GORE JE 2011 god. NEGO 1971 god.

alt

 

Ovaj primer kazuje koliko je pogrešan ekonomski sistem u Srbiji da nam je potrebno 200 godina da bi dostigli industrisku proizvodnju iz 1989 god.

 Uvod:  

Ekonomista Miroslav zdravkovi? u Pressu od 12.06.2011 god. tvrdi da je stanje ekonomije u Srbiji u 2011 godini jednako onoj ekonomiji iz 1971 godine. Moje mišljenje je da je stanje ekonomije u Srbiji GORE nego u 1971 godini i to dokazujem slede?im argumentima.

 

Citat iz Pressa

 

 

Beograd 12. 06. 2011

PRESS

SRBIJA SE za ?ETIRI DECENIJE EKONOMSKI NIJE NIMALO POMAKLA

Povratak u prošlost: Srbija sada živi u 1971. godini

Ideja - Ekonomista Miroslav Zdravkovi?, ro?en baš te godine, uradio istraživanje kojim je dokazao da su nam plate, BDP i industrijska proizvodnja iste kao pre 40 godina

alt

Ekonomska slika današnje Srbije gotovo je identi?na onoj od pre ravno 40 godina, ako se posmatraju industrijska proizvodnja, plate i BDP.

Ova poražavaju?a ?injenica pokazuje da se u suštini nismo makli ni za pedalj od ve? davne 1971. godine.

Te godine je ro?en i autor ovog istraživanja ekonomista Miroslav Zdravkovi? koji je i došao na ideju da uporedi osnovne podatke iz 1971. sa današnjim.

- Baš kao da se neko zaverio da u 2011. godini ponovi realne vrednosti iz 1971, što pokazuje da se nismo makli dalje od po?etka. Stariji od mene možda su sa?uvali i neku pozitivnu sliku, mla?i od mene, u zavisnosti od godine ro?enja, imaju svoje vi?enje i svoju pri?u. Ali, moja generacija vrti se oko nulte ta?ke - ocenjuje Zdravkovi? za Press.

alt

Moja generacija na nultoj ta?ki... Miroslav Zdravkovi?

On je izra?unao da za sadašnju prose?nu platu od 39.928 dinara može da se kupi skoro identi?na koli?ina namirnica kao npr. 1972. kada je plata bila 1.550 dinara.

Boli koliko je isto

- Tada je moglo da se kupi nešto više hleba, krompira i piva u gotovo istim koli?inama, dok recimo sada može da se kupi više mesa, kafe i vinjaka. Po?etkom sedamdesetih više se trošilo na pozorište i bioskop, ali je manje izdvajano za rentu, pa je recimo za jednu platu moglo da se iznajmi 10 stanova od 60 kvadrata. Danas onome ko iznajmi stan te veli?ine ostane manje od pola plate. U drugim zemljama danas se za platu može kupiti mnogo više namirnica nego pre. ?etrdeset godina ekonomskog napretka zna?i da svega možeš da kupiš više jer ti plata raste. U Srbiji, posle 40 godina, situacija po tom pitanju je gotovo nepromenjena - isti?e naš sagovornik.

Industrijska proizvodnja bila je ve?a u skoro svim granama koje su izvozile, ali mnogo manja u proizvodnji hrane i struje.

- To je bilo vreme kad su se gradile termo i hidroelektrane, kao i putevi, pa je investiciona, gra?evinska aktivnost bila tri puta ve?a. Ali, tada nisu postojala zanimanja kao što su, recimo, informisanje i komunikacije gde danas radi 37.000 ljudi. Dakle, industrijska proizvodnja je na nivou iz 1971. ali sa promenjenom strukturom. BDP indeksi su tako?e isti kao i sada - dodaje on.

U Srbiji se pre 40 godina na hranu trošio 41 odsto prihoda, a danas samo nešto malo manje - 38 odsto. Iako je ?ak i broj stanovnika na približno istom nivou kao 1971, samo je starosna granica promenjena, danas je neuporedivo teže do?i do stana.

- Ranije su se stanovi dobijali od države, a sada oko 70.000 gra?ana ima kredit, dok mnogi žive kod roditelja ili iznajmljuju stan - kaže Zdravkovi?.

alt

Uz opasku da mu je zaklju?ak mnogo više li?ni nego ekonomski, Zdravkovi? kaže da pripada generaciji koja je na neki na?in ?promašena" jer je primorana da se bori za život, pa nije mali broj onih koji su pobegli u inostranstvo.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savi? potvr?uje da nam je industrija, naro?ito poslednjih 20 godina, u velikoj krizi.

- Razumem zašto smo imali probleme u poslednjoj deceniji 20. veka, to je vreme koje nam je svima dobro poznato, vreme raspada, sankcija, ratova i industrija je tada stvarno ozbiljno izgubila korak. Ali je neprihvatljivo da je i nakon 2000. godine nastavila da se tako razvija. Neverovatno je da je stopa rasta industrijske proizvodnje od 2001. do 2008. iznosila svega 1,9 odsto godišnje, a istovremeno je stopa rasta BDP-a bila 5,4 odsto. I umesto industrije razvijale su se usluge koje su beležile stopu rasta od 10 do 15 odsto na godišnjem nivou. I to je ta loša ?injenica koja je dovela do toga da nam je industrijska proizvodnje na nivou iz 1970. - kaže Savi? za Press.

Kompletan tekst možete pro?itati u štampanom izdanju Pressa

Natalija Sekuli?

Završen citat.

 

Moji argumente da je danas lošije nego 1971 godine su:

 

Da li slu?ajno ili namerno ekonomista Miroslav Zdravkovi? nije uzeo slede?e ?injenice:

 

Miroslav nam nije rekao koliko je Srbija bila dužna 1971 godine, po mom saznanju Srbija je 1971 godine bila dužna izme?u 2.5 do 3 milijarde dolara a danas je dužna izme?u 25 i 30 milijardi dolara.

 

Miroslav nam nije saopštio koliki je bio unutrašnji dug privrede i gra?ana u 1971 godini a koliki je 2011 godine. Siguran sam da je unutrašnji dug privrede i gra?ana u 2011 godini 10 puta ve?i nego u 1971 godini.

 

Miroslav nam nije rekao šta, koliko, koje proizvode smo proizvodili  i koliko je bilo zaposlenih radnika u proizvodnji 1971 gadine a šta, koliko, koje proizvode proizvodimo i koliko je  zaposleno radnika u proizvodnji u 2011 godine.

 

Primer iz Be?eja

Imena firmi koje su u Be?eju radile 1971 god.

Proizvodilo se u Be?eju 1971

Da li firma radi u 2011

Fadip auto delove ne radi, ne postoji
Živinopromet prera?evine od mesa ne radi, ne postoji
Pivara pivo, sokove ne radi
Teraco teraco plo?e ne radi
Nova moda cipele ne radi, ne postoji
8 Oktobar nameštaj ne radi, ne postoji
Be?ejtrans-teretni saobra?aj prevoz tereta ne radi, ne postoji
Zidar Be?ej-gra?evinska operativa izvo?enje gra?e radova ne radi, ne postoji
Platnara tekstil ne radi,
Jedinstvo gardarobu ne radi, ne postoji
Univerzal trgovina ne radi, ne postoji
U 1971 godini, u ovim firmama, radilo je 10.000 radnika a danas 2011 godine te firme ne postoje.  

I NA KRAJU 1971 godine PRIVREDA JE RADILA PA JE POSTOJALA NADA DA ?E SUTRA BITI BOLJE, A DANAS 2011 god TE NADE NEMA.

 

Autor komentara.

Ing Vujanovi? Živojin.

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina