1PRIMEDBE I PREDLOZI na Zakon o uređenju prostora i izgradnji (Prvi deo)

Ministarstvo građevinarstva, napisalo je „Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji“ koji je gori od postojećeg zakona o planiranju i izgradnji. Izgleda da zakonopisci, imaju za cilj da unište građevinsku privredu Srbije, koja je na kolenima, u blatu, u koje su je gurnuli prošli ministri, političari i zakonopisci.

Udruženje građevinskih inženjera Srbije – UGIS i udruženje Privrednici Srbije, dižu glas, protiv ovog ne znanja i neodgovornosti, odnosno protiv onih koji su napisali ovaj nacrt zakona. Kao odgovor na ovo ne znanje i neodgovornost , mi smo napisali određene članove zakona, koji će popraviti ovaj nakaradni zakon.

 

Министарство грађевинарства и урбанизмаРепублика Србија

НАЦРТЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊИ

Београд,Октобар 2013.

 

Napomena !

Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji, koje je napisalo Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, napisano je ćiriličnim pismom i crnim slovima.

Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS i Privrednici Srbije napisali su, određene članove zakona, ( Napisali smo 72 člana zakona !), latiničnim pismom, crvenim slovima, i umetnuli u tekst nacrta zakona,  koji je napisalo ministarstvo građevinarstva.

U sadržaju smo označili, crvenom bojom, šta mi predlažemo.

Komentari i obrazloženja napisani su latiničnim pismom i plavim slovima.

Šta mi predlažemo ?

Naš predlog zakona, nudi rešenje:

•    kako obezbediti više posla građevinskoj operativi,
•    kako obezbediti više posla inženjerima,
•    kako zaposliti inženjera,
•    kako eliminisati rad na crno,
•    kako eliminisati utaju PDV poreza,
•    kako omogućiti razvoj malih, srednjih preduzeća,
•    kako sprečiti uništavanje velikih preduzeća, odnosno kako zakonom sprečiti favorizovanje stranih kompanija. ( Strane kompanije uzimaju velike poslove, jer ih zakon i Vlada RS favorizuje. )

Sve ovo možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije www.privrednicisrbije.rs

САДРЖАЈ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ .................................................................................................................................................. 6
1. Предмет уређивања .................................................................................................................................................. 6
2. Појмови ..........................................................................................................................................................................6
3. Начела за планирање,уређење и коришћење простора ............................................................................... 11
4.Унапређење енергетске ефикасности ................................................................................................................. 12

Deo sadržaja hacrtia izbačen, u ovom delu nismo imali nikakvih predloga !

IV. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ................................................................................................................................51
1. Појам грађевинског земљишта .............................................................................................................................51
2. Врсте грађевинског земљишта ..............................................................................................................................51
2.1. Градско грађевинско земљиште .......................................................................................................................51
2.2. Грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта ............................................. 51
2.3. Промена намене пољопривредног земљишта ........................................................................................... 52
2.4. Изграђено и неизграђено грађевинско земљиште .................................................................................... 52
2.5. Уређено и неуређено грађевинско земљиште ............................................................................................ 53
2. Уређивање грађевинског земљишта ................................................................................................................. 53
3. Накнада за уређивање грађевинског земљишта ........................................................................................... 53
4. Финансирање уређивања грађевинског земљишта ...................................................................................... 55
5. Отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ....................................................... 55
6. Измена уговора о закупу ....................................................................................................................................... 58

Deo sadržaja hacrtia izbačen, u ovom delu nismo imali nikakvih predloga !

9. Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола ............................ 78
2.6 Издавање грађевинске дозволе
10. Интернет страна за урбанистичко техничке услове .................................................................................... 80
VI. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ........................................................................................................................................... 81
1. Претходни радови ................................................................................................................................................... 81

Deo sadržaja hacrtia izbačen, u ovom delu nismo imali nikakvih predloga !

4. Израда пројектне документације ....................................................................................................................... 88
4.1. Одговорни пројектант ......................................................................................................................................... 89
4.2. Главни пројектант ................................................................................................................................................ 89
5. Техничка контрола .................................................................................................................................................. 90
6. Чување пројектне документације ...................................................................................................................... 90

Deo sadržaja hacrtia izbačen, u ovom delu nismo imali nikakvih predloga !

VII. ГРАЂЕЊЕ ............................................................................................................................................................... 99
1. Пријава радова ....................................................................................................................................................... 99
2. Припрема за грађење .......................................................................................................................................... 99
3. Извођач радова ...................................................................................................................................................... 99

JAVNE NABAVKE GRAĐEVINSKA KOMORA

4. Одговорни извођач радова .................................................................................................................................. 100
5. Обавезе извођача радова и одговорног извођача радова ......................................................................... 100

Odgovorni izvođač radova na zaštiti konstrukcija od požara

6. Стручни надзор ........................................................................................................................................................ 101

Odgovorni nadzorni organ na zaštiti konstrukcija od požara

VIII. УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА ....................................................................................................................................... 101
1. Технички преглед објекта ..................................................................................................................................... 101
1.1. Комисија за технички преглед објекта .......................................................................................................... 102
1.2. Пробни рад ........................................................................................................................................................... 103
2. Издавање употребне дозволе ............................................................................................................................ 103
3. Одржавање објекта ............................................................................................................................................... 104

Obavezno osiguranje objekata
Finansiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih, regionalnih, magistralnih i auto puteva

IX. УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА ......................................................................................................................................... 104
1. Извршење решења о уклањању објекта, односно његовог дела ............................................................. 105

Nelegalno objekt

X. НАДЗОР ...................................................................................................................................................................... 106
1. Инспекцијски надзор ............................................................................................................................................. 106
2. Права и дужности урбанистичког инспектора ................................................................................................. 106
3. Овлашћења урбанистичког инспектора ............................................................................................................ 107
4. Права и дужности грађевинског инспектора ................................................................................................... 108
5. Овлашћења грађевинског инспектора .............................................................................................................. 109

ARHITEKTA GRADA
XI. СТРУЧНИ ИСПИТ И ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА,УРБАНИСТУ, ПРОЈЕКТАНТА И

ИЗВОЂАЧА РАДОВА ..................................................................................................................................................... 113
1. Стручни испит ............................................................................................................................................................ 113
2. Издавање и одузимање лиценце ........................................................................................................................ 113
XII. РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ .......................................................................... 113
1. Правни статус ............................................................................................................................................................. 113
2. Седиште и територијална организација ............................................................................................................ 114
3. Општи акти .................................................................................................................................................................. 114
4. Надлежност ................................................................................................................................................................ 114
5. Органи Агенције ......................................................................................................................................................... 115
6. Управни одбор ........................................................................................................................................................... 115
7. Директор ...................................................................................................................................................................... 115
8. Стручни послови ........................................................................................................................................................ 115
9. Финансирање ............................................................................................................................................................. 115
10. Надзор над радом Агенције ................................................................................................................................. 116
XIII. ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ...................................................................................................................... 116
XIV. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БРЗИ ОДГОВОР .................................................................................................................... 117
XV. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА .............................................................................. 119
XVI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ ............................................................................................................................................... 120
11. Привредни преступи ............................................................................................................................................... 120
12. Прекршаји ................................................................................................................................................................. 121
XVII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ .................................................................................................................. 123
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређују се услови и начин планирања простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта, пројектовање и изградња објеката, вршење надзора над применом одредаба овог закона и инспекцијски надзор, урбана комасација, као и друга питања од значаја за ову област. Одредбе овог закона не односе се на изградњу објеката који се у смислу закона којим се уређују послови одбране сматрају војним објектима, као и на изградњу објеката који се у смислу закона којим се уређује рударство сматрају рударским објектима, постројењима и уређајима.

Na zakona, od člana 1 pa do člana 120, nismo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

3. Накнада за уређивање грађевинског земљишта

Члан 121.

За уређивање грађевинског земљишта плаћа се накнада. Јединица локалне самоуправе уређује грађевинско земљиште и стара се о његовом рационалном коришћењу, према намени земљишта предвиђеној планским документом, у складу са Законом. Средства добијена од накнаде за уређивање грађевинског земљишта користе за уређивање грађевинског земљишта, прибављање грађевинског земљишта и изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.

MI PREDLAŽEMO !

2

Predlažemo da se iza člana 121, doda novi član.

Član 121/1

Pod uređenjem građevinskog zemljišta, podrazumeva se da se do katastarske parcele, na kojoj se gradi objekat, dovede put, vodovod, kanalizacija elektroenergedska, telefonska i kablovska instalacija.

Ukoliko opština, grad odnosno grad Beograd, ne završi uređenje građevinskog zemljišta, iz predhodnog stava, a investitor završi objekat i nemože objekat da stavi u funkciju, zato što nije završeno uređenje građevinsko zemljište, u tom slučaju investitor ima pravo da od opštine, grada, odnosno grada Beograda traži nadoknadu štete.

Члан 122.

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор. Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу следећих критеријума: степена комуналне опремљености, годишњих програма за уређивање грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, бруто развијене грађевинске површине изграђеног објекта, намене објекта. Намена грађевинског земљиште може бити: становање, комерцијална делатност, производна делатност и остале намене. Накнада из става 1. овог члана не плаћа се за подземне етаже објеката високоградње. Овлашћује се министар надлежан за послове грађевинарства да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона донесе подзаконски акт којим ће ближе уредити услове, поступак и начин за утврђивање елемената за обрачун накнаде за уређење грађевинскогземљишта, која обавезно садржи структуру трошкова, као и највише дозвољене износе накнаде. Скупштина јединице локалне самоуправе утврђује висину накнаде за уређивање грађевинског земљишта у складу са актом из става 5. овог члана. Инвеститор и јединица локалне самоуправе, односно привредно друштво, јавно предузеће или друга организација из члана 120. овог закона, закључују уговор којим се уређују међусобни односи у погледу уређивања грађевинског земљишта, утврђује висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта, обим, структура и рокови за извођење радова на уређивању земљишта, средства обезбеђења, као и поступак и услови за измену уговора. Уговор из става 7. овог члана доставља се уз захтев за издавање грађевинске дозволе, а обавеза плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта доспева када инвеститор изврши пријаву радова, у складу са овим законом. Jединица локалне самоуправе, односно привредно друштво, jавно предузеће или друга организациjа из члана 120. овог закона, дужна jе да у року од 8 дана од дана подношења захтева за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта изврши обрачун накнаде, у складу са овим законом и да га достави инвеститору на изjашњење. Против акта из става 9. овог члана инвеститор има право приговора општинском, односно градском већу јединице локалне самоуправе, у року од 8 дана од дана пријема образложеног обрачуна накнаде за уређивање грађевинског земљишта. По пријему приговора из става 10. овог члана, општинско, односно градско веће утврђује основаност уложеног приговора и у року од 8 дана од дана пријема, доноси одлуку која је обавезујућа за лица из става 7. овог члана.

Na zakona, od člana 122 pa do člana 150, nismo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

Члан 151.

Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, за објекте класе А и Б, издаје грађевинску дозволу у року од 8 дана од дана пријема комплетног захтева. Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, за објекте класе В, Г и Д, издаје грађевинску дозволу у року од 8 дана од дана пријема документације из члана 146. овог закона.

Члан 152.

Решење о грађевинској дозволи издаје се за цео објекат, односно за део објекта, ако тај део представља техничку и функционалну целину. Припремни радови се изводе на основу грађевинске дозволе из става 1. овог члана. Решење из става 1. овог члана доноси орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, у року од осам дана од дана подношења уредне документације. На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба у року од осам дана од дана достављања Министарству надлежном за грађевинарство и урбанизам, односно надлежном органу аутономне покраине.

Predlažemo da se iza člana 152, doda novi član.

Član 152/1

Dozvole-saglasnosti, koje izdaju državni organi, lokalna samouprava i javna preduzeća, obavezna su da u roku od 30 dana odgovore na postavljeni zahtev investitora za izdavanje saglasnosti.

Ukoliko nadležna služba, koja izdaje saglasnost, ne odgovori investitoru na traženu saglasnost nadležni rukovodioca je obavezan da službenika koji obrađuje predmet suspenduje sa radnog mesta.

Ukoliko nadležni rukovodioca, iz stava 2 ovog člana zakona, ne suspenduje radnika sa radnog mesta, nadležno ministarstvo za poslove građevinarstva, obavezno je da rukovodioca suspenduje i da mu zabrani rad na ovim poslovima, u trajanju od 4 godine.

Investitor, kome je napravljena šteta, zbog ne ažurnosti administracije, ima pravo da od strane koja je napravila štetu, traži nadoknadu iste.

 

3. Садржина грађевинске дозволе за објекте из поверене надлежности

Члан 153.

Грађевинска дозвола садржи податке о:

1) инвеститору и документацији на основу које се издаје;

2) податке о намени, габариту, спратности, укупној површини и предрачунској

вредности објекта који се гради;

3) грађевинској парцели на којој се гради објекат;

4) постојећој згради која се руши или реконструише ради грађења;

5) урбанистичко-техничким условима из члана 147. овог закона, за објекте класе А и Б;

6) року важења грађевинске дозволе и року завршетка грађења.

Na zakona, od člana 154 pa do člana 194, nismo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

4.1. Одговорни пројектант

Члан 194.

Одговорни пројектант може бити лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, односно смера, на академским студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно на основним студијама у трајању од најмање пет година и лиценцом за пројектовање. Лиценцу за одговорног пројектанта може да стекне лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, односно смера, положеним стручним испитом и најмање три године радног искуства са стручним резултатима на изради пројектне документације и са препоруком најмање два одговорна пројектанта или Инжењерске коморе. Стручним резултатима за пројектанта, у смислу става 2. овог члана, сматрају се резултати остварени на руковођењу и изради или сарадњи на изради најмање два пројекта. Одговорни пројектант израђује део пројекта за који поседује одговарајућу лиценцу, што потврђује потписом и печатом лиценце.

Predlažemo da se iza člana 194 briše i dodaju novi članovi !

Naš predlog

Predlažemo da se projektovanje  podeli  prema složenosti objekata  na :

 • A kategorija – SLOŽENI objekti za projektovanje,
 • B kategorija – SPECIFIČNI objekti za projektovanje i
 • C kategorija – SPECIJALNI objekti za projektovanje 

Predlažemo da se iza člana 194 dodaju novi članovi.

Član 194/1

Projektovanje građevinskih objekata dele se prema složenosti na:

 • A kategorija – SLOŽENI objekti za projektovanje,
 • B kategorija – SPECIFIČNI objekti za projektovanje i
 • C kategorija – SPECIJALNI objekti za projektovanje.

A  kategorija

SLOŽENI objekti za projektovanje

Član 194/2

Složeni objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spretnosti PO+P+4+Podkrovlje, visine do 21m;
 • industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona do 20m;
 • lokalni putevi, ulice, cevovod vodovoda i kanalizacija.

Odgovorni projektant složenih objekata, može biti inženjer, određene struke, odgovarajućeg smera sa 5 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili diplomirani inženjer, određene struke, odgovarajućeg smera, sa 3 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom.

 

B  kategorija

SPECIFIČNI objekti za projektovanje

Član 194/3

Specifični objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spretnosti od P+4 do P+20, visine 18m do 60m; industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona 20m do 50m; silosi za žitarice 500 do 1500 vagona, silosi za cement 200 vagona 400 vagona, regionalni i auto putevi, železničke pruge;
 • hidroelektrane, termoelektrane, toplane, tuneli, podzemni objekti, višenamenski hidro sistemi, visoke i niske brane sa akumulacijama, sistemi za odbranu od poplava, vodoprivredno uređenje slivnog područja vodotoka, sistemi za regionalno snabdevanje područja vodom, sistem za navodnjavanje i odvodnjavanje veći od 300 ha, ribnjaci veći od 200 ha regionalni i gradski vodovodi ( osim razvodne mreže), ustave propusne moći veće od 0.5m3/s, crpne stanice kapaciteta većeg od 0,5m3/s, vodo-zahvati kapaciteta većeg od 0,5m3/s i brodske prevodnice ;
 • magistralni, razvodni odvodni gasovodi, industrijski razvodi, gradske gasne mreže, merno regulacione stanice, kompresor-ske stanice, punionice za tečni naftni gas, magistralni naftovodi i produktovodi, razvodni naftovodi i produktovodi van i unutar postrojenja iz oblasti nafte, gasa, petrohemije i bazne hemije,skladište nafte i naftnih derivata, gasa i hemikalija, rafinerijska postrojenja za preradu nafte i derivata nafte, petro-hemijska postrojenja i postrojenja za baznu hemiju.

 Odgovorni projektant specifičnih objekata, može biti diplomirani inženjer, određene struke, određenog smera, sa 5 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom.

 

C  kategorija

SPECIJALNI objekti za projektovanje

Član 194/4

Specijalni objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti sputanosti preko P+20 visine preko  60m; industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona  preko 50m;  silosi za žitarice preko 1500 vagona, silosi za cement  preko 400 vagona;
 • nuklearne elektrane, atomska skloništa, aerodromske piste;
 • objekti koji se grade van važećih propisa u pogledu nosivosti, posebnih uslova eksploatacije, zaštite od požara i zemljotresa.

Odgovorni projektant specijalnih objekata, može biti diplomirani inženjer, određene struke, odgovarajućeg smera sa 10 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom, potvrdom da je kao saradnik radio na projektovanju objekata ove kategorije ili ako angažuje lice za saradnika, koje ima pravo projektovanja ovih objekata.

Član 194/5

Odgovorni projektant konstrukcije, može biti diplomirani građevinski inženjer, konstruktivnog smera, kad:

 • je pokretno i stalno opterećenje iznad vrednosti predviđenih propisima,
 • je prisutno dinamičko opterećenje,  
 • se objekat gradi na terenu gde je moguća pojava klizišta, gde je jak uticaj vetra,  gde je moguća pojava jakog zemljotresna i
 • su na objektu veće vrednosti od: raspon veći od 7,5m, visina objekta veća od 10m i dubina fundira-nja veća od 2m.

 

4.2. Главни пројектант

Члан 195.

Избор главног пројектанта одређује се у складу са врстом објекта, односно његовом

претежном функцијом.

Главни пројектант мора да испуњава услове за одговорног пројектанта прописане овим

Законом. Стручним резултатима сматрају се резултати остварени на руковођењу и изради

или сарадњи на изради најмање пет пројеката.

За конролу квалификација главног пројектанта одговорно је предузеће које га ангажује.

Главни пројектант потписује пројектни задатак са инвеститором.

Главни пројектант одговара за пројекат у целини, за усаглашеност свих појединачних

делова главног пројекта, као и да је усаглашен са Законом, правилима струке, техничким

прописима, нормативима и стандардима и локацијском дозволом.

Na zakona, od člana 196 pa do člana 219,  nosmo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

3. Извођач радова

Члан 220.

Грађење објеката, односно извођење радова може да обавља привредно друштво, односно

друго правно лице или предузетник, који су регистровани за грађење објеката, односно за

извођење радова (у даљем тексту: извођач радова).

Грађење објекта, односно извођење радова за објекте од интереса за Републику Србију

може да обавља привредно друштво, односно друго правно лице које је регистровано за

грађење те врсте објеката, односно за извођење те врсте радова, које има запослена лица

са лиценцом за одговорног извођача радова и одговарајуће стручне резултате.

Одговарајуће стручне резултате, у смислу става 2. овог члана, има привредно друштво,

односно друго правно лице које је изградило или учествовало у грађењу те врсте и намене

објеката, односно те врсте радова.

Испуњеност услова из става 2. овог члана утврђује министар надлежан за послове

грађевинарства, на предлог стручне комисије коју образује.

Трошкове утврђивања испуњености услова из става 4. овог члана, сноси подносилац

захтева за утврђивање услова.

Висину трошкова из става 5. овог члана утврђује министар надлежан за послове

грађевинарства.

 Predlažemo da se predloženi član 220 briše i da se dodaju novi članovi.

Član 220/1

Građenje objekata, odnosno izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, održavanju, može da vrši preduzeće, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnička radnja, koji su upisani u odgovarajući registar za građenje objekata, odnosno za izvođenje radova (u daljem tekstu: izvođač radova), ima stalno zaposleno stručno lice sa odgovarajućom licencom za izvođenje radova, i poseduje važeći sertifikat za obavljanje: velikih, srednjih ili malih poslova , izdat od Građevinske komore Srbije, na predlog registrovanog i ovlašćenog strukovnog udruženja.

Inostrane firme, kompanije, koje konkurišu za izvođenje radova u R. Srbiji, moraju ispunjavati uslove iz ovog zakona.

Javne nabavke za izvođenje građevinskih radova, moraju biti u skladu sa ovim zakonom.

Zabranjeno je grupisanje objekata ( koji se nalaze na različitim adresama ), da bi se dobila velika nabavka, ili delenje objekta ( koji se nalaze na jednoj adresi ) da bi se dobila mala nabavka.

Investitor, kao uslov za dobijanje posla, može da odredi i visinu ukupnog prihoda u protekloj godini, koje je ostvarilo preduzeće odnosno radnja koje konkuriše, ali taj iznos može iznositi maksimum 3 puta veći od predračunske vrednosti objekta - posla.

Svaki objekat koji se gradi, mora imati glavnog - generalnog izvođača radova, koji se prijavljuje organu koji je izdao odobrenje za gradnju.

Registrovana preduzeća, odnosno radnje, koje poseduju važeći sertifikat za izvođenje radova, mogu se udruživati, kako bi ispunili propisane uslove ovim zakonom.

Član 220/2

Građevinski objekti - poslovi dele se: po njihovoj složenosti i vrednosti, i to na:

 • Mali poslovi, po soženosti su JEDNOSTAVNI poslovi, a po vrednosti do 500.000 EURA,
 • Srednji poslovi, po složenosti  su SREDNJE SLOŽENI poslovi, a po vrednosti su od 500.000 do 5.000.000 EURA.
 • Veliki poslovi,  po složenosti su SLOŽENI POSLOVI , a po vrednosti su preko 5.000.000 EURA,

Građevinski objekti - poslovi dele se: po njihovoj složenosti i vrednosti, i to na:

 • Mali poslovi, po složenosti su JEDNOSTAVNI poslovi, a po vrednosti do 500.000 EURA,
 • Srednji poslovi, po složenosti  su SREDNJE SLOŽENI poslovi, a po vrednosti su od 500.000 do 5.000.000 EURA.
 • Veliki poslovi,  po složenosti su SLOŽENI POSLOVI , a po vrednosti su preko 5.000.000 EURA,

 

A – Mali, jednostavni poslovi vrednosti do 500.000 EURA

Mali poslovi, su oni poslovi čija projektantska predračunska vrednost iznosi do 500.000 EURA, nisu u tehničkom smislu složeni, imaju minimum jedno lice, stalno zaposleno, sa odgovarajućom licencom za izvođenje radova, odnosno da je lice sa licencom vlasnik ili suvlasnik preduzeća odnosno radnje.

Na ove poslove mogu konkurisati, registrovana preduzeća i samostalne radnje bez dokazivanja o tehničkoj opremljenosti.

Preduzeće ili samostalna radnja, koji konkurišu na male poslove, iz predhodnih stavova, obavezni su uz ponudu priložiti sertifikat izdat od registrovanog ovlašćenog udruženja, da takve poslove mogu kvalitetno uraditi.

B – Srednji, srednje-složeni poslovi, od 500.000 do 5.000.000 EURA

Član 220/4

Srednje složeni poslovi, su oni poslovi čija projektantska predračunska vrednost iznosi od 500.000 do 5.000.000 EURA, na te poslove mogu konkurisati, registrovana preduzeća koja imaju minimum tri zaposlena lica sa odgovarajućom licencom, i raspolažu sopstvenim kapacitetom radne snage i mehanizaciji u iznosu od 30% projektantskog proračuna za predmetni objekat, i poseduju važeći sertifikat. ( Projekat mora da sadrži potreban broj NČ i potreban broj MČ uobičajene mehanizacije.)

Preduzeća koja konkurišu na srednje složene poslove, iz predhodnog stava, obavezni su uz ponudu priložiti, važeći sertifikat izdat od registrovanog i ovlašćenog strukovnog udruženja da takve poslove mogu kvalitetno uraditi .

C- Veliki, složeni poslovi, preko 5.000.000 EURA

Član 220/5

Veliki poslovi su preko 5000.000 EURA projektantske predračunske vrednosti, na te poslove mogu konkurisati registrovana preduzeća koja imaju minimum 5 stalno zaposlenih lica sa odgovarajućom licencom, i raspolažu sopstvenim kapacitetom radne snage i mehanizaciji u iznosu od 30% projektantskog proračuna, za predmetni objekat, i opremom koju traži konkretni posao. ( Projekat mora da sadrži potreban broj NČ ,potreban broj MČ uobičajene mehanizacije i karakterističnu mehanizaciju, bez koje se objekat ne može kvalitetno i bezbedno izvesti.)

Preduzeća, koja konkurišu na velike poslove, iz predhodnog stava, obavezni su uz ponudu priložiti važeći sertifikat, izdat od registrovanog i ovlašćenog strukovnog udruženja, da takve poslove mogu kvalitetno uraditi.

Član 220/6

Izvođač radova, koji je konkurisao za izvođenje radova ( na malim, srednji ili veliki posao ) a nije dobio posao, nego je investitor poverio posao preduzeću ili samostalnoj radni, koje ne ispunjavaju uslove po ovom zakona, ima pravo da od investitora traži nastalu štetu.

Inspektor, koji kontroliše da li se objekti izvodi u skladnu sa ovim zakonom, ako utvrdi da je investitor dodelio posao preduzeću, samostalnoj radnji, koja ne ispunjava uslove, po ovom zakonu, obavezan je da pismenim putem obavesti sve učesnike koji su učestvovali na konkursu, da su njihova prava povređena.

Na pismeni zahtev, preduzeća, samostalne radnje, koje je konkurisalo za dobijanje posla, nadležni organu je obavezan da prekontroliše, da li je posao dodeljen u skladu sa ovim zakonom, i da o svom nalazu pismeno obavesti zainteresovanu stranku.

Obaveze investitora i izvođača radova

Član 220/7 

Investitor i izvođač radova, nezavisno jedan od drugog, obavezni su da kod nadležnog organa, za izdavanje odobrenja za gradnju, pismenim ili elektronskim putem prijave radove na : izvođenju, adaptaciji, dogradnji, rekonstrukciji ili održavanju objekata, u roku od 7 dana, pre početka radova.

Investitor prijavljuje ko izvodi radova, a izvođač kod koga izvodi radove.

Ko izdaje certifikat ?

GRAĐEVINSKA KOMORA

Član 220/8

Sertifikat, da je preduzeće ili preduzetnička radnja, sposobna da izvede određene radove, izdaje Građevinska komora Srbije, koja je u sastavu reformisane Privredna komora Srbije, na predlog registrovanog i ovlašćenog strukovnog udruženja.

Nadležno ministarstvo i Građevinske komora Srbije, napravi će pravilnik koji će propisivati uslove, koje moraju ispunjavati strukovna udruženja, koja se kandiduju za izdavanje preporuke za izdavanje sertifikata.

Ministarstva građevina, kontroliše strukovna udruženja koja izdaju preporuke za izdavanje sertifikate.

Preporuku za dobijanje Sertifikat, da je preduzeće ili samostalna radnja sposobno da uradi određene poslove, može izdavati samo strukovno udruženje i to samo svojim članovima ,

Sertifikat mora da sadrži precizan opis poslova, za šta je preduzeće, samostalna radnja osposobljena da radi, i važi godinu dana.

Član 220/9

Građevinska komora Srbije, pravi jedinstveni registar na nivou R. Srbije, preduzeća odnosno radnji koji su dobili certifikat za izvođenje radova, i ti podatci moraju biti objavljeni na web sajtu.

Minimum podataka koji moraju biti objavljeni su:

 • pun naziv preduzeće odnosno radnje,
 • puna adresa,
 • PIB,
 • kopiju Certifikata, njen broj i opis za šta je dobijen certifikat
 • Imena odgovornih izvođača radova i brojevi licenci,

Uslovi za izdavanje preporuke za izdavanje sertifikata

Član 220/10

Minimum uslova, koji su potreban da bi strukovno udruženja steklo pravo da izdaje preporuke, za izdavanje sertifikat preduzećima odnosno radnjama za izvođenje radova su:

 • da uspostavi i uredno vodi evidenciju svojih članova;
 • da formira tročlanu komisiju, koja izdaje i kontroliše preporuka za izdavanje sertifikata. Dva člana komisije, imenuje rukovodstvo udruženja a trećeg imenuje Građevinska komora;
 • da obezbedi svojim članovima, da na       web sajtu udruženja, javnosti prestavi preduzeće, radnju sa svim bitnim podacima. Minimum podataka koji moraju biti objavljeni na web sajtu su : puni naziv firme, puna adresa, kontakt telefon, broj sertifikat, i ono što odredi Građevinska komora;
 • da omogući da: investitor, poslovni partner, inspekcija i RUJP da na sajtu objave pismene primedbe, na rad preduzeća, preduzetničke radnje. Sve ove podatke udruženje evidentira, i objavljuje po uputstvu Građevinske komore;
 • da ukoliko preduzeće ili preduzetnička radnja, duguje svojim poveriocima više od : mali poslovi 50.000 , srednji poslovi 500.000 i veliki poslovi 1.500.000 EURA ( a to su udruženju prijavili poverioci ), u tom slučaju komisija koja izdaje sertifikat, obavezna je da u sertifikat unese da je to preduzeće, preduzetnička radnja, ima dug prema svojim poveriocima u iznosu...( navesti tačan iznos );
 • da u slučaju, kad preduzeće ili preduzetnička radnja, pristupi drugom strukovnim udruženju, to udruženje obavezno je da sve podatke preuzme od predhodnog udruženja, proveri ih, i da ih priključi svojim podacima;
 • da za članovi komisije, koji izdaju i kontrolišu sertifikate, predvidi obavezu da oni snose moralnu i materijalnu odgovornost za navode u sertifikatu..

Član 220/11

Ministarstvo građevina, formira svoju nezavisnu komisiju, koja kontroliše izdavanje sertifikata, a u slučaju zloupotrebe, preduzima odgovarajuće mere, a one su:

 • oduzima sertifikat preduzeću, preduzetniku;
 • zabranjuje rad članovima komisije, koji su izdali sporni sertifikat, u trajanju od 4 godine,
 • pismeno obaveštava oštećenu stranu, da može pokrenuti postupak kod nadležnog suda, protiv članova komisije i preduzeća, preduzetnika , zbog izdavanja sertifikata, suprotno ovom zakonu i
 • pokreće disciplinski postupka, protiv rukovodstva udruženja, pred nadležnom komisijom u Građevinskoj komori Srbije.

Organi Graditeljske komore

Član 220/12

Građevinska komora Srbije je pravno lice, sa sedištem u Beogradu, osnovana Zakonom o planiranju i izgradnji, sa ciljem stvaranja jednakih uslova za razvoj preduzeća i preduzetništva, koji se bave: izgradnjom, rekonstrukcijom, adaptacijom i održavanjem građevinskih objekata.

Članovi Građevinske komore su preduzeća i preduzetničke radnje koje se bave izvođenjem: građevinskih, mašinskih, elektro radovima, projektovanjem i pružanju zanatskih usluga.

Građevinska komora je organizovana po sekcijama, a one su:

 • Sekcija velikih preduzeća,
 • Sekcija srednjih preduzeća,
 • Sekcija malih preduzeća odnosno preduzetnika, koji imaju minimum jedno lice stalno zaposleno, sa važećom licencom i
 • Sekcija zanatlija.

Sekcije su sastavljene od strukovnih udruženja - podsekcija, koje rade po pravilima strukovnih sekcija, odnosno po pravilima Građevinske komore.

Član 220/13

Organi Građevinske komore su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor koji broji 9 članova ( predsednik, potpredsednik, predsednici matičnih sekcija i 3 predstavnika Ministarstva građevina )
 • Nadzorni odbor i
 • Predsednik.

Svaka sekcija bira svoje predstavnike u skupštinu, s tim da ni jedna sekcija ne može imati manje od 15%, ni više od 35% svojih predstavnika u skupštini, i mora zadovoljiti teritorijalni kriterijum, odnosno da predstavnici budu sa cele teritorije R. Srbije.

Član 220/14

Građevinska komora obavlja sledeće poslove:

 • Utvrđuje pravila za dobijanje određenog sertifikata,
 • Formira stručne komisije, za izdavanje sertifikata ( Komisija ima 3 člana i to: 1 člana daje Graditeljska komora, 1 člana daje matična sekcija i 1 člana daje strukovno udruženje )
 • Izdaje sertifikate preduzećima, preduzetnički radnjama i zanatlijama za izvođenje određenih radova,
 • Utvrđuje pravila za formiranje strukovnih udruženja-podsekcija,
 • Kontroliše izdavanje sertifikata,
 • Vodi evidenciju članova i izdatih sertifikata,
 • Vrši medijaciju, u slučaju sporova između svojih članova,
 • Organizuje stručno usavršavanje, vlasnika preduzeća i preduzetnika,
 • Organizuje stručne seminar, okrugle stolove, o problematici u građevinarstvu, i predlaže rešenja, kako te probleme rešiti,
 • Prestavlja preduzeća i preduzetničke radnje, na web sajtu Graditeljske komore itd. 

JAVNE NABAVKE

Priprema i sprovođenje javne nabavke

Član 220/15

Pripremu javne nabavke mora da vrši lice koje poseduje važeću, odgovarajuću izvođačku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Predmer i predračun radova na tekućem održavanju, adaptaciji, rekonstrukcije, gde nema projekta, mora da radi lice koje ima važeću, odgovarajuću izvođačku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Većina članova komisije za javnu nabavku mora da ima važeću, odgovarajuću izvođačku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Predsednik komisije za javnu nabavku može biti lice koje poseduje važeću, odgovarajuću izvođačku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Dodela posla u postupku javne nabavke

Član 220/16

Poslovi koji se dodeljuju u postupku javnih nabavki, svih oblika i vrednosti javne nabavke, mogu se dodeliti preduzećima, preduzetnicima koji ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom a to su:

 • Da poseduju sertifikat Građevinske komore, da taj posao mogu kvalitetno uraditi.
 • Da ima stalno zaposleno lice, koje ima važeću i odgovarajuću izvođačku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

 

U slučaju kad preduzeće, preduzetnik nema stalno zaposleno lice sa odgovarajućom licencom, obavezno je preduzeće, preduzetnik da priloži ugovor o poslovnoj saradnji, sa licem koje ima važeću, odgovarajuću licencu, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije. U ovom slučaju, preduzeće, preduzetnik mora priložiti i dokaz, da je u prethodnoj godini, platio licu sa kojim ima ugovor o poslovnoj saradnji, minimum 3 bruto lična dohotka, u iznosu koji propisuje Inženjerska komora Srbije.

Da u zadnjih godinu dana nije bilo u blokadi duže od 7 dana i da iznos blokade nije veći od 5% procenjene javne nabavke, na koju konkuriše.

Posao javne nabavke može se dodeliti preduzeću, preduzetniku do visine ostvarene a ne podignute dobiti u prošloj godini pomnožene sa 10 ( deset ).

U slučaju kad na posao javne nabavke konkurišu preduzeća, preduzetnici organizovani u konzorcijum, obavezni su da prilože dokaz da su u prethodnoj godini preko konzorcijuma ostvarili 20% svog ukupnog prihoda.

Obrazloženje ovog predloga !

Predloženi i sadašnji zakon o planiranju i izgradnji podstiče kriminal i korupciju u sistemu javnih nabavki i diskriminiše male preduzetnike, koji su u sistemu PDV - a.

Za ovu tvrdnju navodimo primere iz prakse !

Primer iz Bečeja !

U 3 javne nabavke male vrednosti ( mala nabavka je od 400.000 do 3.000.000 dinara ), koje su raspisane u Bečeju rađene su sledeće nelogičnosti !

 1. Predmer i predračun radova za građevinske radove, radili su domari !
 1. Članovi komisije, javne nabavke za građevinske radove, bili su: domar, knjigovođa i pravnik. Ni u jednoj komisiji javne nabavke za građevinske radove, nije bilo lice građevinske struke.
 1. Preduzetnik koji je dobio posao, otvorio je preduzetničku radnju u maju 2013 god, a javna nabavka raspisana je u junu 2013 god.
 1. Ni na jednom pomenutom poslu, investitor nije tražio odgovornog izvođača radova sa važećom odgovarajućom licencom.
 1. Na svim pomenutim poslovima, diskriminisani su preduzetnici koji su u sistemu PDV poreza. ( Primer ! Poredimo Preduzetnika br 1, koji je u sistemu PDV poreza i Preduzetnika br 2, koji nije u sistemu PDV poreza. Ovom analizom dolazimo do nelogičnog zaključka, da država favorizuje one koji joj ne plaćaju porez. Dokaz: Primer 1. Preduzetnik br 1, koji je u sistemu PDV poreza, da ponudu od 5.000.000 din bez PDV i kad na to doda PDV porez, koji je 20%, njegova ponuda sa PDV porezom izađe 6.000.000 din. Primer 2. Preduzetnik koji je van sistema PDV poreza, za isti posao da ponudu bez PDV u iznosu od 5.900.000 dinara, kad na to doda svoj PDV porez, koji je 0 u njegovom slučaju, njegova cena sa PDV porezom je 5.900.000 din. Ovde se jasno vidi, kad se porede ponude bez PDV, Preduzetik br 1 je jeftiniji od preduzetnika br 2, koji nije u sistemu PDV za 900.000 dina, a kad se porede ponude sa uključenim PDV porezom, na osnovu koje se odlučuje, ko dobije posao, onda je preduzetnik br 2 jeftiniji za 100.000 dinara. )

 

Na sve ove nelogičnosti, ja sam se žalio i dobio odgovor da je sve po zakonu. Ako je sve ovo po zakonu, onda zakon ne valja i zato predlažemo ove izmene.

4. Одговорни извођач радова

Члан 221

Извођач радова одређује одговорног извођача радова који руководи грађењем објекта,односно извођењем радова.

Одговорни извођач радова може бити лице које има лиценцу за пројектовање и лиценцуза извођење радова.

Naš predlog !

Predlažemo da se objekti podele po složenosti, po kategorijama, i prema tome da se odredi ko može biti odgovorni izvođač radova, a kategorije su:

Predlažemo da se iza člana 221, dodaju novi članovi.

 • A   kategorija – JEDNOSTAVNI objekti za izvođenje,
 • B   kategorija – SLOŽENI objekti za izvođenje,
 • C   kategorija – SPECIFIČNI objekti za izvođenje i
 • D   kategorija- SPECIJALNI objekti za izvođenje.

Član 221/1

Građevinskih objekti kategorisani su po složenosti, i to na:

 • A   kategorija – JEDNOSTAVNI objekti za izvođenje,
 • B   kategorija – SLOŽENI objekti za izvođenje,
 • C   kategorija – SPECIFIČNI objekti za izvođenje i
 • D   kategorija - SPECIJALNI objekti za izvođenje.

A   kategorija

Jednostavni objekti za izvođenje

Član 221/2

Jednostavni objekti za izvođenje i jednostavni poslovi su:

 • stambeni i pomoćni objekti spratnosti P+1, statičkog raspona l = 4m, statičke visine h = 3,2m i dubine fundiranja h = 1,5m;
 • unutrašnji molersko farbarski radovi, fasaderski radovi do visine skele od 6m, stolarski i bravarski radovi do površine otvora od 6m2, podopolagački radovi, izolaterski radovi.

Odgovorni rukovodilac radova, za jednostavne objekte i jednostavne poslove može biti lice sa  završenom: srednjom tehničkom školom, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum pet godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećim sertifikatom; višom stručnom spremom, zvanjem inženjer, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum tri godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom; visokom stručnom spremom zvanja diplomirani inženjer odgovarajuće struke odnosno smera, minimum dve godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom.

Sertifikat, za odgovornog izvođača radova za jednostavne poslove, za lica sa završenom srednjom stručnom spremom, izdaju strukovna udruženja, koja su dobila pravo od nadležnog ministarstva da taj posao mog obavljati.

Nadležno ministarstvo, propisuje minimalne uslove koje moraju ispuniti udruženja, koja se kandiduju za izdavanje sertifikat za jednostavne poslove.

B   kategorija

Složeni objekti za izvođenje

Član 221/3

Složeni objekti za izvođenje su: stambeni i poslovni objekti spratnosti PO + P+8 visine do 27m površine do 8000 m2 ( osam hiljada m2 ); industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona do 25m; silosi za žitarice do 750 vagona, silosi za cement do 300 vagona, lokalni putevi i ulice, cevovod vodovoda i kanalizacija u naseljima.

Odgovorni rukovodilac radova, na složenim objektima, može biti lice sa završenom ; višom stručnom spremom, zvanjem inženjer, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum pet godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili visokom stručnom spremom, zvanja diplomirani inženjer, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum tri godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom

C   kategorija

Specifični objekti za izvođenje

Član 221/4

Specifični objekti za izvođenje se:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti P+8 do P+20, visine od 27m do 60m; industrijski , poljoprivrednih objekti , hale i mostovi raspona od 25m do 50m, aerodromske piste, silosi za žitarice 750 do 1500 vagona, silosi za cement 300 vagona do 400 vagona, železničke pruge;
 • hidroelektrane na velikim rekama, termoelektrane, toplane velikog kapaciteta, tuneli, podzemni objekti, višenamenski hidro sistemi sa visokim akumulacijama,       sistem za navodnjavanje i odvodnjavanje veći od 300 ha, ribnjaci veći od 200 ha, ustave propusne moći veće od 0.5m3/s, crpne stanice kapaciteta većeg od 0,5m3/s, vodozahvati kapaciteta većeg od 0,5m3/s i brodske prevodnice ;
 • magistralni, razvodni dovodni gasovodi, industrijski razvodi, gradske gasne mreže, merno regulacione stanice, kompresorske stanice, punionice za tečni naftni gas, magistralni naftovodi i produktovodi, razvodni naftovodi i produktovodi van i unutar postrojenja iz oblasti nafte, gasa, petrohemije i bazne hemije, skladište nafte i naftnih derivata, gasa i hemikalija, rafinerijska postrojenja za preradu nafte i derivata nafte, petrohemijsko postrojenja i postrojenja za baznu hemiju.

Odgovorni rukovodilac radova na specifičnim objektima, može biti lice sa završenom visokom stručnom spremom, zvanja diplomirani inženjer, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum pet godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom, odgovarajućom i važećom licencom.

D   kategorija

Specijalni objekti za izvođenje

Član 221/5

Specijalni objekti za izvođenje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti preko P+20, visine preko  60m; industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona  preko 50m;  silosi za žitarice preko 1500 vagona, silosi za cement  preko 400 vagona;
 • nuklearne elektrane, atomska skloništa;
 • objekti koji se grade van važećih propisa, u pogledu nosivosti, posebih uslova eksploatacije, zaštite od požara, eksplozivnih projektila i zemljotresa.

Odgovorni izvođač radova specijalnih objekata, može biti diplomirani inženjer, određene struke, odgovarajućeg smera sa 10 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom, potvrdom da je kao saradnik radio na izgradnji objekata ove kategorije ili ako angažuje lice za saradnika koje ima pravo rukovođenja izgradnjom ovakvih objekata.

Specijalni objekti za izvođenje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti preko P+20, visine preko 60m; industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona preko 50m; silosi za žitarice preko 1500 vagona, silosi za cement preko 400 vagona;
 • nuklearne elektrane, atomska skloništa;
 • objekti koji se grade van važećih propisa, u pogledu nosivosti, posebni uslova eksploatacije, zaštite od požara, eksplozivnih projektila i zemljotresa.

Odgovorni izvođač radova specijalnih objekata, može biti diplomirani inženjer, određene struke, odgovarajućeg smera sa 10 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom, potvrdom da je kao saradnik radio na izgradnji objekata ove kategorije ili ako angažuje lice za saradnika koje ima pravo rukovođenja izgradnjom ovakvih objekata.

Član 221/6

Kod gradnje velikih objekata, gde radovima zbog obima posla ne može rukovoditi jedna osoba, uvodi se termin glavni odgovorni rukovodilac radova.

Glavni odgovorni rukovodilac radova, deli objekat na sekcije ili delove, i za rukovođenje izgradnjom imenuje odgovornog rukovodioca radova sekcije ili dela. I u ovom slučaju odgovorni rukovodilac radova, za sekcije ili delove, može se postaviti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odgovornog izvođača radova.

Odgovorni izvođač radova na zaštiti konstrukcija od požara

Član 221/7

Odgovorni izvođač radova, na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija od požara, može biti  lice, koje poseduje licencu odgovornog izvođača radova broj: 401, 411, 800,  izdatu od Inženjerske komore Srbije i sertifikat o položenom seminaru zaštite od požara, izdat od strane MUP R. Srbije, sektora zaštite od požara.

Izdavanje sertifikata za obavljanje poslova

odgovornog izvođača radova na zaštiti konstrukcija od požara

Član 221/8 

Sertifikat, o osposobljenosti lica za obavljanje poslova odgovornog izvođača radova na zaštiti konstrukcija od požara, izdaje MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara na sledeći način:

 • Inženjerska komora Srbije, u saradnji sa MUP R. Srbije, i proizvođačima materijala za zaštitu konstrukcija od požara, organizuje stručne seminara, tako što Inženjerska komora Srbije obezbeđuje prostor i slušaoce, MUP R. Srbije obezbeđuje predavača, a proizvođač materijala za zaštitu konstrukcija od požara materijal i demostratora za pokazivanje.
 • Sertifikat, o osposobljenosti odgovornih izvođača radova i nadzornog organa za vršenja poslova zaštite konstrukcija od požara, važe 2 godine. Sertifikat se produžava, tako što je lice obavezno minimum 1 puta u toku od 2 godine da poseti seminar o zaštiti od požara, koji organizuje MUP R. Srbije i Inženjerska komora Srbije.
 • MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara, vodi evidenciju lica koja poseduju sertifikat odgovornog izvođača radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara, i to objavljuju na web sajtu.
 • Inženjerska komora Srbije, vodi evidenciju lica koja poseduju sertifikat odgovornog izvođača radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara, i to objavljuju na web sajtu.
 • Troškove seminara, i vođenja evidencije, snose nosioci sertifikata odgovornog izvođača radova i nadzornog organa zaštite konstrukcija od požara.
 • Odgovorni izvođač radova i nadzorni organ, obavezni su da svaki posao prijave Inženjerskoj komori Srbija, a ona je obavezna da to objavi na svom sajtu, u posebno pripremljenoj rubrici
 • Odgovorni izvođač radova zaštite konstrukcije od požara, kad završi radove, obavezan je da obezbedi dokumentaciju u dva primerka, koja sadrži: izveštaj o završenim radovima, fotokopiju sertifikata, fotokopiju licence, ateste i da dokumentaciju preda investitoru-naručiocu radova, a investitor jedan primerak dokumentacije dostavlja nadležnom MUP sektoru zaštita od požara, koji dokumentaciju pregleda i arhivira.
 • Nadležna građevinska inspekcija, obavezna je na svom sajtu, objavi sve podatke o: investitoru-vlasniku objekta, odgovornom izvođaču radova koji izvodi radove, nadzornom organu koji je kontrolisao izvođenje radova i objektu na kome je predviđena zaštita od požara ( Formu sajta za zaštitu objekata od požara propisuje MUP R. Srbije sektor zaštite od požara.) .
 • Nadležni građevinski inspektor ,obavezan je da kontroliše ko je odgovorni izvođač radova zaštite konstrukcija od požara i nadzorni organ koji kontroliše izvođenje radova, i da nadležnog protivpožarnog inspektora elektronskim putem, obavesti o svom nalazu.

5. Обавезе извођача радова и одговорног извођача радова

Члан 222.

Извођач радова је дужан да:

 • 1) пре почетка радова потпише главни пројекат;
 • 2) решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту;
 • 3) одговорном извођачу радова обезбеди уговор о грађењу и документацију на основу које се гради објекат;
 • 4) обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад, у складу са законом.

Извођач радова подноси органу који је издао грађевинску дозволу, као и управе јединице локалне самоуправе на чијој се територији гради објекат, изјаву о завршетку израде темеља. Извођач радова уз изјаву о завршетку израде темеља прилаже геодетски снимак изграђених темеља, у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве из става 2. овог члана, обављаконтролу усаглашености изграђених темеља и о томе издаје писмену потврду. Ако надлежни орган по извршеној контроли утврди да постоји одступање геодетског снимка изграђених темеља у односу на главни пројекат, одмах ће обавестити грађевинског инспектора о овој чињеници, са налогом да се започети радови обуставе до усаглашавања изградње темеља са главним пројектом. Извођач радова писмено упозорава инвеститора, а по потреби и орган који обавља надзор над применом одредаба овог закона, о недостацима у техничкој документацији и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену пројектне документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета после извршене техничке контроле, појава археолошких налазишта, активирање клизишта, појава подземних вода и сл.).

Одговорни извођач радова дужан је да:

 • 1) изводи радове према документацији на основу које је издата грађевинска дозвола,односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, укључујућистандарде приступачности техничким нормативима и стандарду квалитета који важеза поједине врсте радова, инсталација и опреме;
 • 2) организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђењенесметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време трајања грађења;
 • 3) обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседнихобјеката и саобраћајница);
 • 4) обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала,инсталација и опреме;
 • 5) води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
 • 6) обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;
 • 7) обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;
 • 8) на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради.

6. Стручни надзор

Члан 223.

Инвеститор обезбеђује стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење обављапрема грађевинској дозволи, односно према техничкој документацији по којој је издата грађевинска дозвола; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Стручни надзор може да обавља лице које испуњава услове прописане овим законом за одговорног пројектанта или одговорног извођача радова.

У вршењу стручног надзора на објекту не могу да учествују лица која су:

 • - запослена у органу управе који доноси решења за потребе тог пројекта и лица која врше инспекцијски надзор на том објекту;
 • - запослена у установи која издаје техничке и друге услове за израду тог пројекта;
 • - била одговорни пројектантза тај објекат;
 • - именована да буду одговорни извођач радова на том објекту;
 • - запослена у привредном друштву или другом правном лицу које је извођач радова на том објетку.

Naš predlog !

Predlažemo da se stručni nadzor podeli na:

 • stručni nadzor za statičku i dinamičku stabilnost objekata i zaštitu čovekove okoline, koji organizuje nadležni državni organ o trošku investitora i
 • stručni investitorski nadzor, koga angažuje investitor.

Strušni nadzor

Predlažemo da se iza člana 223 briše, a umesto njega dodaju novi članovi.

Član 223/1

Stručni nadzor nad izgradnjom objekata delimo na:

 • stručni nadzor za statičku i dinamičku stabilnost objekata i zaštitu čovekove okoline i
 • stručni investitorski nadzor.

Stručni nadzor za statičku, dinamičku stabilnost objekata i

zaštite čovekove okoline

Član 223/2

Stručni nadzor, za statičku, dinamičku stabilnost objekata, i zaštitu čovekove okoline, organizuje državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, o trošku investitora. Ovaj nadzorni organ kontroliše samo pozicije koje utiču na statičku i dinamičku stabilnost objekata i zaštite čovekove okoline, da li se gradi u skladu sa projektom, važećim propisima, sačinjava zvaničnu belešku i o nalazu i obaveštava: investitora, izvođača, državni organ koji je izdao odobrenje za gradnju, a inženjersku komoru obaveštava, ukoliko konstatuje propuste u radu odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.

Kad se završe pozicije, koje utiču na statičku-dinamičku stabilnost objekata, i zaštite čovekove okoline, prestaje nadležnost ovog nadzornog organa.

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, od strukovnih udruženja koja su u sklopu Inženjerske komore Srbije, traži spisak lica koja su osposobljena da vrše ovaj nadzor.

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, određuje da li je potreban i nadzorni organ za zaštitu čovekove okoline.

Stručni nadzor za, statičke, dinamičke stabilnosti objekata i zaštite čovekove okoline, može vršiti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova.

U vršenju poslova nadzora za, statičku, dinamičku stabilnost objekata i zaštite čovekove okoline, ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena: kod investitora, u preduzeću, preduzetničkoj radnji: koja je izvođač radova, koje je projektant, lica koja su zaposlena u opštini, čiji je organ izdao odobrenje za gradnju, i lica koja su zaposlena u javnim preduzećima, koja su izdavala saglasnosti za ovaj objekat.

Investitorski i izvođački nadzor

Član 223/3

Investitor obezbeđuje, stručni lice koje obavlja poslove nadzora, i obaveštava nadležni državni organ, koje je to lice.

Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu; kontrolu izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa; proverava da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koje se ugrađuju; davanje upustva izvođaču radova; saradnju sa nadzornim organima za statičku, dinamičku stabilnost objekata i zaštite čovekove okoline; saradnja sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se jave prilikom izvođenja radova.

Svaki proizvođač montažnih elemenata, koji utiču na statičku, dinamičku stabilnost objekta, obavezan je da angažuje ovlašćeno lice za stručni nadzor, ( osim ako se montažni elementi proizvode na gradilištu ) da kontroliše, prati proizvodnju i isporuku do gradilišta.

Odgovorno stručno lice, koje vrši nadzor na izradi montažnih elemenata, potpisuje i svojim pečatom overava dokument, koji je sastavni deo tehničke dokumentacije objekta, i šalje ga uz montažni elemenat na gradilište.

Odgovorno stručno lice, koje vrši nadzor na izradi montažnih elemenata, može biti zaposleno u preduzeću ili samostalnoj radnji koje proizvodi montažne elemente.

Stručni nadzor može vršiti lice, koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova.

U vršenju poslova investitorskog nadzora, ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena u opštini, čiji je organ izdao odobrenje za gradnju, i lica koja su zaposlena u javnim preduzećima, koja su izdavala sabranosti za ovaj objekat.

Član 223/4

Inženjerska komora RS, bliže propisuje način i postupak vršenja stručnog nadzora, propisuje standarde, obrasce itd.

Odgovorni nadzorni organ na zaštiti konstrukcija od požara

Član 223/5

Odgovorni nadzorni organ, na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija od požara, može biti  lice koje poseduje licencu i sertifikat, odgovornog izvođača radova zaštite konstrukcija od požara.

Na zakona, od člana 224 pa do člana 225, nosmo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

Napomena:

Ukoliko želite, da više saznate, o problemima inženjera i preduzetnika, pročitajte sledeće projekte :

Rad na crno, ubija male privrednike u građevinarstvu,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html

Utaju PDV poreza, koju omogućava zakon o planiranju i izgradnji, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html

Fasade se ruše a vlast ćuti ,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html

Siromašni, a rasipamo toplotnu energiju, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/169-siromani-a-rasipamo-toplotnu-energiju.html

Divlji zakon, divlja gradnja ! koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html

Kako sprečiti nesreće izazvane požarom, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/243-kako-spreciti-nesrece-izazvane-pozarom.html

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji ( Prvi deo ), koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/247-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-.html

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji ( Drugi deo ), koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/248-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-2-deo.html

Napomena !

Pozivamo Vas da dignete glas protiv ovog nerazumnog predloga zakona, da pomognete našu borbu, za donošenje logičnog zakona o planiranju i izgradnji.

alt

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje građevinskih inženjera Srbije – UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

Predsednik UGIS i

Predsednik udruženja Privrednici Srbije

Ing Vujanović Živojin

069-155-41-22

 

 

 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina