KRITIKA

EKONOMSKOG PROGRAMA VLADE R. SRBIJE

Ovaj projekat nudi ARGUMENTOVANU KRITIKU EKONOMSKOG PROGRAMA VLADE R. SRBIJE I NUDI REŠENJE, KAKO USPOSTAVITI PRODUKTIVNI EKONOMSKI SISTEM U SRBIJI.

alt

 
ŠTA NE VALJA
U VLADINOM EKONOSKOM PROGRAMU?

 Ne valja, što nas Vlada R. Srbije dodatno zadužuje za 5,1 milijardi eura, odnosno, dodatno ?e zadužiti svakog gra?anina Srbije za 1.300 eura.

Ovaj EKONOMSKIH PROGRAM, koji je donela Vlada R. Srbije, je LOŠ, ON JE KATASTROFALAN, i ništa dobro ne?e doneti ni narodu ni državi, baš naprotiv.

Vlada R. Srbije planira da zaduži narod za 5,1 milijardu eura, i da te pare podeli: 500 miliona eura planira da podeli punoletnim gra?anima, 100 eura po osobi, a 4,6 milijardi eura da podeli privrednicima - poslodavcima.

Ovaj predlog je, nelogi?an i ekonomski štetan za ceo narod i državu, a od njega, korist ?e imati samo bogataši.

 Analiza!!!

Malo statistike:

 • Srbija ima oko 7.000.000 stanovnika.
 • Srbija ima 1.707.734 penzionera.
 • Srbija ima 2.202.635 zaposlena.
 • Srbija ima 1.680.000 gra?ana koji su mla?i od 18 godina.
 • Srbija ima oko 1.410.000 radno sposobnih gra?ana, koji nisu zaposleni.

Koliko nas Vlada R. Srbije zadužuje?

Vlada R. Srbije, zadužiti ?e svakog gra?anina R. Srbije sa 730, odnosno za 1.305 eura. ( Ra?unica: Iznos novog duga dobijemo, kad: novi dug od 5.100.000.000/ sa 7.000.000 stanovnika = 728,57 eura. Ali dug moraju vrati, oni koji imaju prihod, to su radnici i penzioneri, pa stvarni dug po glavi stanovnika iznosi, kad: 5.100.000.000/3.910.069, broj gra?ana koji ima prihod, = 1.304,32 eura)

 

OD KOGA SE UZIMAJU NARODNE PARE
, A KOME SE DAJU???

Obrazloženje:

DA BI DRŽAVA NEKOME DALA 5,1 MILIJARDU EURA, ONA OD NEKOGA TE PARE MORA UZETI. ONA TE PARE UZIMA OD: RADNIKA, DOKTORA, PROFESORA, VOJNIKA, SLUŽBENIKA , SELJAKA I PENZIONERA, I DAJE IH PRIVREDNICIMA ? POSLODAVCIMA, BOGATAŠIMA. ODNOSNO, IZGRADILA JE SISTEM, GDE SIROTINJA FINANSIRALA BOGATAŠE.

Kome se poklanjaju narodne pare?

Narodne pare, Vlada R. Srbije deli na slede?i na?in:

 1. Radnik, penzioner, nezaposleni i svi oni koji su pobegli iz Srbije zbog malih plata, dobit ?e po 100 eura.
 2. Preduzetnik, koji zapošljava samo jednog radnika, to jest sebe, dobit ?e 750 eura.
 3. Preduzetnik, koji zapošljava 10 radnika, dobit ?e 7.500 eura.
 4. Preduzetnik, koji zapošljava 100 radnika, dobit ?e 75.000 eura.
 5. Veliki preduzetnik, koji zapošljava 1.000 radnika, dobit ?e 750.000 eura.
 6. Veliki preduzetnik, koji zapošljava 10.000 radnika, dobit ?e 7.500.000 eura.
 7. Veliki i snalažljivi preduzetnici, dobit ?e na desetine miliona eura na poklon, kroz program kredita, gde je država garant kredita, u visini od 80% visine duga. ( Primer! Kako veliki mogu dobiti velike pare, na pr. 40 miliona eura. Veliki privrednik ? bogataš preko jedne svoje firme, a ima ih više, digne kredit od banke u iznosu od 50 miliona eura. Banci da garanciju od 10 miliona eura, a za 40 miliona garantuje država. Te pare na razne na?ine prebaci na svoj privatni ra?un, a firmu, na koju je dobio kredit, dovede do ste?aja. U ovom slu?aju, država banci vrati kredit od 40 miliona eura. )

Treba napomenuti da veliki preduzetnici ( bogataši ) po pravilu dobijaju i bespovratne subvencije u vidu novca, 10.000 eura po zaposlenom, besplatno zemljište i osloba?aju se obaveze pla?anja dela poreza i doprinosa.

Vlada R. Srbije, ube?uje narod, da pare daje privrednicima, da bi zaustavila najavljeno otpuštanje radnika.

alt

 

MINISTAR NE ZNA!!!

 Autor programa ?Program ekonomskih mera Vlade R. Srbije za pomo? privredi? Dr. Siniša Mali ne zna ili ne razume logiku privatnog biznisa.

NI JEDAN PREDUZETNIK, KOJI NAMERAVA DA NASTAVI SVOJ BIZNIS POSLE ZAVRŠETKA OVE PANDEMIJE , NE?E OTPUSTITI RADNIKE, JER JE TROŠAK OBU?AVANJA RADNIKA ODRE?ENOJ VEŠTINI RADA, VE?I OD TRŠKA ZADRŽAVANJA RADNIKA U RADNOM ODNOSU, KAO ŠTO NI JEDAN PREDUZETNIK, KOJI NE MOŽE DA SA?UVA SVOJ BIZNIS, NE?E PRISTATI DA ZADRŽI RADNIKE U RADNOM ODNOSU, JER JE TROŠAK RADNIKA MNOGO VE?I OD 750 EURA.

 

OVO JE, POGREŠNA ODLUKA VLADE R. SRBIJE!!!

Ovaj predlog Vlada R. Srbije, gde ona na razli?ite na?ine uzima pare od gra?ana i te pare daje, poklanja velikim i bogatim, je izuzetno loš, i ve? vi?en. Ima?e katastrofalne posledice za narod i državu, kao i prethodni programi, koji su za cilj imali poklanjanje para.

Pri?a, da se svakom punoletnom gra?aninu Srbije da 100 eura, je mamac za narod, da bi narod prihvatio ovaj projekat. Služi da otupio kriti?ki stav javnosti, prema ovom projektu, prema nameri da se narodne pare podele velikim preduzetnicima - bogatašima.

Bez obzira što je ovaj projekat ?PROGRAMA EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE ZA POMO? PRIVREDI? uradio doktor ekonomskih nauka Dr. Siniša Mali, Ministar finansija u vladi R. Srbije, on je LOŠ I PROIZVEST ?E KATASTROFALNE POSLEDICE ZA NAROD I DRŽAVU, ZADUŽIT ?E NAROD I DRŽAVU, A PROBLEM NE?E REŠITI.

KAKO DOKAZUJEM,
DA JE EKONOMSKI PROGRAM LOŠ?

OVU TVRDNJU, DA JE GORE POMENUTI VLADINI EKONOMSKI PROGRAM LOŠ, DOKAZUJEM DOLE POKAZANIM ?INJENICAMA, DOKAZIMA!

Podse?am autora vladinog programa, Vladu R. Srbije i vas koji ?itate ovu kritiku, na vreme kada su prethodne vlade R. Srbije poklanjale narodne pare i na posledice tih odluka:

 

DOKAZ 1.
POGREŠNA ODLUKA VLARE. R. SRBIJE, IZ 1990 godine!!!

alt

 

 Šta nije bilo dobro u ovoj odluci Vlade R. Srbije?

Nije dobro što je ovom odlukom Vlada R. Srbije, iz 1990 god, napravila je štetu narodu i državi: državi je napravila štetu u iznosu od 60 milijardi eura, a svakoj porodici koja nije dobila stan napravila je štetu od 216.000 eura, a onoj koja je dobila stan, napravila je štetu u iznosu os 156.000 eura.

Dokaz!!!

Vlada R. Srbije, 1990 godine, poklonila je naše pare stanarima društvenih stanova, prodala je društvene stanove, u proseku za 1.000 eura, i ako su ti stanovi u proseku koštali 60.000 eura.

Vlast je tada objašnjavala, da je to odli?an ekonomski potez i da je to u interesu gra?ana. Ovakvom odlukom, oni su prekinuli lanac proizvodnje stanova. Zbog velike ponude stanova, cena stanova je pala i nije postojao interes za izgradnjom novih stanova.

Zaustavljena je izgradnja stanova a zatim je zaustavljena i ostala industrija i plate su pale, sa prose?nih 1.000 eura mese?no 1990 god, na prose?nih 100 eura mese?no u narednih 10 godina.

 

Šta su narod i država dobili
ovim poklanjanjem ? deljenjem narodnih para?

Ništa dobro!

Stanarima društvenih stanova, omogu?eno je da kupe stanove za bagatelnu cenu, u proseku za 1.000 eura po stanu, ali im je smanjena plata sa 1.000 eura na 100 eura mese?no u narednih 10 godina.

Prose?na veli?ina društvenog stana je oko 60 m2, i on je prodat u proseku za 1.000 eura i ako je on u proseku koštao oko 60.000 eura.( Podse?am da je ovaj zakon omogu?io da se vile vrednosti i po 1.000.000 eura, prodaju za 10.000 eura. Treba napomenuti, da su u ovim vilama stanovali oni koji su doneli ovakav zakon. Pitam!! Zbog koga su doneli ovaj zakon? )

 

Šta su narod i država izgubili?

Novac, nadu i veru u bolje sutra!

Svaka porodica, koja je dobila stan izgubila je 156.000 eura, za 10 godina ( Dva radnika, muž i žena su dobili 1 stan. ), a porodica koja nije dobila stan izgubila je 216.000 eura, za 10 godina, kroz smanjenu prose?nu platu sa 1.000 eura mese?no na 100 eura mese?no. ( Ra?unica: Do ove cifre dolazimo, kad razliku u plati od 900 eura x 12 meseci x10 godina radnog staža x 2 muž i žena = 216.000 eura. Toliki je svaka porodica izgubila. )

Država je izgubila 60 milijardi eura, po osnovu poklonjenih stanova, plus neostvareni porezi i doprinosi.

 

Šta je trebalo uraditi?

Trebalo je ponuditi stanarima, da mogu kupiti stanove u kojima stanuju, ali po stvarnoj ceni koštanja. Tako bi spre?ili prekidanje lanca proizvodnje stanova i spre?ili ekonomski slom.

 

ZAKLJU?AK!!!

GORE POKAZANA ANALIZA POKAZUJE, DA JE VLADA R. SRBIJE POGREŠILA ŠTO JE POKLONILA STANOVE, I DA JE TOM SVOJOM ODLUKOM PROIZVELA VELIKU ŠTETU NARODU I DRŽAVI.

DOKAZ 2.
POGREŠNA ODLUKA VLARE. R. SRBIJE, IZ 1992 godine!!!

alt

 

Šta nije bilo dobro u ovoj odluci Vlade R. Srbije?

Nije dobro, što je Vlada R. Srbije ovom odlukom napravila je štetu narodu i državi u visini od 534 milijarde eura.

Dokaz!!!

Posle uvo?enja sankcija SRJ 1992 godine, Vlada R. Srbije donela je zakon o zabrani otpuštanja radnika, dok traju sankcije, odnosno dok se ne stvore bolji uslovi.

 

Šta je narodu i državi, ova odluka donela?

Ništa dobro!!!

Mnogi radnici nisu imali šta da rade, neki su dolazili na posao a nisu radili, a neki nisu dolazili ni na posao po godinu dana i više, i za taj nerad oni su dobijali neku platu.

Mnogi radnici otišli su na biro rada, dobijali su naknadu za nerad i kukali kako je naknada mala.

Direktori društvenih preduze?a nisu razmišljali, kako da unaprede proizvodnju, kako da unaprede prodaju, kako da smanje troškove proizvodnje, ve? kako da sa?uvaju svoju fotelju, kako da se dodvore vlastodršcima, kako da napišu neki fiktivni projekat i da od države dobiju neka nepovratna sredstva, neku subvenciju.

 

Šta su narod i država izgubili ovim poklanjanjem para?

Mnogo, izgubili su: novac, nadu, veru!

Da bi finansirala svoje pogrešne odluke, Vlada R. Srbije nekontrolisano štampa novac i tako proizvodi nezapam?enu inflaciju i tako je napravila nemerljivu štetu narodu i državi.

Proizvela je štetu u iznosu od oko 534 milijarde eura. ( Ra?unica, za period 1990 do 2000 god. Prose?na plata u Srbiji, pala je sa 1.000 eura na 100 eura, današnjih para. Pa gubitak iznosi kad: 3.000.000 radnika x 900 eura. razlika u prose?nim platama x 1,65 porezi i doprinosi x 12 meseci x10 godina = 534 milijarde eura. )

alt

 

Šta je trebalo uraditi?

Trebalo je doneti zakon koji bi stimulisao direktore da traže rešenja: kako proizvesti nove proizvode i kako ih prodati, kako pove?ati produktivnost i omogu?iti im realno nagra?ivanje. Odnosno, izgraditi sistem li?ne materijalne odgovornosti onih koji upravljaju preduze?em, odnosno, zakonom omogu?iti da upravni odbor i direktor preduze?a odgovaraju za neuspeh, ali i zakonom omogu?iti da budu nagra?eni za uspeh, omogu?iti da sebi i svojim saradnicima podele 5% od ostvarenog profita.

Trebalo je doneti zakon, da o tehnološkom višku radnika brine država, najduže 3 meseca.

 

ZAKLJU?AK!!!

GORE POKAZANA ANALIZA POKAZUJE, DA JE VLADA R. SRBIJE POGREŠILA ŠTO JE DONELA POMENUTI ZAKON, I DA JE TOM SVOJOM ODLUKOM PROIZVELA VELIKU ŠTETU NARODU I DRŽAVI.

 

KO JE KRIV ???

alt

Podse?am!!! U periodu od 1990 do 2000 godine, realnu vlast u Srbiji imao je Slobodan Miloševi?, i on je najodgovorniji za ekonomsku propast, u navedenom periodu.

 

DOKAZ 3.
POGREŠNA ODLUKA VLARE. R. SRBIJE, IZ 2001 godine!!!

alt

 Šta nije bilo dobro, u ovoj odluci Vlade R. Srbije?

 

Nije dobro, što je Vlada R. Srbije ovom odlukom napravila je štetu narodu i državi u visini od 950 milijarde eura.

Dokaz!!!

Ni nova Vlada R. Srbije, pod rukovodstvom Dr. Zoranom ?in?i?em, ništa nije nau?ila iz pogrešnih odluka prethodne Vlade R. Srbije. I ona nastavlja da greši, i ona nastavlja da poklanja tu?u imovinu.

Vlada R. Srbije, 2001 godine, donosi zakon ?Zakon o privatizaciji društvenih preduze?a? o obaveznoj i na kratak rok oro?enoj prodaji društvenih preduze?a, i prakti?no poklanja narodnu imovinu.

Zakon je tako napisan, da je to fakti?ki poklanjanje društvene imovine, a zove se prodaja. Poznata je ?injenica da je Miodrag Kosti? kupio 3 fabrike še?era za 9 eura. ( Pitam: Zar ovo nije klasi?no poklanjanje narodne imovine, narodnih para? )

I ovde se zakonopisac pobrino da u?utka eventualnu kritiku javnosti i radnika, pa je zakonom predvideo da 30% akcija u preduze?u pripadne radnicima. Radnici su prihvatili ovaj zakon, jer su džaba dobili 30 % akcija preduze?a u kome rade, ne znaju?i da su te akcije bezvredne.

Bili su ube?eni da su nešto dobili, i zato su ?utali. Ništa nisu mogli da urade sa tim svojim akcijama, pa su im akcije propale. Akcije su propale, jer je ve?inski vlasnik odlu?ivao o sudbini preduze?a.

Ekonomski eksperti i Vlada R. Srbije bili su u zabludi, verovali su da ako preduze?e prodaju privatniku, da ?e ono nastaviti sa proizvodnjom i da ?e ono biti uspešno. Oni ne razumeju logiku privatnog biznisa, nisu je razumeli tad, a ne razumeju ni sad. ( Primer!!! Vlada je prodala neko preduze?e, na prim. za 100.000 eura i ako ono vredi 10 miliona eura, veruju?i da ?e zbog interesa dobre zarade, privatnik nastaviti sa proizvodnjom. Kupac preduze?a druga?ije razmišlja i druga?ije radi. On preduze?e koje je kupio, na primer za 100.000 eura, rastura, gasi proizvodnju, otpušta radnike, demontira opremu i prodaje je kao polovnu opremu, što ne može da proda kao polovnu opremu, on to se?e i prodaje kao staro gvož?e i tako zaradi 1 milion eura. )

Ovaj primer pokazuje, da je svaki kupac znao šta radi. Kupio je preduze?e, da na tom poslu zaradi, ali Vlada R. Srbije nije znala šta radi. Ja ho?u da verujem da Vlada R. Srbije, nije znala kakve ?e negativne posledice doneti njen zakon, jer ako je znala, ako je namerno donela ovakav zakon, onda je to strašno.

Ovaj zakon je prakti?no uništio doma?u proizvodnju. Podse?am!!! Ne postaji više: Kluz - fabrika odela, EI Niš - fabrika televizora, IMT ? fabrika traktora, 14 Oktobar Kruševac ? fabrika gra?evinskih mašina, IKARBUS ? fabrika autobusa, i mnoga druga. Mogli bi da nabrajamo uništena preduze?a do sutra.

( Moram da pitam radnike!!! Gospodo radnici, dobili ste 30% akcija preduze?a u kojima ste radili. Gde su vam pare od tih akcija, zato ste ?utali, da li od tih akcija imate neku korist? NEMATE!!! )

   

Koliku je štetu napravio ovaj zakon?

Vlada R. Srbije iz 2001 godine, donela je pomenut zakona o privatizaciji društvene imovine i tako napravila štetu narodu i državi u iznosu od 950 milijardi eura.

( Ra?unica: Prose?na plata, u poslednjih 20 godina, trebalo bi da bude 1.000 eura, a ona je 200 eura. Do visine pomenute štete dolazimo, kad: 3.000.000 radnika x 800 eura. razlika u prose?nim platama x 1,65 porezi i doprinosi x 12 meseci x20 godina = 950 milijarde eura. )

   

DA LI JE MORALA DA BUDE OVAKVA PRIVATIZACIJA?

alt

 VI PITATE!!!

DA LI JE MORALA DA BUDE OVAKVA PRIVATIZACIJA?

NIJE.

Treba da znate, da je vladi R. Srbije iz 2001 godine bio ponu?en druga?iji koncept privatizacije. ( Tada je, Predsednik vlade R. Srbije bio je Dr. Zoran ?in?i? ).

Predloženo je:

 1. Predloženo je, da se nikome ne poklanjaju akcije.
 • 2. Predloženo je, da se državna preduze?a podele novoformiranim fondovima i to:
  • 1. NOVI PENZISKI FON ( drugi stub penzijskog osiguranja ),
  • 2.  NOVI ZDRASTVENI FOND,
  • 3.  FOND ZA RESTITUCIJU,
  • 4.  FOND ZA ŠKOLSTVO I NAUKU,
  • 5.  FOND ZA ODBRANU I
  • 6.  FOND ZA RAZVOJ.

3. Predloženo je, da preduze?em upravljaju predstavnici novoformiranih fondova, preko upravnog odbora. ( Predloženo je da pomenuti fondovi odlu?uju, da li ?e prodati svoj deo preduze?a. )

4. Predloženo je, da se zakonom precizno propiše na?in upravljanja ovim fondovima. ( Predloženo je da se ?lanovi skupštine fonda biraju po principu uslovnog glasa, javno predstavljenog programa rada i prihvatanja li?ne materijalne odgovornosti. )

5. Predloženo je, da se jasno propiše, kako se postaje ?lan upravnog odbora preduze?a. ( Predloženo je da, ?lanove upravnog odbora preduze?a imenuje nadležni fond, na osnovu javno predstavljenog programa rada i priložene bankarske garancije, kao garancija da ?e posao obavljati po zakonu i u interesu fonda.

6.  Predloženo je, da se jasno propiše, kako se postaje direktor preduze?a. ( Predloženo je da, Direktora preduze?a biraju ?lanovi upravnog odbora, na osnovu javno predstavljenog programa rada i priložene bankarske garancije, kao garancija da ?e posao obavljati po zakonu i u interesu fonda. )

7.  Predloženo je, da se propiše model, kako se pla?aju ?lanovi upravnog odbora preduze?a i direktor preduze?a. ( Predloženo je da ?lanovi upravnog odbora i direktori preduze?a, imaju pravo na godišnji bonus od 5% od ostvarene dobiti preduze?a. )

Nažalost, tadašnja Vlada R. Srbije, odnosno Predsednik Vlade R. Srbije dr. Zoran ?in?i? nije prihvatio predloženi koncept privatizacije.

Da smo imali sre?e da dobijemo pametnu vlast,vlast koja bi branila interese naroda a ne interes pojedinaca, jer bi pametna vlast, prihvatila ponu?eni koncept privatizacije. Danas bi u Srbiji prose?na plata bila ve?a od 1.000 eura, a prose?na penzija bila bi ve?a od 700 eura.

 

Ko je kriv za ovu štetu?

alt

 

Dr. Zoran ?in?i?, Predsednik Vlade R. Srbije 2001 god, predložio je, doneo je zakon o privatizaciji društvenih preduze?a, a koji je napravio štetu narodu i državi u visini od 950 milijardi eura, i on je najodgovorniji za ekonomsku katastrofu, koju je proizveo pomenuti zakon.

 

DOKAZ 4.
POGREŠNA ODLUKA VLARA. R. SRBIJE, U POSLEDNJIH 30 godina!!!

alt

Šta nije bilo dobro, u odlukama vlade R. Srbije?

Nije dobro, što su vlade R. Srbije delile narodne pare poljoprivrednicima bez ikakve logike i odgovornosti. Napravili su neprocenjivu štetu: poljoprivredi, seljacima, narodu i državi. Napravili su štetu u visini od 15 milijarde eura.

Dokaz!

Ovo je još jedan primer, ne znanja naših ekonomskih eksperata i pogrešnih odluka vlada R. Srbije!

Sve vlade R. Srbije, od 1989 do 2019 godine, daju subvencije ( poklanjaju narodne pare ) poljoprivredi, a da te subvencije ne daju nikakve pozitivne rezultate, baš naprotiv, daju negativne rezultate!

Za ovih 30 godina, Vlada R. Srbije, dala - poklonila je oko 15 milijardi eura, a rezultat tog poklanjanja para je katastrofalan. To ne kažem ja ve? podaci RZS.

Proizvodnja: goveda, svinja, ovaca i živine u 2018 godini je zna?ajno manja nego 1989 godine, i ako je u poljoprivredu za taj period, kroz princip subvencija, odnosno, poklanjanja narodnih para, uloženo 15 milijardi eura.

Ova tabela pokazuje, koliko je ne znanje i neodgovornost u ministarstvu poljoprivrede.

 

alt
 • ( Izvor! Podaci su iz RZS)
Gore prikazane brojke govore, da je novac deljen bez ikakvog znanja i bilo kakve odgovornosti. Po mom mišljenju, ni jedan ministar u vladi R. Srbije, za proteklih 30 godina nije bio dobar, nije dobio prelaznu ocenu.

Vlada R. Srbije, izgradila je sistem pomo?i poljoprivredi, koji nudi da poljoprivrednici prežive, a ne i da zarade.

 

KAKO DRŽAVA TRBA DA POMOGNE POLJOPRIVREDICIMA ? SELJACIMA?

alt

 

MOJ PREDLOG!!!

Država treba da pomogne razvoj poljoprivrede i sela, ali na odgovoran i logi?an na?in. Treba da napravi sistem, koji ?e omogu?iti poljoprivrednicima da zarade, a ne da preživljavaju.

Vlada R. Srbije, treba da ukine davanje subvencija, ali zato treba da pomogne poljoprivrednicima po principu orta?kog udruživanja, države i seljaka, sa ciljem da se pove?a proizvodnja i profit poljoprivrednika - seljaka. ( Kako orta?ko udruživanje države i seljaka treba da bude, objasniti ?u nekom drugom prilikom. Sad navodim samo jedan primer!!! )

 

Kako država treba da pomogne malinarima?

alt

 • KAKO DRŽAVA MOŽE POMO?I MALINARIMA?
 • JEDNOSTAVNO!!!
 • POTREBNO JE DA SE MALINARI UDRUŽE SA DRŽAVOM!!!
 • POTREBNO JE DA ZJEDNI?KI NAPRAVE ZADRUGU - PREDUZE?E!!!

Poznata su problemi malinara: Vlast obe?ava da ?e pomo?i, a ta pomo? se pretvara u praznu pri?u!!!

Vlada R. Srbije, može i treba, da pomogne malinarima, ali na slede?i na?in!!!  Pomo? treba da pruži po principu orta?kog udruživanja države i malinara. Treba da pozove: malinare, poljoprivredne inženjere i menadžere da se udruže, da skupe odre?enu koli?inu para, npr. 100.000 eura, pa ?e i država uložiti toliko koliko ulože poljoprivrednici - seljaci, npr. 100.000 eura, pa ?e zajedni?ki osnovati orta?ko zadrugu - preduze?e i zajedni?ki upravljati njime.

Zadatak zadruge ? preduze?a je da: pove?a površine pod malinama, napraviti hladnja?u, pogon za pakovanje -preradu i organizuje prodaju na doma?em i stranom tržištu. Na ovakav na?in se zaokružuje kompletan biznis, proizvodnja, prerada i plasman, a tako ?e malinari ostvariti i najve?i profit.

Posle 5 godina ortakluka, država pruža mogu?nost zadrugarima da otkupe državni deo, po principu pre?e kupovine.( Ukoliko zadrugari ne žele da država iza?e iz ortakluka, jer se tako ose?aju sigurnije, država ne može iza?i iz ortakluka. )

Znam!! Mnogi malinari re?i ?e! Pored problem plasmana i male otkupne cene malina, problem je i radna snaga. Ne može se obezbediti radna snaga u vreme berbe.

I za ovaj problem imamo rešenje, treba malinari da nas pozovu, pa ?emo im dati rešenje i predložiti da se zajedno borimo.

Malinari moraju da se bore za svoje interese, na pametan i produktivan na?in. Ne mogu o?ekivati da im neko drugi reši njihove probleme.

Država treba da na sajtu ministarstva poljoprivrede objavi stalni poziv poljoprivrednicima da se udružuju i da ?e država biti njihov ortaku u visini 50% potrebnih ulaganja, i da postavi uslove, pod kojim uslovima je država spremna da u?estvuje u ortakluku sa zadrugarima.

Mnogi ?e re?i!!!

 1. Seljaci nemaju para! Kako da skupe na pr. 100.000 eura? Lako!!! Udružiti ?e se njih, na pr. 10, i podi?i ?e kredit kod banke, na pr. svako po 10.000 eura, a država ?e uložiti 100.000 eura.
 2. Ko ?e organizovati seljake? Ko ?e ih ubediti da u?u u orta?ki biznis? Ubediti ?e ih poljoprivredni inženjer, menadžer, koji ?e biti budu?i direktor te zadruge ? preduze?a. I?i ?e od ku?e do ku?e, da ube?uje seljaka i da im objašnjava, da je u njihovom interesu da se udruže.
 3. Kako država upravlja? Zadrugari biraju direktora, a država daje svog predstavnika, koji kontroliše pla?anje. Na virmanu za pla?anje postoji potpis direktora i predstavnika državnog kapitala.

Pro?itajte projekat ?PLASTENIK? koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi https://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/301-kako-pomoi-plasteniku-proizvodnju.html koji pokazuje, kako država miže i treba da pomogne razvoj plastenik?ke proizvodnje.

  

DOKAZ 5.
DELJENJE NARODNIH PARA PRIVREDNICIMA, 10.000 EURA PO ZAPOSLENOM, JE PO POGREŠNA ODLUKA VLARA. R. SRBIJE!!!

alt

 

Šta nije bilo dobro, u odlukama vlade R. Srbije?

Nije logi?no, nije pravedno, nije ekonomski opravdano poklanjati narodne pare. Zašto da Vlada R. Srbije uzima pare od: mene malog privrednika, profesora, doktora radnika, penzionera i ih daje velikim privrednicima, bogatašima.

Dokaz!

Vlada R. Srbije poklanja narodne pare bogatašima, daje investitorima 10.000 eura subvencija po zaposlenom, a lokalna vlast poklanja gra?evinsko zemljište ili ga prodaje ispod cene i investitore osloba?a davanja raznih doprinosa, a što je pogrešno i štetno za narod i državu.

Primer!!!

Ra?unica!!! Koliko strani investitor dobija para na poklon, od države Srbije, ako obe?a da ?e zaposliti 1.000 radnika?

Dobit ?e, 10.000 eura po zaposlenom, odnosno, dobit ?e 10 miliona eura.

Za ovih 10 miliona eura po radniku, koje je strani investitor dobio od Vlade R. Srbije, on može da izgradi halu površine od 25.000 m2, ( Da bi bolje razumeli veli?inu davanja, pokazujem to na primeru. To je objekat dimenzija 100 m x 250 m. Bolje re?eno, to je hala veli?ine kao 4 fudbalska igrališta.)

A od lokalne samouprave dobit ?e:

 1. Dobi?e besplatno zemljište, ili ?e ga kupiti ispod cene,
 2. Dobit ?e potrebnu infrastrukturu, (struju, vodu, put itd. )
 3. Oslobodi?e se pla?anja preza i komunalnih doprinosa.

ZAKLJU?AK!!!

U UKUPNOJ INVESTICIJI DRŽAVA SRBIJA U?ESTVUJE SA PREKO 50% VREDNOSTI INVESTICIJE, I TO DRŽAVA POKLANJA INVESTITORU!!!

PITAM!!!

DA LI JE OVO LOGI?NO I OPRAVDANO?

NIJE!!!

Ako me pitate! Koliku je ova šteta?

Moj odgovor je, VELIKA, OGROMNA!!!

A kolika je šteta, IZRAŽENA U MILIJARDAMA EURA, ostavljam vama da je Vi izra?unate!!!

ZAKLJU?AK!!!

Sva ova davanja, poklanjanje narodnih para, Vlada R. Srbije je mogla pretvoriti kao svoje u?eš?e u tom preduze?u, ali to nije uradila.  

Zašto to ona nije uradila? To ja vas i Vladu R. Srbije pitam!!

U prethodna 4 dokaza, dokazao sam da je poklanjanje narodnih para, izuzetno štetno za narod i državu, i da to treba zakonom zabraniti, da se neka budu?a vlada ne bih setila te gluposti.

 

alt

 

VISINA ŠTETE,
KOJU SU NAPRAVILE VLADE R. SRBIJE U POSLEDNJIH 30 GODINA!!!

 

U periodu 1990 do 2000 godine!

 Vlade R. Srbije, koje su vladale Srbijom od 1990 do 2000 godine, napravile su štetu narodu i državi u iznosu od oko 600 milijardi eura.

 

U periodu 2001 do 2019 godine!

Vlade R. Srbije, koje su vladale Srbijom od 2001 do 2019 godine, napravile su štetu narodu i državi u iznosu od oko 960 milijardi eura.

 

POSLEDICE OVAKVIH ODLUKA!!!

Zbog ovakve ekonomske politike, koja je vo?ena u poslednjih 30 godina, u Srbije je napravljen MANJAK STANOVNIŠTVA, oko 1.800.000 ( milion i osamsto hiljada) gra?ana. Oko milion gra?ana se iselio iz Srbije zbog malih plata a oko 800.000 više je umrlo nego što se rodilo.

Ova šteta ? gubitak od 1.800.000 stanovnika izražen u novcu je oko 1.425 milijardi evra.Do ove brojke dolazimo, tako što bruto plata x 12 meseci x 40 godina x 1.800.000 stanovnika ).

  

Koliki je gubitak na nivou jedne godine?

SRBIJA GODIŠNJE IZGUBI OD 90.000 100.000 STANOVNIKA. Oko 55 do 60 hiljada pobegne iz Srbije, zbog malih plata, a od 35 do 40 hiljada više umre, nego što se rodilo. Ovaj godišnji gubitak, iskazan u novcu iznosi oko 80 milijardi eura. ( Ra?unica: 1.000 eura prose?na plata x 12 meseci x 1,65 porezi i doprinosi x 40 godina radnog staža x 100.000 broj izgubljenog stanovništva = 79,2 milijarde eura )

  

Kolika je ukupna šteta?

Ukupna šteta, gore prikazana, u poslednjih 30 godina iznosi oko 3.000 milijardi eura, ili ako štetu iskažemo u kilometrima auto puta, onda ona iznosi oko 1.000.000 (milion ) kilometara autoputa. (  Prose?na cena kilometra autoputa u Srbiji je 3.000.000 eura )

Pro?itaj projekat ?KAKO ZAUSTAVITI UMIRANJE SRBIJE? koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije na web adrese:https://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/345-kako-podstai-ranje.html

NAPOMENA!!!

Samo da napomenem prognozu drugih, o našoj budu?nosti! UN I AMERI?KA CIA KAŽU, SRBIJA ?E ZA NAREDNIH 30 god. IZGUBITI 2 MILIONA STANOVNIKA!!!

AKO ME PITATE!!! KO JE KRIV ZA OVU KATASTROFU?

MOJ ODGOVOR JE!!!

KRIVE SU:

1.  VLADE R. SRBIJE , KOJE SU VLADALE SRBIJOM U POSLDNJIH 30 GODINA, I

2.  OPOZICIJA!!!

I VLAST I OPOZICIJA, IMAJU ISTI KALUP RAZMIŠLJANJA, I ISTU EKONOMSKU POLITIKU VODE.

NJIHOVA EKONOMSKA POLITIKA ZASNIVA SE NA IDEJI, SVA PREDUZE?A MORAJU BITI PRIVATNA, I DRŽAVA SE MOŽE MEŠATI U EKONOMIJU, SAMO KROZ DAVANJE RAZNIH SUBVENCIJA, ODNOSNO, POKLANJANJE NARODNIH PARA PRIVREDNICIMA - BOGATAŠIMA, MISLE?I DA ?E TAKO REŠITI PROBLEM.

alt

 Da je gore navedena tvrdnja ta?na, da i vlast i opozicija imaju isti model razmišljanja, pokazuju priloženi dokazi, i na?in vladanja u proteklih 30 godina.

Da je i danas tako, da vlast i opozicija imaju isti kalup razmišljanja, pokazuju projekti: program ?20 MERE ZA OPORAVAK PRIVREDE? koji je napisao ing. Dragana ?ilasa i projekat-program ?PROGRAMA EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE ZA POMO? PRIVREDI? koji je napisao Dr Siniše Malog Ministar finansija, jer su projekti skoro isti. Kad ih uporediš, sti?eš utisak, da su jedan od drugog prepisivali.

Razlike skoro da nema, i jedan i drugi predlažu da se narodne pare podele privrednicima ? bogatašima. Razlika je samo u visini zaduživanja Srbije. ?ilas predlaže da se Srbija zaduži za 3 milijarde eura i da se te pare podele privrednicima - bogatašima, a Dr Siniša Mali predlaže da se Srbija zaduži za 5,1 milijardu eura i da se te pare podele privrednicima - bogatašima.

Pogledajte i uporedite projekte ? programe. Program Dragana ?ilasa možete pro?itati-pogledati na web adresi:https://www.facebook.com/StrankaSlobodeIPravde/?eid=ARB4GwNxY05GIp9-iNAA47V7oh1yyFABuFdzeOOSKmVklsfBmzDu3kdPEH1Rk4hnLYRzLnjkv3gkph64

 

KAKO ZNATI, KOJA VLADA DOBRO RADI?

DA LI JE NEKA VLADA R. SRBIJE USPEŠNA ILI NIJE, MERIT ?E SE PO TOME: KOLIKO SE GRA?ANA SRBIJE ISELILO IZ SRBIJE I KOLIKO IH JE VIŠE UMRLO, NEGO ŠTO SE RODILO.

 

KAKO REŠITI OVAJ PROBLEM?
Kako napraviti produktivni ekonomski sistem?

 MI SMO POKAZALI DA EKONOMSKI EKSPERTI, KOJI SU VLADALI I KOJI VLADAJU EKONOMSKOM POLITIKOM SRBIJE, NE ZNAJU DA REŠE OVE PROBLEME, PA SMO PRINU?ENI DA PONUDIMO REŠENJA OVIH PROBLEMA.

NUDIMO PROJEKAT!

PROJEKAT NOSI IME ?ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU?

 

KAKO NAPRAVITI PRODUKTIVNI EKONOMSKI SISTEM?

alt

 

Šta predlažemo?

PREDLAŽEM VLADI R. SRBIJE DA ODBACI ?PROGRAMA EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE ZA POMO? PRIVREDI? KOJI JE URADIO Dr Siniše Malog Ministar finansija, ZATO ŠTO JE PROGRAM LOŠ.

PREDLAŽEMO VLADI R. SRBIJE DA PAŽLJIVO PRO?ITA OVAJ PROJEKAT I DA GA USVOJI, JER ON NUDI REŠENJE OVOG PROBLEMA!!!

Zašto smo napisali i objavili ovaj projekat?

ŽELIMO DA POMOGNEM VLADI R. SRBIJE, U TRAŽENJU NAJBOLJEG REŠENJA, ZA OVE NAŠE PROBLEME, ZATO VAM NUDIMO PROGRAMA ? PROJEKAT ?ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU?

Princip projekta!!!

SVI GRA?ANI R. SRBIJE, SRAZMERNO SVOJOJ EKONOMSKOJ MO?I, SNOSE TROŠAK EKONOMSKE KRIZE KOJU JE PROIZVELA PANDEMIJA VIRUSA COVID 19!

SVI PRIVREDNI SUBJEKTI, KOJI POSLUJU U R. SRBIJI, SRAZMERNO SVOJOJ EKONOMSKOJ MO?I SNOSE TROŠAK POMENUTE EKONOMSKE KRIZE!

 

Zakon o dodatnom oporezivanju!!!

1.  VLADA R. SRBIJE TREBA DA PREDLOŽI, ODNOSNO, DA DONESE ZAKON ?ZAKON O DODATNOM OPOREZIVANJU IMOVINE? NA OSNOVU KOGA BI SE SKUPIO NOVAC ZA FINANSIRANJE OVOG NEPLANIRANOG TROŠKA .

OBAVEZU PLA?ANJA OVOG POREZA IMAJU SVI GRA?ANI R. SRBIJE, SVI KOJI PRIVRE?UJU U R. SRBIJ: PREDUZETNICI, SVA PRAVNA I FIZI?KA LICA I FIRME NAŠIH GRA?ANA, PA I ONE KOJE SE NALAZE U PORESKIM RAJEVIMA, BANKE, OSIGURAVAJU?A DRUŠTVA, ITD.

Predlažem slede?e stope oporezivanja:

 • 1.  Imovina vrednosti do 100.000eura, oporezovala bi se po stopi od 0,25%;
 • 2.  Imovina vrednosti od 100.000 do 500.000 eura, oporezovala bi se po stopi od 0,50%;
 • 3.  Imovina vrednosti od 500.000 do 1.000.000 eura, oporezovala bi se po stopi od 0,75%
 • 4.  Imovina vrednosti preko 1.000.000 eura, oporezovala bi se po stopi od 1%.

( Vlast kaže!!! Dragan ?ilas ima li?nu imovinu, koju je prijavio, vrednu 25 miliona, a njegove firme su vredne preko 500 miliona eura. Ako u Srbiji ima tako bogatih gra?ana, a ima ih, zato je ovaj predlog, gde bogati treba da daju malo više, logi?an.

Ra?unica: Ako bi Vlada. R. Srbije prihvatila ovaj moj predlog, o dodatnom oporezivanju, onda bi to bilo ovako:

 1. Onaj ko ima imovinu vrednosti, ku?a ili stan, na. prim. od 30.000 eura, platio bi porez 75 eura.
 2. A bogati, na primer: Dragan ?ilas, na li?nu imovinu od 25.miliona eura, platio bi 240.000 eura,
 3. A firma Dragana ?ilasa, na vrednost firme od 500.miliona eura, platio bi 5. miliona eura poreza.

Pitam!!! Zar ovo nije logi?no???)

Pitam!!! Zašto Dr. Siniša Mali nije predložio ovakvo nešto???

Pro?itaj projekat ?KAKO TAJKUNI DA ODKUPE SVOJE GREHOVE? koji možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije, na web adresihttps://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/274-kako-tajkune-oporezovati-.html

Kredit za radnike!!!

2.  VLADA. R. SRBIJETREBA TREBA DA OMOGU?I DOBIJANJE POVOLJNOG KREDITA, U IZNOSU 3 PROSE?NE MESE?NE PLATE U R. SRBIJI, SVIM RADNICIMA, KOJI SU OSTALI BEZ POSLA, ILI IM JE SMANJENA PLATA, ZBOG PANDEMIJE VIRUSA COVID 19. ( Za ovaj kredit, ne?e se tražiti uobi?ajene garancije, koje banka traži. Garancija ili teret ?e biti stavljena na JMBG, mati?nom broju primaoca kredita, a tu evidenciju tereta, vodi?e Katastar. Kredit ?e se dobijati na osnovu pisanog dokaza, da je radnik otpušten ili mu je smanjena plata, zbog pandemije virus Covid 19. )

 

Vlada R. Srbije ?e zamoliti radnike i poslodavce!!!

3.  VLADA R. SRBIJE, TREBA DA ZAMOLITI RADNIKE I POSLODAVCE DA PODELE TROŠAK OBUSTAVLJANJA PROIZVODNJE, TAKO ŠTO ?E POSLODAVAC PLATITI POREZE I DOPRINOSE, ZA VREME KOJE RADNIK NIJE RADIO, A RADNIK ?E PODI?I GORE POMENUTI KREDIT, DA BI FINANSIRO SVOJE TROŠKOVE.

alt

 

STRATEŠKA PREDUZE?A

4.  VLADA REPUBLIKE SRBIJE, TREBA DA ODREDI SPISAK STRATEŠKIH PREDUZE?A, KOJA MORAJU BITI U VLASNIŠTVU DRŽAVE SRBIJE, DA TO DOBRO OBRAZLOŽI NARODU, I DA TU OBLAST UREDI POSEBNIM ZAKONOM.( Bilo bi dobro da se ovaj zakon potvrdi narodnim referendumom, da ga budu?e vlade ne bi ukinule. )

Vlada ?e stvoriti uslove, da preko beogradske berze otkupi kontrolni paket akcija za strateška preduze?a, da postane ve?inski vlasnik.

Tamo, gde država ne može da vrati vlasništvo nad odre?enim preduze?ima, država treba da napravi potpuno nova preduze?a, nove fabrike.

Zakonom se mora precizno propisati, ko upravlja ovim preduze?ima. Odnosno, da se jasno propiše, kako se postaje ?lan upravnog odbora državnog preduze?a. ( ?lan upravnog odbora državnog preduze?a imenuje nadležni fond, na osnovu javno predstavljenog programa rada i priložene bankarske garancije, kao garancija da ?e posao obavljati po zakonu i u interesu fonda. )

Zakonom, da se jasno propiše, kako se postaje direktor državnog preduze?a. ( Direktora državnog preduze?a biraju ?lanovi upravnog odbora, na osnovu javno predstavljenog programa rada i priložene bankarske garancije, kao garancija da ?e posao obavljati po zakonu i u interesu fonda. )

Zakonom da se propiše model, kako se pla?aju ?lanovi upravnog odbora preduze?a i direktor preduze?a. ?lanovi upravnog odbora i direktori preduze?a imaju pravo na godišnji bonus od 5% od ostvarene dobiti preduze?a.

Primer!!!

Ova pandemija pokazala je, koliko je Vlada R. Srbije pogrešila, što je prodala odre?ena preduze?a.

Najbolji primer, pogrešnih odluka Vlade R. Srbije, pokazuje fabrika kvasca u Senti.

Mi smo fabriku prodali Amerikancima, a oni su je prodali Francuzima. Francuzi su kupili fabriku, da bi je zatvorili, da bi kupili Srpsko tržište. Sli?no je bili i sa ostalim fabrikama, kao što su: fabrika lekova, fabrike zaštitne opreme i dezinfekcionim sredstvima itd.

Pro?itajte projekat, KAKO I ZAŠTO TREBA SPASITI PIK BE?EJ? koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi : https://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/273-zato-i-kako-spasiti-pik-beej-od-propasti.html

 

KAKO DRŽAVA TREBA DA POMOGNE
RAZVOJ DOMA?E PROIZVODNJE!!!

Orta?ko udruživanje države i privrednika!!!

5.  VLADA R. SRBIJE ?E PODSTICATI DOMA?U PROIZVODNJU KROZ MODEL ORTA?KOG UDRUŽIVANJA PRIVREDNIKA I DRŽAVE, U VISINI ULOGA OD 50%.

Država ?e, preko svog predstavnika, u?estvovati u upravljanju preduze?em, uz obavezu da država, posle 5 godina, ponudi ortacima da otkupe državni deo po povlaš?enoj ceni. ( Povlaš?ena cena dobija se, kad se na uložena sredstva doda bankarska kamata. )

 
Kako država treba da pomogne privrednike
u proizvodnji novih proizvoda !!!

6.  Vlada R. Srbije treba da pomogne razvoj doma?e proizvodnje, tako što ?e osnovati agenciju za podsticanje proizvodnje poznatih i novih proizvoda.

AGENCIJA IMA ZADATAK DA JAVNO NUDI IDEJE ŠTA PROIZVODITI!!!

DILEMA PRIVREDNIKA SRBIJE JE:

 • 1.  ŠTA PROIZVODITI?
 • 2.  KAKO ZNANJE NABAVITI?
 • 3.  KAKO PROIZVOD PRODATI?

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije da realizujeprojekat ŠTA I KAKO PROIZVESTI, odnosno projekat ?SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE - SAPP?

(  Ovaj projekat nudi rešenje! Kako država Srbija može pomo?i, malim privrednicima, u organizovanju masovne proizvodnje poznatih - novih proizvoda, svetskog kvaliteta i modernog dizajna, i kako te proizvode prodati. Projekat pokazuje i kako: podsticati doma?e preduzetništvo, produktivno zapošljavanje radnika i samo zapošljavanje.)

PO GORE PRIKAZANOJ RA?UNICI, SRBIJA IMA OKO 1,4 MILIONA RADNO SPOSONIH GRA?ANA, KOJI NE RADE.

Rešenje našeg problema je, da se ovaj broj gra?ana privredno angažuje. To možemo uraditi ako im pomognemo da na?u svoj biznis, ako ih podstaknemo na razmišljanje, ako im budemo nudili ideje, Kako i šta proizvoditi i kako to prodati, a ne da im poklanjamo narodne pare.

Podse?am!!!

Narodna poslovica kaže! Ako istinski želiš, da nekome pomogneš! Nemoj mu kupovati ribu, nego ga nau?i da lovi ribu!!!

Projekat ŠTA I KAKO PROIZVODITI, odnosno projekat ?SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE - SAPP? možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi:https://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/245-srpska-agencija-za-posticanje-proizvodnje-sapp-.html

 

Kako država obezbe?uje sredstva za ortakluku!

7.  Država ?e sve dosadašnje subvencije ukinuti, a ta sredstva, koja su do sada davana, plasirati ?e kroz model orta?kog udruživanja države i privrednika u odnosu 50% prema 50%.

KAKO PRIVU?I STRANE INVESTITORE?

Kako napraviti produktivni sistem za privla?enje stranih investicija?

8.  Srbiji su potrebne strane investicije, potrebne su velike strane kompanije, a da bi one došle, potrebno je napraviti produktivni sistem za privla?enje stranih investitora.

Privla?enjem stranih investitora bavi se: Predsednik R. Srbije sa svojim saradnicima, i Predsednik Vlade R. Srbije sa svojim saradnicima. Predsednik republike i Predsednik Vlade R. Srbije treba da pomognu u privla?enju stranih investicija, ali ne na ovaj na?in. Oni treba da izgrade sistem za privla?enje stranih investicija, sistem koji ?e funkcionisati i posle njihovog odlaska sa vlasti.

Šta se dešava, kad ovi koji su na vlasti, odu sa vlasti?

Nastupa vakum, praznina i nesnalaženje novih vlastodržaca. Oni pokušavaju da naprave svoj sistem privla?enja investicija i u tom traženju prave greške. U neznanju da reše problem, da privuku strane investitore, i oni po?inju da dele narodne pare, i oni dele subvencije, a što je pogrešno i pogubno za narod i državu

Šta uraditi?

1.  Treba zakonom zabraniti deljenje narodnih para, treba zabraniti deljenje subvencija, u bilo kom obliku.

2.   Treba osmisliti sistem za privla?enje stranih investicija ( Na primer, napraviti agenciju. ) treba doneti zakon koji ?e omogu?iti da posrednici, agenti, koji dovode investitore budu nov?ano nagra?eni u iznosu od 1% od vrednosti strane investicije.

Oni koji li?no poznaju investitora, mogu uticati da investitor investira u Srbiju, i zato treba doneti pomenuti zakon, koji ?e omogu?iti da se ti ljudi nov?ano nagrade. Takve ljude, koji poznaju investitore, treba tražiti, i kad dovedu investitora treba ih nov?ano nagraditi. Ti ljudi bi mogli biti iz redova Srpske dijaspore ili njihovi prijatelji.

Primer!!! Ako neko dovede stranog investitora, i on investira u neku proizvodnju, na primer 100 miliona eura, ne vidim nikakav problem da ga država Srbija ne nagradi sa 1 milion eura i još sa nekom državnom nagradom- odlikovanjem. Podrazumeva se da nov?ane nagrade idu posle realizacije odre?enog posla.

Ovo treba promovisati u sredstvima informisanja i me?u Srpskom dijasporom.

 

KAKO PRIVU?I MALE INVESTITORE I DO?I DO NOVIH TEHNOLOGIJA,
ZNANJA, POLITI?KIH I EKONOMSKI VEZA?

9.  Vlada R. Srbije treba da izgradi sistem koji ?e privu?i Srbe iz dijaspore i male i srednje investitore, iz razvijenih zemalja sveta, a posebno iz Kine, da u Srbiju DONESU: ZNANJE, TEHNOLOGIJE, EKONOMSKE I POLITI?KE VEZE I NOVAC?

Poznata je ?injenica da mnogi Srbi u dijaspori rade na takvim radnim mestima, gde im je poznata odre?ena tehnologija, imaju znanje, ekonomske, politi?ke veze i imaju želju da svoje znanje bolje unov?e, da naprave svoju firmu.

Njima Vlada R. Srbije treba da ponudi orta?ko udruživanje, da zajedni?ki naprave preduze?e po principu orta?kog udruživanja, 50% naprema 50%.

Tako?e, Vlada R. Srbije treba da pozove i druge investitore, POSEBNO KINEZE, da do?u u Srbiju i da otvore zajedni?ki biznis sa državom Srbijom, po principu orta?kog udruživanja. Posebno posvetiti pažnju na mala ulaganja, od 100 hiljada $ do milion $. Mislim da bi se tako najlakše donela tehnologija i znanje u Srbiju.

VLADA R. SRBIJE TREBA DA URADI STALNI KONKURS, O ORTA?KOM UDRUŽIVANJU DRŽAVE SRBIJE I PREDUZETNIKA IZ DIJASPORE I PRIVREDNIKA IZ RAZVIJENOG DELA SVETA I KINE. REKLAMNU KAMPANJU NAPRAVITI U KINI, NA KINESKOM JEZIKU, SA CILJEM DA SE PRIVU?E, ŠTO VIŠE MALIH INVESTITORA.

 

AVIO TAKSA ZA POVRATAK KU?I!!!

10.  Vlada R. Srbije treba da propiše taksu za gra?ane Srbije, koji putuju avionom iz Srbije, u iznosu od 10 eura za svaki avionski let.

Ova taksa služi kao osiguranje za pokrivanje troškova u slu?aju evakuacije naših gra?ana.

 

NARODNI POSLANICI VRA?AJU NEOPRAVDANO PRIMLJENE PLATE!!!

11.  Vlada R. Srbije treba da predloži zakon po kome ?e: narodni poslanici, odbornici gradova i opština i državni službenici, koji nisu radili za vreme vanrednog stanja, zbog virusa Covid ? 19, da vrate plate državi, koje su primili.

( Ve?ina radnika, koja nije radila za vreme vanrednog stanja, ne?e primiti platu, jer nisu ni radili, pa bi logi?no bilo da narodni poslanici, odbornici i državni službenici, koji nisu radili, da za ovaj period ne prime platu. )

PREDLOG PREDSEDNIKU R. SRBIJE!!!

alt

 

12.  Predlažem Predsedniku R. Srbije da zamoli naše tajkune, koji su zaradili više od 5.000.000 eura, da svako od njih u nekom selu, izgradi svoj ran?-salaš.

Da na ran?u - salašu organizuju proizvodnju, na primer: da naprave farmu i da organizuju proizvodnju svinja, pili?a, goveda, ili da organizuju proizvodnju vo?a, povr?a, cve?a itd.

Na tom ran?u - salašu da izgrade ku?u od 100 m2 za radnike, i da u nju nastani jednu porodicu sa dosta dece.

Ako bi ste ovo uradili, pomogli bi ste razvoj sela, usre?ili 4.000 porodica ( sre?ni bi bili i tajkuni i porodice ), zaposlili bi 4.000 radnika i pomogli razvoj poljoprivrede.

alt

Verujem da u Srbiji ima 2.000 tajkuna koji su zaradili više od 5.miliona eura i da bi oni, ukoliko bi ih Predsednik republike zamolio, uložili 500 hiljada eura u gore pomenuti ran?-salaš.

Na ovom projektu, tajkuni bi zaradili, ne toliko koliko oni mogu zaraditi u svojoj branši, ali bi zaradili, zaposlili bi jednu porodicu, pomogli razvoju sela, u narodu bi promenili sliku o sebi i popravili demografsku sliku Srbije.

Ra?unica!!!

Pretpostaviti ?emo, da ?e svih 2.000 tajkuna napraviti farmu svinja, pa da vidimo, šta bi Srbija dobila!

Srbija bi dobila:

  • 11/1.  2.000 malih farmi, kapaciteta 2.000 tovljenika godišnje. ( Jedan radnik opslužuje 1.000 tovljenika. )
  • 11/2.  Proizvodnju od 4.000.000 tovljenika godišnje. U ovom slu?aju, imali bi šta da izvezemo u Rusiju i Kinu.
  • 11/3.  Zaposlili bi 4.000 radnika
  • 11/4.  Dobili bi 2.000 savremenih ku?a, u kojima bi se ?uo de?iji smeh. Deca tajkuna bi se u?ila, kako voleti svoj narod, svoju državu, biti odgovoran a pri tome zaraditi.
  • 11/5.   Ove farme bi oko sebe okupile lokalne seljake. Selo bi dobilo šansu da preživi.
  • 11/6.   Tajkuni bi dobili poverenje gra?ana, što je izuzetno važno.

alt

 

PORUKA TAJKUNIMA !!!

Gospodo, tajkuni!!!

U vašem je interesu da podržite ovaj projekat, jer ?e on pomo?i u zaustavljanju iseljavanja iz Srbije.

Ukoliko se ne zaustavi iseljavanje, pitam vas gospodo tajkuni!!! Ko ?e braniti vaše vile, vaše fabrike i vaš biznis, kad do?u teška vremena, kad do?e slede?i rat?

Ova vaša pohlepa, dodatno ?e podsta?i iseljavanje, a dosadašnje iseljavanje gra?ana proizvelo je nedostatak radne snage, a to ve? sada ugrožava vaš biznis, vaš interes, samo što Vi to ne vidite.

Poznata je ?injenica, da su naši tajkuni, za vreme NATO agresije, pobegli u NATO zemlje, a narod je branio njihove vile, njihove fabrike. Brane?i narod, državu i tajkunske vile i fabrike, mnogi su poginuli i mnogi su postali invalidi.

A ti tajkuni, kad se rat završio, vratili su se u Srbiju i pokupovali narodnu imovinu, pokupovali su društvena preduze?a po bagatelnim cenama.

ZATO, GOSPODO TAJKUNI, POMOZITE SVOM NARODU, REALIZUJTE PREDLOŽENI PROJEKAT, IZGRADITE SVOJ SALAŠ - RAN? U NEKOM SELU I ZAPOSLITE BAR JEDNU PORODICU SA DOSTA DECE.

AKO TO URADITE, DOBROM ?E VAM VRATITI I NAROD I BOG.

DA LI ?E VLADA R. SRBIJE PRIHVATITI KRITIKU?

Ako me pitate! Da li ?e Vlada R. Srbije prihvatiti ovu kritiku i projekat, ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU?

Moj odgovor je!!

NE?E!!!

Znam da Vlada R. Srbije ovo ne?e prihvatiti!

Ja sam ovo napisao, da podsetim ?itaoce na greške koje su napravile vlade R. Srbije u poslednjih 30 godina, i da podstaknem ?itaoce na razmišljanje, sa ciljem da pomognem vladi R. Srbije da na?e put spasenja za narod i državu.

( Dok javno ne progovorimo, koje smo greške pravili i ko je kriv za pogrešno donesene odluke, kakve odluke smo trebali da donesemo, na primer: kako smo trebali privatizovati društvenu imovinu, i ko je kriv što takve odluke nisu donesene, mi ne?emo na?i put spasenja, jer ?e budu?i politi?ari praviti iste greške, kao njihovi prethodnici. )

PODSE?AM I PITAM!!!

alt

 

Pitam, Dr. Sinišu Malog i ing. Dragana ?ilasa,
protagoniste deljenja narodnih para!!!
 

Gospodo!!! DA LI VI ZNATE DA PRO?ITATE BROJ NA POKAZANOJ NOV?ANICI?

AKO NEZNATE PRO?ITATI, JA ?U VAM RE?I!!!

OVO JE NOV?ANICA OD 500 MILIJARDI DINARA, IZ 1993 GODINE, KOJU JE PROIZVEO SISTEM DELJENJA NARODNIH PARA, ZA KOJI SE VI ZALAŽETE I KOJI VI SPROVODITE!!!

1.  Podse?am!!! Ova nov?anica od 500 milijardi dinara govori, u kojim smo problemima bili, i gde nas je dovela politika deljenja narodnih para. Tu ekonomsku politiku, i danas nam nudi, i vlast i opozicija, i Dragan ?ilas i Siniša Mali, a za ovu nov?anicu od 500 milijardi dinara, 1993 godine, nisi mogao kupiti ni jedno pivo u prodavnici.

2.  Podse?am!!! Plata u Srbiji 1993 godine bila je 5 maraka, odnosno današnjih 5 eura. Tada je vlast delila narodne pare, kao i ova sada.

3.  Podse?am!!! Penzija u Srbije 1993 godine, bila je tolika, da za nju nisi mogao kupiti ni jedno pivo u prodavnici, kad je dobiješ.

4.  PODSE?AM!!! DUG OD 5,1 MILIJARDU EURA, MI ?E MO MORATI VRATITI, ILI KROZ SMANJENJE PENZIJA I PLATA ILI KROZ INFLACIJU.

alt

 

Pozivam!

Pozivam profesore, svih fakulteta, da pro?itaju ?PROGRAM EKONOMSKIH MERA? koji je uradio Dr. Siniša Mali, Ministar finansija i da taj program ocene i da tu ocenu javno objave.

Pitam profesore ekonomskog fakultete!!! Koju bi ocenu, iz predmeta OSNOVI EKONOMIJE, dobio student, ako bi na ispitu njegov odgovor bio kao što je program Dr. Siniše Malog?

POZIVAM ?ITAOCE DA UPOREDE PROGRAME: ?PROGRAM EKONOMSKIH MERA? koje je uradio Dr Siniša Mali Ministar finansija ( Program vlade R. Srbije ), sa programom ?20 MERE ZA OPORAVAK PRIVREDE? koji je uradio ing. Dragan ?ilas, i sa programom ?ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU? koji je uradio ing. Vujanovi? Živojin, i da ih ocene.

  

PORUKA
ONIMA KOJI PODRŽAVAJU VLADIN PROGRAM!!!

Ako me pitate, zašto kritikujem ovaj program kad ve?ina gra?ana Srbije, privrednici i profesori ekonomskih fakulteta hvale ovaj program?

Moj odgovor je, ZNAM DA VE?INA GRA?ANA, PROFESORI I PRIVREDNICI PODRŽAVAJU VLADIN PROGRAM, ALI, ZATO ŠTO SU VE?INA, NE ZNA?I DA SU U PRAVU.

Mnogi gra?ani, privrednici i profesori, hvaliti ?e vladin program ?PROGRAMA EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE ZA POMO? PRIVREDI? koji je napisao dr. Siniša Mali, Ministar finansija u vladi R. Srbije, zato što ?e dobiti 100 eura, a privrednici, zato što ?e dobiti od 750 eura do 50 miliona eura.

Gospodo,

Vi koji kažete da je ovaj vladin program dobar, molim vas da dignete kredit u iznosu od 50.000 eura, i te pare pošaljete meni. Ja ?u te vaše pare podeliti, ?lanovima vaše porodice, dat ?u po 200 eura a ostalo ?u podeliti privrednicima, bogatašima, kao što je uradio dr Siniša Mali sa našim - narodnim parama.

TO ?E BITI DOBRO ZA VAS I VAŠU PORODICU. JER VI TAKO MISLITE!!!

UKOLIKO NE PRIHVATITE OVAJ MOJ PREDLOG, DA DIGNETE KREDIT OD 50.000 EURA I DA TE PARE DATE MENI, DA IH JA PODELIM, ONDA STE VI SVESNI, DA JE POMENUTI VLADIN PROGRAM LOŠ, ALI GA VI PODRŽAVATE, ZATO ŠTO STE DOBILI 100 EURA.

SVESNI STE, DA ?E OVO DODATNO ZADUŽIVANJE DŽAVE, NEGATIVNO UTICATIT NA EKONOMIJU SRBIJE I DA ?E POSTA?I DODATNO ISELJAVANJE NAŠIH GRA?ANA IZ SRBIJE.

PODRŽAVAJU?I PROJEKAT DELJENJA NARODNIH PARA, VI PODRŽAVATE I ISELJAVANJE IZ SRBIJE!!!

alt

Posebna napomena!!!

Poštovani ?itaoci, treba da znate!!! Ja, autor ove analize, kritike i gore pomenutih projekata, nisam ?lan ni jedne partije. Ja sam gra?evinski inženjer i preduzetnik -privatnik ve? 32 godine; nikad od države nisam dobio ni jedan dinar, a nisam ni tražio; nisam kupio ni jedno društveno preduze?e, jer sem tada smatrao i sad smatram da je to pogrešno i štetno za narod i državu, i da je to prevara. Redovno sam pla?ao plate radnicima i porez državi i nikada moj žiro ra?un nije bio blokiran . Ube?en sam da postoje rešenja za ove naše probleme. Ali ta rešenja treba tražiti, ne treba ?utati. Zato vam ovo i šaljem.

NARODE MOJ, TOLIKO OD MENE!!!

Sa poštovanjem!

 • alt
 • Autor teksta!
 • Vujanovi? Živojin gra?. inž.
 • +38169-155-4122

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina