1PRIMEDBE I PREDLOZI na Zakon o ure?enju prostora i izgradnji (Prvi deo)

Ministarstvo gra?evinarstva, napisalo je ?Nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji? koji je gori od postoje?eg zakona o planiranju i izgradnji. Izgleda da zakonopisci, imaju za cilj da unište gra?evinsku privredu Srbije, koja je na kolenima, u blatu, u koje su je gurnuli prošli ministri, politi?ari i zakonopisci.

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS i udruženje Privrednici Srbije, dižu glas, protiv ovog ne znanja i neodgovornosti, odnosno protiv onih koji su napisali ovaj nacrt zakona. Kao odgovor na ovo ne znanje i neodgovornost , mi smo napisali odre?ene ?lanove zakona, koji ?e popraviti ovaj nakaradni zakon.

 

???????????? ?????????????? ? ?????????????????? ??????

??????????? ? ??????? ???????? ? ????????

???????,??????? 2013.

 

Napomena !

Nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji, koje je napisalo Ministarstvo gra?evinarstva i urbanizma, napisano je ?irili?nim pismom i crnim slovima.

Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS i Privrednici Srbije napisali su, odre?ene ?lanove zakona, ( Napisali smo 72 ?lana zakona !), latini?nim pismom, crvenim slovima, i umetnuli u tekst nacrta zakona,  koji je napisalo ministarstvo gra?evinarstva.

U sadržaju smo ozna?ili, crvenom bojom, šta mi predlažemo.

Komentari i obrazloženja napisani su latini?nim pismom i plavim slovima.

Šta mi predlažemo ?

Naš predlog zakona, nudi rešenje:

?    kako obezbediti više posla gra?evinskoj operativi,
?    kako obezbediti više posla inženjerima,
?    kako zaposliti inženjera,
?    kako eliminisati rad na crno,
?    kako eliminisati utaju PDV poreza,
?    kako omogu?iti razvoj malih, srednjih preduze?a,
?    kako spre?iti uništavanje velikih preduze?a, odnosno kako zakonom spre?iti favorizovanje stranih kompanija. ( Strane kompanije uzimaju velike poslove, jer ih zakon i Vlada RS favorizuje. )

Sve ovo možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije www.privrednicisrbije.rs

???????

I. ??????? ??????? .................................................................................................................................................. 6
1. ??????? ????????? .................................................................................................................................................. 6
2. ??????? ..........................................................................................................................................................................6
3. ?????? ?? ?????????,??????? ? ????????? ???????? ............................................................................... 11
4.?????????? ?????????? ??????????? ................................................................................................................. 12

Deo sadržaja hacrtia izba?en, u ovom delu nismo imali nikakvih predloga !

IV. ??????????? ???????? ................................................................................................................................51
1. ????? ???????????? ???????? .............................................................................................................................51
2. ????? ???????????? ???????? ..............................................................................................................................51
2.1. ??????? ??????????? ???????? .......................................................................................................................51
2.2. ??????????? ???????? ??? ??????? ???????? ???????????? ???????? ............................................. 51
2.3. ??????? ?????? ?????????????? ???????? ........................................................................................... 52
2.4. ????????? ? ??????????? ??????????? ???????? .................................................................................... 52
2.5. ??????? ? ????????? ??????????? ???????? ............................................................................................ 53
2. ????????? ???????????? ???????? ................................................................................................................. 53
3. ??????? ?? ????????? ???????????? ???????? ........................................................................................... 53
4. ??????????? ????????? ???????????? ???????? ...................................................................................... 55
5. ??????? ? ?????? ? ????? ???????????? ???????? ? ?????? ??????? ....................................................... 55
6. ?????? ??????? ? ?????? ....................................................................................................................................... 58

Deo sadržaja hacrtia izba?en, u ovom delu nismo imali nikakvih predloga !

9. ???????? ???????? ? ???????? ?????? ?? ???? ?? ?? ?????? ??????????? ??????? ............................ 78
2.6 ???????? ??????????? ???????
10. ???????? ?????? ?? ???????????? ???????? ?????? .................................................................................... 80
VI. ???????? ???????? ........................................................................................................................................... 81
1. ????????? ?????? ................................................................................................................................................... 81

Deo sadržaja hacrtia izba?en, u ovom delu nismo imali nikakvih predloga !

4. ?????? ????????? ????????????? ....................................................................................................................... 88
4.1. ????????? ?????????? ......................................................................................................................................... 89
4.2. ?????? ?????????? ................................................................................................................................................ 89
5. ???????? ???????? .................................................................................................................................................. 90
6. ?????? ????????? ????????????? ...................................................................................................................... 90

Deo sadržaja hacrtia izba?en, u ovom delu nismo imali nikakvih predloga !

VII. ??????? ............................................................................................................................................................... 99
1. ??????? ?????? ....................................................................................................................................................... 99
2. ???????? ?? ??????? .......................................................................................................................................... 99
3. ??????? ?????? ...................................................................................................................................................... 99

JAVNE NABAVKE GRA?EVINSKA KOMORA

4. ????????? ??????? ?????? .................................................................................................................................. 100
5. ??????? ???????? ?????? ? ?????????? ???????? ?????? ......................................................................... 100

Odgovorni izvo?a? radova na zaštiti konstrukcija od požara

6. ??????? ?????? ........................................................................................................................................................ 101

Odgovorni nadzorni organ na zaštiti konstrukcija od požara

VIII. ????????? ??????? ....................................................................................................................................... 101
1. ???????? ??????? ??????? ..................................................................................................................................... 101
1.1. ???????? ?? ???????? ??????? ??????? .......................................................................................................... 102
1.2. ?????? ??? ........................................................................................................................................................... 103
2. ???????? ????????? ??????? ............................................................................................................................ 103
3. ????????? ??????? ............................................................................................................................................... 104

Obavezno osiguranje objekata
Finansiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih, regionalnih, magistralnih i auto puteva

IX. ???????? ???????? ......................................................................................................................................... 104
1. ???????? ?????? ? ???????? ???????, ??????? ??????? ???? ............................................................. 105

Nelegalno objekt

X. ?????? ...................................................................................................................................................................... 106
1. ???????????? ?????? ............................................................................................................................................. 106
2. ????? ? ???????? ????????????? ?????????? ................................................................................................. 106
3. ????????? ????????????? ?????????? ............................................................................................................ 107
4. ????? ? ???????? ???????????? ?????????? ................................................................................................... 108
5. ????????? ???????????? ?????????? .............................................................................................................. 109

ARHITEKTA GRADA
XI. ??????? ????? ? ??????? ?? ?????????? ???????,?????????, ??????????? ?

???????? ?????? ..................................................................................................................................................... 113
1. ??????? ????? ............................................................................................................................................................ 113
2. ???????? ? ????????? ??????? ........................................................................................................................ 113
XII. ?????????? ???????? ?? ????????? ????????? .......................................................................... 113
1. ?????? ?????? ............................................................................................................................................................. 113
2. ??????? ? ????????????? ???????????? ............................................................................................................ 114
3. ????? ???? .................................................................................................................................................................. 114
4. ?????????? ................................................................................................................................................................ 114
5. ?????? ???????? ......................................................................................................................................................... 115
6. ??????? ????? ........................................................................................................................................................... 115
7. ???????? ...................................................................................................................................................................... 115
8. ??????? ??????? ........................................................................................................................................................ 115
9. ??????????? ............................................................................................................................................................. 115
10. ?????? ??? ????? ???????? ................................................................................................................................. 116
XIII. ?????????? ?????? ?????? ...................................................................................................................... 116
XIV. ??????????? ?? ???? ??????? .................................................................................................................... 117
XV. ????????? ?? ???????? ???????????? ????? .............................................................................. 119
XVI. ??????? ??????? ............................................................................................................................................... 120
11. ????????? ???????? ............................................................................................................................................... 120
12. ????????? ................................................................................................................................................................. 121
XVII. ???????? ? ??????? ??????? .................................................................................................................. 123
I. ??????? ???????

1. ??????? ?????????

???? 1.

???? ??????? ??????? ?? ?????? ? ????? ????????? ????????, ????????? ? ????????? ???????????? ????????, ???????????? ? ???????? ????????, ?????? ??????? ??? ???????? ???????? ???? ?????? ? ???????????? ??????, ?????? ??????????, ??? ? ????? ?????? ?? ??????? ?? ??? ??????. ??????? ???? ?????? ?? ?????? ?? ?? ???????? ???????? ???? ?? ? ?????? ?????? ????? ?? ??????? ??????? ??????? ???????? ?????? ?????????, ??? ? ?? ???????? ???????? ???? ?? ? ?????? ?????? ????? ?? ??????? ????????? ???????? ????????? ?????????, ???????????? ? ?????????.

Na zakona, od ?lana 1 pa do ?lana 120, nismo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

3. ??????? ?? ????????? ???????????? ????????

???? 121.

?? ????????? ???????????? ???????? ????? ?? ???????. ???????? ??????? ?????????? ??????? ??????????? ???????? ? ????? ?? ? ??????? ??????????? ?????????, ????? ?????? ???????? ??????????? ???????? ??????????, ? ?????? ?? ???????. ???????? ???????? ?? ??????? ?? ????????? ???????????? ???????? ??????? ?? ????????? ???????????? ????????, ?????????? ???????????? ???????? ? ???????? ? ????????? ???????? ????????? ??????????????.

MI PREDLAŽEMO !

2

Predlažemo da se iza ?lana 121, doda novi ?lan.

?lan 121/1

Pod ure?enjem gra?evinskog zemljišta, podrazumeva se da se do katastarske parcele, na kojoj se gradi objekat, dovede put, vodovod, kanalizacija elektroenergedska, telefonska i kablovska instalacija.

Ukoliko opština, grad odnosno grad Beograd, ne završi ure?enje gra?evinskog zemljišta, iz predhodnog stava, a investitor završi objekat i nemože objekat da stavi u funkciju, zato što nije završeno ure?enje gra?evinsko zemljište, u tom slu?aju investitor ima pravo da od opštine, grada, odnosno grada Beograda traži nadoknadu štete.

???? 122.

??????? ?? ????????? ???????????? ???????? ????? ??????????. ?????? ??????? ?? ????????? ???????????? ???????? ???????? ?? ?? ?????? ???????? ???????????: ??????? ????????? ????????????, ???????? ???????? ?? ????????? ???????????? ????????, ???????????? ????, ????? ????????? ??????????? ???????? ?????????? ???????, ?????? ???????. ?????? ???????????? ???????? ???? ????: ?????????, ???????????? ?????????, ?????????? ????????? ? ?????? ??????. ??????? ?? ????? 1. ???? ????? ?? ????? ?? ?? ???????? ????? ???????? ????????????. ????????? ?? ???????? ???????? ?? ??????? ?????????????? ?? ? ???? ?? 30 ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ???? ?????? ?????? ??????????? ??? ????? ?? ????? ??????? ??????, ???????? ? ????? ?? ?????????? ????????? ?? ??????? ??????? ?? ??????? ????????????????????, ???? ???????? ?????? ????????? ????????, ??? ? ??????? ????????? ?????? ???????. ????????? ???????? ??????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ?? ????????? ???????????? ???????? ? ?????? ?? ????? ?? ????? 5. ???? ?????. ?????????? ? ???????? ??????? ??????????, ??????? ????????? ???????, ????? ????????? ??? ????? ???????????? ?? ????? 120. ???? ??????, ????????? ?????? ????? ?? ??????? ????????? ?????? ? ??????? ????????? ???????????? ????????, ???????? ?????? ??????? ?? ????????? ???????????? ????????, ????, ????????? ? ?????? ?? ???????? ?????? ?? ????????? ????????, ???????? ??????????, ??? ? ???????? ? ?????? ?? ?????? ???????. ?????? ?? ????? 7. ???? ????? ???????? ?? ?? ?????? ?? ???????? ??????????? ???????, ? ??????? ??????? ??????? ?? ????????? ???????????? ???????? ??????? ???? ?????????? ?????? ??????? ??????, ? ?????? ?? ???? ???????. J??????? ??????? ??????????, ??????? ????????? ???????, j???? ????????? ??? ????? ??????????j? ?? ????? 120. ???? ??????, ????? j? ?? ? ???? ?? 8 ???? ?? ???? ????????? ??????? ?? ??????? ??????? ?? ????????? ???????????? ???????? ?????? ??????? ???????, ? ?????? ?? ???? ??????? ? ?? ?? ??????? ??????????? ?? ??j??????. ?????? ???? ?? ????? 9. ???? ????? ?????????? ??? ????? ????????? ??????????, ??????? ???????? ???? ???????? ??????? ??????????, ? ???? ?? 8 ???? ?? ???? ??????? ???????????? ???????? ??????? ?? ????????? ???????????? ????????. ?? ??????? ????????? ?? ????? 10. ???? ?????, ?????????, ??????? ??????? ???? ???????? ?????????? ???????? ????????? ? ? ???? ?? 8 ???? ?? ???? ???????, ?????? ?????? ???? ?? ??????????? ?? ???? ?? ????? 7. ???? ?????.

Na zakona, od ?lana 122 pa do ?lana 150, nismo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

???? 151.

????? ???????? ?? ???????? ??????????? ???????, ?? ??????? ????? ? ? ?, ?????? ??????????? ??????? ? ???? ?? 8 ???? ?? ???? ??????? ?????????? ???????. ????? ???????? ?? ???????? ??????????? ???????, ?? ??????? ????? ?, ? ? ?, ?????? ??????????? ??????? ? ???? ?? 8 ???? ?? ???? ??????? ????????????? ?? ????? 146. ???? ??????.

???? 152.

?????? ? ???????????? ??????? ?????? ?? ?? ??? ???????, ??????? ?? ??? ???????, ??? ??? ??? ?????????? ???????? ? ???????????? ??????. ????????? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ??????????? ??????? ?? ????? 1. ???? ?????. ?????? ?? ????? 1. ???? ????? ?????? ????? ???????? ?? ???????? ??????????? ???????, ? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ????????? ?????? ?????????????. ?? ?????? ?? ????? 1. ???? ????? ???? ?? ???????? ????? ? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ?????????? ???????????? ????????? ?? ?????????????? ? ?????????, ??????? ????????? ?????? ????????? ????????.

Predlažemo da se iza ?lana 152, doda novi ?lan.

?lan 152/1

Dozvole-saglasnosti, koje izdaju državni organi, lokalna samouprava i javna preduze?a, obavezna su da u roku od 30 dana odgovore na postavljeni zahtev investitora za izdavanje saglasnosti.

Ukoliko nadležna služba, koja izdaje saglasnost, ne odgovori investitoru na traženu saglasnost nadležni rukovodioca je obavezan da službenika koji obra?uje predmet suspenduje sa radnog mesta.

Ukoliko nadležni rukovodioca, iz stava 2 ovog ?lana zakona, ne suspenduje radnika sa radnog mesta, nadležno ministarstvo za poslove gra?evinarstva, obavezno je da rukovodioca suspenduje i da mu zabrani rad na ovim poslovima, u trajanju od 4 godine.

Investitor, kome je napravljena šteta, zbog ne ažurnosti administracije, ima pravo da od strane koja je napravila štetu, traži nadoknadu iste.

 

3. ???????? ??????????? ??????? ?? ??????? ?? ???????? ???????????

???? 153.

??????????? ??????? ?????? ??????? ?:

1) ??????????? ? ????????????? ?? ?????? ???? ?? ??????;

2) ??????? ? ??????, ????????, ??????????, ??????? ???????? ? ?????????????

????????? ??????? ???? ?? ?????;

3) ???????????? ??????? ?? ????? ?? ????? ???????;

4) ?????????? ?????? ???? ?? ???? ??? ???????????? ???? ???????;

5) ????????????-????????? ???????? ?? ????? 147. ???? ??????, ?? ??????? ????? ? ? ?;

6) ???? ?????? ??????????? ??????? ? ???? ????????? ???????.

Na zakona, od ?lana 154 pa do ?lana 194, nismo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

4.1. ????????? ??????????

???? 194.

????????? ?????????? ???? ???? ???? ?? ???????? ??????? ??????????? ???????????? ??????, ??????? ?????, ?? ?????????? ????????? ?????? ??????? (????????? ????????? ??????? ? ??????, ??????????????? ????????? ???????) ??????? ?? ???????? ????????? ? ??????? ?? ??????? ??? ?????? ? ???????? ?? ????????????. ??????? ?? ?????????? ??????????? ???? ?? ?????? ???? ?? ???????? ??????? ??????????? ???????????? ??????, ??????? ?????, ????????? ???????? ??????? ? ??????? ??? ?????? ?????? ???????? ?? ???????? ??????????? ?? ?????? ????????? ????????????? ? ?? ?????????? ??????? ??? ????????? ??????????? ??? ?????????? ??????. ???????? ??????????? ?? ???????????, ? ?????? ????? 2. ???? ?????, ???????? ?? ????????? ????????? ?? ?????????? ? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??? ????????. ????????? ?????????? ???????? ??? ???????? ?? ???? ???????? ???????????? ???????, ??? ????????? ???????? ? ??????? ???????.

Predlažemo da se iza ?lana 194 briše i dodaju novi ?lanovi !

Naš predlog

Predlažemo da se projektovanje  podeli  prema složenosti objekata  na :

 • A kategorija ? SLOŽENI objekti za projektovanje,
 • B kategorija ? SPECIFI?NI objekti za projektovanje i
 • C kategorija ? SPECIJALNI objekti za projektovanje 

Predlažemo da se iza ?lana 194 dodaju novi ?lanovi.

?lan 194/1

Projektovanje gra?evinskih objekata dele se prema složenosti na:

 • A kategorija ? SLOŽENI objekti za projektovanje,
 • B kategorija ? SPECIFI?NI objekti za projektovanje i
 • C kategorija ? SPECIJALNI objekti za projektovanje.

A  kategorija

SLOŽENI objekti za projektovanje

?lan 194/2

Složeni objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spretnosti PO+P+4+Podkrovlje, visine do 21m;
 • industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona do 20m;
 • lokalni putevi, ulice, cevovod vodovoda i kanalizacija.

Odgovorni projektant složenih objekata, može biti inženjer, odre?ene struke, odgovaraju?eg smera sa 5 godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom ili diplomirani inženjer, odre?ene struke, odgovaraju?eg smera, sa 3 godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom.

 

B  kategorija

SPECIFI?NI objekti za projektovanje

?lan 194/3

Specifi?ni objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spretnosti od P+4 do P+20, visine 18m do 60m; industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona 20m do 50m; silosi za žitarice 500 do 1500 vagona, silosi za cement 200 vagona 400 vagona, regionalni i auto putevi, železni?ke pruge;
 • hidroelektrane, termoelektrane, toplane, tuneli, podzemni objekti, višenamenski hidro sistemi, visoke i niske brane sa akumulacijama, sistemi za odbranu od poplava, vodoprivredno ure?enje slivnog podru?ja vodotoka, sistemi za regionalno snabdevanje podru?ja vodom, sistem za navodnjavanje i odvodnjavanje ve?i od 300 ha, ribnjaci ve?i od 200 ha regionalni i gradski vodovodi ( osim razvodne mreže), ustave propusne mo?i ve?e od 0.5m3/s, crpne stanice kapaciteta ve?eg od 0,5m3/s, vodo-zahvati kapaciteta ve?eg od 0,5m3/s i brodske prevodnice ;
 • magistralni, razvodni odvodni gasovodi, industrijski razvodi, gradske gasne mreže, merno regulacione stanice, kompresor-ske stanice, punionice za te?ni naftni gas, magistralni naftovodi i produktovodi, razvodni naftovodi i produktovodi van i unutar postrojenja iz oblasti nafte, gasa, petrohemije i bazne hemije,skladište nafte i naftnih derivata, gasa i hemikalija, rafinerijska postrojenja za preradu nafte i derivata nafte, petro-hemijska postrojenja i postrojenja za baznu hemiju.

 Odgovorni projektant specifi?nih objekata, može biti diplomirani inženjer, odre?ene struke, odre?enog smera, sa 5 godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom.

 

C  kategorija

SPECIJALNI objekti za projektovanje

?lan 194/4

Specijalni objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti sputanosti preko P+20 visine preko  60m; industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona  preko 50m;  silosi za žitarice preko 1500 vagona, silosi za cement  preko 400 vagona;
 • nuklearne elektrane, atomska skloništa, aerodromske piste;
 • objekti koji se grade van važe?ih propisa u pogledu nosivosti, posebnih uslova eksploatacije, zaštite od požara i zemljotresa.

Odgovorni projektant specijalnih objekata, može biti diplomirani inženjer, odre?ene struke, odgovaraju?eg smera sa 10 godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom, potvrdom da je kao saradnik radio na projektovanju objekata ove kategorije ili ako angažuje lice za saradnika, koje ima pravo projektovanja ovih objekata.

?lan 194/5

Odgovorni projektant konstrukcije, može biti diplomirani gra?evinski inženjer, konstruktivnog smera, kad:

 • je pokretno i stalno optere?enje iznad vrednosti predvi?enih propisima,
 • je prisutno dinami?ko optere?enje,  
 • se objekat gradi na terenu gde je mogu?a pojava klizišta, gde je jak uticaj vetra,  gde je mogu?a pojava jakog zemljotresna i
 • su na objektu ve?e vrednosti od: raspon ve?i od 7,5m, visina objekta ve?a od 10m i dubina fundira-nja ve?a od 2m.

 

4.2. ?????? ??????????

???? 195.

????? ??????? ??????????? ???????? ?? ? ?????? ?? ?????? ???????, ??????? ???????

????????? ?????????.

?????? ?????????? ???? ?? ???????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ????????? ????

???????. ???????? ??????????? ???????? ?? ????????? ????????? ?? ?????????? ? ??????

??? ??????? ?? ?????? ??????? ??? ?????????.

?? ??????? ????????????? ??????? ??????????? ????????? ?? ????????? ???? ?? ????????.

?????? ?????????? ????????? ????????? ??????? ?? ????????????.

?????? ?????????? ???????? ?? ???????? ? ??????, ?? ???????????? ???? ????????????

?????? ??????? ????????, ??? ? ?? ?? ????????? ?? ???????, ????????? ??????, ?????????

?????????, ??????????? ? ??????????? ? ??????????? ????????.

Na zakona, od ?lana 196 pa do ?lana 219,  nosmo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

3. ??????? ??????

???? 220.

??????? ????????, ??????? ???????? ?????? ???? ?? ?????? ????????? ???????, ???????

????? ?????? ???? ??? ???????????, ???? ?? ???????????? ?? ??????? ????????, ??????? ??

???????? ?????? (? ????? ??????: ??????? ??????).

??????? ???????, ??????? ???????? ?????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ????????? ??????

???? ?? ?????? ????????? ???????, ??????? ????? ?????? ???? ???? ?? ???????????? ??

??????? ?? ????? ????????, ??????? ?? ???????? ?? ????? ??????, ???? ??? ????????? ????

?? ???????? ?? ?????????? ???????? ?????? ? ???????????? ??????? ?????????.

???????????? ??????? ?????????, ? ?????? ????? 2. ???? ?????, ??? ????????? ???????,

??????? ????? ?????? ???? ???? ?? ????????? ??? ??????????? ? ??????? ?? ????? ? ??????

????????, ??????? ?? ????? ??????.

?????????? ?????? ?? ????? 2. ???? ????? ???????? ???????? ???????? ?? ???????

??????????????, ?? ??????? ??????? ???????? ???? ????????.

???????? ?????????? ??????????? ?????? ?? ????? 4. ???? ?????, ????? ??????????

??????? ?? ?????????? ??????.

?????? ???????? ?? ????? 5. ???? ????? ???????? ???????? ???????? ?? ???????

??????????????.

 Predlažemo da se predloženi ?lan 220 briše i da se dodaju novi ?lanovi.

?lan 220/1

Gra?enje objekata, odnosno izvo?enje radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, održavanju, može da vrši preduze?e, odnosno drugo pravno lice ili preduzetni?ka radnja, koji su upisani u odgovaraju?i registar za gra?enje objekata, odnosno za izvo?enje radova (u daljem tekstu: izvo?a? radova), ima stalno zaposleno stru?no lice sa odgovaraju?om licencom za izvo?enje radova, i poseduje važe?i sertifikat za obavljanje: velikih, srednjih ili malih poslova , izdat od Gra?evinske komore Srbije, na predlog registrovanog i ovlaš?enog strukovnog udruženja.

Inostrane firme, kompanije, koje konkurišu za izvo?enje radova u R. Srbiji, moraju ispunjavati uslove iz ovog zakona.

Javne nabavke za izvo?enje gra?evinskih radova, moraju biti u skladu sa ovim zakonom.

Zabranjeno je grupisanje objekata ( koji se nalaze na razli?itim adresama ), da bi se dobila velika nabavka, ili delenje objekta ( koji se nalaze na jednoj adresi ) da bi se dobila mala nabavka.

Investitor, kao uslov za dobijanje posla, može da odredi i visinu ukupnog prihoda u protekloj godini, koje je ostvarilo preduze?e odnosno radnja koje konkuriše, ali taj iznos može iznositi maksimum 3 puta ve?i od predra?unske vrednosti objekta - posla.

Svaki objekat koji se gradi, mora imati glavnog - generalnog izvo?a?a radova, koji se prijavljuje organu koji je izdao odobrenje za gradnju.

Registrovana preduze?a, odnosno radnje, koje poseduju važe?i sertifikat za izvo?enje radova, mogu se udruživati, kako bi ispunili propisane uslove ovim zakonom.

?lan 220/2

Gra?evinski objekti - poslovi dele se: po njihovoj složenosti i vrednosti, i to na:

 • Mali poslovi, po soženosti su JEDNOSTAVNI poslovi, a po vrednosti do 500.000 EURA,
 • Srednji poslovi, po složenosti  su SREDNJE SLOŽENI poslovi, a po vrednosti su od 500.000 do 5.000.000 EURA.
 • Veliki poslovi,  po složenosti su SLOŽENI POSLOVI , a po vrednosti su preko 5.000.000 EURA,

Gra?evinski objekti - poslovi dele se: po njihovoj složenosti i vrednosti, i to na:

 • Mali poslovi, po složenosti su JEDNOSTAVNI poslovi, a po vrednosti do 500.000 EURA,
 • Srednji poslovi, po složenosti  su SREDNJE SLOŽENI poslovi, a po vrednosti su od 500.000 do 5.000.000 EURA.
 • Veliki poslovi,  po složenosti su SLOŽENI POSLOVI , a po vrednosti su preko 5.000.000 EURA,

 

A ? Mali, jednostavni poslovi vrednosti do 500.000 EURA

Mali poslovi, su oni poslovi ?ija projektantska predra?unska vrednost iznosi do 500.000 EURA, nisu u tehni?kom smislu složeni, imaju minimum jedno lice, stalno zaposleno, sa odgovaraju?om licencom za izvo?enje radova, odnosno da je lice sa licencom vlasnik ili suvlasnik preduze?a odnosno radnje.

Na ove poslove mogu konkurisati, registrovana preduze?a i samostalne radnje bez dokazivanja o tehni?koj opremljenosti.

Preduze?e ili samostalna radnja, koji konkurišu na male poslove, iz predhodnih stavova, obavezni su uz ponudu priložiti sertifikat izdat od registrovanog ovlaš?enog udruženja, da takve poslove mogu kvalitetno uraditi.

B ? Srednji, srednje-složeni poslovi, od 500.000 do 5.000.000 EURA

?lan 220/4

Srednje složeni poslovi, su oni poslovi ?ija projektantska predra?unska vrednost iznosi od 500.000 do 5.000.000 EURA, na te poslove mogu konkurisati, registrovana preduze?a koja imaju minimum tri zaposlena lica sa odgovaraju?om licencom, i raspolažu sopstvenim kapacitetom radne snage i mehanizaciji u iznosu od 30% projektantskog prora?una za predmetni objekat, i poseduju važe?i sertifikat. ( Projekat mora da sadrži potreban broj N? i potreban broj M? uobi?ajene mehanizacije.)

Preduze?a koja konkurišu na srednje složene poslove, iz predhodnog stava, obavezni su uz ponudu priložiti, važe?i sertifikat izdat od registrovanog i ovlaš?enog strukovnog udruženja da takve poslove mogu kvalitetno uraditi .

C- Veliki, složeni poslovi, preko 5.000.000 EURA

?lan 220/5

Veliki poslovi su preko 5000.000 EURA projektantske predra?unske vrednosti, na te poslove mogu konkurisati registrovana preduze?a koja imaju minimum 5 stalno zaposlenih lica sa odgovaraju?om licencom, i raspolažu sopstvenim kapacitetom radne snage i mehanizaciji u iznosu od 30% projektantskog prora?una, za predmetni objekat, i opremom koju traži konkretni posao. ( Projekat mora da sadrži potreban broj N? ,potreban broj M? uobi?ajene mehanizacije i karakteristi?nu mehanizaciju, bez koje se objekat ne može kvalitetno i bezbedno izvesti.)

Preduze?a, koja konkurišu na velike poslove, iz predhodnog stava, obavezni su uz ponudu priložiti važe?i sertifikat, izdat od registrovanog i ovlaš?enog strukovnog udruženja, da takve poslove mogu kvalitetno uraditi.

?lan 220/6

Izvo?a? radova, koji je konkurisao za izvo?enje radova ( na malim, srednji ili veliki posao ) a nije dobio posao, nego je investitor poverio posao preduze?u ili samostalnoj radni, koje ne ispunjavaju uslove po ovom zakona, ima pravo da od investitora traži nastalu štetu.

Inspektor, koji kontroliše da li se objekti izvodi u skladnu sa ovim zakonom, ako utvrdi da je investitor dodelio posao preduze?u, samostalnoj radnji, koja ne ispunjava uslove, po ovom zakonu, obavezan je da pismenim putem obavesti sve u?esnike koji su u?estvovali na konkursu, da su njihova prava povre?ena.

Na pismeni zahtev, preduze?a, samostalne radnje, koje je konkurisalo za dobijanje posla, nadležni organu je obavezan da prekontroliše, da li je posao dodeljen u skladu sa ovim zakonom, i da o svom nalazu pismeno obavesti zainteresovanu stranku.

Obaveze investitora i izvo?a?a radova

?lan 220/7 

Investitor i izvo?a? radova, nezavisno jedan od drugog, obavezni su da kod nadležnog organa, za izdavanje odobrenja za gradnju, pismenim ili elektronskim putem prijave radove na : izvo?enju, adaptaciji, dogradnji, rekonstrukciji ili održavanju objekata, u roku od 7 dana, pre po?etka radova.

Investitor prijavljuje ko izvodi radova, a izvo?a? kod koga izvodi radove.

Ko izdaje certifikat ?

GRA?EVINSKA KOMORA

?lan 220/8

Sertifikat, da je preduze?e ili preduzetni?ka radnja, sposobna da izvede odre?ene radove, izdaje Gra?evinska komora Srbije, koja je u sastavu reformisane Privredna komora Srbije, na predlog registrovanog i ovlaš?enog strukovnog udruženja.

Nadležno ministarstvo i Gra?evinske komora Srbije, napravi ?e pravilnik koji ?e propisivati uslove, koje moraju ispunjavati strukovna udruženja, koja se kandiduju za izdavanje preporuke za izdavanje sertifikata.

Ministarstva gra?evina, kontroliše strukovna udruženja koja izdaju preporuke za izdavanje sertifikate.

Preporuku za dobijanje Sertifikat, da je preduze?e ili samostalna radnja sposobno da uradi odre?ene poslove, može izdavati samo strukovno udruženje i to samo svojim ?lanovima ,

Sertifikat mora da sadrži precizan opis poslova, za šta je preduze?e, samostalna radnja osposobljena da radi, i važi godinu dana.

?lan 220/9

Gra?evinska komora Srbije, pravi jedinstveni registar na nivou R. Srbije, preduze?a odnosno radnji koji su dobili certifikat za izvo?enje radova, i ti podatci moraju biti objavljeni na web sajtu.

Minimum podataka koji moraju biti objavljeni su:

 • pun naziv preduze?e odnosno radnje,
 • puna adresa,
 • PIB,
 • kopiju Certifikata, njen broj i opis za šta je dobijen certifikat
 • Imena odgovornih izvo?a?a radova i brojevi licenci,

Uslovi za izdavanje preporuke za izdavanje sertifikata

?lan 220/10

Minimum uslova, koji su potreban da bi strukovno udruženja steklo pravo da izdaje preporuke, za izdavanje sertifikat preduze?ima odnosno radnjama za izvo?enje radova su:

 • da uspostavi i uredno vodi evidenciju svojih ?lanova;
 • da formira tro?lanu komisiju, koja izdaje i kontroliše preporuka za izdavanje sertifikata. Dva ?lana komisije, imenuje rukovodstvo udruženja a tre?eg imenuje Gra?evinska komora;
 • da obezbedi svojim ?lanovima, da na       web sajtu udruženja, javnosti prestavi preduze?e, radnju sa svim bitnim podacima. Minimum podataka koji moraju biti objavljeni na web sajtu su : puni naziv firme, puna adresa, kontakt telefon, broj sertifikat, i ono što odredi Gra?evinska komora;
 • da omogu?i da: investitor, poslovni partner, inspekcija i RUJP da na sajtu objave pismene primedbe, na rad preduze?a, preduzetni?ke radnje. Sve ove podatke udruženje evidentira, i objavljuje po uputstvu Gra?evinske komore;
 • da ukoliko preduze?e ili preduzetni?ka radnja, duguje svojim poveriocima više od : mali poslovi 50.000 , srednji poslovi 500.000 i veliki poslovi 1.500.000 EURA ( a to su udruženju prijavili poverioci ), u tom slu?aju komisija koja izdaje sertifikat, obavezna je da u sertifikat unese da je to preduze?e, preduzetni?ka radnja, ima dug prema svojim poveriocima u iznosu...( navesti ta?an iznos );
 • da u slu?aju, kad preduze?e ili preduzetni?ka radnja, pristupi drugom strukovnim udruženju, to udruženje obavezno je da sve podatke preuzme od predhodnog udruženja, proveri ih, i da ih priklju?i svojim podacima;
 • da za ?lanovi komisije, koji izdaju i kontrolišu sertifikate, predvidi obavezu da oni snose moralnu i materijalnu odgovornost za navode u sertifikatu..

?lan 220/11

Ministarstvo gra?evina, formira svoju nezavisnu komisiju, koja kontroliše izdavanje sertifikata, a u slu?aju zloupotrebe, preduzima odgovaraju?e mere, a one su:

 • oduzima sertifikat preduze?u, preduzetniku;
 • zabranjuje rad ?lanovima komisije, koji su izdali sporni sertifikat, u trajanju od 4 godine,
 • pismeno obaveštava ošte?enu stranu, da može pokrenuti postupak kod nadležnog suda, protiv ?lanova komisije i preduze?a, preduzetnika , zbog izdavanja sertifikata, suprotno ovom zakonu i
 • pokre?e disciplinski postupka, protiv rukovodstva udruženja, pred nadležnom komisijom u Gra?evinskoj komori Srbije.

Organi Graditeljske komore

?lan 220/12

Gra?evinska komora Srbije je pravno lice, sa sedištem u Beogradu, osnovana Zakonom o planiranju i izgradnji, sa ciljem stvaranja jednakih uslova za razvoj preduze?a i preduzetništva, koji se bave: izgradnjom, rekonstrukcijom, adaptacijom i održavanjem gra?evinskih objekata.

?lanovi Gra?evinske komore su preduze?a i preduzetni?ke radnje koje se bave izvo?enjem: gra?evinskih, mašinskih, elektro radovima, projektovanjem i pružanju zanatskih usluga.

Gra?evinska komora je organizovana po sekcijama, a one su:

 • Sekcija velikih preduze?a,
 • Sekcija srednjih preduze?a,
 • Sekcija malih preduze?a odnosno preduzetnika, koji imaju minimum jedno lice stalno zaposleno, sa važe?om licencom i
 • Sekcija zanatlija.

Sekcije su sastavljene od strukovnih udruženja - podsekcija, koje rade po pravilima strukovnih sekcija, odnosno po pravilima Gra?evinske komore.

?lan 220/13

Organi Gra?evinske komore su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor koji broji 9 ?lanova ( predsednik, potpredsednik, predsednici mati?nih sekcija i 3 predstavnika Ministarstva gra?evina )
 • Nadzorni odbor i
 • Predsednik.

Svaka sekcija bira svoje predstavnike u skupštinu, s tim da ni jedna sekcija ne može imati manje od 15%, ni više od 35% svojih predstavnika u skupštini, i mora zadovoljiti teritorijalni kriterijum, odnosno da predstavnici budu sa cele teritorije R. Srbije.

?lan 220/14

Gra?evinska komora obavlja slede?e poslove:

 • Utvr?uje pravila za dobijanje odre?enog sertifikata,
 • Formira stru?ne komisije, za izdavanje sertifikata ( Komisija ima 3 ?lana i to: 1 ?lana daje Graditeljska komora, 1 ?lana daje mati?na sekcija i 1 ?lana daje strukovno udruženje )
 • Izdaje sertifikate preduze?ima, preduzetni?ki radnjama i zanatlijama za izvo?enje odre?enih radova,
 • Utvr?uje pravila za formiranje strukovnih udruženja-podsekcija,
 • Kontroliše izdavanje sertifikata,
 • Vodi evidenciju ?lanova i izdatih sertifikata,
 • Vrši medijaciju, u slu?aju sporova izme?u svojih ?lanova,
 • Organizuje stru?no usavršavanje, vlasnika preduze?a i preduzetnika,
 • Organizuje stru?ne seminar, okrugle stolove, o problematici u gra?evinarstvu, i predlaže rešenja, kako te probleme rešiti,
 • Prestavlja preduze?a i preduzetni?ke radnje, na web sajtu Graditeljske komore itd. 

JAVNE NABAVKE

Priprema i sprovo?enje javne nabavke

?lan 220/15

Pripremu javne nabavke mora da vrši lice koje poseduje važe?u, odgovaraju?u izvo?a?ku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Predmer i predra?un radova na teku?em održavanju, adaptaciji, rekonstrukcije, gde nema projekta, mora da radi lice koje ima važe?u, odgovaraju?u izvo?a?ku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Ve?ina ?lanova komisije za javnu nabavku mora da ima važe?u, odgovaraju?u izvo?a?ku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Predsednik komisije za javnu nabavku može biti lice koje poseduje važe?u, odgovaraju?u izvo?a?ku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Dodela posla u postupku javne nabavke

?lan 220/16

Poslovi koji se dodeljuju u postupku javnih nabavki, svih oblika i vrednosti javne nabavke, mogu se dodeliti preduze?ima, preduzetnicima koji ispunjavaju uslove predvi?ene ovim zakonom a to su:

 • Da poseduju sertifikat Gra?evinske komore, da taj posao mogu kvalitetno uraditi.
 • Da ima stalno zaposleno lice, koje ima važe?u i odgovaraju?u izvo?a?ku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

 

U slu?aju kad preduze?e, preduzetnik nema stalno zaposleno lice sa odgovaraju?om licencom, obavezno je preduze?e, preduzetnik da priloži ugovor o poslovnoj saradnji, sa licem koje ima važe?u, odgovaraju?u licencu, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije. U ovom slu?aju, preduze?e, preduzetnik mora priložiti i dokaz, da je u prethodnoj godini, platio licu sa kojim ima ugovor o poslovnoj saradnji, minimum 3 bruto li?na dohotka, u iznosu koji propisuje Inženjerska komora Srbije.

Da u zadnjih godinu dana nije bilo u blokadi duže od 7 dana i da iznos blokade nije ve?i od 5% procenjene javne nabavke, na koju konkuriše.

Posao javne nabavke može se dodeliti preduze?u, preduzetniku do visine ostvarene a ne podignute dobiti u prošloj godini pomnožene sa 10 ( deset ).

U slu?aju kad na posao javne nabavke konkurišu preduze?a, preduzetnici organizovani u konzorcijum, obavezni su da prilože dokaz da su u prethodnoj godini preko konzorcijuma ostvarili 20% svog ukupnog prihoda.

Obrazloženje ovog predloga !

Predloženi i sadašnji zakon o planiranju i izgradnji podsti?e kriminal i korupciju u sistemu javnih nabavki i diskriminiše male preduzetnike, koji su u sistemu PDV - a.

Za ovu tvrdnju navodimo primere iz prakse !

Primer iz Be?eja !

U 3 javne nabavke male vrednosti ( mala nabavka je od 400.000 do 3.000.000 dinara ), koje su raspisane u Be?eju ra?ene su slede?e nelogi?nosti !

 1. Predmer i predra?un radova za gra?evinske radove, radili su domari !
 1. ?lanovi komisije, javne nabavke za gra?evinske radove, bili su: domar, knjigovo?a i pravnik. Ni u jednoj komisiji javne nabavke za gra?evinske radove, nije bilo lice gra?evinske struke.
 1. Preduzetnik koji je dobio posao, otvorio je preduzetni?ku radnju u maju 2013 god, a javna nabavka raspisana je u junu 2013 god.
 1. Ni na jednom pomenutom poslu, investitor nije tražio odgovornog izvo?a?a radova sa važe?om odgovaraju?om licencom.
 1. Na svim pomenutim poslovima, diskriminisani su preduzetnici koji su u sistemu PDV poreza. ( Primer ! Poredimo Preduzetnika br 1, koji je u sistemu PDV poreza i Preduzetnika br 2, koji nije u sistemu PDV poreza. Ovom analizom dolazimo do nelogi?nog zaklju?ka, da država favorizuje one koji joj ne pla?aju porez. Dokaz: Primer 1. Preduzetnik br 1, koji je u sistemu PDV poreza, da ponudu od 5.000.000 din bez PDV i kad na to doda PDV porez, koji je 20%, njegova ponuda sa PDV porezom iza?e 6.000.000 din. Primer 2. Preduzetnik koji je van sistema PDV poreza, za isti posao da ponudu bez PDV u iznosu od 5.900.000 dinara, kad na to doda svoj PDV porez, koji je 0 u njegovom slu?aju, njegova cena sa PDV porezom je 5.900.000 din. Ovde se jasno vidi, kad se porede ponude bez PDV, Preduzetik br 1 je jeftiniji od preduzetnika br 2, koji nije u sistemu PDV za 900.000 dina, a kad se porede ponude sa uklju?enim PDV porezom, na osnovu koje se odlu?uje, ko dobije posao, onda je preduzetnik br 2 jeftiniji za 100.000 dinara. )

 

Na sve ove nelogi?nosti, ja sam se žalio i dobio odgovor da je sve po zakonu. Ako je sve ovo po zakonu, onda zakon ne valja i zato predlažemo ove izmene.

4. ????????? ??????? ??????

???? 221

??????? ?????? ???????? ?????????? ???????? ?????? ???? ???????? ???????? ???????,??????? ????????? ??????.

????????? ??????? ?????? ???? ???? ???? ???? ??? ??????? ?? ???????????? ? ????????? ???????? ??????.

Naš predlog !

Predlažemo da se objekti podele po složenosti, po kategorijama, i prema tome da se odredi ko može biti odgovorni izvo?a? radova, a kategorije su:

Predlažemo da se iza ?lana 221, dodaju novi ?lanovi.

 • A   kategorija ? JEDNOSTAVNI objekti za izvo?enje,
 • B   kategorija ? SLOŽENI objekti za izvo?enje,
 • C   kategorija ? SPECIFI?NI objekti za izvo?enje i
 • D   kategorija- SPECIJALNI objekti za izvo?enje.

?lan 221/1

Gra?evinskih objekti kategorisani su po složenosti, i to na:

 • A   kategorija ? JEDNOSTAVNI objekti za izvo?enje,
 • B   kategorija ? SLOŽENI objekti za izvo?enje,
 • C   kategorija ? SPECIFI?NI objekti za izvo?enje i
 • D   kategorija - SPECIJALNI objekti za izvo?enje.

A   kategorija

Jednostavni objekti za izvo?enje

?lan 221/2

Jednostavni objekti za izvo?enje i jednostavni poslovi su:

 • stambeni i pomo?ni objekti spratnosti P+1, stati?kog raspona l = 4m, stati?ke visine h = 3,2m i dubine fundiranja h = 1,5m;
 • unutrašnji molersko farbarski radovi, fasaderski radovi do visine skele od 6m, stolarski i bravarski radovi do površine otvora od 6m2, podopolaga?ki radovi, izolaterski radovi.

Odgovorni rukovodilac radova, za jednostavne objekte i jednostavne poslove može biti lice sa  završenom: srednjom tehni?kom školom, odgovaraju?e struke odnosno smera, minimum pet godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?im sertifikatom; višom stru?nom spremom, zvanjem inženjer, odgovaraju?e struke odnosno smera, minimum tri godine radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom; visokom stru?nom spremom zvanja diplomirani inženjer odgovaraju?e struke odnosno smera, minimum dve godine radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom.

Sertifikat, za odgovornog izvo?a?a radova za jednostavne poslove, za lica sa završenom srednjom stru?nom spremom, izdaju strukovna udruženja, koja su dobila pravo od nadležnog ministarstva da taj posao mog obavljati.

Nadležno ministarstvo, propisuje minimalne uslove koje moraju ispuniti udruženja, koja se kandiduju za izdavanje sertifikat za jednostavne poslove.

B   kategorija

Složeni objekti za izvo?enje

?lan 221/3

Složeni objekti za izvo?enje su: stambeni i poslovni objekti spratnosti PO + P+8 visine do 27m površine do 8000 m2 ( osam hiljada m2 ); industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona do 25m; silosi za žitarice do 750 vagona, silosi za cement do 300 vagona, lokalni putevi i ulice, cevovod vodovoda i kanalizacija u naseljima.

Odgovorni rukovodilac radova, na složenim objektima, može biti lice sa završenom ; višom stru?nom spremom, zvanjem inženjer, odgovaraju?e struke odnosno smera, minimum pet godine radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom ili visokom stru?nom spremom, zvanja diplomirani inženjer, odgovaraju?e struke odnosno smera, minimum tri godine radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom

C   kategorija

Specifi?ni objekti za izvo?enje

?lan 221/4

Specifi?ni objekti za izvo?enje se:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti P+8 do P+20, visine od 27m do 60m; industrijski , poljoprivrednih objekti , hale i mostovi raspona od 25m do 50m, aerodromske piste, silosi za žitarice 750 do 1500 vagona, silosi za cement 300 vagona do 400 vagona, železni?ke pruge;
 • hidroelektrane na velikim rekama, termoelektrane, toplane velikog kapaciteta, tuneli, podzemni objekti, višenamenski hidro sistemi sa visokim akumulacijama,       sistem za navodnjavanje i odvodnjavanje ve?i od 300 ha, ribnjaci ve?i od 200 ha, ustave propusne mo?i ve?e od 0.5m3/s, crpne stanice kapaciteta ve?eg od 0,5m3/s, vodozahvati kapaciteta ve?eg od 0,5m3/s i brodske prevodnice ;
 • magistralni, razvodni dovodni gasovodi, industrijski razvodi, gradske gasne mreže, merno regulacione stanice, kompresorske stanice, punionice za te?ni naftni gas, magistralni naftovodi i produktovodi, razvodni naftovodi i produktovodi van i unutar postrojenja iz oblasti nafte, gasa, petrohemije i bazne hemije, skladište nafte i naftnih derivata, gasa i hemikalija, rafinerijska postrojenja za preradu nafte i derivata nafte, petrohemijsko postrojenja i postrojenja za baznu hemiju.

Odgovorni rukovodilac radova na specifi?nim objektima, može biti lice sa završenom visokom stru?nom spremom, zvanja diplomirani inženjer, odgovaraju?e struke odnosno smera, minimum pet godine radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom, odgovaraju?om i važe?om licencom.

D   kategorija

Specijalni objekti za izvo?enje

?lan 221/5

Specijalni objekti za izvo?enje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti preko P+20, visine preko  60m; industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona  preko 50m;  silosi za žitarice preko 1500 vagona, silosi za cement  preko 400 vagona;
 • nuklearne elektrane, atomska skloništa;
 • objekti koji se grade van važe?ih propisa, u pogledu nosivosti, posebih uslova eksploatacije, zaštite od požara, eksplozivnih projektila i zemljotresa.

Odgovorni izvo?a? radova specijalnih objekata, može biti diplomirani inženjer, odre?ene struke, odgovaraju?eg smera sa 10 godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom, potvrdom da je kao saradnik radio na izgradnji objekata ove kategorije ili ako angažuje lice za saradnika koje ima pravo rukovo?enja izgradnjom ovakvih objekata.

Specijalni objekti za izvo?enje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti preko P+20, visine preko 60m; industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona preko 50m; silosi za žitarice preko 1500 vagona, silosi za cement preko 400 vagona;
 • nuklearne elektrane, atomska skloništa;
 • objekti koji se grade van važe?ih propisa, u pogledu nosivosti, posebni uslova eksploatacije, zaštite od požara, eksplozivnih projektila i zemljotresa.

Odgovorni izvo?a? radova specijalnih objekata, može biti diplomirani inženjer, odre?ene struke, odgovaraju?eg smera sa 10 godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važe?om licencom, potvrdom da je kao saradnik radio na izgradnji objekata ove kategorije ili ako angažuje lice za saradnika koje ima pravo rukovo?enja izgradnjom ovakvih objekata.

?lan 221/6

Kod gradnje velikih objekata, gde radovima zbog obima posla ne može rukovoditi jedna osoba, uvodi se termin glavni odgovorni rukovodilac radova.

Glavni odgovorni rukovodilac radova, deli objekat na sekcije ili delove, i za rukovo?enje izgradnjom imenuje odgovornog rukovodioca radova sekcije ili dela. I u ovom slu?aju odgovorni rukovodilac radova, za sekcije ili delove, može se postaviti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odgovornog izvo?a?a radova.

Odgovorni izvo?a? radova na zaštiti konstrukcija od požara

?lan 221/7

Odgovorni izvo?a? radova, na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija od požara, može biti  lice, koje poseduje licencu odgovornog izvo?a?a radova broj: 401, 411, 800,  izdatu od Inženjerske komore Srbije i sertifikat o položenom seminaru zaštite od požara, izdat od strane MUP R. Srbije, sektora zaštite od požara.

Izdavanje sertifikata za obavljanje poslova

odgovornog izvo?a?a radova na zaštiti konstrukcija od požara

?lan 221/8 

Sertifikat, o osposobljenosti lica za obavljanje poslova odgovornog izvo?a?a radova na zaštiti konstrukcija od požara, izdaje MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara na slede?i na?in:

 • Inženjerska komora Srbije, u saradnji sa MUP R. Srbije, i proizvo?a?ima materijala za zaštitu konstrukcija od požara, organizuje stru?ne seminara, tako što Inženjerska komora Srbije obezbe?uje prostor i slušaoce, MUP R. Srbije obezbe?uje predava?a, a proizvo?a? materijala za zaštitu konstrukcija od požara materijal i demostratora za pokazivanje.
 • Sertifikat, o osposobljenosti odgovornih izvo?a?a radova i nadzornog organa za vršenja poslova zaštite konstrukcija od požara, važe 2 godine. Sertifikat se produžava, tako što je lice obavezno minimum 1 puta u toku od 2 godine da poseti seminar o zaštiti od požara, koji organizuje MUP R. Srbije i Inženjerska komora Srbije.
 • MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara, vodi evidenciju lica koja poseduju sertifikat odgovornog izvo?a?a radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara, i to objavljuju na web sajtu.
 • Inženjerska komora Srbije, vodi evidenciju lica koja poseduju sertifikat odgovornog izvo?a?a radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara, i to objavljuju na web sajtu.
 • Troškove seminara, i vo?enja evidencije, snose nosioci sertifikata odgovornog izvo?a?a radova i nadzornog organa zaštite konstrukcija od požara.
 • Odgovorni izvo?a? radova i nadzorni organ, obavezni su da svaki posao prijave Inženjerskoj komori Srbija, a ona je obavezna da to objavi na svom sajtu, u posebno pripremljenoj rubrici
 • Odgovorni izvo?a? radova zaštite konstrukcije od požara, kad završi radove, obavezan je da obezbedi dokumentaciju u dva primerka, koja sadrži: izveštaj o završenim radovima, fotokopiju sertifikata, fotokopiju licence, ateste i da dokumentaciju preda investitoru-naru?iocu radova, a investitor jedan primerak dokumentacije dostavlja nadležnom MUP sektoru zaštita od požara, koji dokumentaciju pregleda i arhivira.
 • Nadležna gra?evinska inspekcija, obavezna je na svom sajtu, objavi sve podatke o: investitoru-vlasniku objekta, odgovornom izvo?a?u radova koji izvodi radove, nadzornom organu koji je kontrolisao izvo?enje radova i objektu na kome je predvi?ena zaštita od požara ( Formu sajta za zaštitu objekata od požara propisuje MUP R. Srbije sektor zaštite od požara.) .
 • Nadležni gra?evinski inspektor ,obavezan je da kontroliše ko je odgovorni izvo?a? radova zaštite konstrukcija od požara i nadzorni organ koji kontroliše izvo?enje radova, i da nadležnog protivpožarnog inspektora elektronskim putem, obavesti o svom nalazu.

5. ??????? ???????? ?????? ? ?????????? ???????? ??????

???? 222.

??????? ?????? ?? ????? ??:

 • 1) ??? ??????? ?????? ??????? ?????? ????????;
 • 2) ??????? ?????? ?????????? ???????? ?????? ?? ??????????;
 • 3) ?????????? ???????? ?????? ???????? ?????? ? ??????? ? ????????????? ?? ?????? ???? ?? ????? ???????;
 • 4) ???????? ??????????? ???? ?? ???????? ? ????? ???, ? ?????? ?? ???????.

??????? ?????? ??????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???????, ??? ? ?????? ???????? ??????? ?????????? ?? ????? ?? ?????????? ????? ???????, ?????? ? ????????? ?????? ??????. ??????? ?????? ?? ?????? ? ????????? ?????? ?????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ??????, ? ?????? ?? ????????? ?????? ?? ??????? ???????? ?????????? ??????. ???????? ?????, ? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ??????? ?????? ?? ????? 2. ???? ?????, ?????????????? ????????????? ?????????? ?????? ? ? ???? ?????? ??????? ???????. ??? ???????? ????? ?? ????????? ???????? ?????? ?? ??????? ????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ? ?????? ?? ?????? ????????, ????? ?? ?????????? ???????????? ?????????? ? ???? ????????, ?? ??????? ?? ?? ???????? ?????? ???????? ?? ???????????? ???????? ?????? ?? ??????? ?????????. ??????? ?????? ??????? ????????? ???????????, ? ?? ??????? ? ????? ???? ?????? ?????? ??? ???????? ???????? ???? ??????, ? ??????????? ? ????????? ????????????? ? ????????? ????????????? ????????? ???? ?? ?? ??????? ?? ???????? ?????? ? ??????? ????????? ????????????? (??????? ????????? ???????, ????????? ? ????? ????????? ????? ???????? ???????? ????????, ?????? ??????????? ?????????, ?????????? ????????, ?????? ????????? ???? ? ??.).

????????? ??????? ?????? ????? ?? ??:

 • 1) ?????? ?????? ????? ????????????? ?? ?????? ???? ?? ?????? ??????????? ???????,??????? ??????? ????????, ? ?????? ?? ?????????, ???????????, ??????????????????? ?????????????? ????????? ??????????? ? ????????? ????????? ???? ?????? ???????? ????? ??????, ??????????? ? ??????;
 • 2) ?????????? ?????????? ?? ????? ????? ?? ?????????? ??????? ????????, ???????????????????? ???????? ??????????, ??????? ??????? ?? ????? ??????? ???????;
 • 3) ?????????? ????????? ???????, ???? ???? ?? ?????? ?? ?????????? ? ??????? (???????????????? ? ?????????????);
 • 4) ?????????? ????? ? ????????? ????????? ??????, ??????? ????????? ??????????,??????????? ? ??????;
 • 5) ???? ??????????? ???????, ??????????? ????? ? ?????????? ????? ??????????;
 • 6) ?????????? ?????? ? ????????? ????????? ???????? ??? ? ??????? ? ???? ???????;
 • 7) ?????????? ??????? ? ??????? ? ??????? ??????? ??????;
 • 8) ?? ?????????? ???????? ?????? ? ???????, ?????? ? ?????????? ?????????? ???????? ?????? ?? ?????????? ? ?????? ????????, ??????? ????????????? ?? ?????? ???? ?? ??????? ?????.

6. ??????? ??????

???? 223.

?????????? ?????????? ??????? ?????? ? ???? ??????? ???????, ??????? ???????? ?????? ?? ???? ?? ?????? ??????????? ???????.

??????? ?????? ????????: ???????? ?? ?? ?? ??????? ??????????? ???????????? ???????, ??????? ????? ????????? ????????????? ?? ????? ?? ?????? ??????????? ???????; ???????? ? ??????? ????????? ???????? ???? ????? ?????? ? ??????? ???????, ????????? ? ????????? ?????????, ?????????? ????????? ??????????????; ???????? ? ????? ???????? ????????? ??????; ??????? ?? ?? ??????? ?????? ? ????????? ??????????, ?????? ? ??????????? ???? ?? ????????; ?????? ????????? ???????? ??????; ??????? ?? ???????????? ???? ?????????? ?????? ??????????? ? ?????????????? ?????? ?? ???????? ?????? ? ???????? ?????? ?????? ???? ?? ?????? ? ???? ???????? ??????.

??????? ?????? ???? ?? ?????? ???? ???? ???????? ?????? ????????? ???? ??????? ?? ?????????? ??????????? ??? ?????????? ???????? ??????.

? ?????? ???????? ??????? ?? ??????? ?? ???? ?? ????????? ???? ???? ??:

 • - ????????? ? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ??????? ??? ???????? ? ???? ???? ???? ???????????? ?????? ?? ??? ???????;
 • - ????????? ? ???????? ???? ?????? ???????? ? ????? ?????? ?? ?????? ??? ????????;
 • - ???? ????????? ???????????? ??? ???????;
 • - ????????? ?? ???? ????????? ??????? ?????? ?? ??? ???????;
 • - ????????? ? ?????????? ??????? ??? ?????? ??????? ???? ???? ?? ??????? ?????? ?? ??? ???????.

Naš predlog !

Predlažemo da se stru?ni nadzor podeli na:

 • stru?ni nadzor za stati?ku i dinami?ku stabilnost objekata i zaštitu ?ovekove okoline, koji organizuje nadležni državni organ o trošku investitora i
 • stru?ni investitorski nadzor, koga angažuje investitor.

Strušni nadzor

Predlažemo da se iza ?lana 223 briše, a umesto njega dodaju novi ?lanovi.

?lan 223/1

Stru?ni nadzor nad izgradnjom objekata delimo na:

 • stru?ni nadzor za stati?ku i dinami?ku stabilnost objekata i zaštitu ?ovekove okoline i
 • stru?ni investitorski nadzor.

Stru?ni nadzor za stati?ku, dinami?ku stabilnost objekata i

zaštite ?ovekove okoline

?lan 223/2

Stru?ni nadzor, za stati?ku, dinami?ku stabilnost objekata, i zaštitu ?ovekove okoline, organizuje državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, o trošku investitora. Ovaj nadzorni organ kontroliše samo pozicije koje uti?u na stati?ku i dinami?ku stabilnost objekata i zaštite ?ovekove okoline, da li se gradi u skladu sa projektom, važe?im propisima, sa?injava zvani?nu belešku i o nalazu i obaveštava: investitora, izvo?a?a, državni organ koji je izdao odobrenje za gradnju, a inženjersku komoru obaveštava, ukoliko konstatuje propuste u radu odgovornog projektanta i odgovornog izvo?a?a radova.

Kad se završe pozicije, koje uti?u na stati?ku-dinami?ku stabilnost objekata, i zaštite ?ovekove okoline, prestaje nadležnost ovog nadzornog organa.

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, od strukovnih udruženja koja su u sklopu Inženjerske komore Srbije, traži spisak lica koja su osposobljena da vrše ovaj nadzor.

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, odre?uje da li je potreban i nadzorni organ za zaštitu ?ovekove okoline.

Stru?ni nadzor za, stati?ke, dinami?ke stabilnosti objekata i zaštite ?ovekove okoline, može vršiti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za odgovornog projektanta ili odgovornog izvo?a?a radova.

U vršenju poslova nadzora za, stati?ku, dinami?ku stabilnost objekata i zaštite ?ovekove okoline, ne mogu da u?estvuju lica koja su zaposlena: kod investitora, u preduze?u, preduzetni?koj radnji: koja je izvo?a? radova, koje je projektant, lica koja su zaposlena u opštini, ?iji je organ izdao odobrenje za gradnju, i lica koja su zaposlena u javnim preduze?ima, koja su izdavala saglasnosti za ovaj objekat.

Investitorski i izvo?a?ki nadzor

?lan 223/3

Investitor obezbe?uje, stru?ni lice koje obavlja poslove nadzora, i obaveštava nadležni državni organ, koje je to lice.

Stru?ni nadzor obuhvata: kontrolu da li se gra?enje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu; kontrolu izvo?enja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehni?kih normativa; proverava da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koje se ugra?uju; davanje upustva izvo?a?u radova; saradnju sa nadzornim organima za stati?ku, dinami?ku stabilnost objekata i zaštite ?ovekove okoline; saradnja sa projektantom radi obezbe?enja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvo?enje radova i rešavanje drugih pitanja koja se jave prilikom izvo?enja radova.

Svaki proizvo?a? montažnih elemenata, koji uti?u na stati?ku, dinami?ku stabilnost objekta, obavezan je da angažuje ovlaš?eno lice za stru?ni nadzor, ( osim ako se montažni elementi proizvode na gradilištu ) da kontroliše, prati proizvodnju i isporuku do gradilišta.

Odgovorno stru?no lice, koje vrši nadzor na izradi montažnih elemenata, potpisuje i svojim pe?atom overava dokument, koji je sastavni deo tehni?ke dokumentacije objekta, i šalje ga uz montažni elemenat na gradilište.

Odgovorno stru?no lice, koje vrši nadzor na izradi montažnih elemenata, može biti zaposleno u preduze?u ili samostalnoj radnji koje proizvodi montažne elemente.

Stru?ni nadzor može vršiti lice, koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za odgovornog projektanta ili odgovornog izvo?a?a radova.

U vršenju poslova investitorskog nadzora, ne mogu da u?estvuju lica koja su zaposlena u opštini, ?iji je organ izdao odobrenje za gradnju, i lica koja su zaposlena u javnim preduze?ima, koja su izdavala sabranosti za ovaj objekat.

?lan 223/4

Inženjerska komora RS, bliže propisuje na?in i postupak vršenja stru?nog nadzora, propisuje standarde, obrasce itd.

Odgovorni nadzorni organ na zaštiti konstrukcija od požara

?lan 223/5

Odgovorni nadzorni organ, na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija od požara, može biti  lice koje poseduje licencu i sertifikat, odgovornog izvo?a?a radova zaštite konstrukcija od požara.

Na zakona, od ?lana 224 pa do ?lana 225, nosmo davali primedbe, i zato smo ih obrisali .

Napomena:

Ukoliko želite, da više saznate, o problemima inženjera i preduzetnika, pro?itajte slede?e projekte :

Rad na crno, ubija male privrednike u gra?evinarstvu,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html

Utaju PDV poreza, koju omogu?ava zakon o planiranju i izgradnji, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html

Fasade se ruše a vlast ?uti ,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html

Siromašni, a rasipamo toplotnu energiju, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/169-siromani-a-rasipamo-toplotnu-energiju.html

Divlji zakon, divlja gradnja ! koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html

Kako spre?iti nesre?e izazvane požarom, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/243-kako-spreciti-nesrece-izazvane-pozarom.html

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji ( Prvi deo ), koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/247-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-.html

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji ( Drugi deo ), koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/248-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-2-deo.html

Napomena !

Pozivamo Vas da dignete glas protiv ovog nerazumnog predloga zakona, da pomognete našu borbu, za donošenje logi?nog zakona o planiranju i izgradnji.

alt

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

Predsednik UGIS i

Predsednik udruženja Privrednici Srbije

Ing Vujanovi? Živojin

069-155-41-22

 

 

 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina