alt

 

NOVI ZAKON O RADU

 • ŠTA JE DOBRO, A ŠTA LOŠE U NOVOM
 • ZAKONU O RADU

 Koje su zablude: ministra Aleksandra Vulina, sindikalnih funkcionera a koje radnika.

Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS, dalo je sebi pravo da prokomentariše novi zakon o radu. Dali sm sebi pravo, da kažemo! Šta je dobro a šta loše u novom zakonu o radu. Ko je kriv: što radnici nemaju posla, što su male plate i penzije, i što nam mladost beži u beli svet?

Zašto komentarišemo ovaj zakon?

Mi smo istovremeno, privrednici i gra?evinski inženjeri. Zbog pogrešne ekonomske politike, koju vlade R. Srbije sprovode ve? 25 godIna, posla nemaju ni privrednici ni gra?evinski inženjeri. I zbog toga komentarišemo novi zakon o radu.

Da bi nas bolje razumeli, komentarišemo novinski ?lanak, lista Dnevne novine.http://www.dnevne.rs/zuta-stampa/procitajte-najvaznije-iz-novog-zakona-o-radu

Citat iz novina!

 

Šta se menja?

?U ZAKONU O RADU

 

 • Pravo na naknadu po osnovu minulog rada od 0,4% po godini rada isklju?ivo kod aktuelnog poslodavca, a ne za sve godine staža
 • Pravo na naknadu zbog otkaza dobijenog kao tehnološki višak minimum zbir tre?ine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod aktuelnog poslodavca
 • Pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju ? ne više tri, ve? dve prose?ne plate zaposlenog
 • Pravo na naknadu za no?ni rad od 26%, ali ne i za smenski rad
 • Radni odnos na odre?eno vreme može da traje dve, umesto kao do sada godinu dana
 • Pravo na koriš?enje godišnjeg odmora zaposleni dobija posle mesec dana neprekidnog rada, a ne, kao do sada, posle šest meseci
 • Gubi se pravo na naknadu za neiskoriš?en godišnji odmor, izuzev ako zaposleni dobije otkaz. Tada ima pravo da, ako nije koristio ceo ili deo godišnjeg odmora, dobije nov?anu naknadu u visini osnovne zarade uve?ane za minuli rad srazmerno neiskoriš?enim danima odmora
 • Smanjuje se broj dana pla?enog odsustva sa sedam na pet (ven?anje, poro?aj supruge, teške bolesti ?lanova porodice ili njihova smrt). Za dobrovoljno davanje krvi slede dva slobodna dana
 • Tokom godišnjeg odmora zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu uve?anu za minuli rad tokom tog meseca, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca
 • Tokom prinudnog odmora zaposleni ima pravo na 60% osnovne zarade uve?ane za minuli rad, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca
 • Izvor: Dnevne novine

 alt

Privrednici Srbije!

Pokušati ?e mo da objasnimo! Šta je dobro a šta loše u novom zakona o radu? Zašto se buni rukovodstvo sindikata? Da li ?e novi zakon o radu podsta?i novo zapošljavanje, kako kaže ministar Vulin?

alt

Pristalice pokreta ? Dosta je bilo? bivšeg ministra Saše Radulovi?a, kažu da je novi zakon napisao Saša Radulovi?.

Pojedinci, da bi unizila Sašu Radulovi?a, kaže da je S. Radulovi? ovaj zakon prepisao od Francuza.

Ako uporedimo, stari zakon o radu sa novim zakonom o radu. Primetiti ?e mo, da je novi zakon o radu, ustvari malo popravljeni stari zakon o radu. Iz starog zakona o radu, izba?ene su odre?ene nelogi?nosti, koje nisu trebale biti ni u starom zakonu. Na te nelogi?nosti, mi sad ukazujemo.

Šta je dobro u novom zakona o radu!

Dobro je što je otpremnina, koja se ispla?uje radniku prilikom otkaza, zbog tehnološkog viška, vezana za radni staž kod aktuelnog poslodavca!

Zar nije logi?no da poslodavac plati otpremninu radniku, samo za ono vreme koje je radnik proveo kod njega, a ne za ceo radni staž, kako je bilo do sada. Ova odredba, starog zakona o radu, prakti?no je ukinula pravo na rad radnicima koji imaju 30 godina radnog staža. Poslodavac nije imao interesa da zaposli radnika, koji ima više od 10 godina radnog staža. Nije imao interes, jer ga to mnogo koštalo. Sada je ovaj zakon, tu nelogi?nost ispravio.

Koga ?e oštetiti novi zakon o radu?

Istina je. odre?eni pojedinci biti ?e ošte?eni ovim novim zakonom. Ti pojedinci, ne?e mo?i više da primaju, po 5 do 6 otpremnina. Stari zakon o radu, omogu?avao je pojedincima, da u dogovoru sa mo?nicima prime i po 5 otpremnina. U ovim slu?ajevima obra?unavao se ceo radni staž. Ja poznajem ljude koji su primili po nekoliko otpremnina.

Dobro je, što je naknadu po osnovu minulog rada vezana za aktuelnog poslodavca. Naknada za minuli rad je nagrada za doprinos razvoju odre?enog preduze?a. Logi?no je, da onaj radnik, koji ima više godina radnog staža kod aktuelnog poslodavca, da dobije ve?u naknadu po osnovu minulog rada, od onog radnika koji se zaposlio ju?e, i ako taj novo-zaposleni radni ima 35 godina radnog staža. Ova zakonska odredba je logi?no, jer je prvi radnik više doprineo razvoju aktuelnog preduze?a.

Šta nije dobro u novom zakonu o radu?

 

Nije dobro, što novi zakon o radu, nije rešio slede?e:

 • Nije rešio problem povremenih poslova. U praksi imate poslove koji traju, dan, dva, 5, ili 15 dana. Tu situaciju mora da reguliše zakon o radu, I ovi radnici, treba da ostvare pravo na zdravstveno i penzijsko osiguranje.
 • Nije rešio slu?aj, kad radnik radi ( kod svoje ku?e ) za potrebe poslodavca, i slu?aj kad radnik živi i radi kod ku?e poslodavca.
 • Nije dobro, što je novi zakon o radu ostavio privilegije strana?kih funkcionera. U ovom slu?aju, sindikalni funkcioneri se bore za sebe, a ne za radnike.
 • Nije dobro, što novi zakon o radu nije propisao, ko ne može biti ?lan sindikata.Svi direktori i rukovodioci, koji po opisu svog radnog mesta, brane interese poslodavca, nebi trebali da budu ?lanovi sindikata.

Zašto je u interesu radnika, da se ukinu privilegije sindikalnim funkcionerima ?

Dokaz br. 1.

2001 godine, vlast je u zakon o radu, unela privilegije sindikalnim funkcionerima. Sindikalni funkcioneri, dobili su privilegije, ne da unaprede rad sindikalne organizacije, ve? da ?ute prilikom donošenja zakona o privatizaciji. ?utali su sindikalni funkcioneri, kad se donosio zakon o privatizaciji. Nisu protestvovali, nisu štrajkovali, i ako su znali da ?e taj zakon je uništiti Srpsku proizvodnju i radna mesta. 1990 godine, u Srbiji, radilo je 1 milion radnika u industriji, imali prose?nu platu od 1.000 DM, današnjih 1000 eura. Te 1990 godine, sindikalni funkcioneri, nisu imali privilegije, radnici su štrajkovali i tako uticali na vlast. 2014 godini, u Srbiji, zaposleno je manje od 250 hiljada radnika u industriji, imaju plato 250 eura, i sindikalne funkcionere sa privilegijama.

Dokaz br. 2.

Sindikalni funkcioneri kažu da se bore za radni?ka prava, ve?e zapošljavanje i više radnih mesta. Oni kažu, da se bore za ova prava radnika, a nisu hteli da podrže naš projekte ?KAKO POKRENUT DOMA?U PROIZVODNJU? Projekte možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije: www.privrednicisrbije.rs

Zabluda ministra Aleksandra Vulina!

alt

 

Ministar Vulin je izjavio, da ?e novi zakon o radu, pokrenuti novo zapošljavanje.

To zna?i, donošenjem novi zakon o radu, neki privrednik ?e po?eti proizvodnju, na primer: fema za kosu, kašike za cipele, elektri?ne bušilice, ?aše itd.

To se ne?e desiti, gospodine ministre. Ni jedan zakon o radu u svetu, nije otvorio nova radna mesta, pa ne?e ni ovaj.

Šta je istina, što sindikalni lideri govore!

Istina je da je u Srpskoj privredi katastrofalna situacija, da nema posla, da su plate male i da je egzistencija radnika ugrožena.

Primer!

Kako da gra?evinski inženjer na?e posao u Srbiji? Nikako, mladi inženjeri ne mogu da na?u posao, ni u varijanti da džabe rade.

Primer mladog gra?evinskog inženjera iz N. Sada. Dragan P. diplomirao je master studije, na gra?evinskom fakultetu u N. Sadu prošle godine u julu. Bio je student generacije. Tražio je posao, posao nije mogao da na?e. Tražio je poslodavca, kod koga bi radio bez plate, samo da bi stekao iskustvo i pravo da polaže stru?ni ispit. Ni u ovoj varijanti, nije mogao na?i posao u Srbiji.

Istina je da ?e novi zakon o radu, podsta?i otpuštanje radnika. Logi?no je o?ekivati, da ?e poslodavci sad otpustiti višak radnika, jer ih to mnogo manje košta.

ŠTA TREBA DA RADE SINDIKALNI FUNKCIONERI?

Ako sindikalni funkcioneri, žele da se bor za prava radnika, moraju da promene na?in borbe.

Treba da se bore za zakonska rešenja, koja ?e podsta?i doma?u industrijsku proizvodnju.

Treba da podrže projekte:

 • KAKO POKRENUT DOMA?U PROIZVODNJU,
 • PROJEKAT SPAS,
 • PROJEKAT ?ZAKON O OTKUPU GREHOVA?
 • PROJEKAT ?ZAKON O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U JP I DRŽAVNIM USTANOVAMA?
 • PROJEKAT ?KUPUJMO DOMA?E?

Kupujmo doma?e!

Novog zapošljavanja radnika, ve?ih plata i penzija, nema bez doma?e industrijske proizvodnje.

Doma?e proizvodnje, nema bez novih zakona i bez doma?eg kupca tih proizvoda.

alt

Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, možemo obezbediti: ve?e zapošljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

Akciju, Kupujmo doma?e, vodi udruženje Privrednici Srbije. Da je sre?e i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju ?Kupujmo doma?a?, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

Napomena !

Kako možete pomo?i ovu našu borbu ?

 • Možete se reklamirati, na našem sajtu Privrednici Srbije. Za informacije javite se ing Vujanovi? Živojin, na telefon 069-155- 41-22.
 • Možete uplatiti donaciju na ra?un Udruženje gra?evinskih inženjera ? UGIS, na broj teku?eg ra?una 205-68848-57 Komercijalna banka
 • Možete uplatiti donaciju na ra?un 160-5800100184731-95
 • Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, i na taj na?in ?e te pomo?i našu borbu.
 • Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, i na taj na?in ?e te pomo?i našu borbu.

 

Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, i na taj na?in ?e te pomo?i našu borbu.

pomoc

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

 

Predsednik UGIS i
Predsednik udruženja Privrednici Srbije
Ing Vujanovi? Živojin
 
Kont.tel. 069-155-41-22
 
 
 
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina