenu funkciju i pišu program rada!
 • Inženjerska komora obezbeđuje, predstavljanje tih kandidata na sajtu Inženjerske komore!
 • Izborna komisija pravi registar, u registar unosi podatke: o kandidatima za funkciju, i za koga je glasao određeni član IK. Komisija na sajtu IK objavljuje : koliko je ko osvojio uslovnih glasova, a informacija, ko je za koga glasao, poznata je samo izbornoj komisiji. Pobedio je onaj kandidat, ko je prikupio najviše uslovnih glasova.
 • Glasaču je omogućeno, da svoj glas, može da povuče u toku trajanja mandata, i da taj glas, može da poveri drugom kandidatu.
 • Izborna komisija, svakih 6 meseci proverava, da li je došlo do promene izbornih rezultata. Nastale promene, obavezno objavljuje na sajtu IK,

Ovaj sistem izbora rukovodstva Inženjerske komore, naterati će rukovodstvo IK da bude odgovorno i da počne da se bori za struku, za interese inženjera!

Da je ovo rukovodstvo IK izabrano po principu USLOVNI GLAS, ne bi došlo do usvajanja spornog pravilnika, ne bi 3000 inženjera ostalo bez posla, ne bi smanjili plate inženjerima, ne bi inženjeri bili poniženi.

Da li je ova borba uzaludna?

Mi znamo, da većina Vas misli, da ne možemo ništa uraditi i da je naš rad i trud uzaludan. Zbog takvog mišljenja, da ne možemo ništa promeniti, Srbija se nalazimo u ovim problemima.

Mi znamo, mi možemo naterati vlast, da donese novi zakon o planiranju i izgradnji, zakon koji će poštovati logiku i struku. Mi imamo iskustva, kako političare naterati da promene zakon. Mi smo 2005 godine naterali vlast da promeni Šumarčev zakona o planiranju i izgradnji.

Šta treba uraditi?

Mi znamo, da Vlada R. Srbije neće poništiti pravilnik i da neće prihvatiti naš predlog zakona, bez javnog pritiska.

alt

Ministarka građevina, Zorana Mihajlović!

 Da bi naterali Vladu R. Srbije, da poništi pravilnik i da, u zakon o planiranju i izgradnji, ugradi rešenja koja će podstaći razvoj građevinske privrede. Potrebno je ugraditi sledeće:

Treba platiti i objaviti ovaj projekat ’’FASADE SE RUŠE, PROLAZNICI GINU A VLAST? ( Ministarka Zorana Mihajlović ukida licence! )’’ u dnevnim novinama.

Treba platiti i organizovati konferenciju za štampu, na kojoj će mo objasniti projekat ’’FASADE SE RUŠE, PROLAZNICI GINU A VLAST? ( Ministarka Zorana Mihajlović ukida licence! )’’

Treba dva puta mesečno podsećati Vladu R. Srbije i javnost na probleme u oblasti građevinarstva. Ovo raditi uz pomoć plaćenih: TV emisija, konferencija za štampu, oglasa u štampanim medijima, i video klipova na Yut yubu. Podsetiti će mo vladu, da smo mi ponudili projekte kako rešiti ove probleme, a da vlada to nije prihvatila.

Primer:

Primer br. 1. Kad ministri Vlade R. Srbije bude objašnjavala, kako se vlada bori za svako radno mesto, za novo zapošljavanje. Treba platiti medijski prostor, i narodu objasniti, da je Ministarka Zorana Mihajlović otpustila 3000 inženjera.

Primer br. 2. Kad ministri Vlade R. Srbije, budu pričali o platama. Treba platiti medijski prostor, i narodu objasniti, da je Ministarka Zorana Mihajlović smanjila plate inženjerima. ( Oko 15.000 inženjera će imati manje plate, zbog usvojenog pravilnika. )

Primer br n. Kad padne plafon ili kad se desi neka druga nesreća, koja je prouzrokovana ne znanjem i ne stručnošću. Treba, platiti medijski prostor, i građane Srbije podsetiti, da je UGIS napisao i predložio vladi zakonsko rešenje, koja bi sprečila ovakve nesreće, ali da Vlada R. Srbije nije htela to da prihvati.

Ovo će mo radit, sve dok Vlada R. Srbije ne ukine pravilnik, i dok ne prihvati gore predložene predloge.

Šta inženjeri mogu da urade?

1.   INŽENJERI KOJI PODRŽAVAJU OVU BORBU! Oni inženjeri, kojima se sviđa naš projekat i način borbe, mogu nam se pridružiti. Mogu nam pomoći, tako što će projekat proslediti prijatelju, poznaniku i uplatiti donaciju, u skladu sa svojim mogućnostima, na račun broj:

 

Ukoliko Vam se sviđaju ovi naši projekti, i želite da pomognete. Pomoći možete tako što će te:.

 • Uplatiti donaciju, u skladu sa svojim mogućnostima, Udruženju građevinskih inženjera Srbije – UGIS, na račun 205-68848-57 kod Komercijalne banke. ( Podaci o udruženju: Udruženje građevinskih inženjera Srbije – UGIS : PIB 103192730, MB 08804265, Tekući račun 205-68848-57. )
 • Ukoliko želite da budete anonimni, iz bilo kojih razloga, donaciju možete uplatiti na račun:160-5800100184731-95, u skladu sa vašim mogućnostima.

Hvala!

2.   DRUGAČIJI NAČIN BORBE! Oni inženjeri, koji ne mogu da trpe poniženje a ne sviđa im se: naš način borbe i naši predlozi, mogu osmisliti drugi način borbe. Mogu napisati kritiku stanja u građevinarstvu, mogu reći šta ne valja, mogu predložiti rešenje problema! Svoje primedbe i predloge, mogu poslati nadležnim organima: Vladi R. Srbije, Predsedniku R. Srbije, Inženjerskoj komori, inženjerima itd. Mogu napraviti sajt, i te projekte objaviti na sajtu. Mogu napraviti formalna i neformalna udruženja inženjera, i preko tih udruženja, boriti se za dostojanstvo struke i interese inženjera. Mi će mo vašu borbu podržati! Sve je bolje od ćutanja! Ćutanje nas je i dovelo dovde.

3.   ĆUTANJE! Oni inženjeri koji su odlučili: da ćute, da plaćaju taksu za ponižavanje, da čekaju, da neko drugi reši ovaj problem umesto njih. Mogu da nastave: da ćute, da nastave da trpe poniženja, i da sve to posredno, preko smanjenih plata, plaćaju u proseku 10.000 dinara mesečno. ( Primer: Miroslav J. diplomirani inženjer, iz N. Sada, koji ima licencu i ostao je bez posla. Naš kolega, ćutolog, od zavoda prima pomoću u iznosu od 16.000 din mesečno, pomoć će primati do novembra ove godine. Traži on posao, ali posla nema. Naš kolega, ćutolog, ima dva studenta, apsolventi, na Građevinskom fakultetu. Umesto, da se Miroslav buni, da postavlja pitanja: ministrima, Predsedniku Vlade R. Srbije, Predsedniku IK, da se bori, da urliče, da ujeda od besa, on ćuti. Kaže Miroslav: citiram ’’U Srbiji ima 50.000 inženjera, valjda će neko od njih da se buni, ja ne mogu’’. )

Zaključak! Izgleda da će, naš kolega, ćutolog Miroslav J, i svi ostali inženjeri, koji čekaju, da se neko drugi izbori za nji, dugo čekati rešenje ovog problema, i da će ih ćutanje skupo koštati.

alt

I ovom prilikom, moramo podsetiti na našu akciju, KUPUJ DOMAĆE.

Novog zapošljavanja radnika, većih plata i penzija, nema bez domaće industrijske proizvodnje.

Domaće industrijske proizvodnje, nema bez domaćeg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema domaće industrijske proizvodnje.

Kupujmo domaće!

alt

Kupujmo domaće! Samo ako budemo kupovali domaće proizvode, možemo obezbediti: veće zapošljavanje, veće plate, veće penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom domaćih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

 Ko vodi akciju, Kupuj domaće ?

Nažalost niko!

Akciju, Kupujmo domaće, vodi udruženje Privrednici Srbije. Da je sreće i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju „Kupujmo domaća“, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

TOLIKO OD NAS!!! 

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Dignite i Vi glas protiv: neznanja, neodgovornosti, bezidejnosti, bahatosti, sujete, protiv iseljavanja. Pomozite ovu borbu!!!

Kako, Vi možete pomoći ovu borbu?

Možete pomoći, tako što će te:

 1. Napisati neki projekat koji nudi rešenje nekog problema, a mi će mo taj projekat objaviti na našem sajtu!!!
 2. Ovaj projekat poslati prijatelju i poznaniku!!!
 3. Reklamirati na sajtu Privrednici Srbije!!!
 4. Donirati Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS ( Pogledajte web stranicu: https://www.privrednicisrbije.rs/o-nama.html )


Sa poštovanjem !

 • Predsednik UGIS i
 • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
 • Ing Vujanović Živojin
 • Kont.tel. 069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina