alt

 

KO JE KRIV, ZA OVU KATASTROFU U SRBIJI, KOJU SU IZAZVALE POPLAVE?

 Ovaj projekat pokazuje: Ko je kriv za ove katastrofalne poplave? I nudi rešenje! Šta treba uraditi, da se ovakve ili sli?ne katastrofe ne ponove!

Napomena:

Projekat ?Ko je kriv za poplave, ko je kriv za ovu katastrofu" poslali smo: Vladi R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vu?i?u, Ministru privrede Dušan Vujovi?u, Predsedniku R. Srbije Tomislavu Nikoli?u.

Ko je kriv za ove poplave, ko je kriv za ovu katastrofu?

Za ovu katastrofu u Srbiji, koju su izazvale poplave, kriv je  Zakon o planiranju i izgradnji.

Odnosno krivi su:

Bivši Predsednik R. Srbije i bivši Predsednik DS Boris Tadi?.

Bivši Ministar gra?evinarstva Oliver Duli?.

Bivši Ministar gra?evinarstva Velimir Ili?.

Vlade R. Srbije, koje su vladale u poslednjih 10 godina.

Narodni poslanici R. Srbije.

Rukovodstvo Inženjerske komore Srbije.

Rukovodstvo Privredne komore Srbije.

alt

Ovo su krivci za katastofalne poplave, koje su zadesile Srbijiu u maju 2014 god.( Ministri gra?evina: Oliver Duli? i Velimir Ili?, Predsednik DS Boris Tadi?, predhodne vlade R, Srbije i narodni poslanici R. Srbije u prošlim mandatima. )

Kako i zašto su, gore pomenuti, krivi za ove katastrofalne poplave?

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS, napisalo je 72 ?lana Zakona o planiranju i izgradnji, i predlog poslali nadležnim organima.

Pomenuti: ministri, predsednik DS, vlade R. Srbije i narodni poslanici, nisu hteli da prihvate naš predlog zakona.

Da su pomenuti, prihvatili naš predlog zakona. Srbija bi mnogo spremnije do?ekala ovu poplavu. Bili bi ura?eni odvodni jarkovi pored puta. Bili bi ura?eni vodotokovi, potoka i re?ica. Bila bi ure?ena zaštita mostova. Bili bi rekonstruisani nasipi na rekama. Odnosno da su prihvatili, ovaj naš predlog zakona, poplave bi napravile mnogo manje štete. Bilo bi mnogo manje, unesre?enih gra?ana, i mnogo manje žrtava.

Zašto su krivi, bivši ministri gra?evina: Oliver Duli? i Velimir Ili??

Krivi su, jer su doneli Zakon o planiranju i izgradnji, koji proizvodi: nerad, neodgovornost, neorganizovanost, nestru?nost. Kakve katastrofalne posledice, po narod i državu, je proizveo ovaj zakon, a koga su doneli pomenuti ministri, pokazale su ove poplave.

Krivi su, jer smo mi ?UGIS? predložili odre?ene ?lanove zakon, koji bi spre?ili, ublažili ovu nesre?u, koju su proizvele poplave. Da su ministri prihvatili naš predlog zakona, danas ne bi bilo toliko: stradalih, unesre?enih i tolika materijalna šteta.

Možda ?e ministri re?i! Nismo znali za ovaj predlog zakona, pa ga nismo mogli ni usvojiti. Mi smo naš predlog zakona poslali na adresu ministra. Što njihovi službenici, nisu pro?itali ili nisu razumeli, naš predlog zakona, ministre ne osloba?a odgovornosti.

alt

Niste hteli, da prihvate naš predlog zakona, koji obavezuje vlasnike objekata, da objekte drže u tehni?ki ispravnom stanju! Niste hteli, da zakonom obavežemo vlasnike imanja, da su oni obavezni da urede vodotokove, na svojim imanjima o svom trošku! Niste hteli, jer ste se bojali da gra?ani ne?e glasati za Vas. Pitam: Ko ?e ovim gra?anima, nadoknaditi štetu, i za koga ?e oni sad glasati?

Zašto je kriv, bivši Predsednik DS i Predsednik R. Srbije, Boris Tadi?.

Kriv je, jer je postavio Olivera Duli?a i Velimira Ili?a na mesto Ministra gra?evina.

Tako?e, i predsedniku Borisu Tadi?u, poslali smo predlog izmena zakona o planiranju i izgradnji. Dobili smo odgovor! Primili smo vaš projekat ?Primedbe i predlozi na zakon o planiranju i izgradnji? i prosledili smo ga nadležnim organima.

Zašto su krive vlade R. Srbije, koje su vladale Srbijom u poslednjih 10 godina.

Krive su, jer su one predlagale zakone o planiranju i izgradnji, a ti zakoni su glavni krivci, za ovu našu tragediju.

Tako?e, svim ?lanovima vlada R. Srbije, koje su vladale u poslednjih 10 godina, poslali smo naš predlog zakona o planiranju i izgradnji. Neki ?lanovi vlade, odgovorili su na naše pismo i projekat.

Odgovori su glasili: Nismo nadležni, projekat smo prosledili nadležnom ministarstvu.

Kad smo, pojedinim predstavnicima vlasti, objašnjavali naš predlog ?Zakon o planiranju i izgradnji? dobili smo interesantan komentar.

Komentar, moramo prepri?ati.

Naš predlog zakon predvi?a, da zakon obaveže vlasnike parcela pored puteva, da su oni obavezni da iskopaju i održavaju odvodne jakove. Ukoliko vlasnici parcela to ne urade, onda je obavezna lokalna samouprava, da to uradi, o trošku vlasnika parcele.

Tako?e, naš predlog predvi?a, zabranu gradnje objekata na klizištu. Predlogom smo obavezali gra?evinskog inspektora, da objekte, koji se grade na klizištu, mora da ruši u temelju. Kao i da se isklju?e sa elektroenergetsku mrežu, oni potroša?i, koji su pozajmili struju za potrebe gradilišta.

Lokalnu samoupravu, obavezali smo da preko sredstava informisanja, redovno obaveštava gra?ane, o ovom zakonu.

Odgovor vladinih službenika.

Citat. Vi predlažete da donesemo zakon koji ?e obavezati vlasnike parcela, da su oni obavezni da iskopaju i održavaju odvodne kanale, i predlažete da javno upozorimo gra?ane, da ?e mo rušiti objekte, koji se grade na klizištu, i da se ti objekti ne mogu priklju?iti na elektri?nu mrežu.

Ako mi, koji imamo vlast, usvojimo Vaš predlog zakona. Kako ?e gra?ani, na slede?im izborima, glasati za nas?

Pitamo bivše predstavnike vlasti!

Niste hteli da prihvatite naš predlog zakona, koji bi naterate gra?ane, da oni održavaju vodotokove, na svojim imanjima, da oni iskopaju i održavaju odvodne kanale pored puta, u dužini svoje parcele. Niste to hteli da uradite, da bi se dodvorili gra?anima.

Niste hteli da zakonom obavežete državna preduze?a, Srbija vode, Vojvodina vode, Beograd vode, itd, da nasipe održavaju u tehni?ki ispravnom stanju. Niste to hteli da uradite, da bi zaštitili partijske kadrove, u državnim preduze?ima, od odgovornosti.

Ko ?e sada, gra?anima, da nadoknadi štetu od poplava?

alt

 • Roba i oprema, u ovim prodavnicama na slici, uništena je u 100% iznosu! Ko ?e ovim malim privrednicima, nadoknaditi štetu?

Zašto su krivi narodni poslanici R. Srbije.

Krivi su, jer jer su doneli Zakon o planiranju i izgradnji, koji je proizveo ovu neodgovornost u društvu, a ta neodgovornost, proizvela je ova stradanja.

Tako?e, svim narodnim poslanicima, poslali smo predlog izmena zakona o planiranju i izgradnji. Pojedini narodni poslanici, odgovorili su: Hvala na projektu, prou?iti ?e mo ga!

Pitamo!

Gospodo, narodni poslanici, Vi iz vlasti i Vi iz opozicije:

Zašto je krivo, rukovodstvo Inženjerske komore Srbije i rukovodstvo Privredne komore Srbije.

Krivi su, jer nisu hteli ili nisu smeli, da javno podrže naš predlog zakona o planiranju i izgradnji.

Krivi su, što nisu javno digli glas, protiv ovog ne znanja i neodgovornosti.

Da li još uvek prou?avate ovaj projekat?      

Da li ste pro?itali naš projekat ?Predlog izmena zakona o planiranju i izgradnji?

Da li ste razumeli naš predlog zakona o planiranju i izgradnji?

Da li ste sre?ni, što ste izglasali zakon ?Zakon o planiranju i izgradnji? koji omogu?ava da se: ne moraju održavati nasipi, da se ne moraju održavati vodotoci, da se ne moraju kopati odvodni kanali, pored puta, da se ne moraju izraditi zaštite korita reka i potoka, pored mostova, da se mogu graditi objekti na klizištima, itd.

Da li, posle ove nesre?e, izazvane poplavama, ose?ate li?nu odgovornost?

Komentar !

Da se pojedini ?lanovi u rukovodstvu PKS i Inženjerskoj komori Srbije, boje, šta ?e re?i aktuelan ministar gra?evina, i zbog toga ne smeju da kritikuju vlast, pokazuju slede?e izjave.

Na okruglim stolovima, gde se razgovaralo o problemima gra?evinarstva. Ja sam kritikovao i davao predloge, na postoje?i zakon o planiranju i izgradnji. Pojedinci su mi rekli. Nemoj mnogo da kritikuješ Vladu R. Srbije i ministra, jer vlada može ukinuti Inženjersku komoru Srbije. Na moj pitanje, Kako i zašto bi to uradila? Odgovor je bio! Kako je Vlada R. Srbije, zakonom osnovala Inženjersku komoru Srbije, tako je može ukinut.

Naš predlog zakona predvi?a osnivanje Gra?evinske komore, u okviru PKS. Taj naš predlog, podržali su odre?eni ?lanovi PKS. Rekli su! Mi to podržavamo, ali za to vreme još nije došlo. Ministarstvo je protiv toga.

Pitamo!

Zašto Vi niste napisali svoj predlog zakona i postavili ga na sajt?

Ako ne?e, dekani fakulteta, rukovodstvo Inženjerske komore Srbije, i rukovodstvo Privredne komore Srbije, da dignu glas, protiv ovih nakaradnih zakona? Ko ?e?

Šta smo to mi predložili !

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS, verovalo je da nešto može uraditi, da možemo popraviti predloženi zakona o planiranju. Napisali smo 72 ?lana zakona i poslali nadležnim organima.

Ovo smo mi predložili !

1. Predložili smo ?lan zakona, koji obavezuje, vlasnike parcela, da su obavezni, da odvodne kanale pored puta i korita potoka, oni izgrade i održavaju, o svom trošku. Upustvo, tehni?ki crtež i kontrolu, daje nadležni organ lokalne samouprave. Ukoliko vlasnici parcela, ne urade ovaj posao. Obavezna je, lokalna samouprava, da to uradi, o trošku vlasnika parcele.

Zaštita puteva od buji?ne vode, i zaštita korita potoka od buji?ne vode, može se uraditi na dva na?ina.

Prvi na?in je:

Da lokalna samouprava pove?a porez na zemljište, i da ona uredi ovaj posao.

Drugi na?in je:

Da Vlada R. Srbije, donese zakon. Zakon koji ?e obavezati, vlasnike parcela, da su oni obavezni da urade ovaj posao. Ako, vlasnici parcela, ne urade ovaj posao, onda je obavezna lokalna samouprava, da uradi ovaj posao, o trošku vlasnika parcele.

Mi se zalažemo, za ovo drugo rešenje, i zato smo ga predložili. Ovde je logi?an zaklju?ak. Ako su gra?ani Srbije siromašni, i nemaju para za dodatni porez. Onda moraju oni, da iskopaju i održavaju odvodne kanale pored puta, i da iskopaju i održavaju korita potoka..

Tre?i na?in je:

Da radimo kao do sada. Odnosno da ništa ne radimo. Da ?ekamo novi potop. Kad novi potop do?e, a do?i ?e. Onda ?e mo optužimo narod, da je on kriv, što su: žbunje, pvc ambalaža, stari frižideri itd, napravili brane na potocima. Brane ?e napraviti bujice. Bujice ?e odneti puteve, useve i potopiti naselja. Vlast ?e saopštiti da gra?ani nemaju izgra?enu svest o samozaštiti. Da gra?ani svojim ponašanjem: ugrožavaju svoje i tu?e živote, i da ugrožavaju svoju i tu?u imovinu. Onda ?e se vlast ljutiti, na narod i na Boga.

Zašto su krivi: tadašnji ministri gra?evinarstva: Oliver Duli? i Velimir Ili?, Predsednik Vlade R. Srbije i narodni poslanici R. Srbije?

Krivi su, jer nisu prihvatili naš predlogzakona! Da su razumeli naš predlog zakona, i da su ga usvojili. Danas bi bili, ure?eni potoci i kanali pred puta. A to zna?i, da bi šteta na putevima i objektima, bila mnogo manja. Bilo bi, mnogo manje nastradalih i unesre?enih gra?ana.

alt

Nismo imali para, da uradimo zaštitiu ovog puta, a imamo pare da finansiramo 150.000 nepotrebnih radnih mesta!

2. Predložili smo ?lan zakona, koji obavezuje vlasnike objekata, da svoje objekte drži u tehni?ki ispravnom stanju. U ovom slu?aju, naš predlog zakona, bi obavezao i državu, da svoje objekte, drži u tehni?ki ispravnom stanju.

U ovom slu?aju, zakon bi obavezao: Srbijavode, Vojvodinavode, Beogradvode i druge, da su obavezni da nasipe održavaju u tehni?ki ispravnom stanju. Ukoliko to oni ne urade, onda bi to morala da uradi lokalna zajednica, o trošku nadležnog državnog preduze?a.

To zna?i, da bi neka lokalna zajednica, na svojoj teritoriji, uradila nasip, koji treba da uradi Srbijavode. Lokalna samouprava, izvedene radove bi fakturisala Srbijavodama. Ukoliko oni to ne plate, onda bi im, lokalna samouprava, blokirala ra?un. Logi?no, zar ne!

Sadašnji sistem, je takav, da nismo u stanju održavati nasipe, koje je izgradila Marija Tereza i Titov, sistemom radnih akcija.

Zašto su krivi: tadašnji ministri gra?evinarstva: Oliver Duli? i Velimir Ili?, Predsednik Vlade R. Srbije i narodni poslanici R. Srbije?

Krivi su, jer nisu prihvatili naš predlogzakona! Da su, razumeli naš predlog zakona, i da su ga usvojili. Danas bi bili popravljeni nasipi na rekama. A to zna?i: mnogo manje nastradalih i unesre?enih gra?ana, i mnogo manja materijalna šteta, od ovih poplava.

alt

 • Nismo imali para, da uredimo re?no korita oko mosta, da bi zaštitili most! Sad moramo na?i pare, da ovaj most srušimo i da izgradimo novi. Nadam se, da ?e sad, kad budu radili novi most, uraditi zaštitu mosta. Bože, pomozi nam! Koliko ne znanja i neodgovornosti!

3. Predložili smo ?lan zakona, koji zabranjuje izgradnju objekata na klizištima. Ovaj predlog, predvi?a slede?u proceduru:

Samo na ovakav na?in, mogu?e je zaustaviti divlju gradnju, gradnju na klizištima, i spre?iti budi?e tragedije.

Zašto su krivi: tadašnji ministri gra?evinarstva: Oliver Duli? i Velimir Ili?, Predsednik Vlade R. Srbije i narodni poslanici R. Srbije?

Krivi su, jer nisu prihvatili naš predlogzakona! Da su, razumeli naš predlog zakona, i da su ga usvojili. Danas, ne bi bilo novih ku?a na klizištima. A to zna?i, mnogo manje štete, i mnogo manje unesre?enih gra?ana Srbije.

Lokalna samouprava, obavezna je da precizno obeleži prostor, gde nije mogu?e graditi.

Lokalna samouprava, obavezna je da gra?ane obavesti, preko sredstava informisanja, da objekti, koji se grade na klizištu, ne?e mo?i biti priklju?eni na vodovodnu, i elektroenergetsku mreže.

Gra?evinska inspekcija, lokalne samouparave, obavezna je da objekt koji se grade na klizištu, ruši u temeljima. O ovoj nameri, mora stalno da informiše, upozorava gra?ane.

Predloženi zakon predvi?a, da ?e gra?evinski inspektor i odgovorna lica, u lokalnoj samoupravi, dobiti otkaz, po sili ovog zakona, ukoliko ne budu poštovali ovaj zakon.

alt

 • Ministri: Duli? i Ili?, nisu hteli da prihvate naš predlog zakona, koji zabranjuje izgradnju objekata na klizištu. Pitamo bivše ministre gra?evina! Ko?e ovu štetu nadoknadit? Da li ?e te Vi gospodo ministri, ovu štetu nadoknadit, iz svojih džepova?

4. Predložili smo ?lan zakona, koji predvi?a obavezno osiguranje objekata.

Nije logi?no, da postoji sistem, o obaveznom osiguranju vozila, i ako njegova vrednost može biti i 500 Eura. A ne postoji sistem, o obaveznom osiguranju objekata, stanova, ?ija vrednost može biti i više stotina hiljada eura.

Naš predlog predvi?a, obavezno osiguranje objekata od požara i poplave.

Zašto su krivi: tadašnji ministri gra?evinarstva: Oliver Duli? i Velimir Ili?, Predsednik Vlade R. Srbije i narodni poslanici R. Srbije?

Krivi su, t jer nisu prihvatili naš predlogzakona! Da su, razumeli naš predlog zakona, i da su ga usvojili. Danas bi ošte?eni gra?ani, mogli deo štete, nadoknaditi od osiguravaju?ih društava.

5. Predložili smo ?lan zakona, koji predvi?a osnivanje Gra?evinske komore Srbije, u okviru Privredne komore Srbije.

Šta gra?evinska komora radi?

Gra?evinska komora izdaje, sertifikate, preduze?ima i preduzetni?kim radnjama. Sertifikati dokazuju, da je preduze?e, preduzetni?ka radnja, sposobna da obavlja odre?eni posao, u oblasti gra?evinarstva. Odnosno, da imaju potrebne: kadrove, opremu i mehanizaciju.

Gra?evinska komora, obavezna je da na svom sajtu, za svakog privrednika, pojedina?ni, objavi slede?e podatke:

 1. Podatke o preduze?u, preduzetniku.
 2. Kontakt telefon odgovorne osobe.
 3. Kadrovsku strukturu. ( Broj inženjera, tehni?ara, i njihovu užu specijalnost. )
 4. Specifikaciju opreme.
 5. Specifikaciju mehanizacije.

( Na osnovu, gore pomenutih parametara, preduze?e ili preduzetnik dobija sertifikat. )

Kako Gra?evinska komora, može pomo?i u odbrani od elementarnih nepogoda?

Da su, bivši ministri gra?evinarstva, razumeli naš predlog, i da su osnovali Gra?evinsku komoru. Sadašnji ministar gra?evinarstva, Zorana Mihajlovi?, državni organi, privrednici, i gra?ani sa poplavljenih podru?ja, mogli su da angažuju:

 • Šefa gradilišta, koji je stru?an za odre?ene poslove.
 • Potrebnu opremu za odbranu od poplava.
 • Potrebnu mehanizaciju za odbranu od poplava.

Zašto je važan šef gradilišta!

Primer!

Kad je Predsednik Vlade R. Srbije, Aleksandar Vu?i?, pozvao gra?ane, da pomognu u odbrani Šapca od poplava, pokazalo se ne postojanje sistema. Odnosno pokazalo se, koliko smo bili u pravu, kad smo predložili, osnivanje Gra?evinske komore.

Da je osnovana Gra?evinska komora, organizacija slanja dobrovoljaca u Šabac, izgledala bi ovako:

 • Službenik Sektora za vanredne situacije, prvo bi pozvao šefa gradilišta.
 • Šef gradilišta bi došao pred Sava centar, i zadužio jedan autobus dobrovoljaca.
 • Na putu do Šapca, šef gradilišta, bi popisao imena dobrovoljaca. ( Potrebno je i o ovim ljudima voditi brigu. )
 • Na putu do Šapca, šef gradilišta bi stupio u kontakt, sa kriznim štabom u Šapcu. Sa svojim pretpostavljenim, koji bi mu objasnio, gde i šta treba radit.
 • Šef gradilišta bi znao, gde, šta, kako i sa ?ime treba raditi.
 • Šef gradilišta, znao bi, da je na 50 dobrovoljaca, potrebno minimum 25 lopata.
 • Šef gradilišta, znao bi, da je za 50 dobrovoljaca, potrebno 50 sendvi?a.
 • Šef gradilišta, znao bi, da je za 50 dobrovoljaca, potrebno 50 li vode.
 • Šef gradilišta, znao bi, da dobrovoljce treba vratiti ku?i.

altDa bi ovi dobrovoljci, koji su krenuli da brane Šabac od poplavnog talasa, dali puni svoj doprinos. Da bi se, ovi dobrovoljci, živi i zdravi vratili svojim ku?ama, potreban je organizator, koji ?e voditi ove ljude. Potreban je šef gradilišta, koji ?e: organizovati posao i brinuti o ovim ljudima. Nažalost mi taj sistem nemamo. Sistem nemamo jer vlast ne želi da izgradi takav sistem.

 

Šta se desili!

Primer 1.

Iz straha da Sava ne poplavi Šabac, Predsednik Vlade R. Srbije, pozvao je gra?ene da pomognu u odbrani Šapca.

Šta se desilo!

 • Gra?ani su se odazvali.
 • U autobusu, nije bilo šefa gradilišta, koji je trebalo da vodi dobrovoljce. Nije ga ni moglo biti, jer ne postoji sistem, pa vlasti nisu znali koga da pozovu.
 • Dobrovoljci su otišli u Šabac, tamo nisu našli šefa gradilišta, lopate, pesak.
 • Pojedini dobrovoljci, iz želje da pomognu svom narodu, rukama su utovarali pesak.
 • Dobrovoljci, to ve?e nisu dobili, ni vodu, ni sendvi?.
 • Kad su završili posao, nije bilo šefa gradilišta, koji ?e im dati, slede?i posao.
 • Dobrovoljci su krenuli ku?i. Nisu našli autobus, pa su išli peške 12 km. Sami su se snalazili, kako da se vrate ku?i. Da je postojao šef gradilišta, ovo se ne bi desilo.

Primer 2.

Ovaj primer pokazuje, koliko je neophodno usvojiti, ovaj naš predlog zakona. Odnosno, pokazuje, koliko je važan šef gradilišta.

Prilikom oja?avanja nasipa kod Šapca, angažovan je bager, koji je podizao kotu krune nasipa. Zato što nije bilo šefa gradilišta, poslove su morali voditi nestru?na lice. Ovakav na?in rada, mogao je dovesti do katastrofalnih posledica.

 • Neko je naredio, rukovaocu bagera, da uzima zemlju iz nožice nasipa i da tu zemlju stavljao na krunu nasipa.
 • Ovakvim radom, oslabio je nožicu nasipa, ugrozio nasip, i ljude oko sebe.
 • Voda je po?ela da probija, u ošte?enoj nožici nasipa.
 • Samo zahvaljuju?i sre?i, i brzoj sanaciji nožice, izbegnuta je katastrofa.
 • Kad su odgovorni, pokušali da saznaju, ko je bageristi naredio, da uzima zemlju iz nožice nasipa. Nisu mogli da saznaju. Nisu ni mogli, jer na toj deonici, a verovatno i na mnogim drugima, nije postojao šef gradilišta.

Navode?i ovaj primer, ne želimo, da umanjimo zasluge dobrovoljaca i inženjera u odbrani Šapca. Njima sve ?estitke i svo poštovanje. Želimo da kažemo, da je potrebno izgraditi sistem, koji ?e funkcionisati, a koji ne?e dozvoljavati improvizacije.

Napomena !

Koliku štetu je napravio Zakon o planiranju i izgradnji? Odnosno, koliku su štetu napravili, ministri gra?evinarstva koji su predložili postoje?i zakon, i oni koji su usvojili zakon, teško je izra?unati.

Razmere ove katastrofe su nesagledive. Pitanje je, da li se ova nesre?a može izraziti u novcu.

Dokaz br. 1.

Šteta, koju su pretrpeli mali privrednici, gruba ra?unica!

Najviše su nastradali, mali privrednici. Oni ?e platiti najve?u cenu, i teško ?e se oporaviti. Pojedini mali privrednici, ne?e se nikad oporaviti.

Dokaz!

Kad vidim, poplavljene prodavnice: butike, apoteke, mesare, prodavnice mešovite robe, stovarišta, farbare, prodavnice sto?ne hrane, farme, radionice itd, ne mogu, a da ne zapla?em, od mike. Svestan sam, kolika je to šteta. Šta da raditi mali privrednik, kad je sve izgubio? Kako to nadoknaditi? Da li imamo snage, za novi po?etak?

Ra?unica!

Treba znati, da su mali privrednici svoj biznis godinama stvarali, bez pomo?i države. Taj biznis, u proseku košta oko 50.000 eura, i zapošljava, prose?no 3 do 4 radnika, po objektu. Gledaju?i slike poplave, možemo zaklju?iti, da je pojedinim privrednicima uništen posao u 100% iznosu. A to zna?i, da je šteta, u proseku, po jednom poplavljenom objektu, oko 50.000 eure.

Poplava je odnela, uništila i radna mesta. Bez posla ?e ostati, u proseku 4 radnika, po poplavljenom objektu.

Po mojoj proceni, u poplavljenim podru?jima, stradalo je više od 1000 privrednika. To zna?i, da je šteta, kod malih privrednika, ve?a od 50 miliona eura, a da je bez posla ostalo više od 4000 radnika.

Da li se ova katastrofa, mogla spre?iti, ili bar umanjiti?

Ova katastrofa, mogla je da se spre?i. Da su gore pomenuta lica, prihvatila naš predlog zakona o planiranju i izgradnji, do ovoga nebi došlo.

alt

Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, možemo obezbediti: ve?e zapošljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

 Da bi se uspešno branili od elementarnih nepogoda, potrebno je obnoviti doma?u industrijsku proizvodnju! Da li naša vlast: zna i želi da obnovi doma?u industrijsku proizvodnju?

Dokaz br. 2.

Onima, koji veruju, da je za ovu poplavu kriv Bog, moramo pružiti slede?u ra?unicu. ( Neki predstavnici vlasti, u vreme poplava, javno su optužili Boga, za ove poplave. Objašnjavali su da je Srbija siromašna država, da nemamo para da: uradimo nasipe, uredimo korita reka i potoka, iskopamo odvodne kanale pored puta, Itd. ) Njima poru?ujemo, za poplave nije kriv Bog, ve? vlast.

Ra?unica!

  • U Srbiji, u javnom sektoru, ima višak radnika oko 150.000 radnika. To su izjavili politi?ari.
  • Ove prekobrojne radnike, zaposlile su predhodne vlasti.
  • Bruto plata za ovih 150.000 radnika, iznosi oko 2 milijarde eure, za godinu dana.
  • Predstavnici vlasti, kažu da je ukupna šteta, od ovih poplava, oko milijardu eura.

Ra?unica jasno pokazuje, da imamo para. Ali te pare, ne koristimo, za izgradnju nasipa, i ure?enju vodotokova, ve? za finansiranje nepotrebnih radnih mesta.

Ova ra?unica jasno pokazuje, da su za ovu štetu, krive predhodne vlade.

Šta je cilj ovog projekta?

Cilj ovog projekta je, da pokaže ?itaocima i Vladi R. Srbije, ko je stvarni krivac, za nesre?u koju su izazvale poplave.

Da pokažemo, ?itaocima i Vladi R. Srbije. šta treba uraditi, da se ovakve nesre?e ne ponove.

Ukoliko sadašnja Vlada R. Srbije, ne prihvati naš predlog zakona o planiranju i izgradnji, ponovo ?e se desiti katastrofe, a tada ?e oni biti krivi.

Napomena !

Kako možete pomo?i ovu našu borbu !

? Možete se reklamirati, na našem sajtu Privrednici Srbije. Za informacije javite se ing Vujanovi? Živojin, na telefon 069-155- 41-22.

? Možete uplatiti donaciju na ra?un Udruženje gra?evinskih inženjera ? UGIS, na broj teku?eg ra?una 205-68848-57 Komercijalna banka

? Možete uplatiti donaciju na ra?un 160-5800100184731-95

? Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, i na taj na?in ?e te pomo?i našu borbu.

? Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, i na taj na?in ?e te pomo?i našu borbu.

pomoc

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

Predsednik UGIS i
Predsednik udruženja Privrednici Srbije
Ing Vujanovi? Živojin
Kon.tel: 069-155-41-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina