KRITIKA ?ILASOVOG PROJEKTA,

20 MERE ZA OPORAVAK PRIVREDE!!!

Narode moj!

Ovaj projekat, koji Dragan ?ilas predlaže je, KATASROFA za narod i državu.

?ilas predlaže, da se država zaduži za 3 milijarde eura i da te pare podeli privrednicima ? poslodavcima, bogatašima. Ovaj predlog je nelogi?an i ekonomski štetan za ceo narod i državu, a korist ?e imati samo bogataši.

?ilas predlaže, da Vlada R. Srbije zadužiti svakog gra?anina R. Srbije za 430 eura, odnosno za 1.030 eura. ( Ra?unica: Dug po glavi stanovnika je: 3.000.000.000/7.000.000 = 428,57 eura. Ali dug moraju vrati, oni koji imaju prihod, to su radnici i penzioneri, pa stvarni dug po glavi stanovnika iznosi: 3.000.000.000/3.910.069 = 1.030,93 eura)

Obrazloženje:

DA BI DRŽAVA NEKOME DALA 3 MILIJARDE DOLARA, ONA OD NEKOGA, TE PARE MORA UZETI. TO ZNA?I DA DRŽAVA TREBA DA UZME TRI MILIJARDE EURA OD PENZIONERA, DOKTORA, U?ITELJA I RADNIKA, DA BI IH DALA PRIVREDNICIMA ? POSLODAVCIMA, BOGATAŠIMA. ODNOSNO, GRADI SE SISTEM, GDE SIROTINJA FINANSIRALA BOGATAŠE.

PREDLAŽEM VLADI R. SRBIJE, DA ZAKONIMA SPRE?I OVAKVE DEVIJACIJE NAŠIH TAJKUNA, JER AKO TO NE URADI, ONA ?E BITI ODGOVORNA ZA UBIJANJE NARODA I DRŽAVE.

ZATO PREDLAŽEMO DA SE DONESE ZAKON KOJI ?E ZABRANITI DAVANJE SUBVENCIJA, DELJENJE NARODNIH PARA, I DA SE OMOGU?I DRŽAVI, DA POMAŽE RAZVOJ DOMA?E PROIZVODNJE KROZ ORTA?KO UDRUŽIVANJE DRŽAVE I PRIVREDNIKA.

Šta ne valja u ?ilasovom projektu?

Ne valja ništa! U ovij analizi navodim samo 3 ta?ke!

Ta?ka 1 ?ilasovog projekta!

?ilas, pod rednim brojem 1 svog programa predlaže da 80% plate radnika snosi država!!! Ovaj predlog je van pameti! Zašto bi, država, odnosno sirotinja pla?ala obaveze preduzetnika ? poslodavaca. ( Zašto bi: doktori, penzioneri, profesori, radnici pla?ali obaveze privrednika ? poslodavaca? ZAŠTO!!! )

Ozbiljni privrednici - poslodavci, koji planiraju de nastave svoj biznis i posle ove epidemije, oni ?e na?i rešenja, kako da sa?uvaju svoje radnike. Rešenje ovog problema je, da poslodavac i radnik podele teret krize. (Na primer! Poslodavac plati doprinose na minimalac, a radnik od države digne kredit u visini svoje plate po povoljnim uslovima, i tako zajedno pro?u kroz krizu.).

Kažu, mnogi radnici ?e ostati bez posla!!! To je ta?no, mnogi radnici ostati ?e bez posla jer ne rade, i tu država treba da pomogne, ali na logi?an i društveno opravdan na?in.

NAŠ PREDLOG !!!

Predlažemo Vladi R. Srbije da ?ilasov predlog odbaci kao neozbiljan, i da ukine subvencije koje ona daje, ali da ona, država, gra?anima koji su ostali bez posla ili im je smanjena plata, ponudi kredit u visini 4 prose?ne plate u R. Srbiji, po povoljnim uslovima. (Detaljnije objašnjenje ovog predloga, možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije www.privrednicisrbije.rs .)

 

Ta?ka 6 ?ilasovog projekta!

?ilas, pod rednim brojem 6 svog programa predlaže da se POSLODAVCIMA UKINE OBAVEZA PLA?ANJA POREZA NA DOBIT ZA 2019 godinu.

Ovaj predlog je stvarno nerazuman i nelogi?an. Ja ovo mogu da razumem kao pohlepu pojedinih privrednika, poslodavaca i bogataša. Ljudi koji misle samo o svom bankovnom ra?unu, gde im narod i država služe kao sredstvo za uve?anje svog bankovnog ra?una. Narod im treba: kao je rat, da brani njihovu imovinu, kad su izbori, da im da svoj glas i kao potroša?i njihove robe i usluga. (Napominjem da svi privrednici ne razmišljaju ovako, kao Dragan ?ilas. Na primer!! Ja, autor ovog teksta, sam privrednik ve? 32 godine i ne mislim kao Dragan ?ilas, ja mislim da treba platiti porez na dobit. )

Narode moj, treba da znamo, ako želimo da Srbija bude: savremena, ekonomski razvijena, pravedna i poštovana, onda svi moraju da pla?aju porez, naravno prema svojoj ekonomskoj snazi. Jednostavno re?eno, mora se pla?ati i porez na dobit.

Ta?ka 12 ?ilasovog projekta!

?ilas, pod rednim brojem 12 svog programa predlaže da se UKINE PLA?ANJE POREZA NA IMOVINU.

I ovaj predlog je nelogi?an i nerazuman.

Valjda je logi?no, da u ovoj krizi najviše treba da plate oni koji imaju, oni koji su bogati. Logi?no bi bilo da predloži, da se pove?a porez na imovinu, a to bi zna?ili da bogati treba da više plate, on predlaže da se taj porez ukine. NE RAZUMEM!!!

Predlažemo Vladi R. Srbije da ?ilasov predlog odbaci kao neozbiljan, I DA DONESE ZAKON O DODATNOM OPOREZIVANJU IMOVINE FIZI?KIH I PRAVNIH LICA.

PREDLAŽEM!!!

IZVOD IZ NAŠEG PREDLOGA!!!

 • 1.  Ako koristimo logiku i mozak, trošak ove ekonomske krize, izazvana virusom Covid ? 19, treba da plati, onaj ko ima više para, odnosno, ko je bogatiji.
 • ZATO, VLADA R. SRBIJE TREBA DA NAPIŠE, DA PREDLOŽI, DA DONESE ZAKON ?ZAKON O DODATNOM OPOREZIVANJU IMOVINA?.OBAVEZU PLA?ANJA OVOG POREZA IMAJU SVI GRA?ANI R. SRBIJE, SVI KOJI PRIVRE?UJU U R. SRBIJ: PREDUZETNICI, SVA PRAVNA I FIZI?KA LICA I FIRME NAŠIH GRA?ANA, PA I ONE KOJE SE NALAZE U PORESKIM RAJEVIMA, BANKE, OSIGURAVAJU?A DRUŠTVA, ITD.
 • Predlažem slede?e stope: imovina do 100.000 pla?ao bi dodatni porez od 0,25%; imovina od 100.000 do 500.000 pla?ao bi 0,50%; od 500.000 do 1.000.000 platio bi 0,75% i preko 1.000.000 eura, pla?ao bi 1% porez. ( Vlast kaže!!! Dragan ?ilas ima li?nu imovinu, koju je prijavio, vrednu 25 miliona, a njegove firme su vredne preko 500 miliona eura. Ako u Srbiji ima tako bogatih gra?ana, a ima ih, zato je ovaj predlog, gde bogati treba da daju malo više, logi?an. Pitam sebe i vas Zašto Dr. Siniša Mali nije predložio ovakvo nešto???
 • Ra?unica: Ako bi Vlada. R. Srbije prihvatila ovaj moj predlog, o dodatnom oporezivanju, onda bi to bilo ovako:
 1. Onaj ko ima imovinu vrednosti, ku?a ili stan, na. prim. od 30.000 eura, platio bi porez 75 eura.
 2. A bogati, na primer: Dragan ?ilas, na imovinu od 25.000.000, platio bi 240.000 eura,
 3. A firma Dragana ?ilasa, na vrednost firme od 500.000.000, platio bi 5.000.000 eura.
 • Pitam!!! Zar ovo nije logi?no???)

Ostalo vidi na sajtu Privrednici Srbije na web adresi : https://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/349-odgovor-drzave-na-ekonomsku-krizu.html

Poštovani ?itaoci, predlažem vam da pogledate ?ilasov program za oporavak privrede i da sami donesete sud.

Program se nalazi na ovoj web adresi: https://www.facebook.com/StrankaSlobodeIPravde/?eid=ARB4GwNxY05GIp9-iNAA47V7oh1yyFABuFdzeOOSKmVklsfBmzDu3kdPEH1Rk4hnLYRzLnjkv3gkph64

Napomena!!!

Mnogi privrednici, koji su nau?ili da od države primaju subvencije, bit ?e protiv ovog mog predloga, i zato ?e kritikovati ovaj moj predlog. Ali, ja vas podse?am da država, odnosno mi gra?ani Srbije, moramo platiti le?enje naših gra?ana od Korona virusa. Koliko to košta, pokazuje primer iz SAD. Le?enje od Korona virusa u SAD košta 35.000 $, i to su gra?ani obavezni da plate, ako nisu osigurani. Zato mislim da država, odnosno mi gra?ani, ne trba da pla?aju obaveze privrednika ? poslodavaca, dosta je što ?emo morati platiti ovo le?enje.

Nadam se da Vlada R. Srbije ne?e prihvati ?ilasov predlog, nego ?e u donošenju zakona koristiti logiku i pravdu. Ako nas posluša, onda ?e biti slede?e:

 • Država ne?e zadužiti gra?ane, a što bi bilo odli?no i pametno. ?ilasov predlog predvi?a da država svakog gra?anina, posredno, zaduži sa 430, odnosno za 1.030 eura. ( Pitam!!! Zašto bi ja i naši unuci pla?ali ne?iji dug. )
 • Gra?ani i privrednici, podi?i ?e kredite da reše svoje probleme, a to ?e podsticati potrošnju, proizvodnju, zapošljavanje i pove?ati plate!
 • Gra?ani i privrednici, vratiti ?e kredit, bar njih 90% , što bi bilo odli?no i ekonomski vaspitno. Ako 10% gra?ana ne vrate kredit, to bi bio podnošljiv rizik posla!
 • Poslodavci ? privrednici i gra?ani bi nau?ili da svoje ekonomske probleme rešavaju udruživanjem ili kreditom, a ne putem subvencija, što je ekonomski zdravo, logi?no i društveno opravdano. Nau?ili bi da traže posao, poslovne partnere, i da vra?aju kredita, a što ?e pojedinca i društvo vu?e napred. TREBA DA ZNAMO DA PODNOŠLJIVI KREDITI POJEDINCE I DRUŠTVO VUKU NAPRED. Ako ne verujete u ovu tvrdnju, pogledajte oko sebe. Oni koji imaju kredite, ti lepo žive i imaju pozamašnu imovinu. ( Sad svaki veliki poslodavac razmišlja, kako da od države dobije besplatne pare, i u tom pravcu pravi projekte, a ne razmišlja, kako da napravi nove poslove. ).

Gospodine, Dragan ?ilas!

Ukoliko želite da pomognete narodu i državi, da iza?e iz ove krize, onda po?nite da skupljate ideje i projekte, kako iza?i iz krize, i prestavite ih javnosti.

Poverenje gra?ana možete dobiti, samo ukoliko budete prestavili logi?ne projekte, koji bi rešili konkretni problem.

Predlažem vam da pro?itate projekat ?KAKO TAJKUNI DA ODKUPE SVOJE GREHOVE? koji nudi rešenje kako pokrenuti doma?u proizvodnju, odnosno, kako iza?i iz ove krize.

Projekat se nalaz na sajtu Privrednici Srbije , na web adresi:https://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/274-kako-tajkune-oporezovati-.html

Gospodo ?itaoci! Predlažem vama da pro?itate projekat ?KAKO TAJKUNI DA ODKUPE SVOJE GREHOVE?, da ga ocenite i uporedite sa ?ilasovim projektom.

Napomena!!!

Mnogi privrednici, koji su nau?ili da od države primaju subvencije, bit ?e protiv ovog mog predloga, i zato ?e kritikovati ovaj moj predlog. Ali, ja vas podse?am da država, odnosno mi gra?ani Srbije, moramo platiti le?enje naših gra?ana od Korona virusa. Koliko to košta, pokazuje primer iz SAD. Le?enje od Korona virusa u SAD košta 35.000 $, i to su gra?ani obavezni da plate, ako nisu osigurani. Zato mislim da država, odnosno mi gra?ani, ne trba da pla?aju obaveze privrednika ? poslodavaca, dosta je što ?emo morati platiti ovo le?enje.

Nadam se da Vlada R. Srbije ne?e prihvati ?ilasov predlog, nego ?e u donošenju zakona koristiti logiku i pravdu. Ako nas posluša, onda ?e biti slede?e:

 • Država ne?e zadužiti gra?ane, a što bi bilo odli?no i pametno. ?ilasov predlog predvi?a da država svakog gra?anina, posredno, zaduži sa 430, odnosno za 1.030 eura. ( Pitam!!! Zašto bi ja i naši unuci pla?ali ne?iji dug. )
 • Gra?ani i privrednici, podi?i ?e kredite da reše svoje probleme, a to ?e podsticati potrošnju, proizvodnju, zapošljavanje i pove?ati plate!
 • Gra?ani i privrednici, vratiti ?e kredit, bar njih 90% , što bi bilo odli?no i ekonomski vaspitno. Ako 10% gra?ana ne vrate kredit, to bi bio podnošljiv rizik posla!
 • Poslodavci ? privrednici i gra?ani bi nau?ili da svoje ekonomske probleme rešavaju udruživanjem ili kreditom, a ne putem subvencija, što je ekonomski zdravo, logi?no i društveno opravdano. Nau?ili bi da traže posao, poslovne partnere, i da vra?aju kredita, a što ?e pojedinca i društvo vu?e napred. TREBA DA ZNAMO DA PODNOŠLJIVI KREDITI POJEDINCE I DRUŠTVO VUKU NAPRED. Ako ne verujete u ovu tvrdnju, pogledajte oko sebe. Oni koji imaju kredite, ti lepo žive i imaju pozamašnu imovinu. ( Sad svaki veliki poslodavac razmišlja, kako da od države dobije besplatne pare, i u tom pravcu pravi projekte, a ne razmišlja, kako da napravi nove poslove. ).

Gospodine, Dragan ?ilas!

Ukoliko želite da pomognete narodu i državi, da iza?e iz ove krize, onda po?nite da skupljate ideje i projekte, kako iza?i iz krize, i prestavite ih javnosti.

Poverenje gra?ana možete dobiti, samo ukoliko budete prestavili logi?ne projekte, koji bi rešili konkretni problem.

Predlažem vam da pro?itate projekat ?KAKO TAJKUNI DA ODKUPE SVOJE GREHOVE? koji nudi rešenje kako pokrenuti doma?u proizvodnju, odnosno, kako iza?i iz ove krize.

Projekat se nalaz na sajtu Privrednici Srbije , na web adresi:https://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/274-kako-tajkune-oporezovati-.html

Gospodo ?itaoci! Predlažem vama da pro?itate projekat ?KAKO TAJKUNI DA ODKUPE SVOJE GREHOVE?, da ga ocenite i uporedite sa ?ilasovim projektom.

Napomena!!!

Ovaj projekat ?KAKO TAJKUNI DA ODKUPE SVOJE GREHOVE? poslat je Vladi R. Srbije 2014 godine. Vlada R. Srbije ovaj projekat nije prihvatila, jer ona podržava interese krupnog kapitala, i donosi zakone u interesu krupnog kapitala. Zato nam narod i beži iz Srbije.

Poziv profesorima!!!

Pozivam profesore svih fakulteta, da pro?itaju ?ilasov projekat i da ga javno ocene. Posebno pozivam sve profesore ekonomskih fakulteta da ocene ?ilasov projekat i da ga javno ocene.

Pitam profesore ekonomskog fakultete!!! Koju bi ocenu, iz predmeta OSNOVI EKONOMIJE, dobio student, ako bi na ispitu njegov odgovor bio kao ?ilasov projekat?

Posebna napomena!!!

Poštovani ?itaoci, treba da znate!!! Ja, autor ovog teksta i projekta, nisam ?lan ni jedne partije. Ja sam gra?evinski inženjer i preduzetnik -privatnik ve? 32 godine; nikad od države nisam dobio ni jedan dinar, a nisam ni tražio; nisam kupio ni jedno društveno preduze?e, jer sem tada smatrao i sad smatram da je to pogrešno i štetno za narod i državu, i da je to prevara. Redovno sam pla?ao plate radnicima i porez državi i nikada moj žiro ra?un nije bio blokiran . Ube?en sam da postoje rešenja za ove naše probleme. Ali ta rešenja treba tražiti, ne treba ?utati. Zato vam ovo i šaljem.

 • Sa poštovanjem!
 • Autor teksta!
 • Vujanovi? Živojin gra?. inž.
 • +38169-155-4122
 •  
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina