alt

 

KAKO NATERATI VLAST, DA PONIŠTI SPORNI PRAVILNIK I DA POŠTUJE INŽENJERE?

( Kako, inženjerima obezbediti više posla? )

Ovaj projekat pokazuje: Kako naterati Vladu R. Srbije, odnosno, Ministarku Zoranu Mihajlovi?, da poništi sporni pravilnik? Projekat pokazuje, i šta treba uraditi da bi: gradnja bila kvalitetnija, objekti bezbedniji a inženjeri imali više posla.

Poštovani inženjeri!

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ?UGIS i udruženje Privrednici Srbije, napisalo je projekat ??KU?E SE RUŠE, PLAFONI PADAJU, PROLAZNICI GINU, A VLAST ? ( Ministarka Zorana Mihajlovi? ukinula licence! ).

Cilj ovog projekta je da: inženjere, javnost i vlast upoznamo sa problemom u oblasti gra?evinarstva i ponudili rešenja, kako te probleme rešiti.

Ovaj projekat poslali smo: nadležnim organima, inženjerima, i objavili na sajtu Privrednici Srbije http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/279-ministarka-zorana-mihajlovi-ukinula-licence-.html

Inženjeri, koji su pro?itali ovaj projekat, postavili su odre?ena pitanja, na koja dajemo odgovor i odre?ena pojašnjenja.

Postavljena pitanja!

Šta Vi ho?ete?

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije - UGIS i udruženje Privrednici Srbije traži:

  1. Da Ministarka Zorana Mihajlovi? poništi pravilnik ?Pravilnik o odredbama na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji? koji je donela.
  2. Da Vlada R. Srbije prihvati naše ?lanove zakona o planiranju i izgradnji. Naši ?lanovi zakona obezbe?uju: više posla inženjerima i gra?evinskoj privredi, kvalitetniju izgradnju, kvalitetnije održavanje objekata, i ve?u bezbednost objekata.

Kako vaš predlog zakona, može doneti više posla inženjerima i obezbediti ve?e plate?

Može, uveriti ?e te se i sami, ako pro?itate projekat do kraja( Projekat možete pro?itati na sajtu:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/279-ministarka-zorana-mihajlovi-ukinula-licence-.html ) .

Ovom prilikom, u skra?enoj verziji, objasniti ?e mo naš predlog zakona o planiranju i izgradnji, i pokazati da on obezbe?uje više posla i ve?e plate.

Ovo su naši predlozi:

alt

 

1.   SPECIJALISTI?KI PREGLED OBJEKTA! Mi predlažemo zakon koji ?e obavezati vlasnika objekta, da redovno vrši specijalisti?ke preglede svojih objekata. Evidenciju specijalisti?kih pregleda objekata, vodi gra?evinska inspekcija. Gra?evinski inspektor je obavezan da kontroliše, da li se vrše specijalisti?ki pregledi. Ako vlasnik objekta ne?e to da uradi, iz bilo kog razloga, onda je obavezan gra?evinski inspektor , da naru?i izradu specijalisti?kog pregleda objekta, o trošku vlasnika objekta.

Pitam: Zar ovaj predlog, ne obezbe?uje više posla inženjerima i ve?u bezbednost objekta?

2.   ODGOVORNI: PROJEKTANT, IZVO?A? I NADZOR! Mipredlažemo da zakon propiše, da sve poslove: izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, teku?e i investiciono održavanje i kooperantske radove, mora raditi odgovorno lice sa licencom.( Napomena! ?lan komisije za izradu pravilnika i propisa, iz Inženjerske komore Srbije kaže! Oni su se opredelili za ovo rešenje, rešenje koje ukida dosadašnju obavezu, da prilikom izgradnje objekata, mora postojati odgovorni izvo?a? radova i nadzorni organ, da bi pomogli seljacima i gra?anima, da smanje troškove gradnje.

Poštovana gospodo! Da ste znali da radite svoj posao. Da ste hteli da branite interes struke! Mogli ste da predložite rešenje koje ?e obezbediti kvalitetnu gradnju i istovremeno da pomognete gra?ane koji nemaju para. Mogli ste usvojiti naš predlog zakona i preporu?iti lokalnoj samoupravi, da lokalna samouprava plati nadzornog organa i odgovornog izvo?a?a radova. To je mnogo jeftinije, nego tim gra?anima graditi nove ku?e posle: zemljotresa, klizišta, poplave ili neke druge nesre?e. )

Pitam: Pitanje br 1. Zar ovaj predlog, ne obezbe?uje više posla inženjerima i kvalitetniju gradnju?

Pitanje br. 2. Da li ?e ?lanovi komisije, koji su predložili ovaj pravilni, nadoknaditi štetu gra?anima, koju ?e prouzrokovati budu?i zemljotres, klizište i nekvalitetna gradnja?

3.   JAVNA NABAVKA! Mi predlažemo da zakon propiše, da su JP i državne ustanove obavezni, da angažuju stru?na lica, da vode javnu nabavku. To zna?i: da ?e predmer i predra?un radova, raditi lice sa odgovaraju?om licencom i da ve?ina ?lanova komisije za javnu nabavku, mora biti tehni?ko lice sa odgovaraju?om licencom.

Pitam: Zar ovaj predlog, ne obezbe?uje više posla inženjerima i smanjuje kriminal i korupciju ? (Sada ovaj posao obavljaju, ekonomisti, pravnici, domari, sprema?ice itd.)

4.   NADZOR! Zbog potrebe, da imamo kvalitetniju i odgovorniju gradnju objekata i bolju kontrolu izvo?enja radova, mi predlažemo da zakon o planiranju i izgradnji podeliti nadzor na dva dela, i to:

  1. Nadzor za stati?ku i dinami?ku stabilnost objekata i zaštitu ?ovekove okoline, koji organizuje država, odnosno, organizuje organ koji izdaje gra?evinsku dozvolu, o trošku investitora - vlasnika objekta.
  2. Investitorski nadzor organizuje investitor o svom trošku.

Pitam: Zar ovaj predlog, ne obezbe?uje više posla inženjerima i kvalitetniju gradnju?

5.   SERTIFIKAT - LICENCE FIRMI ! Mi predlažemo da se zakonom uvedu sertifikati - licence za firme. Sertifikat potvr?uje da je preduze?e ili radnja: kadrovski, tehni?ki i finansijski sposobna da kvalitetno uradi odre?eni posao. Sertifikate bi izdavala Gra?evinska komora. Gra?evinska komora se osniva po ovom zakonu i radi u okviru PKS.

Pitam!

Pitanje br. 1.   Zar ovaj predlog ne spre?ava nelojalnu konkurenciju?

Pitanje br. 2. Zar ovaj predlog ne spre?ava: trgovce, muzi?are, konobare, lekarima itd da inženjerima uzimaju poslove? ( Primer: Podse?am da je Vlada Georgijev muzi?ar, radio je rasvetu na mostu Beška. Vlada Georgijev poseduje firmu, muzi?ki studio Barba. Vlada je ovaj posao radio, zato što je prijatelj Milutina Mrkonji?a i zato što inženjeri ?ute. Inženjeri se iz?u?uju! Pitaju se, da li je to mogu?e? Ništa ne preduzimaju, ?ekaju da neko drugi reši ovakve probleme! )

Pitanje br. 3. Zar ovaj predlog ne obezbe?uje: više posla inženjerima, ve?e plate i kvalitetniju gradnju?

6.     ODRŽAVANJE OBJEKATA! Mi predlažemo da zakon propiše, da su vlasnici objekata obavezni, da svoje objekte održavaju u tehni?ki ispravnom, energetski efikasnom i vizuelno lepom stanju. Ukoliko vlasnik objekta, ne održava objekat u skladu sa ovim zakonom, onda je obavezna lokalna samouprava da to uradi o trošku vlasnika objekta.

( Primer! Da bi se uštedela energija, gas, koju uvozimo, potrebno je na stambenoj zgradi uraditi fasadu, zameniti oluke i zameniti stolariju. Ovaj posao treba da plate vlasnici stanova, ali vlasnici stanova ne mogu da se dogovore. Jedan ho?e, drugi ne?e jer nema para, tre?i ?eka da to uradi država, ?etvrti ne?e jer se posva?ao sa komšijom.

Tada na scenu stupa Gra?evinska inspekcija. Obaveštava vlasnike stanova, da su obavezni da urade pomenute radove, ako to ne urade oni , onda ?e to uraditi grad o njihovom trošku. Stanari i dalje ne reaguju. Gra?evinska inspekcija angažuje gra?evinsku firmu, koja ?e uraditi ovaj posao. Grad plati radove i fakturiše te radove vlasnicima stanova.

Znam! Mnogi ?e ovaj predlog kritikovati, objašnjavati ?e da predlog nije realan, da nije mogu?e ovaj predlog sprovesti u život.

Ve?ina kriti?ara ?e objašnjavati. Ovaj projekat nije mogu?, jer stanari nemaju para. Ta?no, mogu?e je da se desi da neko od stanara nema para, ali i za to postoji rešenje! U slu?aju kad neko nema para, da plati svoj deo troškova, tada grad staviti hipoteku na stan. Grad ?e dug, sa pripadaju?om kamatom, naplatiti, kad se stan bude prodavao ili nasle?ivao. )

Pitam! Zar ovaj predlog, ne obezbe?uje: više posla inženjerima, ve?e plate, više posla gra?evinskoj privredi, kvalitetniju gradnju i lepše zgrade, lepši grad?

7.   ARHITEKTA GRADA! Mi predlažemo da zakon obaveže opštine i gradove, da uvedu stru?nu funkciju - službu ARHITEKTA GRADA. Arhitekta grada je stru?na funkcija, na koju mogu konkurisati inženjeri arhitekture, bira se na mandat od 4 godine i ima platu u iznosu 90% plate predsednika opštine, odnosno gradona?elnika.Posao Arhitekta grada je, da se brine o: planiranju, ure?enju, i izgledu grada.

Pitam! Zar ovaj predlog, ne obezbe?uje više posla inženjerima arhitekture, i ne obezbe?uje bolje ure?enje naših gradova?

8.   INŽENJERSKA KOMORA! Mi predlažemo da se zakonom o planiranju i izgradnji propiše na?in izbora rukovodstva Inženjerske komore Srbije. Predlažemo da se rukovodstvo bira po principu USLOVNI GLAS!

Šta je uslovni glas, odnosno, šta je uslovno glasanje? Uslovno glasanje je, glasanje gde glasa? može svoj glas povu?i, u toku trajanja mandata, i taj glas mogu poveriti drugom kandidatu.

Kako bi izgledali izbori rukovodstva IK, po principu USLOVNOG GLASA?

  • Inženjerska komora raspisuje izbore!
  • Poziva ?lanove, nosioce licenci, da se prijave, ko želi da glasa!
  • Kandidati za funkcije u IK, sami sebe kandiduju za odre?enu funkciju i pišu program rada!
  • Inženjerska komora obezbe?uje, predstavljanje tih kandidata na sajtu Inženjerske komore!
  • Izborna komisija pravi registar, u registar unosi podatke: o kandidatima za funkciju, i za koga je glasao odre?eni ?lan IK. Komisija na sajtu IK objavljuje : koliko je ko osvojio uslovnih glasova, a informacija, ko je za koga glasao, poznata je samo izbornoj komisiji. Pobedio je onaj kandidat, ko je prikupio najviše uslovnih glasova.
  • Glasa?u je omogu?eno, da svoj glas, može da povu?e u toku trajanja mandata, i da taj glas, može da poveri drugom kandidatu.
  • Izborna komisija, svakih 6 meseci proverava, da li je došlo do promene izbornih rezultata. Nastale promene, obavezno objavljuje na sajtu IK,

Ovaj sistem izbora rukovodstva Inženjerske komore, naterati ?e rukovodstvo IK da bude odgovorno i da po?ne da se bori za struku, za interese inženjera!

Da je ovo rukovodstvo IK izabrano po principu USLOVNI GLAS, ne bi došlo do usvajanja spornog pravilnika, ne bi 3000 inženjera ostalo bez posla, ne bi smanjili plate inženjerima, ne bi inženjeri bili poniženi.

Da li je ova borba uzaludna?

Mi znamo, da ve?ina Vas misli, da ne možemo ništa uraditi i da je naš rad i trud uzaludan. Zbog takvog mišljenja, da ne možemo ništa promeniti, Srbija se nalazimo u ovim problemima.

Mi znamo, mi možemo naterati vlast, da donese novi zakon o planiranju i izgradnji, zakon koji ?e poštovati logiku i struku. Mi imamo iskustva, kako politi?are naterati da promene zakon. Mi smo 2005 godine naterali vlast da promeni Šumar?ev zakona o planiranju i izgradnji.

Šta treba uraditi?

Mi znamo, da Vlada R. Srbije ne?e poništiti pravilnik i da ne?e prihvatiti naš predlog zakona, bez javnog pritiska.

alt

Ministarka gra?evina, Zorana Mihajlovi?!

 Da bi naterali Vladu R. Srbije, da poništi pravilnik i da, u zakon o planiranju i izgradnji, ugradi rešenja koja ?e podsta?i razvoj gra?evinske privrede. Potrebno je ugraditi slede?e:

Treba platiti i objaviti ovaj projekat ??FASADE SE RUŠE, PROLAZNICI GINU A VLAST? ( Ministarka Zorana Mihajlovi? ukida licence! )?? u dnevnim novinama.

Treba platiti i organizovati konferenciju za štampu, na kojoj ?e mo objasniti projekat ??FASADE SE RUŠE, PROLAZNICI GINU A VLAST? ( Ministarka Zorana Mihajlovi? ukida licence! )??

Treba dva puta mese?no podse?ati Vladu R. Srbije i javnost na probleme u oblasti gra?evinarstva. Ovo raditi uz pomo? pla?enih: TV emisija, konferencija za štampu, oglasa u štampanim medijima, i video klipova na Yut yubu. Podsetiti ?e mo vladu, da smo mi ponudili projekte kako rešiti ove probleme, a da vlada to nije prihvatila.

Primer:

Primer br. 1. Kad ministri Vlade R. Srbije bude objašnjavala, kako se vlada bori za svako radno mesto, za novo zapošljavanje. Treba platiti medijski prostor, i narodu objasniti, da je Ministarka Zorana Mihajlovi? otpustila 3000 inženjera.

Primer br. 2. Kad ministri Vlade R. Srbije, budu pri?ali o platama. Treba platiti medijski prostor, i narodu objasniti, da je Ministarka Zorana Mihajlovi? smanjila plate inženjerima. ( Oko 15.000 inženjera ?e imati manje plate, zbog usvojenog pravilnika. )

Primer br n. Kad padne plafon ili kad se desi neka druga nesre?a, koja je prouzrokovana ne znanjem i ne stru?noš?u. Treba, platiti medijski prostor, i gra?ane Srbije podsetiti, da je UGIS napisao i predložio vladi zakonsko rešenje, koja bi spre?ila ovakve nesre?e, ali da Vlada R. Srbije nije htela to da prihvati.

Ovo ?e mo radit, sve dok Vlada R. Srbije ne ukine pravilnik, i dok ne prihvati gore predložene predloge.

Šta inženjeri mogu da urade?

1.   INŽENJERI KOJI PODRŽAVAJU OVU BORBU! Oni inženjeri, kojima se svi?a naš projekat i na?in borbe, mogu nam se pridružiti. Mogu nam pomo?i, tako što ?e projekat proslediti prijatelju, poznaniku i uplatiti donaciju, u skladu sa svojim mogu?nostima, na ra?un broj:

 

Ukoliko Vam se svi?aju ovi naši projekti, i želite da pomognete. Pomo?i možete tako što ?e te:.

  • Uplatiti donaciju, u skladu sa svojim mogu?nostima, Udruženju gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS, na ra?un 205-68848-57 kod Komercijalne banke. ( Podaci o udruženju: Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS : PIB 103192730, MB 08804265, Teku?i ra?un 205-68848-57. )
  • Ukoliko želite da budete anonimni, iz bilo kojih razloga, donaciju možete uplatiti na ra?un:160-5800100184731-95, u skladu sa vašim mogu?nostima.

Hvala!

2.   DRUGA?IJI NA?IN BORBE! Oni inženjeri, koji ne mogu da trpe poniženje a ne svi?a im se: naš na?in borbe i naši predlozi, mogu osmisliti drugi na?in borbe. Mogu napisati kritiku stanja u gra?evinarstvu, mogu re?i šta ne valja, mogu predložiti rešenje problema! Svoje primedbe i predloge, mogu poslati nadležnim organima: Vladi R. Srbije, Predsedniku R. Srbije, Inženjerskoj komori, inženjerima itd. Mogu napraviti sajt, i te projekte objaviti na sajtu. Mogu napraviti formalna i neformalna udruženja inženjera, i preko tih udruženja, boriti se za dostojanstvo struke i interese inženjera. Mi ?e mo vašu borbu podržati! Sve je bolje od ?utanja! ?utanje nas je i dovelo dovde.

3.   ?UTANJE! Oni inženjeri koji su odlu?ili: da ?ute, da pla?aju taksu za ponižavanje, da ?ekaju, da neko drugi reši ovaj problem umesto njih. Mogu da nastave: da ?ute, da nastave da trpe poniženja, i da sve to posredno, preko smanjenih plata, pla?aju u proseku 10.000 dinara mese?no. ( Primer: Miroslav J. diplomirani inženjer, iz N. Sada, koji ima licencu i ostao je bez posla. Naš kolega, ?utolog, od zavoda prima pomo?u u iznosu od 16.000 din mese?no, pomo? ?e primati do novembra ove godine. Traži on posao, ali posla nema. Naš kolega, ?utolog, ima dva studenta, apsolventi, na Gra?evinskom fakultetu. Umesto, da se Miroslav buni, da postavlja pitanja: ministrima, Predsedniku Vlade R. Srbije, Predsedniku IK, da se bori, da urli?e, da ujeda od besa, on ?uti. Kaže Miroslav: citiram ??U Srbiji ima 50.000 inženjera, valjda ?e neko od njih da se buni, ja ne mogu??. )

Zaklju?ak! Izgleda da ?e, naš kolega, ?utolog Miroslav J, i svi ostali inženjeri, koji ?ekaju, da se neko drugi izbori za nji, dugo ?ekati rešenje ovog problema, i da ?e ih ?utanje skupo koštati.

alt

I ovom prilikom, moramo podsetiti na našu akciju, KUPUJ DOMA?E.

Novog zapošljavanja radnika, ve?ih plata i penzija, nema bez doma?e industrijske proizvodnje.

Doma?e industrijske proizvodnje, nema bez doma?eg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema doma?e industrijske proizvodnje.

Kupujmo doma?e!

alt

Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, možemo obezbediti: ve?e zapošljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

 Ko vodi akciju, Kupuj doma?e ?

Nažalost niko!

Akciju, Kupujmo doma?e, vodi udruženje Privrednici Srbije. Da je sre?e i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju ?Kupujmo doma?a?, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

TOLIKO OD NAS!!! 

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Dignite i Vi glas protiv: neznanja, neodgovornosti, bezidejnosti, bahatosti, sujete, protiv iseljavanja. Pomozite ovu borbu!!!

Kako, Vi možete pomo?i ovu borbu?

Možete pomo?i, tako što ?e te:

  1. Napisati neki projekat koji nudi rešenje nekog problema, a mi ?e mo taj projekat objaviti na našem sajtu!!!
  2. Ovaj projekat poslati prijatelju i poznaniku!!!
  3. Reklamirati na sajtu Privrednici Srbije!!!
  4. Donirati Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS ( Pogledajte web stranicu: https://www.privrednicisrbije.rs/o-nama.html )


Sa poštovanjem !

  • Predsednik UGIS i
  • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
  • Ing Vujanovi? Živojin
  • Kont.tel. 069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina