alt

KO JE KRIV ZA NOVE POPLAVE?

- Ko je kriv za nove poplave u Kosjeri?u?-

 Za ove nove poplave u Srbiji i nove poplave u Kosjeri?u, krivi su: Ministar gra?evinarstva, Vlada R. Srbije i Predsednik vlade R. Srbije.

 alt

Ministar gra?evina Zorana Mihajlovi?, Vlada R. Srbije, Predsednik vlade Aleksandar Vu?i?

Da bi nas bolje razumeli, poslužiti ?e mo se informacijama, koje je objavila RTS!

Nove poplave u Kosjeri?u

Citat, vesti RTS.

????????, ???????? 140 ????????????

????? ????????? ???? ?? ????????? ????????, 140 ???????????? ?? ????????. ???? ???? ?? ?????????? ???????? ????????? ? ??? ????? ?????????, ???? ???? ? ????????, ??? ?? ? ??????? ?????.

???????? ??????? ?? ????? ??? ??? ?????? ???? ????????? ?? ???????? ????, ??? ?? ?????? ?????? ???????? ?????? ???????????.

????????? ??????? ?????????

alt

"????? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ?????? ??????????. ???? ?? ????, ???? ???? ????? ?? ?? ??????. ???????, ???????? ???? ???? ? ???????? ?????? ????????? ???. ???? ?? ????? ?? ????", ???? ???? ??????? ?? ???? ????.

??????? ?????? ? ?????? ?????? ?? ???????? ??????, ? ???????? ?? ???????? ???????? ? ?????? ????????? ????????.

???? ???? ?? ?????? ????????? ?????? ???????, ?? ??, ??? ? ? ????, ?? ????? ?????? ???????? 32 ??????????? ???? ???? ??????? ????????.

?? ????????? ???????????? ?? ???? ?????? ?????? ?????????????. ??? ? ?? ?? ????? ?? ?????? ?????????????? ???????.

"? ??? ?????? ????? ??? ????? ?? ???? ? ????????? ???? ? ? ????? ??????", ???? ??????? ????????, ?????????? ??????? ????????.

?????? ?? ???????? ??? 140 ????????????, ? ???? ???? ? ??? ?????? ?? ???????? ?????????? ????.

"??? ???????? ? ??????? ???????, ??? ???????? ? ??????? ???????????, ??????? ?? ?? ???, ??? ? ??? ??????, ???? ???? ?? ?? ????", ????? ?????? ?????, ?????????? ????? ????????? ????????.

??? ?????? ?? ?????? ??????? ????????, ??????? ?? ???? ?????? ?? ????????????. ???????, ?? ??? ??????? ??? ?????????, ???? ???? ???????? ?? ????? ???????? ? ??????? ????????.

Izvor RTS

?lanak možete pro?itati na sajtu:http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1665181/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B%2C+%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE+140+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html

Naš komentar:

Ko je kriv za nove poplave u Kosjeri?u? Predsednik opštine kaže, da je kriv narod! Da ste pitali direktora Srbijavoda Gorana Puzovi?a, ko je kriv za nove poplave. On bi verovatno rekao, da je kriv Bog.

Gospodine Predsedni?e opštine, Milijane Stojanovi?u! Nije kriv narod, za nove poplave u Kosjeri?u, a nije ni Bog. Kriva je vlast! Vlast ure?uje odnose u civilizovanom društvu! Vlada R. Srbije, treba da donese zakon, zakon koji ?e obavezati vlasnike parcela, da su oni obavezni, da pored svoje parcele urede i održavaju odvodne kanale pored puta i korita potoka i re?ica.

Zakon treba da propiše, da ako gra?ani ne?e ili ne mogu da iskopaju i održavaju kanale pored puta i vodotokove potoka i re?ica, da je obavezna da to uradi lokalna samouprava, o trošku vlasnika parcele.

Pitamo predsednika opštine Kosjeri?!

Da li ova žena koja pla?e, a ?ija je ku?a potopljena, trebala silom da natera vlasnike parcela da uklone svoja stabla iz re?ice? Da li ste Vi, kao vlast, trebali da to uradite? Da li vlast lokalne samouprave ima zakonski osnov, da natera vlasnike parcela, da uklone svoja stabla iz vodotoka?

Da li ?e opština Kosjeri?, nadoknaditi štetu porodicama koje su poplavljene?

Zašto je kriva ministarka Zorana Mihajlovi??

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS i udruženje Privrednici Srbije, napisalo je predlog Zakona o planiranju i izgradnji. Predlog poslali Ministru gra?evina, Vladi R. Srbije i Predsedniku Vlade R. Srbije.

Naš predlog zakona predvi?a, da su vlasnici parcela obavezni da iskopaju i održavaju odvodne kanale pored puta i vodotokove potoka i re?ica. Ukoliko vlasnici parcela to ne urade, iz bilo kog razloga, onda je obavezna to da uradi lokalna samouprava o trošku vlasnika parcele.

Da je ministarka prihvatila naš predlog zakona, ne bi bile potopljene ove ku?e. Zato je ministarka kriva.

Pro?itaj:

Ko je kriv za katastrofalne poplave: http://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/269-ko-je-kriv-za-ovu-katastrofu-u-srbiji.html

Primedbe i predlozi na Predlog zakona o ure?enju prostora i izgradnji: http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/256-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji-drugi-deo.html

Zašto je Vlada R. Srbije kriva?

Vlada R. Srbije primila je naš predlog zakona, koji spre?ava ovakve nesre?e. Nije prihvatila naš predlog! Nesre?a se dogodila!  Zato je kriva.

Zašto je kriv Predsednik Vlade R. Srbije?

Kriv je po komandnoj odgovornosti. On je birao ministre.

 

Napomena!

Mnogi ?itaoci i vladini službenici, re?i ?e da mi kritikujemo Vladu R. Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vu?i?a!

Nije ta?no! Mi ovim tekstom pomažemo Vladi R. Srbije, ministarki Zorani Mihajlovi? i Predsedniku Vlade Aleksandru Vu?i?u!

Kako pomažemo?

Ukoliko Vlada R. Srbije, ne prihvati naš predlog zakona o planiranju i izgradnji, desiti ?e se slede?e:

Ne?e biti ura?eni odvodni kanali pored puta! Ne?e biti ure?eni vodo-tokovi potoka i re?ica! Ne?e biti ise?ene jove pored reke, kako kaže gospo?a Nikoli? iz Kosjeri?a, ?ija je ku?a, po drugi put ove godine potopljena.

Padati ?e ponovo kiša! Desiti ?e se opet poplave! Opet ?e plakati neka deca, jer im je ku?a poplavljena! Opet ?e plakati neka majka, jer ne?e znati šta da radi! Oni ?e tada optužiti Vladu R. Srbije i njenog predsednika.

Zašto smo, napisali i objavili ovaj tekst?

Tekst smo napisali, zato što: volimo svoj narod i državu, i želimo da pomognemo Vladi R. Srbije! Želimo da pokažemo: Ko je kriv za nove poplave u Srbiji? Ko je kriv za nove poplave u Kosjeri?u?

Ovo pišemo, jer želimo, da spre?imo ovakve nesre?e u budu?nosti.

Kupujmo doma?e!

Novog zapošljavanja radnika, ve?ih plata i penzija, nema bez doma?e industrijske proizvodnje.

Doma?e industrijske proizvodnje, nema bez doma?eg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema doma?e industijske proizvodnje.

alt

Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, možemo obezbediti: ve?e zapošljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

Akciju, Kupujmo doma?e, vodi udruženje Privrednici Srbije. Da je sre?e i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju ?Kupujmo doma?a?, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

Napomena !

Kako možete pomo?i ovu našu borbu ?

  • Možete se reklamirati, na našem sajtu Privrednici Srbije. Za informacije javite se ing Vujanovi? Živojin, na telefon 069-155- 41-22.
  • Možete uplatiti donaciju na ra?un Udruženje gra?evinskih inženjera ? UGIS, na broj teku?eg ra?una 205-68848-57 Komercijalna banka
  • Možete uplatiti donaciju na ra?un 160-5800100184731-95
  • Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, i na taj na?in ?e te pomo?i našu borbu.

alt

 

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

 

Sa poštovanjem !

  • Predsednik UGIS i
  • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
  • Ing Vujanovi? Živojin
  • Kont.tel. 069-155-41-22
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina