1

PRIMEDBE I PREDLOZI na Zakon o ure?enju prostora i izgradnji (Drugi deo)

Ministarstvo gra?evinarstva, napisalo je ?Nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji? koji je gori od postoje?eg zakona o planiranju i izgradnji. Izgleda da zakonopisci, imaju za cilj da unište gra?evinsku privredu Srbije, koja je na kolenima, u blatu, u koje su je gurnuli prošli ministri, politi?ari i zakonopisci.

1.1. ???????? ?? ???????? ??????? ???????

???? 225.

???????? ??????? ???????? ?? ???? ?? ??????????? ??????? ?????? ????????????, ?????? ???????? ???? ???????? ???????? ???????? ?? ??????? ?????????????? ??? ????????? ???????, ??????? ????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ?????? ??? ??????? ? ???? ?? ??????? ? ???????????? ???????? ?? ???????? ??? ???????. ???????? ??????? ??????? ?? ???? ?? ??????????? ??????? ????? ???????? ????? ????????? ?????????, ?????????????? ???? ???????? ??? ????? ??? ????????? ???????, ??????? ????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ?????? ??? ??????? ? ???? ?? ??????? ? ???????????? ???????? ?? ???????? ??? ???????. ???????? ??????? ??????? ?? ???? ?? ??????????? ??????? ?????? ???????? ??????? ??????????, ?????? ???????? ???? ???????? ????? ???????? ?? ??????? ?????????????? ???????? ??????? ?????????? ??? ????????? ???????, ??????? ????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ?????? ??? ??????? ? ???? ?? ??????? ? ???????????? ???????? ?? ???????? ??? ???????. ???????? ??????? ??????? ?????????? ??????????, ? ?????? ?? ???? ??????? ? ???????? ????????? ???????? ????? ??????????.

 

???? 226.

? ?????? ????????? ???????? ???? ?? ????????? ???? ???? ???????? ?????? ????????? ???? ??????? ?? ?????????? ???????????, ??????? ?????????? ???????? ?????? ?? ?? ????? ????????. ? ?????? ????????? ????????, ?? ??????? ?? ???? ?? ?????? ??????? ??????? ?? ??????? ???????, ???? ?? ????????? ???? ???? ?? ??????? ?? ??????? ???? ?? ??????? ???????, ? ???? ??? ??????? ?????? ?????????? ???????????? ??????, ??????? ?????, ?? ????????? ?????? ??????? ????????? ????????? ??????? ? ??????, ??????????????? ????????? ???????, ??????? ?? ???????? ????????? ? ??????? ?? ??????? ??? ??????.

? ?????? ????????? ???????? ?? ???? ?? ????????? ???? ???? ??:

 • ????????? ?? ?????? ???????? ??????? ?? ??? ???????;
 • ????????? ? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ??????? ??? ???????? ? ???? ???? ???? ???????????? ?????? ?? ??? ???????;
 • ????????? ? ???????? ???? ?????? ???????? ? ????? ?????? ?? ?????? ??? ????????;
 • ???? ????????? ?????????? ?? ??? ???????;
 • ????????? ?? ???? ????????? ??????? ?????? ?? ??? ???????;
 • ????????? ? ?????????? ??????? ??? ?????? ??????? ???? ???? ?? ??????? ?????? ?? ??? ???????;

?? ???? ?? ???????? ???????? ??????? ??????? ??? ??????? ????, ?? ???????? ???????? ??? ?? ???????, ??????? ????? ???, ???????? ??? ??????????? ??????? ? ??????? ????????.

 

Predlažemo da se iza ?lana 226, dodaju novi ?lanovi.

?lan 226/1

Zadatak komisije za tehni?ki pregled je, da pregleda dokumentaciju, da li je objekat izveden u skladu sa ovim zakonom, tehni?kim propisima i po projektu.

Komisija za tehni?ki pregled, nadležnom organu koje izdaje upotrebnu dozvolu, dostavlja:

 • Projekat izvedenog stanja, ukoliko nije bilo izmena glavnog projekta u toku gradnje, tada prilaže izjavu nadzornog organa.,
 • Ta?an naziv glavnog izvo?a?a radova, sedište, PIB fotokopiju Sertifikata izvo?a?a radova i fotokopiju licence odgovornog izvo?a?a radova,
 • Spisak svih kooperanata ( ta?an naziv firme, sedište i PIB Sertifikat izvo?a?a radova ), rešenja i fotokopije licenci odgovornih izvo?a?a radova,
 • Izjavu glavnog izvo?a?a radova i kooperanata da je pla?en PDV porez, za svaku fazu rada i
 • Zapisnik o izvršenom tehni?kom pregledu.

 

Komisije za tehni?ki pregled, ne može dati pozitivno mišljenje, ukoliko nisu priložene izjave da je pla?en PDV porez, fotokopije sertifikata izvo?a?a radova, a nadležni organ ne može izdati upotrebnu dozvolu. Nadležni organu, koje izdaje upotrebnu dozvolu, obavezan je da: izjave o pla?enom PDV porezu, sertifikate, rešenja, fotokopije licenci, skenira i odlaži u posebnu banku podataka, a ove podatke mogu koristiti samo državni organi za naknadnu kontrolu.

1.2. ?????? ???

???? 227.

??? ??, ???? ?????????? ?????????? ??????? ?? ????????, ?????? ???????? ????????? ?????????? ? ??????? ???????????, ???????, ??????????, ??????????? ??? ??????????? ???????, ??????? ? ?????????? ?? ??????? ??????? ???????, ??????? ?? ??????? ?? ?????? ??? ????? ??????????, ??? ??? ?? ?? ?????????? ????????? ??????????????, ???????? ?? ???????? ???????, ??????? ????????? ??? ????? ?????? ???? ???? ?? ???????? ?????? ????????? ???????? ???? ?? ???????? ????????? ?????? ?? ?????? ??????? ??????? ? ?????? ???, ??? ??????? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ???????? ??????. ??????? ? ?????????? ??????? ??????? ? ?????? ??? ???????? ?? ????? ??????? ??????? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ????? ??????, ??? ? ??????? ??????????? ?? ????? ????????? ??????? ???? ? ?? ?? ?????? ??????? ???? ????????? ?????? ??????? ??????? ? ??????? ???????????. ???????? ?? ???????? ???????, ??????? ????????? ??? ????? ?????? ???? ???? ???? ?? ???????? ?????? ????????? ????????, ? ???? ??????? ???? ??????? ????????? ?????????? ?????? ?? ???????? ????????? ??????? ? ?? ?????? ???? ??????? ???? ???? ???????? ???????? ?????? ????????? ?? ???????? ?????????  ???????.

Na zakona, od ?lana 228 pa do ?lana 228, nosmo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

3. ????????? ???????

???? 229.

??????? ??????? ?? ???? ?? ?????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ?????? ?? ????????????? ? ??????? ????????? ??????? ??? ? ???????, ???????? ? ??????????????? ???????? ???????, ? ?????? ?? ???????? ?????????.

Predlažemo da se iza ?lana 229, dodaju novi ?lanovi.

 

?lan 229/1.

Vlasnici objekata i vlasnici u kolektivnim zgradama, obavezni su da redovno vrše teku?e i investiciono održavanje objekata, i da redovno vrše specijalisti?ki pregled objekta.

Ukoliko vlasnici objekata, ne vrše teku?e i investiciono održavanje objekata, ili ga ne vrše kvalitetno, ne vrše specijalisti?ke preglede objekta, nadležni organ koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata, angažuje preduze?e ili preduzetni?ku radnju, koja ?e uraditi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Ukoliko vlasnik objekta, ne plati radove iz predhodnog stava, lokalna samouprava, gra, odnosno grad Beograd, mogu staviti teret na nekretninu, u visini radova koji su ura?eni po principu prioriteta. Teret za nepla?ene radove, može se staviti i na objekat koji ve? ima teret, jer je obaveza i budu?eg vlasnika da održava objekat.

Arhitekta grada, svojim rešenjem nalaže vlasnicima objekata da sprovedu teku?e i investicioni održavanje objekata, odre?uje u kojim naseljima, koje fasade, krovovi se moraju uraditi, i rukovodi budžetom koji je predvi?en ovim ?lanom zakona.

Lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede sredstva za privremeno finansiranje radova, iz stava dva ovo ?lan zakona, u visini od 3% budžeta.

?lan 229/2

Pod teku?im održavanjem zajedni?kih delova objekta, podrazumeva se održavanje: zajedni?kih prostorija, instalacija, liftova, interfona, ?iš?enje prostora oko zgrade i ono što propiše Arhitekta grada.

Vlasnici stanova, poslovnih prostora, u kolektivnim zgradama, obavezni su da se organizuju i da vrše teku?e  održavanje objekata. Ukoliko to ne urade, u roku od 6 meseci od stupanja ovog zakona na snagu, lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da to urade, o trošku vlasnika stanova i poslovnih prostora.

Investiciono održavanje

?lan 229/3

Vlasnici stambenih i poslovnih objekata, obavezni su da vrše investiciono održavanje svojih objekata, kao što su krov, oluci, fasada i sli?no, a vlasnici stambenih ili poslovnih jedinica, koji se nalaze u kolektivnim zgradama, obavezni su da se organizuju i da vrše investiciono održavanje objekta kao što su krov, oluci, fasade, zajedni?ki instalacije i sli?no.

Ukoliko vlasnici objekata, iz predhodnog stava, ne vrše investiciono održavanje, ili ga ne vrše kvalitetno, nadležni organ koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata angažuje preduze?e ili preduzetni?ku radnju, da uradi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Lokalna samouprava, grad. odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede sredstva za privremeno finansiranje radova iz stava dva ovo ?lana zakona, u visini od 3% budžeta.

Vanredni i specijalisti?ki pregaled

?lan 229/4

Organ koji izdaje odobrenje za gradnju, može da naredi specijalisti?ki pregled objekta kad proceni da je to neophodno, o trošku vlasnika objekte.

Vlasnik objekta, kad samoinicijativno vrši specijalisti?ki pregled objekta, obavezan je da pismeno izvesti nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju o svojoj nameri.

Komisija koja vrši specijalisti?ki pregled objekta, obavezna je da svoj nalaz dostavi nadležnom organu koji izdaje odobrenje za gradnju.

Obavezno osiguranje objekata

?lan 229/5

Svi vlasnici, stambenih, poslovnih i industrijskih objekata, obavezni su da svoje objekte osiguraju od štete, koju mogu naneti susednim objektima ( tre?em licu ), za slu?aj kad iz njihovog objekta, susednom objektu do?e, požar, poplava ili ruševina.

Od obaveznog osiguranja, iz stava 1 ovog ?lana zakona, oslobo?eni su oni vlasnici objekata, ako su 100% vlasnici na objektu kao celini i ako je njihov objekat dovoljno daleko, da ne može ugroziti susedne objekte.

Potvrdu, da je neko oslobo?en pla?anja obaveznog osiguranja, izdaje nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju i nadležni protivpožarni inspektor.

?lan 229/6

U slu?aju ako neki vlasnik objekta, nije dostupan, ili odbije da sklopi ugovor o obaveznom osiguranju svog objekta, sa ovlaš?enim osiguravaju?im društvom, tada je nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju, obavezan da u ime vlasnika objekta i o njegovom trošku sklopi ugovor sa ovlaš?enim osiguravaju?im društvom, uzimaju?i u obzir kod koga osiguravaju?eg društva su osigurani susedni objekti.

?lan 229/7

Osiguravaju?a društva, koja se bave obaveznim osiguranjem objekata, imaju pravo da za materijalne troškove i troškove svog rada, zara?unavaju maksimalno 15% od vrednosti polise, dok drugih 85 % polise moraju da izdvoje na izdvojeni ra?un iz koga se vrši nadoknada štete.

Kontrolu, da li osiguravaju?a društva postupaju po predhodnim stavu ovog ?lana zakona, vrši Narodna banka Srbije i propisuje pravila, evidencije i daje upustva.

Finansiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih, regionalnih, magistralnih i auto puteva

Predlažemo da se iza ?lana 229/7, dodaju novi ?lanovi.

229/8 ?lan

Za finansiranje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, ulica, puteva i auto puteva, osnivanja se fond pod imenom ?? Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva?? a koji ?e sredstva, za svoj rad, ubirati iz cene goriva.

Za finansiranje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, ulica, puteva i auto puteva, izdvaja se 10% ( deset posto ) od maloprodajne cene goriva.

Prometnici goriva, sredstva upla?uju na teku?i ra?un fonda, u terminu kad upla?uju porez.

?lan 229/9

Fondom ?? Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva?? upravlja upravni odbor, koji broji 9 ( devet ) ?lanova, koga bira Narodna skupština RS, tajnim glasanjem, izme?u više kandidata, na osnovu programa rada kojeg prilažu kandidati za ?lanove upravnog odbora.

Sastav upravnog odbora, mora da odražava proporcionalni sastav Narodne skupštine RS, u smislu partijske i regionalne pripadnosti.

Fondom ?? Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva?? na lokalnom nivou, upravlja upravni odbor koji broji 5 ( pet ) ?lanova, koga biraju odbornici skupštine lokalne samouprave, odnosno grada Beograda, tajnim glasanjem, izme?u više kandidata, na osnovu programa rada kojeg prilažu kandidati.

Sastav upravnog odbora, mora da odražava proporcionalni sastav lokalne skupštine, odnosno grada Beograda, u smislu partijske i regionalne pripadnosti.

Da ?e fond, raditi po zakonu i usvojenom programu, ?lanovi upravnog odbora fonda garantuju li?nom imovinom.

?lan 229/10

Upravni odbori, koje bira Narodna skupština RS, skupštine lokalne samouprave i grada Beograda, biraju direktora fonda, na osnovu javnog konkursa i programa rada, koga sam kandidat piše.

Da ?e fond raditi, po zakonu i usvojenom programu, direktor fonda garantuju li?nom imovinom.

Raspodela srestava izme?u fondova

?lan 229/11

Raspodela sredstava, izme?u fonda na republi?kom nivou i fondova na nivou lokalne samouprave, grada i grada Beograda, vrši se po klju?u, odnosa površina puteva i ulica, u ukupnoj površini puteva u RS, iskazano u procentima.

Fond, koji deluje na republi?kom nivou, obavezan je da u roku od 10 dana, kad sredstva pristignu na njegov ra?un, da prenese pripadaju?a sredstva, lokalnim fondovima i fondu grada Beograda.

U slu?aju, ako na lokalnom nivou, ili gradu Beogradu, nije izabrano rukovodstvo fonda, u skladu sa ovom zakonom, zabranjeno je prebacivati sredstva, sve dok se rukovodstvo ne izabere u skladu sa ovim zakonom, a pripadaju?a sredstva se ?uvaju na izdvojenom ra?unu.

Delatnost fonda

?lan 229/12

Fond, na republi?kom i lokalnom nivou, bavi se isklju?ivo samo finansiranjem izgradnje, rekonstrukcije i puteva, a nadležna direkcije za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje puteva, konkuriše za sredstva kod ovog fonda.

Fond, koji deluje na republi?kom nivou, ima obavezu da uspostavi mehanizam raspodele sredstava izme?u lokalnih i republi?kog fonda, kontrolu ulaznih podataka koji uti?u na raspodelu sredstava izme?u fondova i kontrole trošenja sredstva.

Fond, koji deluje na republi?kom nivou, ima obavezu da kontroliše fondove koji deluju na lokalnom nivou, i na nivou grada Beograda, i ukoliko ustanovi da se sredstva ne troše po zakonu i usvojenom planu i programu, obavezan je da stopira dalju uplatu sredstava, dok se ne otklone uo?eni nedostaci.

Sredstva fonda, se mogu koristiti isklju?ivo samo za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje puteva i ulica.

?lan 229/13

Fondovi na, republi?kom, opštinskom, gradskom nivou, mogu za potrebe svog poslovanja ( za rad i materijalne troškove ), da potroše maksimalno 2% od realizovanih prihoda fonda.

???? 230.

??????? ???? ?? ?????, ??????? ???? ?? ??????? ???????? ??? ??????????? ???????, ?? ???? ???? ????????? ?? ?????????????????, ?????????, ????????????????? ??? ????? ????????? ???????, ??????? ? ????????????.

Predlažemo da se iza ?lana 230, dodaju novi ?lanovi.

?lan 230/1

Opština, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su, da u roku od šest meseci, od dana stupanja na snagu ovog zakona, urade Plan detaljne regulacije, za sva nelegalno izgra?ena naselja ili delove naselja, stavi ga na javnu raspravu i predloži nadležnim organima na usvajanje.

Ukoliko predstavnici lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, ne izvrše svoju obavezu iz prethodna stava ovog ?lana zakona. Predsednik Skupštine lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, ili Ministar za lokalnu samoupravu, obavezni su, da raspiše izbore za odbornike lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, i za predsednika opštine odnosno gradona?elnika.

Funkcioneri, lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, zbog ?ijeg nerad su raspisani izbori, po ovom ?lanu zakona, stav dva, ne mogu biti na odborni?kim listam, u naredne ?etiri godine.

Nelegalno objekt

?lan 230/2

Vlasnici nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskih objekata, i vlasnici neizgra?enog gra?evinskog zemljišta, koje se nalazi u nelegalno izgra?enim naseljima, ili delovima naselja, obavezni su da ustupe zemljište bez nadoknade, za potrebe saobra?ajnice i druge infrastrukture, prema planu detaljne regulacije.

?lan 230/3

Vlasnik nelegalno izgra?enog, rekonstruisanog gra?evinskog objekta, obavezan je da u roku od 60 dana, od dana prijema obaveštenja da njegov objekat može biti legalizovan, uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole prilaži: dokaz o pravu svojine na zemljištu, dokaz o ure?ivanju me?usobnih odnosa sa organom koja ure?uje gra?evinsko zemljište, arhitektonske skice objekta, propisane fotografije, i zapisnik komisije koji potvr?uje da objekat može biti legalizovan.

U ovom slu?aju, iz stava jedan ovog ?lana, komisija za legalizaciju objekta, ima zadatak da:

 • proveri da li je objekat izgra?en na predmetnoj parceli,
 • proveri da li ima arhitektonsku skicu izvedenog stanja,
 • vizuelno pregleda, da li objekat ima tehni?kih nedostataka, koji mogu uticati na stati?ku stabilnost objekta,
 • uradi propisani broj fotografija, i
 • da izmeri otpor uzemljenja

U slu?aju, kad je objekat zapo?et a nije završen, ( zavisi od stepena završenosti što procenjuje gra?evinski inspektor ) vlasnik zapo?etog a nezavršenog gra?evinskog objekta, obavezan je da u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja da se gradnja njegovog objekta može nastaviti, uz zahtev za izdavanje odobrenja za gradnju prilaže: glavni projekti, dokaz o pravu svojine na zemljištu, dokaz o ure?ivanju me?usobnih odnosa sa organom koja ure?uje gra?evinsko zemljište.

Kad opštinska, odnosno gradska uprava, utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat ?ija je izgradnja završena bez gra?evinske dozvole, ispunjava propisane uslove za gra?enje i koriš?enje, izdaje upotrebnu dozvolu.

Kad opštinska, odnosno gradska uprava, utvrdi da objekat koji je zapo?et a nije završen, odnosno objekat ?ija je izgradnja zapo?eta bez gra?evinske dozvole odnosno odobrenja za gradnju, ispunjava propisane uslove za gra?enje izdaje odobrenje za izgradnju.

?lan 230/4

Vlasnik nelegalno izgra?enog, rekonstruisanog, zapo?etog a nezavršenog gra?evinskog objekta, i vlasnik neizgra?enog gra?evinskog zemljišta, obavezni su da u roko od 6 meseci, od dana stupanja na snagu ovog zakona, da uklone svoje objekte, delove objekata, ograde, gra?evinske prepreke, i sli?no, sa javnog gra?evinskog zemljišta.

Ukoliko vlasnik, nelegalno izgra?enog, rekonstruisanog, zapo?etog a nezavršenog gra?evinskog objekta, i vlasnik neizgra?enog gra?evinskog zemljišta, ne izvrši obavezu iz stava jedan ovog ?lana zakona, nadležni opštinski, odnosno gradski organ, je obavezan da u roku od naredna 3 meseca, o trošku vlasnika objekata, angažuje preduze?e ili preduzetni?ku radnju, koja ?e uraditi objekte, delove objekata i gra?evinske prepreke, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti, vlasnika objekta odnosno neizgra?enog gra?evinskog zemljišta.

Ukoliko nadležni, opštinski, odnosno gradski organ, ne izvrši obavezu iz stava dva ovog ?lana, predsednik opštine, odnosno gradona?elnik, je obavezan da suspenduje odgovorno lice.

?lan 230/5

Vlasnici nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, koji se moraju ukloniti, delimi?no ili u celosti, imaju pravo na finansijsku nadoknadu.

Finansiranje obešte?enja vlasnika nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, vrši se iz fonda koji se formira na nivou opštine, grada, odnosno grada Beograda.

Sredstva za '' Fond za finansiranje obešte?enja vlasnika nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih i zapo?etih a ne završenih gra?evinskih objekata '' ubiraju se iz naknade za ure?enje gra?evinskog zemljišta, koju su obavezni da plate vlasnici, nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih i zapo?etih a nezavršenih objekata.

Visina sredstava, koja se moraju izdvojiti za potrebe fonda , iz predhodnog stava ovog ?lana zakona, iznosi 10 % od obra?unatog iznosa, koji pla?aju vlasnici nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskih objekata, može se koristiti samo za finansiranje obešte?enja vlasnika ?iji se objekti ili delovi objekta moraju ukloniti.

?lan 230/6

Vlasniknelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, koji se mogu legalizovati, obavezni su da plate naknadu za koriš?enje gra?evinskog zemljišta.

Visinu nadoknade, iz stava jedan ovog ?lana, izra?unava nadležni organ opštine, grada, odnosno grada Beograda, i ona može iznositi maksimalno 5% od prose?ne tržišne cene m2, za naselje odnosno zonu u kojoj se nalazi objekat.

?lan 230/7

Nadoknada za koriš?enje gra?evinskog zemljišta, izra?unava se za svako naselje, deo naselja, posebno i raspore?uje se po slede?em principu:

 • naknadu za koriš?enje gra?evinskog zemljišta, i za korištenje komunalnih dobara, koja su izgra?ena, ili ih treba izgraditi, a nalaze se van naselja u kome se nalaz objekat, i za ovu namenu odvaja se 30% od obra?unatog ukupnog iznosa;
 • naknada za finansiranje naknade vlasnicima, nelegalno izgra?enim gra?evinskih objekata, koji se nalaze u nelegalnim naseljima,  delovima naselja, a moraju se rušiti, za to se odvaja 10 % od obra?unatog iznosa, i
 • nadoknadu za finansiranje komunalnih objekata, u naselju, ili delu naselja, gde se objekat nalazi, za te potrebe odvaja se 60 % od obra?unatog iznosa.

?lan 230/8

Naknada iz ta?ke 3, predhodnog ?lana, vlasnici nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, pla?aju naknadu kada se po?nu graditi komunalni objekti, u njihovom naselju.

Vlasnicima nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, koji su sopstvenim sredstvima izgradili komunalne objekte, umanjuje se obaveza za naknadu za koriš?enje gra?evinskog zemljišta, za iznos njihovog u?eš?a u izgradnji komunalnih objekata.

?lan 230/9

Vlasnicima nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih i zapo?etih, nezavršenih gra?evinskog objekata, u seoskom podru?ju, nisu obavezni da pla?aju naknadu za koriš?enje gra?evinskog zemljišta.

?lan 230/10

Svi objekti, koji su naknadno legalizovani, po ovom zakonu, prilikom uknjižavanja u zemljišne knjige-katastar, nose oznaku naknadni legalizovan objekat.

?lan 230/11

Zabranjen je svaki promet, nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, koji nisu pravosnažno legalizovani, i neizgra?enog zemljišta, ?ija je površina manja od 1000 m2.

Ukoliko pravno ili fizi?ko lice, koje se bavi prometom nekretnine, bude posredovalo u prometu nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavršenih gra?evinskog objekata, bit ?e kažnjeno zabranom obavljanja delatnosti u prometu nekretnina, u trajanju od dve godine, i obavezno je da nadoknadi celokupnu štetu koja je nastala.

IX. ???????? ????????

???? 231

????? ???????? ??????? ?????????? ???????? ?? ??????? ?????????????? ???????? ???????, ?? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????????????? ????, ???????? ???????, ??????? ??????? ????, ???? ????????? ?????? ????????, ???????, ???? ?????? ?? ?? ????? ???????????? ??? ????? ???????? ???????? ?????? ?????????? ? ?? ?????????? ?????????? ???????? ?? ????? ? ??????? ????, ?? ??????? ??????? ? ?? ?????????? ??????????. ?????? ?? ???? ????????, ??? ?? ????????? ?????? ?????? ???????? ????????? ???????, ???? ? ??????? ???? ?? ???????? ??????? ???????? ?? ?????? ???????? ???? ??? ??????? ???????. ????? ?? ?????? ? ???????? ??????? ?? ???????? ???????? ??????. ????????? ???????? ??????? ?????????? ??????? ? ?????????? ?????? ? ???? ???? ?? ???????? ????????? ? ?????????? ? ???? ???????? ??????? ???? ?????????? ?????????? ???????? ?? ????? ? ??????? ????, ?? ??????? ??????? ? ?? ??????????  ??????????.

Na zakona, od ?lana 232 pa do ?lana 238, nosmo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

4. ????? ? ???????? ???????????? ??????????

???? 239.

??????????? ????????? ? ?????? ????????????? ??????? ??? ????? ? ??????? ?? ????????? ?? ??:

 1. ????????? ???????, ??????? ????? ?????? ???? ??? ??????????? ???? ????? ???????, ??????? ???? ???? ????????????? ??????, ??????? ???? ???? ???????? ???????? ??????? ?? ???????????? ??? ??????? ????????, ?????????? ????????? ??????;
 2. ?? ?? ??????? ???? ?? ?????, ??????? ?? ???????? ?????? ?????? ??????????? ??????? ? ??????? ??????? ? ??????? ???????;
 3. ?? ?????????? ???????? ?????? ? ???????, ? ?????? ?? ???? ???????;
 4. ?? ??????? ????? ????? ????????? ????????????? ?? ?????? ???? ?? ?????? ??????????? ???????, ??????? ????????? ????????????? ?? ?????? ???? ?? ?????? ?????? ? ?????????? ???????? ??????? ? ?????? ?? ???? ???????;
 5. ?? ?????????? ????????? ?? ???????? ?????;
 6. ???????? ??????, ??????? ?????????, ?????? ? ??????????? ???? ?? ???????? ?????????? ?????? ? ?????????? ???????????, ????????? ??????????? ? ??????? ?????????;
 7. ?? ??????? ?????? ???????? ???? ?? ?????????? ???????, ???????? ????????, ??????????, ??????? ? ??????? ??????? ???????;
 8. ?? ??????? ???? ?? ????? ??? ?? ???????? ??????? ????????? ???? ?????????? ?????????? ??????? ????????? ? ???????;
 9. ??????? ?????? ???? ??????????? ???????, ??????????? ????? ? ?????????? ????? ?????????? ?? ????????? ?????;
 10. ?????? ???????? ?? ?? ?? ?????? ?? ???????? ?????? ? ?????? ???????????? ????????? ?? ??????? ????????? ? ? ???? ?????? ?????????;
 11. ?? ? ???? ??????? ? ????????? ??????? ???? ????????? ????????? ? ????????? ???????;
 12. ?? ???????? ??????? ??????? ? ?????? ?? ??????? ? ????????? ??????? ?? ?????? ??????;
 13. ?? ?? ??????? ???? ?? ??????? ?????? ????????? ???????;
 14. ?? ??????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ?? ?????? ???????????, ??????? ????????? ???????;
 15. o????? ? ????? ??????? ???????? ??????? ??? ???????? ??????? ?? ?????? ??????.

??????????? ????????? ?? ???????? ?? ???????????? ??? ?????????? ???????? ? ?? ????????? ???? ??? ?????? ?? ?? ?????????? ??????? ?????? ? ???????? ????? ? ??????? ????, ?????????? ???????, ???????? ??????? ??????? ? ??????? ???? ????????? ? ??? ?? ??????????? ?????????? ????? ?? ?????????? ? ????????? ???????. ? ?????? ????????????? ???????, ??????????? ????????? ?? ???????? ?? ??? ?? ?????????? ? ??????? ? ????????, ?? ????? ??????? ? ???? ?????????????? ????, ?? ????? ?????? ?? ?????????? ????, ??????????? ??? ?????? ????? ?????? ?????????? ??? ???????, ??? ? ?? ????????? ????? ????? ?????? ?? ???????????? ??????, ? ???? ?????????? ?????????? ?????. ??????????? ????????? ?? ????? ?? ????? ??????? ????? ? ?????? ????????? ??????? ? ??????? ????????????? ??????? ? ?? ???? ??????? ????????? ? ???????, ??? ? ?? ?????????? ????????? ? ?????? ????????????? ??????? ??? ?? ?? ?????????.

Predlažemo da se iza ?lana 239, dodaju novi ?lanovi.

?lan 239/1

Gra?evinski inspektor obavezan je da prekontroliše:

 • da proveri prijave investitor, ko izvodi radove na : izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju objekta i da li su svi podaci upisani,
 • da proveri prijave izvo?a?a radova, ko izvodi radove na : izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju objekta i da li su svi podaci upisani,
 • da prilikom kontrole na gradilištu, obavezno uzme slede?e podatke: koje preduze?e odnosno preduzetnik stvarno izvodi radov, ako radove izvodi kooperant, uzeti njegove podatke, u zapisnik uneti ta?an naziv, adresu i PIB,
 • da prilikom kontrole na gradilištu, obavezno uzme podatke, ko je odgovorni izvo?a? radova, ukoliko radove izvodi kooperant, uzima podatke ko je odgovorni izvo?a? radova za koperantske radove, ko je projektant, ko je nadzorni organ,
 • gra?evinski inspektor obavezan je da iza?e na lice mesta, po prijavi zainteresovane strane, da sa?ini zapisnik o ?injeni?nom stanju ( Inspektor u zapisnik obavezno unosi: ime investitora, ime izvo?a?a radova, ime odgovornog projektanta, ime odgovornog izvo?a?a radova, ime nadzornog organa i imena radnika koji su zate?eni na gradilištu, i da te informacije prosledi nadležnim organima. ). Ukoliko inspektor ne iza?e na lice mesta-gradilište, po prijavi zainteresovane strane, u roku od 24 ?asa, pretpostavljeni gra?evinskom inspektoru ( njegov šef ), mora inspektora opomenuti opomenom pred dobijanje otkaza, a ukoliko napravi dva propusta, pretpostavljeni je obavezan da mu uru?i otkaz,
 • gra?evinski inspektor, kontroliše i primenu zakona o zaštiti na radu iz oblasti gra?evinarstva. Ministarstvo gra?evine, uz pomo? Inženjerske komore Srbije, organizuje stru?ne seminare iz oblasti zaštite na radu, za gra?evinske inspektore. ( Ako odgovorni izvo?a?i radova, poznaju zakon o zaštiti na radu i primenjuju ga, onda ga poznaju i gra?evinski inspektori ),
 • da o svojim nalazima informiše: svog pretpostavljenog, a e-mejlom obaveštava Inženjersku komoru Srbije ( ko je odgovorni: izvo?a? radova, projektant i nadzor ), nadležne državne inspekcije ( poresku policiju, inspekciju rada, inspekciju zaštite od požara itd, )

Ukoliko inspektor utvrdi, kršenje ovog zakona od strane investitora, izvo?a?a radova ili drugog subjekta, obavezan je da podnese prekršajnu prijavu, kod nadležnog suda, protiv u?inioca.

Gra?evinski inspektor ima pravo, da svako lice legitimiše, koje se na?e na gradilištu, u trenutku njegove inspekcije.

?lan 239/2

Gra?evinska inspekcija, obavezana je da evidenciju o izvo?enju radova, stavi na sajt sa svim podacima o investitoru, izvo?a?u radova, projektantu i nadzornom organu. ( Uvo?enjem ovakvog rešenja, ukinula bi se potrebu da gra?evinska preduze?a prijavljuju gradilište inspekciji rada i inspekciji zaštite na radu. )

?lan 239/3

Investitor-vlasnik objekta, bit ?e kažnjen sa, minimum 50.000 dinara pa do 30% od predra?unske vrednosti radova ( koji se izvode ), ako poveri izvo?enje radova preduze?u-preduzetni?koj radnji, koja nije registrovana za obavljanje predmetnih radova i ako ne prijavi gra?evinskoj inspekciji ko izvodi radove.

Ukoliko preduze?e odnosno preduzetni?ka radnja, ne prijavi gra?evinskoj inspekciji, kod kog investitora izvodi radove, kazniti ?e se sa minimum 50.000 dinara, pa do 30% od predra?unske vrednosti radova koje izvodi.

Pojedina?na lica ili organizovane grupe maistora-radnika, koji izvodi radove, a nema registrovano preduze?e-radnju za obavljanje tih poslova, kazniti ?e se sa minimum 50.000 dinara, pa do 30% od predra?unske vrednosti radova koji se izvode.

?lan 239/4

Ako gra?evinski inspektor, u vršenju svog posla, zloupotrebi svoj službeni položaj, neopravdano optuži preduze?e, preduzetni?ku radnju, prikrije ?injeni?no stanje i sli?no, a to potvrdi sudija za prekršaje svojom presudom, pretpostavljeni je obavezan da mu da otkaz, i da mu zabrani rad u državnim organima R. Srbije u trajanju od 5 godina.

?lan 239/5

Investitor, odnosno vlasnik objekta, obavezan je da prijavi, gra?evinskoj inspekciji, ko mu izvodi radove na: izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju, pismenim putem ili elektronskom poštom. ( U prijavi obavezno uneti slede?e podatke: ime firme, adresa, PIB i ime odgovorne osobe za radove i kontakt telefon ),

?lan 239/6

Ministar gra?evina propisuje obrazce, organizaciju dokumentacije, i obaveštavanja.

5. ????????? ???????????? ??????????

???? 240.

? ?????? ????????????? ??????? ??????????? ????????? ?? ???????? ??:

 1. ?????? ??????? ???????? ??????? ??? ??????? ????, ??? ?? ??????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ???????? ??? ??????????? ???????, ??????? ?????? ? ?????????? ???????? ??????;
 2. ?????? ??????? ???????? ?????? ? ?????? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ?? 30 ???? ?? ??????????, ??????? ?????? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ?? ????? ????? ???????????? ???????, ??????? ??????? ????????, ? ??? ?????????? ? ?????????? ???? ?? ???????, ??????? ?????? ??????????? ???????, ?? ?????? ??????? ???????? ???????, ??????? ??????? ????;
 3. ?????? ??????? ???????? ??????, ??? ?????????? ???? ???????? ?????? ? ???????, ? ?????? ?? ???? ???????;
 4. ?????? ??????? ???????? ?????? ? ?????? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ?? 30 ???? ?? ?????????? ??????????? ???????, ????? ???????? ???????? ??????, ? ??? ?? ?????????? ? ?????????? ???? ?? ???????, ?? ?????? ??????? ???????? ???????, ??????? ??????? ????;
 5. ?????? ??????? ???????? ?????? ? ?????? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ?? 30 ???? ?? ??????????, ??????? ?????? ??????????? ???????, ??? ????????? ?????? ???? ????????? ?? ??????? ?????????, ? ??? ?????????? ? ?????????? ???? ?? ??????? ??????????? ???????, ?? ?????? ??????? ???????? ?????????? ??????;
 6. ?????? ??????? ???????? ???????, ??????? ??????? ???? ??? ?? ?????????? ???????, ??????? ???????? ?????? ? ????? ???????? ?????? ? ???????? ??????;
 7. ?????? ??????? ???????? ??????????? ??????? ???????? ?????????? ????;
 8. ?????? ??????? ???????????, ??????? ???????? ??????? ??????? ????? ???????? ???????, ??????? ??????? ????, ??? ?? ??????? ??? ????? ??? ?????? ??? ?????? ? ??????? ???????? ???????, ??????? ??????? ????;
 9. ?????? ??????? ???????? ??????, ??? ?????????? ???? ??????? ??????? ??????? ??????, ? ?????? ?? ???? ???????;
 10. ?????? ???????? ??????j? ??????? ???j???? ? ?????j? ?? ? ???? ????????j??? ???????? ?????????? ???? ????????? ???????? ?? ???????? ????????????? ????????? ?????? ?? ??j????
 11. ?????? ?????????? ?????? ????, ? ?????? ?? ???? ???????.

?????? ? ???????? ???????, ??????? ??????? ???? ?????? ?? ? ?? ?????? ??????? ???? ???? ??????? ? ?????? ? ??????, ? ??????? ?? ????? ?????????? ????????? ? ???? ????? ??????????? ??????.

Na zakona, od ?lana 241 pa do ?lana 238, nosmo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

ARHITEKTA GRADA

Da bi naši gradovi i naseljena mesta bili humaniji i lepši za život, potrebno je zakonom o izgradnji uvesti instituciju ?Arhitekta grada?.

Predlažemo da se uvedu novi ?lanovi zakona.

?lan A/1

Arhitekta grada, je stru?no lice, koje je zaduženo za unapre?enje kvaliteta života gra?ana, u gradovima i naseljenim mestima.

Arhitektu grada, biraju odbornici na mandat od 5 godina, tajnim glasanjem, sa mogu?noš?u ponovnog izbora, na osnovu programa rada koga piše sam kandidat.

Lokalna samouprava, obavezna je da omogu?i svim kandidatima, koji konkurišu za funkciju Arhitekta grada, da sebe i svo program prestavi odbornicima i javnosti, u sredstvima informisanja.

Na funkciju ?Arhitekta grada?, može biti izabrano lice, koje je završilo Arhitektonski fakultet, ima 5 godina radnog iskustva u struci, ima važe?u licencu Inženjerske komore Srbije, i stanovnik je opštine, grada, gde konkuriše na funkciju.

Li?ni dohodak funkcionera ?Arhitekta grada?, može biti minimum 90% od li?nog dohotka, koji ima Predsednik opštine

?lan A/2

Zadaci arhitekte grada su:

 • da predloži detaljan projekat, kako treba urediti grad i naseljena mesta, na usvajanje.
 • da odre?uje izgled fasada u gradu i naseljenim mestima,
 • da odre?uje izgled i mesto postavljanja privremenih objekata, kao što su: kiosci, letnje bašte, reklame i sli?no,
 • da rukovodi fondom, koji proizilazi iz ovog zakona, a koji je namenjen za obnovu fasada.
 • da predlaže predsedniku opštine, kako rešiti odre?eni problem u delu planske regulative,

 

XI. ??????? ????? ? ??????? ?? ?????????? ???????,?????????,??????????? ? ???????? ??????

1. ??????? ?????

???? 249.

??????? ?????, ???? ?? ??? ????? ?? ???????? ????????? ??????? ???????? ???? ???????, ?????? ?? ???? ????????? ???? ???????? ???????? ???????? ?? ??????? ?????????? ?????????, ??????? ????????? ? ??????????????. ???????? ???????? ???????? ?????? ????? ???????? ??? ????????? ???????, ??????? ????? ?????? ???? ? ???? ?? ???????? ????????.

2. ???????? ? ????????? ???????

???? 250.

??????? ?? ?????????? ???????, ?????????? ?????????, ?????????? ??????????? ? ?????????? ???????? ???????????? ?????????? ?????? ?????? ? ?????? ?? ???? ???????. ??????? ????????? ???? ????????? ? ????????? ?????? ??????? ?? ???? ?? ?? ?????? ???????, ?????????? ?????? ?????? ??? ????? ?? ? ???????? ???????? ??????? ?????? ?????? ???????.

?????? ?????? ?? ??. 1. ? 3. ???? ????? ???? ?? ???????? ????? ???????? ????????? ?? ??????? ?????????? ?????????, ??????? ????????? ? ??????????????.

XII. ?????????? ???????? ?? ????????? ?????????

Na zakona, od ?lana 251 pa do ?lana 261, nosmo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .!

XIII. ?????????? ?????? ??????

 

???? 262.

?????????? ?????? ?????? (? ????? ??????: ??????) ?? ?????? ???? ?? ???????? ? ???????? ?????????? ?????? ?????? ? ????????? ? ???????? ? ????:

 • ?????????? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ? ??????? ?????????? ? ????????????? ?????????, ????????????, ???????? ???????? ? ?????? ???????;
 • ??????? ?????? ? ???????????? ???????? ? ???????? ??????? ? ??? ????????????????????? ? ??????? ?????? ? ????????? ?????????, ??? ? ???? ??????????? ?????? ??????.

??????? ?????? ?? ???????? ?????????????, ???????????, ????????, ???????????????, ???????????, ?????????? ? ???????? ?????? ????????? ?????? ? ????????? ???????, ?????? ?? ?????? ??????? ? ?????? ?? ???? ???????.

Predlažemo da se iza ?lana 262/1, dodaju novi ?lanovi.

?lan 262/1

U skupštini i rukovodstvu Inženjerske komore Srbije, moraju biti zastupljeni sve: struke, stepeni obrazovanja i regioni, po proporcionalnom sistemu.

Kontrolu rada, Inženjerske komore Srbije, vrši nadležno ministarstvo. Ukoliko komora radi, suprotno ovom zakonu, nadležni minister raspušta organe komore, uvodi prinudnu upravu u komoru i raspisuje nove izbore za organe skupštine.

???? 263.

?????? ?????? ??????? ???????:

 1. ???????? ????????????? ????? ? ???????? ? ?????? ????? ???????? ??????? ? ???????? ??????? ?????? ???????? ??????????, ???????????? ? ???????? ??????;
 2. ???????? ?????????? ?????? ?? ????????, ??????? ?? ????????? ??????? ?? ?????????? ???????, ?????????? ?????????, ?????????? ??????????? ? ?????????? ???????? ?????? ? ?????? ?? ????????? ?????????? ? ???????? ? ???????? ?? ???????? ? ????????? ??????? ?? ?????????? ?????????, ???????????, ???????? ?????? ? ?????????? ???????, ?????? ?????? ?????? ? ???? ??????;
 3. ????????? ??????????? ??????? ??????? ?? ????????? ?????? ??????;
 4. ???? ???????? ???? ?? ????? 2. ???? ?????;
 5. ???? ???????? ??????? ???? ???? ?? ???????????? ?? ???????? ?????????? ??????????;
 6. ?????????? ?????? ????? ?? ?????????? ??????? ?????????????? ????????? ? ????????? (????????????? ????????????), ??? ? ?? ???????? ???? ?? ?? ???????;
 7. ???? ?? ?????????? ?????? ? ?????? ?? ??? ?? ????? ?????????? ????????? ?????? ?? ?????????? ??????? ? ?????????;
 8. ???????? ????????? ???? ?? ?????? ??????? ?????????????, ???????????? ????????????? ? ????????? ?????????????;
 9. ?????????? ????????? ? ??????? ?????? ? ????????? ?????????????? ???????? ???????;
 10. ?????? ? ????? ??????? ? ?????? ?? ??????? ? ????????.

???????????? ? ????? ???????? ??????? ?? ????? 1 ???? ????? ????? ?? ??????? ???????? ? ?????? ?????? ??????. ?? ?????? ? ????? ???? ?????? ?????????? ???? ???????????? ???????? ?? ??????? ?????????????? ? ?????????.

Predlažemo da se iza ?lana 263, dodaju novi ?lanovi.

?lan 263/1

Zadaci komore su:

 • da sprovede odredbe ovog zakon o licencama,
 • da formira službu za izdavanje licenci, i stru?ne komisije, pred kojima se polaže ispit za dobijanje licenci,
 • vodi evidenciju licenci, i uspostavi jedinstvenu metodologiju za pra?enje rada lica sa licencom,
 • izdaje priru?nike-knjige, koji ?e se koristiti prilikom polaganja ispita za dobijanje licence. Ovi priru?nike, knjige, moraju biti gotovi godinu dana, pre polaganja prvog ispita.
 • da formira komisiju koja je nadležna da oduzima licencu, sa ta?nom specifikacijom kad se licenca može izgubiti, da to preto?i u priru?nik, i da ga dostavi strukovnim udruženjima, odnosno ?lanovima komore, i
 • da organizuje prikupljanje iskustvenog znanja, i da to znanje preto?i u knjige.

Kako se sti?e licenc

?lan 263/2

Pravo na licencu imaju diplomirani inženjeri, inženjeri za one poslove koje im dopušta ovaj zakon.

Pravila kako se sti?e licenca, i obaveze nosioca licence, strukovnih udruženja, i inženjerske komore su:

 • licenca mora da sadrži, precizan spisak radova koje nosioci licence ima pravo da radi,
 • licenca se može ostvariti, samo kroz strukovno udruženje,
 • licenca ima važnost 5 ( pet ) godina, svakih 5 godina vrši se provera znanja nosioca licence. Proveru znanja organizuje Inženjerska komora Srbije u saradnji sa strukovnim udruženjima,
 • doživotnu licencu dobijaju, profesori, asistenti, predava?i na fakultetima i višim školama i ?lanovi koji imaju više od 25 godina radnog iskustva.
 • mladi stru?njaci, sti?u pravo da podnesu zahtev za polaganje ispita za licencu, posle položenog stru?nog ispita, a to pravo ostvaruju preko svog strukovnog udruženja. Njegovo udruženje prati njegov rad i pomaže mu da pred komisijom, koju formira Inženjerska komora Srbije, odbrani rad na osnovu koga dobija licencu,
 • nosioci licence, i oni koji planiraju da dobiju licencu, obavezni su da svako radno angažovanje na projektovanju i izgradnji elektronskim putem prijave svom strukovnom udruženju,
 • strukovno udruženje, obavezno je da omogu?i da sve pohvale i primedbe investitora, na rad nosioca licence sortiraju i priklju?e uz ime nosioca licence,
 • Inženjerska komora, može oduzeti licencu u slu?aju kad je nosioci licence napravio nedopustiv propust u svojim radu
 • Inženjerska komora obavezna je da propiše precizna pravila za koja se može izgubiti licenca.

Na rešenje, o oduzimanju licence, lice ima pravo da podnese žalbu ministarstvu gra?evine, a on je obavezno da formira nezavisnu stru?nu komisiju, koja ?e ispitati slu?aj i doneti kona?no rešenje.

Lice koje je izgubilo licencu, ima pravo da polaže poseban ispit, pred posebnom komisijom, u komisiji ne mogu biti lica koja su oduzela licencu, posle isteka od 5 godina od oduzimanja licence.

?lan 263/3

?lanovi inženjerske komore ( nosioci licenci ) obavezni su, da u elektronskom obliku, blagovremeno ( u roku od 5 dana od nastanka promene ) obaveste komoru: gde su stalno zaposleni, na kom objektu su odgovorni izvo?a?i radova, odgovorni projektanti, nadzorni organi, ?lanovi komisije za tehni?ki pregled i gde rade specijalisti?ki pregled objekta.

Oni ?lanovi komore, koji ne poštuju ovaj ?lan zakona, stav jedan, i blagovremeno ne prijavljuju gde i šta rade, disciplinska komisija, obavezna je da ih kazni nov?anom kaznom u iznosu od 5 ?lanarina i opomenom.

Inženjerska komora Srbije, obavezna je, da na web sajtu komore, stavi podatke iz stava jedan ovog ?lana zakona.

Podaci na web sajtu, moraju biti ažurirani u roku od 5 dana.

???? 264.

?????? ?????? ??:

 • ????????? ??????,
 • ??????? ????? ??????,
 • ???????? ????? ?????? ?
 • ?????????? ??????.

?????? ?? ???????????? ?? ????????? ???? ?? ???????? ???????? ??????. ????? ??????? ??????? ??????? ????? ???????. ??????? ????? ??? 11 ??????? ? ??: ???????????, ??????????????, ??? ???????????? ???? ??????? ???????? ???????????????????? ?? ??????? ?????????? ?????????, ??????? ????????? ? ??????????????, ???? ?????????????? ???? ???????. ???????? ????? ??? 3 ????? ? ??: ??????????? ? ?????? ????? ???? ????????????? ?????? ? ?????? ????? ????? ???????? ???????????????????? ?? ??????? ?????????? ?????????, ??????? ????????? ? ??????????????. ?????????? ???????? ?????? ?? ?????? ? ?????????? ??????. ?????? ??????????? ?????? ? ??????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ??????, ? ???? ?? ?????? ??????? ??? ????. ??????, ???????? ? ????? ?????? ?????? ?? ??. 1, 2, 3. ? 4. ???? ????? ???????? ?? ???????? ??????.

???? 265.

?????? ????? ???????? ?? ??? ?? ?????????, ???????? ???????, ???????? ???????? ?????? ? ?????? ?????? ? ?????? ?? ???????. ?????? ??????? ?? ???????? ???????? ??????, ???????? ??????? ? ????????? ???????? ?????? ?? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ????????? ?? ??????? ?????????? ?????????, ????????????????????? ? ?????????. ?????? ??? ??????????? ???? ?????? ?????? ???????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ?????????, ??????? ??????????????? ?????????.

XIV. ??????????? ?? ???? ???????

???? 266.

Na zakona, od ?lana 266 pa do ?lana 294, nosmo davali primedbe, i zato smo ih obrisali ! .

???? 295.

????? ??????? ?? ????? ???? ?????? ???????? ?? ???? ?????? ? ????????? ? ???????? (???.??????? ???, ??.72/09, 81/09-????????, 24/11, 121/12, 42/13-?????? ?? ? 50/13-?????? ??). ?? ???????? ???????????? ????? ?? ?????? ????????? ?? ???? ??????, ??????????? ?? ??????????? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ???????? ?? ???? ????? ??????? ?? ????? ???? ??????, ??? ???? ? ??????????? ?? ???? ???????.

???? 296.

???? ????? ????? ?? ????? ????? ???? ?? ???? ??????????? ? ????????? ???????? ????????? ??????.

Napomena:

Ukoliko želite, da više saznate, o problemima inženjera i preduzetnika, pro?itajte slede?e projekte :

Rad na crno, ubija male privrednike u gra?evinarstvu,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html

Utaju PDV poreza, koju omogu?ava zakon o planiranju i izgradnji, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html

Fasade se ruše a vlast ?uti ,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html

Siromašni, a rasipamo toplotnu energiju, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/169-siromani-a-rasipamo-toplotnu-energiju.html

Divlji zakon, divlja gradnja ! koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html

Kako spre?iti nesre?e izazvane požarom, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/243-kako-spreciti-nesrece-izazvane-pozarom.html

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji ( Prvi deo ), koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/247-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-.html

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji ( Drugi deo ), koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/248-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-2-deo.html

Napomena !

Pozivamo Vas da dignete glas protiv ovog nerazumnog predloga zakona, da pomognete našu borbu, za donošenje logi?nog zakona o planiranju i izgradnji.

alt

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

Predsednik UGIS i

Predsednik udruženja Privrednici Srbije

Ing Vujanovi? Živojin

069-155-41-22

 

 

 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina