alt

Projekat br 4. Kako država treba da pomogne razvoj doma?e proizvodnje ?

( KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU? )

Ovaj projekat, Projekat br. 4. Kako država treba da pomogne razvoj doma?e privrede? Kako u Srbiji pokrenuti inustrijsku proizvodnju? Bez pokretanja industrijske proizvodnje, svega i sva?ega, Srbija ne?e iza?i iz ekonomske krize.

 Napomena:

Projekat ?Kako država da pomogne, razvoj doma?e proizvodnje" poslali smo: Vladi R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vu?i?u, Ministru privrede Dušan Vujovi?u, Predsedniku R. Srbije Tomislavu Nikoli?u.

Poštovani gospodine Predsedni?e!

Vi ste u predizbornoj kampanji pozvali gra?ane, koji znaju i imaju ideje, kako rešiti odre?ene probleme, da uzmu u?eš?e u borbi za bolju i sre?niju Srbiju. Tražili ste da Vam gra?ani pomognu u traženju rešenja za ovu našu ekonomsku krizu. Tražili ste najbolje ideje! Tražili ste najbolja rešenja! Tražili ste najbolje kadrove!

Mi, Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije - UGIS i udruženje Privrednici Srbije, nudimo ideje i projekte, koji nude rešenje kako Srbiju izvu?i iz ekonomske krize.

Srbija ne može iza?i iz ekonomske krize, ukoliko je Vlada R. Srbije nastavi sa dosadašnjim ekonomskom politikom, politikom koja uništava doma?u proizvodnju. Odnosno, Srbija ne?e iza?i iz ekonomske krize dok ne pokrene doma?u industrijsku proizvodnju, svega i sva?ega.

Znamo da bez doma?e industrijske proizvodnje, nema izlaza iz ekonomske krize! Kako pokrenuti doma?u industrijsku proizvodnju, kad je industrijska proizvodnja u Srbiji uništena?

Doma?a proizvodnja se ne može pokrenuti bez pomo?i države!

Zar vlade R. Srbije, i do sada nije pomagala razvoj doma?e proizvodnje, kroz razvojne fondove, fondove za nerazvijene, bespovratna sredstva, razne subvencije, povoljne kredite itd?

Davala je Vlada R. Srbije, subvencije, bespovratna sredstva, povoljne kredite, pa nije bilo nikakvih rezultata. Situacija u industrijskoj proizvodnji je sve gora i gora.

U proteklih 25 godina, država je davala podsticajna sredstva za razvoj doma?e privrede, na na?in koji je omogu?io, da se te pare pokradu, a ne da se razvije doma?a proizvodnja.

Kako da država pomogne razvoj doma?e proizvodnje, a da se pare, koje su namenjene podsticaju doma?e industrijske proizvodnje, ne pokradu ?

Mi nudimo rešenje, kako država da pomogne razvoj doma?e proizvodnje, a da se te pare ne pokradu.

KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU ?

Kako država treba da pomogne razvoj doma?e proizvodnje ?

Projekat br. 4.

alt

Uvod !

Ako Vlada R. Srbije ima iskrenu nameru da pokrene doma?u industrijsku proizvodnju, onda mora doneti zakon ?Zakon o orta?kim udruživanju finansiskih sredstava, države i privrednika, u oblasti industrijske proizvodnje, u odnosu 50% : 50? a koji ?e:

 • omogu?iti državi, da po principu orta?kog udruživanja, da se udružuje sa privrednicima kao ortak, ( 50% : 50% ) u proizvodnji konkretnog proizvoda,
 • obavezati lokalnu samoupravu, da se i ona uklju?i u podsticanje doma?e proizvodnje, i da je obavezna da za potrebe podsticanja doma?e proizvodnje izdvoje minimum 15% svog budžeta,
 • uvesti li?nu materijalnu odgovornost državnih službenika, koji upravljaju ovim novoformiranim fondom, koji bi se osnovao ovim zakonom.

Razrada projekta!

Predlažemo Vlada R. Srbije da donese zakon ?Zakon o orta?kim udruživanju finansiskih sredstava, države i privrednika, u oblasti industrijske proizvodnje, u odnosu 50% : 50% u sektoru industrijske proizvodnje sa ciljem podsticanja doma?e proizvodnje.

Zakonom omogu?iti državi Srbiji, da se udružuje sa privrednicima u odnosu 50% : 50? u finansiranju i rukovo?enju proizvodnje odre?enog proizvoda na slede?i na?in:

  • Privrednik obezbe?uje projekat, šta proizvoditi, i 50 % finansijski sredstava. Sa tim projektom, privrednik konkuriše kod fonda i predlaže fondu, da fond postane ortak sa drugih 50% sredstava, u realizaciji projekta.
  • Stru?na komisija fonda, prou?ava projekat privrednika i odlu?uje da li ?e sa privrednikom u?i u orta?ki posao. Ako je komisija procenila, da se isplati u?i u ortakluk, po predloženom projektu. Tad fond obezbe?uje svoj deo sredstava, drugih 50%, stru?no lice sa licencom koje upravlja državnim kapitalom, sklapa ugovor i formiraju orta?ko preduze?e.
  • Orta?kim preduze?em upravljaju ortaci, predstavnici privatnog i državnog kapitala. Virman za pla?anja, potpisuje se sa dva potpisa. Virman potpisuje ovlaš?eni predstavnik privatnog kapitala i ovlaš?eni predstavnik državnog kapitala.

Zakonom obavezati državu, da svoj deo preduze?a proda posle 5 godina, uz uslov da ortaci imaju pravo pre?e kupovine. ( Detaljan zakon ?e mo uraditi kad prihvatite ovaj projekat. )

Šta još zakon mora da reguliše?

 1. Zakonom treba osnovati poseban fond - agenciju, na nivou R. Srbije i lokalni fond, na nivou lokalne samouprave, koji ?e podsticati doma?u proizvodnju. ( U daljem tekstu, koristiti ?e mo termin fond. )
 2. Zakonom propisati, šta i kako radi fond.
 3. Zakonom propisati, li?nu materijalnu odgovornost, za lica koja upravljaju državnim kapitalom, odnosno za odgovorna lica u fondu.
 4. Zakonom propisati, kako se obezbe?uju potrebna sredstva za rad fonda.
 •  

Šta predlažemo?

Predlažemo da Vlada R. Srbije, zakonom osnuje ?Fond za podsticanje industrijske proizvodnje? na nivou R. Srbije, po principu orta?kog udruživanja sredstava.

Predlažemo da Vlada R. Srbije, zakonom obaveže lokalnu samoupravu, da je lokalna samouprava obavezne da osnuju ?Fond za podsticanje industrijske proizvodnje? na lokalnom nivou, po principu orta?kog udruživanja sredstava.

Kako i šta radi fond ?

  • Fond, preko sredstava informisanja, stalno poziva privrednike Srbije, da se udruže i zajedni?ki pokrenu proizvodnju.
  • Fond, preko raznih informativnih kanala, stalno poziva Srpsku dijasporu da se udruže i zajedni?ki pokrenu proizvodnju.
  • Privrednici, samostalno ili u grupi, putem projekta, kod fonda konkurišu za orta?ko udruživanje sa fondom.
  • Stru?na komisija fonda, procenjuje kvalitet projekat, i odlu?uje da li ?e se udružiti sa privrednicima u realizaciji predmetnog projekta.
  • Fond putem javnog konkursa i programa rada, bira stru?nu komisiju koja je zadužene za ocenu kvaliteta projekata.
  • Fond putem javnog konkursa i programa rada, bira stru?na lica koja ?e upravljati državnim kapitalom u novoformiranim orta?kim preduze?ima.
  • Fond, kroz razne stru?ne seminare, dodatno školuje službenike fonda, koji upravljaju državnik kapitalom i ?lanove stru?ne komisije fonda.
  • Troškovi fonda, za li?ne dohotke zaposlenih i ostale troškove, mogu iznositi do 3% budžeta fonda.

Da bi se spre?ila kra?a novca iz novoformiranog fonda, potrebno je zakonom propisati li?nu materijalnu odgovornost: direktora, ?lanova upravnog odbora i odgovornih službenika fonda.

Kako se bira direktor fonda ?

Direktora fonda na nivou R. Srbije, bira Vlada R. Srbije, na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

Direktor republi?kog fonda, mora da založi hipoteku vrednosti od 400.000 eura, kao garanciju da ?e poso direktora raditi savesno i po zakonu.

Plata direktora republi?kog fonda, je u visini plate Predsednika Vlade R. Srbije.

Direktor fonda ima bonus 4% od dobiti koju ostvare preduze?a koja su formirana po ovom projektu.

Kako se bira upravni odbor fonda?

Upravni odbor, koji ima 5 ?lanova, bira Skupštinski odbor za privredu,na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

?lanovi upravnog odbora, republi?kog fonda, moraju da založi hipoteku vrednosti od 100.000 eura, kao garanciju da ?e poso raditi savesno i po zakonu.

Plata ?lanova upravnog odbora, republi?kog fonda, je u visini plate narodnog poslanika R. Srbije.

Kako se biraju odgovorni službenici fonda?

Službenike fonda, bira direktor fonda, na osnovu programa rada, koga pišu kandidati.

?lanove komisije, koji ocenjuju projekte, bira direktor fonda, na osnovu programa rada, koje pišu kandidati.

Plata ?lanova komisije, koji ocenjuju projekte, za puno radno vreme, je u visini plate ministara Vladi R. Srbije.

Službenike koji upravljaju državnim kapitalom, u orta?kim firmama, bira direktor fonda na osnovu programa rada koga pišu kandidati.

?lanovi komisije koji ocenjuju projekte, i službenici koji upravljaju državnim kapitalom, moraju da založi hipoteku vrednosti od 50.000 do 200.000 eura, kao garanciju da ?e poso raditi savesno i po zakonu.

Platu i troškove službenika, koji upravljaju državnim kapitalom, snosi orta?ko preduze?e. Visinu plate, službenika koji upravlja državnim kapitalom odre?uje ortak privrednik.

Službeniku, koji upravlja državnim kapitalom, pripada 2% dobiti orta?kog preduze?a.

Kako se bira direktor fonda na nivou lokalne samouprave?

Direktora fonda na nivou lokalne samouprave, bira izvršno ve?e lokalne samouprave, na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

Direktor fonda na nivou lokalne samouprave, mora da založi hipoteku vrednosti od 100.000 eura, kao garanciju da ?e poso direktora raditi savesno i po zakonu.

Plata direktora fonda lokalne samouprave, je u visini plate Predsednika opštine.

Direktor ima bonus 2%, od dobiti koju ostvare preduze?a koja su formirana po ovom projektu.

Kako se bira upravni odbor fonda na nivou lokalne samouprave?

Upravni odbor, koji ima 3 ?lanova, bira Skupštinski opštine,na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

?lanovi upravnog odbora, fonda lokalne samouprave, moraju da založi hipoteku vrednosti od 50.000 eura, kao garanciju da ?e poso raditi savesno i po zakonu.

Plata ?lanova upravnog odbora fonda lokalne samouprave, je u visini plate ?lanova izvršnog ve?a lokalne samouprave.

Kako se biraju odgovorni službenici fonda na nivou lokalne samouprave?

Odgovorne službenike fonda, bira direktor fonda, iz redova republi?kog fonda.

Kako se finansira ovaj projekat?

Fond za podsticanje industrijske proizvodnje, finansira se iz budžeta R. Srbije. Ovim zakonom zabraniti sve vidove subvencija, na svim nivoima vlasti, a sredstva koja su namenjena subvencionisanju privrede, preusmeriti u ovaj fond. Subvencije ostaviti, samo u poljoprivredi, za mala gazdinstva. Nivo subvencija u poljoprivredni, ne sme biti ve?i od od iznosa, koji je bio u 2011 godini.

Fond za podsticanje industrijske proizvodnje, na nivou lokalne samouprave, finansira se i budžeta lokalne samouprave. Lokalnu samoupravu, zakonom obavezna, da za potrebe ovog fonda izdvoji 15% svog budžeta.

Za potrebe ovog fonda obezbediti sredstva u iznosu od jednu milijardu eura, za prvu godinu, a za naredne 4 godine obezbediti još po 1,5 milijardi eura godišnje.

Posle isteka od 5 godina, agencija se finansira iz prodaje svog dela u orta?kim firmama, a razliku do 1,5 milijardi eura, koliko je potrebno sredstava fondu godišnje, uzima kredit.

Kako obezbediti pare za fond, kad je budžet R. Srbije prazan?

Vlada R. Srbije, sa ovim projektom konkurisati kod prijateljskih vlad, za dobijanje povoljnog kredita. (Verujemo, da zapadne vlade i zapadne banke, ne?e hteti dati novac za realizaciju ovog projekta, jer u njihovom interesu nije da Srbija obnovi proizvodnju. Zato je potrebno novac tražiti, na drugoj strani. )

Drugi deo sredstava obezbe?uju privrednici, iz sopstvenih izvora, iz kredita.

Finansijski potencijal privrednika je preko 5 milijardi eur, ( Primer: Ušte?evina gra?ana u bankama je oko 8 milijardi eura, a u slamaricama drže bar još 4 milijarde eura. Srpska dijaspora ima finansijski potencijal preko 20 milijardi eura.)

Posebnu pažnju treba posvetiti Srpskoj dijaspori, ona može doneti: novac, poslovne veze, znanje, ideje, i iskustvo. Dijaspora ?e doneti, sve ovo što smo nabrojali, samo ako Vlada R. Srbije napravi poštena pravila igre, a svoj ekonomski interes oni ?e lako prepoznati.

Kako ovaj projekat, može pomo?i u obnovi industrijske proizvodnje? Objasniti ?e mo kroz slede?e primere.

Primer br. 1.

Kako pokrenuti: Industriju motora i traktora ? IMT iz Beograda ?

alt

Kako i zašto je IMT propao, ne?emo objašnjavati. Ovaj projekat, pruža mogu?nost. Kako IMT povratiti iz mrtvih?

IMT se može obnoviti na slede?i na?in:

 1. Fond, za pokretanje proizvodnje traktora IMT, obezbedi 50 miliona eura.
 2. Javno pozove privrednike, koji su spremni da ulože drugih 50 miliona eura, za proizvodnju traktora IMT, da se jave fondu.
 3. Kad fond na?e partner, tad zajedni?ki formiraju novo preduze?e, Novi IMT.
 4. Država kroz ste?aj starog preduze?a IMT preuzme: ime, poslovni prostor, tehnologiju i opremu starog IMT.
 5. Država, Agencija za privatizaciju, izdaje u zakup: poslovni prostor, opremu, tehnologiju i pravo na ime, novoformiranom preduze?u, Novi IMT.

Mi smo sigurni, da je Srbiji potrebna proizvodnja traktora.

Primer br. 2.

Kako podsicati proizvo?a?e mleka, da se udružuju i zapo?nu svoju proizvodnju mle?nih prera?evina?

alt

Ne?emo obrazlagati. Kako i zašto je država prodala mlekare jednom kupcu, pa on, odre?uje otkupnu cenu i odre?uje kvalitet? Ve? ?e mo objasniti! Kako, proizvo?a?e mleka podsticati da se udružuju, da naprave mini mlekare. Da proizvode sir, po uzoru na Švajcarsku, Francusku, Italiju, i tako da sebi obezbedi ve?i profit.

Fond podsti?e privrednike, poljoprivrednike ( U ovom slu?aju proizvo?a?e mleka. ) na udruživanje. Na slede?i na?in:

 1. Fond poziva privrednike ( proizvo?a?e mleka ), da se udruže. Da skupe 50% potrebnih sredstava za izgradnju mini mlekare.
 2. Kad se privrednici ( proizvo?a?i mleka ), udruže. Tad konkurišu sa projektom kod fonda, sa zahtevom da im fond postane ortak. Ako komisija fonda, pozitivno oceni projekat, fond obezbe?uje drugih 50% sredstava i postaje ravnopravni ortak.
 3. Fond i udruženi privrednici ( proizvo?a?i mleka ) osnivaju novo preduze?e. Preduze?e, mini mlekara.

Napomena!

Ovakav sir treba da proizvodimo, njega možemo izvesti u Rusiju.

Primer br. 3.

Kako pokrenut proizvodnju, fema za kosu?

alt

Zašto se u Srbiji ne proizvodi fen za kosu, ko je za to kriv, ne?emo objašnjavati. Ovim projektom, pokazujemo kako po?eti proizvodnju, fema za kosu.

Fond podsti?e privrednike ( U ovom slu?aju, one privrednike koji misle da mogu proizvesti fen za kosu. ) na udruživanje. Na slede?i na?in:

 1. Preko javnih sredstava informisanja, poziva privrednike na orta?ko udruživanje sa fondom.
 2. Privrednik, ili grupa privrednika, proceni da može zaraditi novac, proizvodnjom fema za kosu.
 3. Obezbe?uje: projekat i 50% potrebnih sredstava. Sa projektom konkuriše kod fonda za drugih 50% sredstava.
 4. Komisija fonda, procenjuje projekat, da li se isplati ulaganje.
 5. Ako komisija fonda da pozitivno mišljenje o projektu. Tada fond daje drugih 50% sredstava, postaje ravnopravni ortak u poslu, i formiraju preduze?e, po ovom projektu.

NAPOMENA!

Da bi ovaj projekat uspeo, Vlada R. Srbije mora usvojiti Projekat br. 1. KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU? Kako zakonom podsticati izvoz? Projekat možete pro?itati na sajtu: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/268-kako-zakonom-podsticati-izvoz.html

Kupujmo doma?e!

Novog zapošljavanja radnika, ve?ih plata i penzija, nema bez doma?e industrijske proizvodnje.

Doma?e industrijske proizvodnje, nema bez doma?eg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema doma?e industijske proizvodnje.

alt

Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, možemo obezbediti: ve?e zapošljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

Akciju, Kupujmo doma?e, vodi udruženje Privrednici Srbije. Da je sre?e i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju ?Kupujmo doma?a?, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

 

Napomena !

Kako možete pomo?i ovu našu borbu ?

 

 • Možete se reklamirati, na našem sajtu Privrednici Srbije. Za informacije javite se ing Vujanovi? Živojin, na telefon 069-155- 41-22.
 • Možete uplatiti donaciju na ra?un Udruženje gra?evinskih inženjera ? UGIS, na broj teku?eg ra?una 205-68848-57 Komercijalna banka
 • Možete uplatiti donaciju na ra?un 160-5800100184731-95
 • Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, i na taj na?in ?e te pomo?i našu borbu.

alt

 

Sa poštovanjem ! 

  • Predsednik UGIS i
  • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
  • Ing Vujanovi? Živojin
  • Kont.tel. 069-155-41-22
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina