altProjekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbiji

Projekat br 8

Kako zaustavit plja?ku malih privrednika od strane SOKOJ-a

Ovaj projekat pokazuje kako, udruženje gra?ana estradnih umetnika SOKOJ, plja?ka male privrednike Srbije i nudi rešenje kako da se zaustavi ta plja?ka.

 

 Vlada Republike Srbije, mimo svake logike, zakonom je omogu?ila udruženju estradnih umetnika Srbije ( SOKOJ i drugim ) da nametnu svoj porez malim privrednicima, putem taksi i dala im pravo da oni ubiraju porez. Da otimaju novac od malih privrednika, da im prete, da im sude, da ih plaše.

Pod izgovorom, da štite autorska prava, službenici udruženje SOKOJ-a maltretiraju i ponižavaju male privrednike Srbije. Prete tužbama,  teraju ih da sa njima sklope ugovor o mese?noj naknadi za slušaje radija u radnji, ako to oni odbiju i ne?e da sklope ugovor, onda oni tuže privrednika. Sud ne poziva malog privrednika na ro?ište, po automatizmu presu?ije u korist SOKOJ-a, i na vrata dolazi presuda i izvršitelj. Mi, mali privrednici, ne  možemo da shvatimo Vladu R. Srbije, zašto je to dozvolila.

Dok vlasnici, preduze?a i preduzetni?kih radnji, zatvaraju svoj biznis zbog nedostatka posla, nameta države i otima?ine koju vrši SOKOJ, dotle se, organizatori SOKOJA i muzi?ari, hvale svojim jahtama od milion eura, javno pri?aju da izdavanje jednog muzi?kog CD košta 100 000 eura. Hvale se, da CD košta 100 000 eura, a ne pokazuju da su na taj iznos platili PDV porez, naravno da ga nisu platili, ina?e bi to pokazali.

Za jednu malu radnju, naknada SOKOJ-u  može biti  ve?a od plate radnika.

alt

Koliko je ovaj zakon mimo logike i zdravog razuma, pokazat ?e mo pomo?u pitanja, koja ?e mo postaviti Predsedniku Vlade R. Srbije. Nadamo se da ?e, Predsednik Vlade R. Srbije odgovoriti na pitanja. koliko dobijemo odgovor, mi ?e mo odgovor objaviti na ovom sajtu.dobijemo, objaviti na ovom sajtu.

Pitamo Predsednika Vladi R.Srbije:

 

Poštovani gospodine Predsedni?e, molim Vas da odgovorite na dole postavljena pitanja!!

1. Molimo  Vas da objasni slede?u situaciju: radnik ( trgovac ), zbog nedostatka posla, u prodavnici na radnom mestu ?ita knjige našeg nobelovca Ive Andri?a, i tada mali privrednik ne treba da plati naknadu za zaštitu autorskih prava, a kad taj isti radnik, na radnom mestu, sluša muziku na nekoj radio stanicu pomo?u tranzistora ( na primer:  Sluša pesmu Riblje ?orbe, Miroslava  Ili?a ili nekog drugog ), onda treba da plati naknadu. Kako je ovo mogu?e ?

2. Molimo  Vas da objasnite, po kojoj logici ja moram da platim  naknadu za slušanje muzike u svojoj radnji, prodavnici ili kancelariji, a ne moram da platim, ako tu istu muziku slušam kod ku?e. Kako je to mogu?e ?

3. Molimo  Vas da objasnite, zašto mali privrednici moraju da plate naknadu za slušanje muzike u njihovim polovnim prostorima, a taj porez ne moraju da plate privratna lica koja organizuju velike žurke, svadbe i sli?no. Kako je ovo mogu?e ?

 • 4. Molimo Vas da nam objasnite, šta je reklama! Ako ja, kao vlasnik neke: prodavnice, kafane, frizerskog salona, automehani?arske radnje, itd izaberem da se u mojoj radnj sluša Miroslav Ili? ili Riblja ?orba. U ovom slu?aju, ja njihove pesme reklamiram, pa Vas pitam, ko kome treba da plati.  Oni meni, što ih ja reklamiram ili ja njima što ih slušam ?
 • 5.  Molimo Vas da objasnite malim privrednicima, zašto ste muzi?are ( tekstopiscima, kompozitorima i peva?ima )  stavili u pvlašteni položaj, zašto ste im dali zakonsku mogu?nost, da njihovo udruženje uvede dodatni porez ( zvani muzi?ki dinar ) malim privrednicima, a svima je jasno, da su i bez ovog zakona bili u povlašenom položaju, jer godinama ne pla?aju poreze i doprinose.
 • Svim gra?anima R. Srbije, malim privrednicima, pa i vama gospodine Predsedni?e Vlade R. Srbije, poznato je da kad u kafani naru?iš pesmu od muzikanata, ne?ete dobiti fiskalni ra?un, koji pokazuje da ?e se platiti PDV porez, porezi na prihod od samostalne delatnosti i doprinosi, a kad naru?iš hranu ili pi?e, dobit ?eš fiskalni ra?un što pokazuje da ?e se platiti PDV.
 • 6.  Molimo Vas da objasnite, malim privrednicima Srbije i ?itaocima, zašto ste udruženju estranih umetnika SOKOJ omogi?ili da ubiraju nelogi?an porez, pod izgovorom zaštite intelektualne svojine, a niste udruženju Nikola Tesla i udruženju Mihailo Pupin, koji su svojom intelektalnom svojinom-patentima zadužili celo ?ove?anstva, dali pravo da i oni ubiraju nekakav porez. Zašto?

   

Vlada R. Srbije kaže! Ne trba štititi intelektualnu svojinu ovih velikana!!!! 

altalt

Ali zato treba zaštitit intelektualnu svoinu muzikanata, na na?in koji je mimo svake logike.

altaltalt

Ovakvo ubijanje logike, ne može se više trpeti, i zato privrednici Srbije traže od Vlada R. Srbije:

 TRAŽIMO OD VLADE R. SRBIJE DA:

 1. Da ukine zakon koji omogu?ava SOKOJ-u da ubira porez (porez zvani muzi?ki dinar ) u potponosti, jer je ovaj zakon mimo svake logike, vre?a intelegenciju, maltretira male privrednike, proizvodi kriminal i štetan je po vaspitanje nacije.  Zakon u?i gra?ane Srbije, kako da dobro žive bez rada, i kako jedan posao-proizvod prodati više puta. ( Prevaranti koji su jedan stan prodavali više puta i tako zavili kupce u crno školu su nau?ili od SOKOJ-a ili je SOKOJ od njih nau?io zanat da više puta naplate svoj posao. Kompozitori i peva?i svoj proizvod napla?uju više puta! Kompozitor za svoj rad naplati: prvi put od peva?a koji je pesmu snimio i za to ne plate PDV porez, drugi put od prodaje CD, tre?i put od drugog peva?a  koji istu pesmu snimi i opet ne plati PDV porez, ?etvrti put jedanu istu pesmu-proizvod naplate kad pesmu prodaju peva?u iz okruženja i tu ne plati PDV porez i ( 1.000.000 ) milion puta godišnje od slušalaca uz pomo? ovog nelogi?nog zakona.)
 • 2.  Da zakonom i propisima, sve muzi?are od kompozitora do peva?a, obaveže da i oni pla?aju PDV porez, porez na prihod od samostalne delatnosti, sve doprinose, i da imaju fiskalne kase.
 • Ovakvo rešenje obezbe?uje:  jednakost kod privre?ivanja, umanjuje diskriminaciju  malih privrednika, uvodi poresku disciplinu. Iz poreza se obezbe?uju pare za: penzije penzionerima, plate policije, prosvete, državnih službenika, pa i za plate funkcionera i narodnih poslanika, a oni su omogu?ili muzi?arima da ne pla?aju poreze.
 • Koliku štetu državi pravi ova grupa privrednika, pokazat ?u na primeru koji su izneli sami peva?i, u raznim TV emisijama. Oni tvrde ( peva?i, kompozitori, tekstopisci, producenti) da izdavanje jednog CD-a koštoa oko 100.000 eura, a pojedini peva?i ( kad se naljute) tvrde da niko od njih ne pla?a porez, a to zna?i da po jednom CD ova grupa privrednika ošteti državu za 40.050 eura.

Dokaz:

Po jednom CD-u, muzi?ari utaje PDV porez u iznosu od 15.250 eura ( Dokaz: Stopa PDV poreza 18% = 100.000 x 15.25% = 15.250 eura ),

Po jednom CD-u, muzi?ari utaje doprinosa za PIO u iznosu od 12.000 eura ( Dokaz :Prera?unata stopa PIO doprinosa je 15%=100.000 x 15% x koef K 0.8 =12.000 eura, koeficijent K je umanjenje za materijalne troškove )

Po jednom CD-u, muzi?ari utaje doprinosa za ZDR u iznosu od 6.400 eura ( Dokaz :Prera?unata stopa PIO doprinosa je 8%=100.000 x 8% x koef K 0.8 =6.400 eura, koeficijent K je umanjenje za materijalne troškove )

Po jednom CD-u, muzi?ari utaje porez na prihod od samostalne delatnost u iznosu od 5.600 eura ( Dokaz :Prera?unata stopa poreza na prihod od samostalne delatnosti je 7%=100.000 x 7% x koef K 0.8 =5.600 eura, koeficijent K je umanjenje za materijalne troškove )

Po jednom CD-u, muzi?ari utaje doprinose za slu?aj nezaposlenosti u iznosu od 800 eura ( Dokaz :Prera?unata stopa doprinosa za slu?aj nezaposlenosti je 1%=100.000 x 1% x koef K 0.8 =800 eura, koeficijent K je umanjenje za materijalne troškove )

Kad mali privrednik napravi 100.000 eura, od tog iznosa državi modra da plati 40.050 edura, i nema zakonsku mogu?nost da taj svoj proizvod ponovo proda-naplati. Država je omogu?ila muzi?arima da uzimu svih 100.000 eura, i zakon po kome mogu da plja?kaju male privrednike i ponižavaju ih.

 

Poštovani ?itaoci, sad se zapitajte zašto su penzije male, zašto nema kupaca, zašto štrajkuju policajci, nastavnici, lekari itd.

Ovkao drugi pišu o ovom problemu!

alt

 

 

Citat B92 od 13.12.2011 god

Ruke uvis ovo je plja?ka - retroaktivno

Privatne organizacije za zaštitu autorskih i srodnih prava uz saglasnost države teraju u bankrot ceo IT sektor. Za sve muzi?ke ure?aje, kompjuterske komponente, ali i druga tehni?ka roba koja u sebi sadrži audio-plejere ili fleš memorije, uklju?uju?i mobilne telefone, moderne veš mašine, frižidere ili šporete treba da se pla?a "muzi?ki dinar" od 3% i to retroaktivno od 2009.

 Završen citat.

 

 

 

Da ne bi vlast ili neko drugi pomislio, da smo mi protiv intelektualne svojine, prinu?eni smo da predložimo, kako rešiti problem intelektualne svojine u ovoj oblasti.

 

Da bi svi privrednici bar malo bili ravnopravni moraju se poštovati odre?eni principi a oni su:

 

Svi moraju pla?ati porez,

 

Zakonom se može dati pravo ubiranje poreza i raznih taksi samo državi i državnim organima, a nikako nekim udruženjima, javnim preduze?ima, javnim servisima i sli?no.

KAKO ZAŠTITITI INTELEKTUALNU SVOJINU? 

Zakon o zaštiti intelektualne svojine mora imati logiku, i uvažavati sadašnje vreme i tehnološki napredak. Logika se mora poštovati i kod zaštite intelektualne svojine estradnih umetnika i zakon im mora omogu?iti slede?e.

Predlažemo Vladi R. Srbije, da izmeni zakon o intelektualnoj svoin u delu autorskih prava muzi?ara, i da:

 • 1.  Zabraniti neovlašteno umnožavanje i prodaju CD i tu predvideti velike kazne za organizatore i distributere. Ovaj vid piraterije je zaustavljen jer nema više prodaje piratskih CD po pijacama i ulicama.
 • 2.  Zakonom omogu?iti, da udruženja estradnih umetnika mogu davati pravo, ko može izvoditi pesme njihovih ?lanova, i naknadu koju treba da plati neki anonimni bend ili  peva?u. Peva? i kompozitor, preko udruženja, rešavaju me?usobni odnos sa novim peva?em i bendom.
 • 3.  Zakonom obavezati vlasnike kafana, organizatore žurki i svadbi, da su obavezni da elektronskim putem obaveste udruženje, koji bend su angažovali i koji repertuar pevaju.
 • 4.  Zakonom omogu?iti peva?ima, kompozitorima, tekstopiscima, da mogu zabraniti pevanje njihovih pesama za one pesme za koje su oni platili porez PDV, porez na prihod od samostalne delatnosti i sve doprinose i tu svoju zabranu stave na sajt udruženja.
 • 5.  Tehni?ke mogu?nosti postoje, da se spre?i neovlašteno slušanje muzike, na internetu i muzi?kim kanalima. Potrebno je zaklju?ati pristup tom sajtu. Ja još nisam ?uo, da je neko ušao u Pinkove muzi?ke kanale a da za to nije platio. Ovo dokazuje da muzi?ari mogu da zaštite svoja dela, ako žele.

Ovako drugi pišu o ovom problemu!

 Citat iz novina Njuz od 24 februara 2011 god.

alt

 

BEOGRAD, 24. februar 2011, (Njuz) ? Mla?an Dinki? ?e novac koji je dobio od SOKOJ-a na ime autorskih prava za tri pesme, najverovatnije potrošiti na kupovinu luksuznog kompleta šoljica za kafu, kao i na druge potrepštine za novi stan u koji se nedavno uselio, saznaje Njuz u pres službi bivšeg ministra ekonomije.

Šoljice koje ?e Dinki? uskoro kupiti predstavljaju unikat i, kako saznajemo, vrede oko 350.000 dinara. Naš izvor kaže da ?e, osim prakti?ne vrednosti koju imaju, te šoljice i na statusnom nivou pokazati ono što je pokazala SOKOJ-eva lista naslušanijih pesama, a to je da je Mla?an Dinki? bolji od Cece, Jelene Karleuše i VladeGeorgijeva zajedno.

Završen citat.

 

Zaklju?ak !

 Ukoliko se organizujemo, mi ovaj zakon možemo promeniti, a tako ?e mo zaštititi svoj nov?anik.

 POZIV!!!

POZIVAM VLASNIKE: KAFI?A, KAFANA, RESTORANA, BUTIKA, LOKALNIH RADIO STANICA I SVIH ONIH KOJI PLA?AJU POREZ SOKOJU, DA SE JAVE, DA SE ORGANIZUJEMO I DA NATERAMO VLAST DA UKINE OVAJ NERAZUMNI ZAKON.

PRESTANITE DA SE LJUTITE KO KALIMERO, (KALIMERO JE JUNAK IZ CRTANOG FILMA, KOJI NIŠTA NIJE RADIO VE? JE SAMO VIKAO:  NEPRAVDA, PA TO JE NEPRAVDA ), DIGNITE GLAS I BORITE SE ZA SVOJE INTERESE, UKOLIKO SE VI NE BUDETE BORILI ZA SEBE, NE?E NIKO DRUGI.

GOSPODO, AKO BUDETE ?UTALI,  VI ?E TE OVAJ POREZ  SOKOJU PLA?ATI JOŠ 100 godina.


NAPOMENA!!!

Vi sudite i ocenjujte, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

 Sa poštovanjem!!

 • Autor!
 • ing Vujanovi? Živojin
 • 069-155-41-22
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina