26-02-1

 

PISMO VLADI I NARODNIM POSLANICIMA R. SRBIJE

 Poštovani,
molimo Vas, da na sednici Vlade RS i na Skupštini R. Srbije, NE PODRŽITE zakon o ure?enju prostora i izgradnji, koji je predložilo Ministarstvo gra?evina, jer predloženi zakon uništava gra?evinsku privredu !

Ministarstvo gra?evinarstva, napisalo je ?Nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji?, koji je gori od postoje?eg zakona o planiranju i izgradnji. Ovaj nacrt zakona, ako se usvoji, dokraj?iti ?e gra?evinsku privredu, koja je ve? na kolenima. Postoje?i zakon i predloženi nacrt zakona, uništava gra?evinsku privredu, tako što:

 • podsti?e sivu ekonomiju, odnosno podsti?e rad na crno,
 • podsti?e utaju PDV poreza,
 • favorizuje strane kompanije,
 • vrši diskriminaciju malih i srednjih gra?evinskih preduze?a, podsti?e na kriminal i korupciju, ( Postoje?i zakon primorava poštene preduzetnike, da i oni, zbog opstanka svoje firme, u poslovima javne nabavke nude mito direktorima JP i politi?arima. Da bi politi?ari, kad zatreba, vlasnike gra?evinskih preduze?a hapsili. ( Vidi dole prikazan primer ! )
 • i ne nudi nove poslove gra?evinskoj operativi.

Ovu tvrdnju, dokazujemo slede?im ?injenicama !

26-02-2

1. Važe?i zakon dozvoljava, da investitor organizuje izvo?enje radova sa grupama majstora, koji nisu registrovani i ne poseduju potrebno znanje i iskustvo. Na ovaj na?in zakonopisac, odnosno Ministar gra?evina, rukovodstvo Inženjerske komore Srbije i rukovodstvo Privredne komore Srbije: uništavaju mala preduze?a i preduzetni?ke radnje, i inženjerima uzimaju poslove, pomažu u utaju: PDV poreza, drugih poreza i doprinosa.

Važe?i zakon omogu?ava, utaju PDV poreza u iznosu od 300 do 500 miliona eura godišnje. ( Vidi projekat Utaju PDV poreza, koju omogu?ava zakon o planiranju i izgradnji,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html )

 • Ukoliko Vlada R. Srbije prihvati naš predlog zakona ! Zakon ?e obezbediti: ve?u bezbednost objekata, korisnika objekta i slu?ajnih prolaznika. Obezbediti ?e i posao: gra?evinskoj operativi, proizvo?a?ima i trgovcima gra?evinskog materijala, inženjerima, nova radna mesta, i dodatni prihod budžetu R. Srbije.
 • Ovde se name?e logi?no pitanje! Zašto bi neko gradio stabilnu gra?evinsku firmu, zapošljavao radnike, pla?ao poreze i doprinose, kad država omogu?ava politi?arima da poslove, koji se dobijaju putem javne nabavke, dodele svojim prijateljima, i ako ti njihovi prijatelji, nemaju potrebno znanje, iskustvo i opremu. To se radi uz pomo? ovakvih zakona, koji su nedore?eni i neprecizni. Izgleda da se, namerno donose ovakvi zakoni, da bi politi?ari mogli da dele poslove svojim partijskim drugovima!.
 • ( Primer : Poredimo Preduzetnika br 1, koji je u sistemu PDV poreza i Preduzetnika br 2, koji nije u sistemu PDV poreza !
 • Preduzetnik br 1, koji je u sistemu PDV poreza, da ponudu za odre?ene radove u iznosu od 5.000.000 din bez PDV, i kad na to doda PDV porez, koji je 20%, njegova ponuda sa PDV porezom iza?e 6.000.000 din.
 • Preduzetnik br 2, koji je van sistema PDV poreza, za isti posao, da ponudu bez PDV u iznosu od 5.900.000 dinara, kad na to doda svoj PDV porez, koji je u njegovom slu?aju 0 (nula ), njegova cena sa PDV porezom je 5.900.000 din.
 • Ovde se jasno vidi, kad se porede ponude bez PDV poreza, Preduzetnik br 1 je jeftiniji od preduzetnika br 2, za 900.000 dina, a kad se porede ponude sa uklju?enim PDV porezom, na osnovu koje se odlu?uje ko dobije posao, onda je Preduzetnik br 2 jeftiniji za 100.000 dinara. Ovom analizom dolazimo do nelogi?nog zaklju?ka, da država favorizuje one, koji joj ne pla?aju porez)
 • Mi se zalažemo da svi privrednici pla?aju PDV porez ( Vidi projekat KAKO SRBIJU IZVU?I IZ EKONOMSKE KRIZE ?, deo Zakon o porezima, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na adresi http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/254-kako-srbiju-izvui-iz-ekonomske-krize-.html )
 1. Zakon dozvoljava da vlasnici, ne vode nikakvu brigu o tehni?koj ispravnosti i vizuelnom izgledu svojih objekata. Pojedini objekti       su u takvom stanju, da su postali opasnost za svoju okolinu. Podse?am vas na nesre?u, na samo rušenje betonske - balkonske plo?e u Novom Beogradu. Balkonska - betonska plo?a, teška nekoliko tona, pala je sa ?etvrtog sprata na trotoar, samo zahvaljuju?i Bogu, u tom trenutku, na balkonu i trotoaru nije bilo nikog, pa nije niko ni stradao. Za ovu nesre?u, i mnoge druge koje su se desile i gde je bilo ljudskih žrtava, kriv je Zakon o planiranju i izgradnji, odnosno krivi su oni koji su predložili, podržali i usvojili ovakav zakon. ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Održavanje objekata ? )
 1. Važe?i zakon favorizuje strane kompanije, favorizuju?i strane kompanije zakon oduzima svaku šansu ? nadu, da se naše kompanije vrate na svetsko tržište, odnosno da se vrate na pozicije iz 1989 godine. Tako?e postoje?i zakon omogu?ava, da vlasnici gra?evinskih preduze?a, koja rade za državu, svoje preduze?e planski odvedu u ste?aj. Cenu takvog ste?aja pla?aju naši privrednici, naši radnici i poreski obveznici. ( Slu?aj Intermosta. ). Tako?e, postoje?i       zakon podsti?e: nelojalnu konkurenciju, korupciju i kriminal, jer omogu?ava da gra?evinske poslove, koji se dobijaju putem javne nabavke, dobijaju preduze?a, koja se nikad nisu bavila tim poslom, nemaju potrebno znanje i iskustvo. U praksi se ?esto dešava, da gra?evinske poslove dobiju preduze?a, koje se nikada nisu bavila gra?evinskim poslom. ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Gra?evinska komora ? i deo ?Javne nabavke? )
 1. Zakon o PDV, stavlja privrednike, koji su van sistema PDV u povlaš?en položaj, u odnosu na one koji su u sistemu PDV. Diskriminaciju privrednika, koji su u sistemu PDV poreza, dokazujemo kroz slede?i primer.
 1. Zakon dozvoljava da, predmer i predra?un radova za potrebe javne nabavke, radi domar. Logi?no je da taj posao, rade lica koja imaju licencu odgovornog izvo?a?a radova. Zato mi predlažemo, ?lan zakona koji ?e propisati, ko može raditi predmer i predra?un radova. ( Vidi naš predlog, deo Javne nabavke ! )
 1. Zakon dozvoljava da, ?lanovi komisije za javnu nabavku budu: domari, ra?unovo?e i pravnici. Logi?no je, da ve?ina ?lanova komisije za javnu nabavku, budu lica iz struke. Zato mi predlažemo, ?lan zakona koji ?e propisati, ko može biti ?lan komisije za javnu nabavku. ( Vidi naš predlog, deo Javne nabavke ! )
 1. Zakon dozvoljava da se poslovi, za koje se ne izdaje gra?evinska dozvola, odnosno poslovi na teku?em i investicionom održavanja, adaptaciji i rekonstrukciji, rade bez odgovornog izvo?a?a radova. Mi predlažemo, da za sve radove: teku?e i investiciono održavanje, adaptaciju, rekonstrukciju i novogradnju, mora biti odgovorni izvo?a? radova sa važe?om licencom. ( Vidi naš predlog, deo Odgovorni izvo?a? radova ! )      
 1. Zakon dozvoljava, da pojedini preduzetnici, u dogovoru sa politi?arima, direktorom JP i ustanova, otvore preduzetni?ku radnju pre raspisivanja javne nabavke, dobiju posao, urade posao i onda zatvore preduzetni?ku radnju.       Pitamo ! Zašto bi se neko trudio da: zaposli radnike, inženjere, pla?a poreze i doprinose državi, kad država, na svojim poslovima, dozvoljava ovakav na?in rada ? ( Vidi dole prikazan primer ! )

Da ove tvrdnje nisu bez osnova, navodim primer iz prakse !

U tri javne nabavke male vrednosti ( Podse?am ! Javna nabavka male vrednosti je od 400,000 dinara do 3.000.000 din, i to su jako lepi poslovi. ), koje su raspisane u Be?eju, na kojima je u?estvovala moja mala firma, desilo se !

 

 • Domar je radio predmer i predra?un gra?evinskih radova, i bio nadzorni organ za te radove.
 • ?lanovi komisije za javnu nabavku, za izvo?enje gra?evinskih i gra?evinsko zanatskih radova, u sve tri javne nabavke, bili su: domar, knjigovo?a i pravnik.
 • Na moju primedbu, da jedan od u?esnika javne nabavke, nema odgovornog izvo?a?a radova, što propisuje postoje?i zakon o planiranju i izgradnji. Dobio sam pisani odgovor od investitora, da po važe?em zakonu o planiranju i izgradnji, nije potreban odgovorni izvo?a? radova. Po njihovom tuma?enju zakon, obavezno je imati odgovornog izvo?a?a radova, samo za objekte gde se izdaje gra?evinska dozvola, odnosno za novogradnju,
 • Postoje?i zakon diskriminiše preduzetnike koji su u sistemu PDV poreza. U navedenim primerima, poslove su dobili preduzetnici koji nisu u sistemu PDV poreza, i ako su bili skuplji, kad se porede ponude bez PDV poreza, ali su bili jeftiniji, kad se porede ponude sa ura?unati PDV porezom.( Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV, na svoju cenu dodaju porez koji je 0 ( nula ) , a oni koji su u sistemu PDV, na svoju cenu dodaju porez koji je 20%.) Pitamo ! Da li je ovo logi?no  ? Kome ovo pri?at, kad vlast, rukovodstvo Inženjerske komore, i rukovodstvo Privredne komore Srbije, ne?e da ?uje za ovaj problem ?
 • Postoje?i zakon i predloženi Nacrt zakon o ure?enju prostora i izgradnji, proizvodi kriminal, korupciju i uništava gra?evinsku privredu, pokazuje primer izvo?enja radova na rasveti mosta Beška. Radove na rasveti mosta Beška izvela je firma muzi?ara Vlade Georgijeva, i ako firma Vlade Georgijeva nije stru?no osposobljena za obavljanje tih poslova.

Kad se zakonom ne propiše ko može raditi odre?eni posao, onda to može da radi svako, a onda je to kriminal i korupcija.
Pitamo rukovodstvo Inženjerske komore Srbije i rukovodstvo PKS ! Zašto niste digli glas protiv ovakvog bezobraznog nameštanja poslova ?
Napomena !

Pro?itajte ?lanak u dnevnim novinama Alo, na web adresi: http://www.alo.rs/stari-alo/Firma_Vlade_Georgieva_osvetlila_most_Beska/46754

26-02-3

 

Na sve ove nelogi?nosti, ja sam se žalio, dobio sam odgovor, da je sve po zakonu. Ako je ovo po zakonu, onda zakon ne valja, i zato predlažemo ove izmene.

 

Šta mi predlažemo ?

1.Mi predlažemo, ?lanove zakona koji ?e obezbediti više posla: gra?evinskoj operativi, proizvo?a?ima gra?evinskog materijala i trgovcima gra?evinskim materijalom, novo zapošljavanje, ve?e plate i ve? prihod državi od poreza i doprinosa.
Predlažemo da se zakonom obavežu svi vlasnici, postoje?ih objekata, da svoje objekte održavaju u tehni?ki ispravnom stanju, fasade da održavaju u skladu sa novim propisima, u smislu energetske efikasnosti i da fasade budu vizuelno lepe. Ukoliko vlasnici objekata ne?e da održavaju svoje objekte na zakonom propisan na?in, iz bilo kog razloga, obavezna je opština, odnosno grad da to uradi o trošku investitora. Opština odnosno grad, obavezna je, da za ove namene izdvoji 3% budžeta. ( Vidi naš predlog zakona, deo ?Održavanje objekata? i  projekte : Fasade se ruše a vlast ?uti, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html i Siromašni, a rasipamo toplotnu energiju, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/169-siromani-a-rasipamo-toplotnu-energiju.html  )

Kome je u interesu da ovaj predlog podrži ?
Svi inženjeri, vlasnici i direktori  preduzetni?kih radnji i preduze?a, koje se bave izvo?enjem radova, proizvodnjom gra?evinskog materijala i trgovci, a koji misle dobro, sebi i svojoj firmi,  treba da podrže ovaj predlog zakona, jer im naš predlog zakona,  donosi  više posla i više profita!

2.Mi predlažemo ?lan zakona, koji obavezuje svakog investitora da prijavi gra?evinskoj inspekciji, koja firma izvodi radove na njegovom objektu, izvo?a?e radova obavezujemo da gra?evinskoj inspekciji prijavi kod kog investitora izvodi radove, a gra?evinsku inspekciju obavezujemo da to stavi na web sajt gra?evinske inspekcije.
Ovakva procedura ?e spre?iti, rad na crno, odnosno spre?iti ?e da investitori angažuju grupe majstora, koji nemaju registrovano preduze?e, odnosno preduzetni?ku radnju, da obavljaju odre?ene poslove. ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Prava i dužnosti gra?evinske inspekcije? i projekat : Rad na crno, ubija male privrednike u gra?evinarstvu, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html )

Kome je u interesu da ovaj predlog zakona podrži ?
Svi inženjeri, mali preduzetnici, koji misle dobro, sebi i svojoj firmi,  trebalo bi da podrže ovaj predlog zakona, jer im  donosi  više posla i profita! Tako?e, Vlada R. Srbij, ako misli dobro svom narodu, treba  da usvoji ovaj predlog zakona, jer  obezbe?uje ve?e zapošljavanje i ve?e prihode od poreza i doprinosa.

3.Mi predlažemo ?lan zakona, koji obavezuje nosioce licenci, da svaki posao koji rade, kao odgovorni izvo?a? radova, odgovorni projektant, odgovorni nadzorni organ i kao ?lan komisije za tehni?ki pregled,  prijave Inženjerskoj komori Srbije, a Inženjersku komoru Srbije, obavezna je da to objavi na svom sajtu. Propisuju?i ovakvu proceduru, mi spre?avamo kriminal u ovoj oblasti, odnosno spre?avamo pojedine inženjere, da svojim potpisom i pe?atom overavaju poslove, koje u stvarnosti nisu radili.  

Praksa je pokazala, da su pojedini inženjeri, overili gra?evinske dnevnike i gra?evinske knjige i ako nikad nisu videli te objekte. Pojedini inženjeri, bili su odgovorni izvo?a?i radova, istovremeno u Subotici, Beogradu, Nišu i Užicu, ili su istovremeno radili i po 50 projekata. ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Inženjerska komora Srbije?)

Kome je u interesu da ovaj predlog zakona podrži ?
Svi inženjeri, koji misle dobro, sebi i svojoj firmi,  trebalo bi da podrže ovaj predlog zakona, jer im  donosi  više posla i profita! Tako?e, Vlada R. Srbij, ako misli dobro svom narodu, treba  da usvoji ovaj predlog zakona, jer  obezbe?uje ve?e zapošljavanje i ve?e prihode od poreza i doprinosa.

4.Mi predlažemo ?lan zakona, koji obavezuje gra?evinsku inspekciju i komisiju za tehni?ki pregled objekata da kontroliše, da li je pla?en PDV porez. ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Komisija za tehni?ki pregled objekata? i deo ?Obaveze gra?evinskog inspektora?)

Kome je u interesu da ovaj predlog zakona podrži ?
Svi vlasnici i direktori preduze?a i preduzetni?kih radnji, koji dobijaju poslove kroz sistem javne nabavke i koji misle dobro, sebi i svojoj firmi,  trebalo bi da podrže ovaj predlog zakona. Tako?e i Vlada R. Srbij, ako misli dobro svom narodu, trebalo bi  da usvoji ovaj predlog zakona,  jer on spre?ava utaju PDV poreze, a bez poreze, država ne može da živi.

 

5.Mi predlažemo osnivanje Gra?evinske komore, koja ?e raditi u okviru reformisane privredne komore Srbije, a koja ?e izdavati sertifikate preduze?ima i preduzetni?kim radnjama, koja se bave gra?enjem. Predlažemo da svi, od vodoinstalatera, ako je on najmanja organizaciona jedinica u oblasti gra?evinarstva, pa do Energoprojekta, ako je on najve?e preduze?e u oblasti gra?evinarstva, da su obavezni da imaju sertifikat, izdate od strane Gra?evinske komore, na predlog strukovnog udruženja, odnosno sekcije.  ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Gra?evinska komora? koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/255-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji.html i http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/256-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji-drugi-deo.html )

Kome je u interesu da ovaj predlog zakona podrži ?
Svi vlasnici i direktori preduze?a i preduzetni?kih radnji,  koji misle dobro, sebi i svojoj firmi,  trebalo bi da podrže ovaj predlog zakona. Tako?e i Vlada R. Srbij, ako misli da oživi gra?evinsku privredu, trebalo bi  da usvoji ovaj predlog zakona.

alt

6.Mi predlažemo ?lan zakona koji propisuje, ko može raditi pripremu javne nabavke i ko može biti ?lan komisije za javnu nabavku. Predlažemo da predmer i predra?un radova, radi lice koje ima odgovaraju?u licencu odgovornog izvo?a?a radov, i da ve?inu ?lanova komisije za javnu nabavku, budu stru?na lica, koja poseduju odgovaraju?u licencu odgovornog izvo?a?a radova. ( Vidi naš predlog zakona, deo ? Javne nabavke? koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/255-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji.html i http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/256-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji-drugi-deo.html )

Kome je u interesu da ovaj predlog zakona podrži ?
Svi inženjeri, vlasnici i direktori preduze?a i preduzetni?kih radnji,  koji misle dobro, sebi i svojoj firmi,  trebalo bi da podrže ovaj predlog zakona. Tako?e i Vlada R. Srbij, ako želi istinski da se bori protiv, kriminala i korupcije, i ako želi da oživi gra?evinsku privredu, trebalo bi  da usvoji ovaj predlog zakona.

 

Ako želite da više saznate, o problemima inženjera i preduzetnika, pro?itajte slede?e projekte :

Rad na crno, ubija male privrednike u gra?evinarstvu,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html

Utaju PDV poreza,koju omogu?ava zakon o planiranju i izgradnji, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html

Fasade se ruše a vlast ?uti,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html

Siromašni, a rasipamo toplotnu energiju, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/169-siromani-a-rasipamo-toplotnu-energiju.html

Divlji zakon, divlja gradnja ! koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html

Kako spre?iti nesre?e izazvane požarom, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/243-kako-spreciti-nesrece-izazvane-pozarom.html

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji ( Prvi deo ), koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/247-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-.html

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji ( Drugi deo ), koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/248-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-2-deo.html

 

Kako možete pomo?i ovu našu borbu !

 • Možete se reklamirati na našem sajtu Privrednici Srbije. Za informacije javite se ing Vujanovi? Živojin, na telefon 069-155- 41-22.
 • Možete uplatiti donaciju na ra?un Udruženje gra?evinskih inženjera ? UGIS, na broj teku?eg ra?una205-68848-57Komercijalna banka
 • Možete uplatiti donaciju na ra?un 160-5800100184731-95
 • Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, I na taj na?in ?e te pomo?i našu borbu.

 pomoc

 

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

Predsednik UGIS i

Predsednik udruženja Privrednici Srbije

Ing Vujanovi? Živojin

069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina